Phường 2, Quận 3: Yêu Bác qua những bức ảnh về Người

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">Ph&#432&#7901ng 2, Qu&#7853n 3: Y&ecirc;u B&aacute;c qua nh&#7919ng b&#7913c &#7843nh v&#7873 Ng&#432&#7901i</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> H&#417n 150 em thi&#7871u nhi ph&#432&#7901ng 2 &#273&atilde; tham gia l&#7877 khai m&#7841c h&egrave; t&#7841i tr&#432&#7901ng Ti&#7875u h&#7885c Phan &#272&igrave;nh Ph&ugrave;ng v&#7899i nhi&#7873u s&acirc;n ch&#417i h&agrave;o h&#7913ng. Tr&#432&#7899c khi di&#7877n ra l&#7877 khai m&#7841c, c&aacute;c em nh&#7887 &#273&#432&#7907c tham quan tri&#7875n l&atilde;m &#7843nh v&#7873 &ldquo;Cu&#7897c &#273&#7901i v&agrave; s&#7921 nghi&#7879p c&aacute;ch m&#7841ng c&#7911a Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo; do BCH &#272o&agrave;n ph&#432&#7901ng 2 th&#7921c hi&#7879n.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img height="336" width="448" alt="" src="phuong%202%20quan%203%20-%20khai%20mac%20he.JPG" /></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> Nh&#7919ng b&#7913c &#7843nh s&#7889ng &#273&#7897ng &ldquo;n&oacute;i&rdquo; v&#7899i c&aacute;c em v&#7873 nh&#7919ng c&ocirc;ng lao gian kh&oacute; c&#7911a v&#7883 cha gi&agrave; k&iacute;nh y&ecirc;u c&#7911a d&acirc;n t&#7897c, v&#7873 h&agrave;nh tr&igrave;nh ra &#273i t&igrave;m &#273&#432&#7901ng c&#7913u n&#432&#7899c c&#7911a ng&#432&#7901i thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u n&#432&#7899c Nguy&#7877n T&#7845t Th&agrave;nh - ng&agrave;y 5/6/1911 t&#7841i B&#7871n c&#7843ng Nh&agrave; R&#7891ng cho &#273&#7871n ng&agrave;y 2/9/1945 t&#7841i Qu&#7843ng tr&#432&#7901ng Ba &#272&igrave;nh l&#7883ch s&#7917, Ng&#432&#7901i &#273&#7885c B&#7843n Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n &#273&#7897c l&#7853p khai sinh n&#432&#7899c Vi&#7879t Nam D&acirc;n ch&#7911 C&#7897ng h&ograve;a.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> T&#7841i l&#7877 khai m&#7841c h&egrave;, Ban Ch&#7881 &#272&#7841o h&egrave; ph&#432&#7901ng 2 c&#361ng &#273&atilde; trao 22 su&#7845t h&#7885c b&#7893ng cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi c&oacute; c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n, v&#432&#7907t kh&oacute; h&#7885c gi&#7887i. &#272&#432&#7907c bi&#7871t, &#272o&agrave;n ph&#432&#7901ng 2 s&#7869 t&#7893 ch&#7913c sinh ho&#7841t h&egrave; cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi 1 tu&#7847n/ l&#7847n chia l&agrave;m 3 khu ph&#7889, g&oacute;p ph&#7847n t&#7841o n&ecirc;n s&acirc;n ch&#417i th&uacute; v&#7883 g&#7855n li&#7873n v&#7899i nhi&#7879m v&#7909 gi&aacute;o d&#7909c truy&#7873n th&#7889ng d&acirc;n t&#7897c cho c&aacute;c em.<br /> </span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><br /> TR&#431&#416NG LONG</span></strong><span style="font-size: small;"><br /> <br /> </span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;