Quận 5: Phường 6 khai mạc hè thiếu nhi

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>Qu&#7853n 5: Ph&#432&#7901ng 6 khai m&#7841c h&egrave; thi&#7871u nhi</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Ng&agrave;y 27/5, g&#7847n 250 em thi&#7871u nhi ph&#432&#7901ng 6 tham gia c&aacute;c ti&#7871t m&#7909c v&#259n ngh&#7879, xi&#7871c &#7843o thu&#7853t, tr&ograve; ch&#417i d&acirc;n gian t&#7841i l&#7877 khai m&#7841c h&egrave; c&#7911a ph&#432&#7901ng. </span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img height="234" width="448" src="1.JPG" alt="" /></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;">T&#7863ng qu&agrave; cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n</span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Trong bu&#7893i l&#7877, ph&#432&#7901ng 6 &#273a&#771 ra m&#7855t Ban chi&#777 &#273a&#803o h&egrave; g&#7891m 13 th&agrave;nh vi&ecirc;n va&#768 ph&#7909 tr&aacute;ch thi&#7871u nhi h&egrave; g&#7891m 12 ng&#432&#7901i. Ngo&agrave;i ra ph&#432&#7901ng &#273&atilde; ph&#7889i h&#7907p v&#7899i Trung t&acirc;m v&#259n h&oacute;a qu&#7853n 5 t&#7893 ch&#7913c lu&acirc;n chuy&#7875n 200 &#273&#7847u s&aacute;ch thi&#7871u nhi ph&#7909c v&#7909 th&#432 vi&#7879n l&#432u &#273&#7897ng cho c&aacute;c em, t&#7893 ch&#7913c h&#7897i thao nh&#432: k&eacute;o co, nh&#7843y bao b&#7889, chuy&#7875n b&oacute;ng ti&#7871p s&#7913c, v&#432&#7907t ch&#432&#7899ng ng&#7841i v&#7853t cho h&#417n 250 em thi&#7871u nhi tham d&#7921. </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Nh&acirc;n d&#7883p n&agrave;y, Ban chi&#777 &#273a&#803o H&egrave; c&#7911a ph&#432&#7901ng c&ugrave;ng c&aacute;c ban, ng&agrave;nh &#273&atilde; trao t&#7863ng 59 ph&#7847n qu&agrave; cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n. Ca&#769c ho&#7841t &#273&#7897ng nh&#432 v&#259n ho&#769a v&#259n ngh&ecirc;&#803, th&ecirc;&#777 du&#803c th&ecirc;&#777 thao h&egrave; c&#361ng &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c t&#7915 nay &#273&#7871n 10/7/2012.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>HI&#7870U TRUNG</strong><br /> <br /> </span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;