Hơn 6,6 tỷ đồng giúp thanh niên khởi nghiệp

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center; ">&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Arial; "> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;<b style="text-align: justify; ">H</b><b style="text-align: justify; "><span lang="VI">&#417n 6,6 t&#7927 &#273&#7891ng gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n kh&#7903i nghi&#7879p</span></b></span></span></div> </span><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Trong 6 th&aacute;ng &#273&#7847u n&#259m 2012, Qu&#7929 H&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n kh&#7903i nghi&#7879p &#273&atilde; gi&#7843i ng&acirc;n cho 95 d&#7921 &aacute;n s&#7843n xu&#7845t kinh doanh c&#7911a thanh ni&ecirc;n v&#7899i t&#7893ng s&#7889 ti&#7873n 6,64 t&#7927 &#273&#7891ng, t&#7893 ch&#7913c 2 ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;C&acirc;u chuy&#7879n doanh nh&acirc;n kh&#7903i nghi&#7879p&rdquo; cho h&#417n 250 thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center; "><img src="493676.jpg" width="500" height="280" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center; "><span style="font-size: small; "><font face="Arial"><i>Nhi&#7873u b&#7841n tr&#7867 kh&#7903i nghi&#7879p th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; mong mu&#7889n c&oacute; th&ecirc;m nh&#7919ng ngu&#7891n qu&#7929 h&#7895 tr&#7907 thi&#7871t th&#7921c.</i></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&#272&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; trong s&#7889 14 &#273&#417n v&#7883 &#273&#432&#7907c vay, Huy&#7879n &#272o&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh c&oacute; 27 d&#7921 &aacute;n v&#7899i t&#7893ng s&#7889 ti&#7873n 1,92 t&#7927 &#273&#7891ng, C&#7847n Gi&#7901 c&oacute; 17 d&#7921 &aacute;n v&#7899i t&#7893ng s&#7889 ti&#7873n 1,08 t&#7927 &#273&#7891ng. </span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">D&#7921 ki&#7871n trong 6 th&aacute;ng cu&#7889i n&#259m, Qu&#7929 H&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n kh&#7903i nghi&#7879p s&#7869 ti&#7871p t&#7909c gi&#7843i ng&acirc;n cho c&aacute;c d&#7921 &aacute;n c&#7911a thanh ni&ecirc;n v&#7899i t&#7893ng s&#7889 ti&#7873n t&#7889i thi&#7875u 4 t&#7927 &#273&#7891ng.</span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">B&ecirc;n c&#7841nh vi&#7879c cho vay, Trung t&acirc;m Thanh ni&ecirc;n kh&#7903i nghi&#7879p s&#7869 ti&#7871p t&#7909 t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;C&acirc;u chuy&#7879n doanh nh&acirc;n kh&#7903i nghi&#7879p&rdquo;, ti&#7871n h&agrave;nh c&aacute;c kh&oacute;a &#273&agrave;o t&#7841o thu&#7897c &#273&#7873 &aacute;n &ldquo;&#272&agrave;o t&#7841o ki&#7871n th&#7913c kinh t&#7871 - kh&#7903i s&#7921 kinh doanh cho 10.000 thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 6pt; text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><strong>M.&#272.</strong></span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;text-indent:36.0pt"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&nbsp;</span></span></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;