Yếu tố nào quyết định sự sống còn của ước mơ mỗi người?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u hỏi được đặt ra ngay từ đầu buổi hội thảo &ldquo;L&agrave;m chủ ước mơ&rdquo; tổ chức tại trường Đại học Kinh tế-Luật &ndash; ĐHQGTP.HCM v&agrave;o s&aacute;ng 23-5. Rất nhiều bạn sinh vi&ecirc;n đưa ra lời giả cho c&acirc;u hỏi tr&ecirc;n nhưng tất cả đều xuất ph&aacute;t từ <em>th&aacute;i độ t&iacute;ch cực</em>.</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Tiềm năng người Việt trẻ</strong></p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nếu c&oacute; một vị tr&iacute; số 1 ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; th&igrave; đ&oacute; phải l&agrave; Việt Nam&rdquo;-&ocirc;ng L&yacute; Quang Diệu khẳng định khi đ&aacute;nh gi&aacute; về tiềm năng của d&acirc;n tộc ta. Người Việt trẻ kh&ocirc;ng thua k&eacute;m một người trẻ ở bất k&igrave; quốc gia n&agrave;o. Thậm ch&iacute;, chỉ số IQ, sự cần c&ugrave; chăm chỉ, tinh thần ham học hỏi&hellip;c&ograve;n rất cao. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do m&agrave; Việt Nam c&oacute; thể gi&agrave;nh được những giải thưởng danh gi&aacute; tr&ecirc;n c&aacute;c s&acirc;n chơi quốc tế.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, liệu ch&uacute;ng ta đ&atilde; kh&aacute;m ph&aacute; hết tiềm năng trong ch&iacute;nh con người m&igrave;nh? C&acirc;u trả lời l&agrave; hầu hết l&agrave; kh&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">L&yacute; giải cho điều n&agrave;y, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (<em>Giám đ&ocirc;́c Trung t&acirc;mUNESCO-CEP</em>) n&oacute;i: &ldquo;Ai cũng c&oacute; trong m&igrave;nh những ước mơ v&agrave; kh&aacute;t khao. Dẫu vậy, kh&ocirc;ng phải ai cũng d&aacute;m thực hiện ước mơ đ&oacute;, d&aacute;m liều lĩnh đ&aacute;nh đổi để biến ước mơ th&agrave;nh hiện thực. D&aacute;m dấn th&acirc;n đẩy m&igrave;nh v&agrave;o những thử th&aacute;ch của cuộc sống&rdquo;. C&acirc;u chuyện lu&acirc;n chuyển m&ocirc;i trường l&agrave;m việc của chị sau 10 năm gắn b&oacute; với một c&ocirc;ng ty l&agrave; v&iacute; dụ cụ thể. Kh&oacute; khăn trong việc th&iacute;ch ứng m&ocirc;i trường xa lạ, đồng nghiệp mới mẻ, kiếm tiền ra sao. Chị vượt qua tr&ecirc;n những&nbsp; kh&oacute; khăn ban đầu bằng niềm tin. Chị lu&ocirc;n tin tưởng v&agrave;o bản lĩnh v&agrave; năng lực của ch&iacute;nh m&igrave;nh, đ&oacute; l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a th&agrave;nh c&ocirc;ng trong mọi m&ocirc;i trường. C&ocirc;ng ty cũ dẫu rằng cho chị một c&ocirc;ng việc ổn định, mức lương kh&aacute; cao nhưng kh&ocirc;ng cho chị niềm vui. Với chị, niềm vui l&agrave; khi được sống trọn với ước mơ của m&igrave;nh. &ldquo;Những hoạt động x&atilde; hội gi&uacute;p t&aacute;c động tới nhận thức của mỗi người h&atilde;y nỗ lực cho một cuộc sống tốt đẹp. Đ&oacute; l&agrave; nền