Hơn 6,6 tỷ đồng giúp thanh niên khởi nghiệp

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center; ">&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Arial; "> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;<b style="text-align: justify; ">H</b><b style="text-align: justify; "><span lang="VI">&#417n 6,6 t&#7927 &#273&#7891ng gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n kh&#7903i nghi&#7879p</span></b></span></span></div> </span><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Trong 6 th&aacute;ng &#273&#7847u n&#259m 2012, Qu&#7929 H&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n kh&#7903i nghi&#7879p &#273&atilde; gi&#7843i ng&acirc;n cho 95 d&#7921 &aacute;n s&#7843n xu&#7845t kinh doanh c&#7911a thanh ni&ecirc;n v&#7899i t&#7893ng s&#7889 ti&#7873n 6,64 t&#7927 &#273&#7891ng, t&#7893 ch&#7913c 2 ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;C&acirc;u chuy&#7879n doanh nh&acirc;n kh&#7903i nghi&#7879p&rdquo; cho h&#417n 250 thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center; "><img src="493676.jpg" width="500" height="280" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center; "><span style="font-size: small; "><font face="Arial"><i>Nhi&#7873u b&#7841n tr&#7867 kh&#7903i nghi&#7879p th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; mong mu&#7889n c&oacute; th&ecirc;m nh&#7919ng ngu&#7891n qu&#7929 h&#7895 tr&#7907 thi&#7871t th&#7921c.</i></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&#272&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; trong s&#7889 14 &#273&#417n v&#7883 &#273&#432&#7907c vay, Huy&#7879n &#272o&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh c&oacute; 27 d&#7921 &aacute;n v&#7899i t&#7893ng s&#7889 ti&#7873n 1,92 t&#7927 &#273&#7891ng, C&#7847n Gi&#7901 c&oacute; 17 d&#7921 &aacute;n v&#7899i t&#7893ng s&#7889 ti&#7873n 1,08 t&#7927 &#273&#7891ng. </span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">D&#7921 ki&#7871n trong 6 th&aacute;ng cu&#7889i n&#259m, Qu&#7929 H&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n kh&#7903i nghi&#7879p s&#7869 ti&#7871p t&#7909c gi&#7843i ng&acirc;n cho c&aacute;c d&#7921 &aacute;n c&#7911a thanh ni&ecirc;n v&#7899i t&#7893ng s&#7889 ti&#7873n t&#7889i thi&#7875u 4 t&#7927 &#273&#7891ng.</span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">B&ecirc;n c&#7841nh vi&#7879c cho vay, Trung t&acirc;m Thanh ni&ecirc;n kh&#7903i nghi&#7879p s&#7869 ti&#7871p t&#7909 t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;C&acirc;u chuy&#7879n doanh nh&acirc;n kh&#7903i nghi&#7879p&rdquo;, ti&#7871n h&agrave;nh c&aacute;c kh&oacute;a &#273&agrave;o t&#7841o thu&#7897c &#273&#7873 &aacute;n &ldquo;&#272&agrave;o t&#7841o ki&#7871n th&#7913c kinh t&#7871 - kh&#7903i s&#7921 kinh doanh cho 10.000 thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 6pt; text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><strong>M.&#272.</strong></span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;text-indent:36.0pt"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&nbsp;</span></span></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;