Quận 5: “Chào hè” năm 2012

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">Qu&acirc;&#803n 5: &ldquo;Cha&#768o he&#768&rdquo; n&#259m 2012</span></strong><br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Qu&#7853n &#272o&agrave;n 5 v&#7915a ph&ocirc;&#769i h&#417&#803p v&#7899i c&aacute;c ban, ng&agrave;nh v&agrave; Nh&agrave; thi&#7871u nhi Qu&#7853n t&#7893 ch&#7913c ng&agrave;y h&#7897i &ldquo;Cha&#768o he&#768&rdquo; n&#259m 2012. Ng&agrave;y h&#7897i &#273&atilde; mang &#273&#7871n ni&#7873m vui cho c&aacute;c em h&#7885c sinh c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n th&ocirc;ng qua c&aacute;c su&#7845t h&#7885c b&#7893ng Tr&#7847n B&#7897i C&#417, 499 ph&acirc;&#768n qua&#768, phi&ecirc;&#769u ho&#803c n&#259ng khi&ecirc;&#769u mi&ecirc;&#771n phi&#769 va&#768 75 b&#7897 s&aacute;ch gi&aacute;o khoa &#273&#7875 h&#7895 tr&#7907 c&aacute;c b&#7841n c&oacute; &#273i&#7873u ki&#7879n h&#7885c t&#7853p t&#7889t h&#417n.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img height="295" width="448" src="4.JPG" alt="" /></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;">C&aacute;c em thi&#7871u nhi vui ch&#417i trong ng&agrave;y h&#7897i</span></em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img height="295" width="448" src="2.JPG" alt="" /></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;">Em T&ocirc; &#272&ocirc;ng Bo nh&#7853n nh&#7919ng t&#7845m l&ograve;ng h&#7895 tr&#7907 c&#7911a c&aacute;c &#273&#417n v&#7883, gi&uacute;p b&#7841n v&#432&#7907t qua ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n</span></em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img height="318" width="448" alt="" src="1.JPG" /></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;">&#272&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m Qu&#7889c Huy - Ph&oacute; Ch&#7911 t&#7883ch UBND Qu&#7853n 5 t&#7863ng qu&agrave; cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi t&#7841i ng&agrave;y h&#7897i</span></em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img height="211" width="448" alt="" src="3.JPG" /></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><em>Ni&#7873m vui c&#7911a c&aacute;c em nh&#7887 khi nh&#7853n &#273&#432&#7907c nh&#7919ng ph&#7847n qu&agrave; t&#7863ng v&agrave; s&aacute;ch gi&aacute;o khoa<br /> </em></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">T&#7841i ng&agrave;y h&#7897i, H&ocirc;&#803i &#272&ocirc;&#768ng &#272&ocirc;&#803i Qu&acirc;&#803n va&#768 ba&#777n tin Tu&ocirc;&#777i Th&#417 Qu&acirc;&#803n 5 c&#361ng ti&#7871p t&#7909c pha&#769t &#273&ocirc;&#803ng trong &#273&ocirc;&#803i vi&ecirc;n cu&#768ng giu&#769p b&#7841n T&ocirc; &#272&ocirc;ng Bo (ho&#803c sinh l&#417&#769p 9A7 tr&#432&#417&#768ng THCS Ly&#769 Phong) kh&ocirc;ng may b&#7883 te&#769 nga&#771 trong gi&#417&#768 ra ch&#417i va&#768 ch&#7845n th&#432&#417ng r&#7845t n&#7863ng, ho&agrave;n c&#7843nh gia &#273&igrave;nh l&#7841i kh&oacute; kh&#259n kh&ocirc;ng &#273&#7911 kinh ph&iacute; &#273&#7875 ch&#7919a tr&#7883. V&#7899i tinh th&#7847n gi&uacute;p b&#7841n v&#432&#7907t kh&oacute;, ng&agrave;y h&#7897i &#273&atilde; trao t&#7863ng cho em &#272&ocirc;ng Bo s&#7889 ti&#7873n 10.500.000 &#273&#7891ng v&agrave; m&#7897t b&#7897 s&aacute;ch gi&aacute;o khoa &#273&#7875 gi&uacute;p b&#7841n v&#432&#7907t qua ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n. &#272&#432&#7907c bi&#7871t, &#272&ocirc;ng Bo l&agrave; m&#7897t h&#7885c sinh ngoan, c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch h&#7885c t&#7853p t&#7889t trong n&#259m h&#7885c 2011 &ndash; 2012. </span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ngo&agrave;i ra, khi tham gia ng&agrave;y h&#7897i, c&aacute;c em c&ograve;n &#273&#432&#417&#803c vui ch&#417i ta&#803i pho&#768ng games vi ti&#769nh, tham gia c&aacute;c tr&ograve; ch&#417i d&acirc;n gian va&#768 xem phim HD. Khi tham gia tr&ograve; ch&#417i, c&aacute;c em nh&#7887 c&#361ng t&#7921 trau d&#7891i cho b&#7843n th&acirc;n s&#7921 t&#7921 tin, n&#259ng &#273&#7897ng trong m&ocirc;i tr&#432&#7901ng t&#7853p th&#7875.<br /> </span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br /> <strong>HI&#7870U TRUNG<br /> </strong><br /> </span></div> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;