tảng ph&aacute;t triển một đất nước c&oacute; năng lực cạnh tranh cao&rdquo;-Chị đang dần dần dựng x&acirc;y ước mơ đ&oacute; của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn Ngọc Trầm (<em>sinh vi&ecirc;n trường Đại học Quốc tế-ĐHQGTP.HCM</em>) kh&oacute; khăn trong việc thuyết phục ba mẹ. Bạn chia sẻ: &ldquo;Sự bảo bọc của ba mẹ khiến cho m&igrave;nh rất sợ thất bại, kh&ocirc;ng d&aacute;m dấn th&acirc;n v&agrave;o ước mơ m&agrave; chỉ học theo &yacute; muốn của ba mẹ&rdquo;. C&acirc;u chuyện của bạn l&agrave; c&acirc;u chuyện của rất nhiều bạn trẻ kh&aacute;c-chị Quỳnh Anh khẳng định. Ch&iacute;nh bản th&acirc;n chị cũng vậy. Tuy nhi&ecirc;n, tuổi trẻ tr&ocirc;i qua rất vội. &ldquo;H&atilde;y dấn th&acirc;n. H&atilde;y chứng minh cho ba mẹ bạn thấy con đường th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; niềm đam m&ecirc; ch&aacute;y bỏng trong bạn. H&atilde;y cho ba mẹ bạn thấy bạn thật hạnh ph&uacute;c khi sống thực với đam m&ecirc; của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Cuộc sống thật v&ocirc; vị nếu kh&ocirc;ng sống với ước mơ của m&igrave;nh&rdquo;-chị Mỹ Hạnh khẳng định. Ai cũng c&oacute; trong m&igrave;nh một ước mơ. D&ugrave; cho đ&oacute; l&agrave; ước mơ giản đơn hay qu&aacute; cầu kỳ. Ai cũng c&oacute; trong m&igrave;nh những tiềm năng. D&ugrave; cho đ&oacute; l&agrave; tiềm năng chỉ ở một lĩnh vực nhất định. Tuy nhi&ecirc;n, được bao nhi&ecirc;u người kh&aacute;m ph&aacute; tiềm năng ch&iacute;nh m&igrave;nh để hiện thực h&oacute;a ước mơ. Một khi bạn tin bạn c&oacute; tiềm năng, bạn c&oacute; động lực th&igrave; sớm hay muộn th&igrave; bạn cũng sẽ hạnh ph&uacute;c tr&ecirc;n ước mơ của m&igrave;nh. Như vậy ch&iacute;nh th&aacute;i độ sẽ l&agrave; động lực cho quyết t&acirc;m h&agrave;nh động của bạn. &ldquo;Dũng cảm kh&ocirc;ng phải l&agrave; đối diện với c&aacute;i chết m&agrave; l&agrave; d&aacute;m sống với ước mơ của m&igrave;nh&rdquo;-dẫn lời một nh&agrave; khoa học, chị Hạnh nhắn nhủ với c&aacute;c bạn trẻ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Thất bại, vậy th&igrave; đ&atilde; sao?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Dựa tr&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh tuần ho&agrave;n: Th&aacute;i độ-&gt; H&agrave;nh động-&gt; Trải nghiệm-&gt; Th&aacute;i độ, chị Quỳnh Anh (<em>Giám đ&ocirc;́c đi&ecirc;̀u hànhcủa trang thương mại đi&ecirc;̣n tử zalora.vn</em>) &nbsp;khẳng định: &ldquo;Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hi&ecirc;n ước mơ, thất bại l&agrave; chuyện b&igrave;nh thường. Nhưng bạn chọn th&aacute;i độ đối diện với thất bại như thế n&agrave;o sẽ quyết định tới sự sống c&ograve;n ước mơ của bạn. Đứng dậy đi tiếp hay gục đầu nản ch&iacute;&rdquo;. Thất bại sẽ gi&uacute;p cho ta c&oacute; th&ecirc;m nhiều trải nghiệm, đ&oacute; l&agrave; vốn kiến thức thực tiễn v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; gi&aacute;. Lần n&agrave;y, đi theo phương ph&aacute;p n&agrave;y thất bại th&igrave; lần sau ta sẽ đi theo phương ph&aacute;p kh&aacute;c. C&acirc;u chuyện khởi nghiệp của chị Quỳnh Anh đầy những đổi thay. Từ c&ocirc;ng việc chụp ảnh, thời trang, l&agrave;m bồi b&agrave;n để kiếm tiền theo học kiến tr&uacute;c ở nước ngo&agrave;i v&agrave; đến hiện tại chị l&agrave;m marketing. Trong mỗi c&ocirc;ng việc, chị chuyển đổi m&ocirc;i trường l&agrave;m việc kh&ocirc;ng &iacute;t lần. Nếu l&agrave;m những việc m&igrave;nh kh&ocirc;ng th&iacute;ch, bạn nghỉ việc, thậm ch&iacute; bị đuổi. Vậy th&igrave; đ&atilde; sao, ng&agrave;y mai bạn đi kiếm một c&ocirc;ng việc mới v&agrave; ph&ugrave; hợp hơn. Chị n&oacute;i: &ldquo;Cơ hội c&oacute; đầy, ở đ&acirc;u cũng c&oacute;. Cơ bản m&igrave;nh c&oacute; nắm bắt cơ hội hay kh&ocirc;ng?&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">Một bạn sinh vi&ecirc;n đến từ Đại học Văn Hiến chia sẻ ước mơ trở th&agrave;nh một c&aacute;n bộ quy hoạch đ&ocirc; thị. Từ đ&oacute; l&agrave;m thay đổi bộ cảnh quan th&agrave;nh phố, cụ thể l&agrave; quận 1, TP.HCM. Bạn cho rằng khối ng&agrave;nh đang học: x&atilde; hội học l&agrave; kh&oacute; khăn khiến bạn kh&ocirc;ng đủ tự tin để theo đuổi ước mơ. Bạn nghĩ rằng việc thay đổi cả một th&agrave;nh phố l&agrave; điều kh&oacute; tin, ch&iacute;nh bạn nhiều l&uacute;c từng cho đ&oacute; l&agrave; viển vong. Tư vấn cho bạn, chị Quỳnh Anh n&oacute;i: Vậy th&igrave; bạn thi lại, học lại. Bạn c&oacute; d&aacute;m l&agrave;m điều đ&oacute;? Nếu như cảm thấy kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp m&agrave; cứ lu&ocirc;n đeo đuổi, ước mơ của bạn sẽ bị v&ugrave;i dập theo thời gian. Đến một l&uacute;c n&agrave;o đ&oacute;, bạn kh&ocirc;ng c&ograve;n muốn thực hiện n&oacute; nữa, bạn đ&atilde; đ&aacute;nh mất n&oacute;. Bạn chỉ sống để tồn tại m&agrave; kh&ocirc;ng sống v&igrave; niềm vui của ch&iacute;nh bản th&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn đang gặp rắc rối g&igrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện ước mơ: sợ thất bại, thiếu kh&aacute;t khao hay kh&ocirc;ng biết thực hiện như thế n&agrave;o, bắt đầu ra sao, bắt đầu với ai? Chị Mỹ Hạnh cho rằng kh&aacute;t khao l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n cốt l&otilde;i. Bạn c&oacute; một kh&aacute;t khao ch&aacute;y bỏng th&igrave; mới c&oacute; đủ động lực để biến ước mơ th&agrave;nh hiện thực. C&oacute; mục đ&iacute;ch, bạn sẽ tự t&igrave;m ra cho m&igrave;nh một con đường đạt tới ước mơ đ&oacute;. &ldquo;H&atilde;y lu&ocirc;n giữ lửa cho ước mơ của m&igrave;nh d&ugrave; c&oacute; gặp kh&oacute; khăn n&agrave;o&rdquo;-chị Hạnh nhắn nhủ.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Ho&agrave;ng Hiếu</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;