Phường 2, Quận 10: Khai mạc hè 2012

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">Ph&#432&#7901ng 2, Qu&#7853n 10: Khai m&#7841c h&egrave; 2012</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> S&aacute;ng 29/5/2012, Ban ch&#7881 &#273&#7841o h&egrave; Ph&#432&#7901ng 2 Qu&#7853n 10 t&#7893 ch&#7913c ng&agrave;y h&#7897i khai m&#7841c h&egrave; cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi t&#7841i tr&#432&#7901ng Nguy&#7877n An Ninh v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;Thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 anh h&ugrave;ng h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo;. H&#417n 1200 em thi&#7871u nhi tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n ph&#432&#7901ng &#273&atilde; &#273&#7871n tham d&#7921.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img width="448" height="267" alt="" src="Khai%20mac%20he%20P2%20-%20Copy.JPG" /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> C&aacute;c n&#7897i dung tr&#7885ng t&acirc;m trong h&egrave; bao g&#7891m H&#7897i thi em l&agrave; ng&#432&#7901i chi&#7871n s&#297 giao th&ocirc;ng, ng&agrave;y h&#7897i tu&#7893i th&#417, h&#7897i thi k&#7875 chuy&#7879n s&aacute;ch h&egrave;, h&#7897i thao h&egrave;, c&aacute;c chi&#7871n d&#7883ch t&igrave;nh nguy&#7879n h&egrave;, c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng b&#7843o v&#7879 m&ocirc;i tr&#432&#7901ng v&agrave; an to&agrave;n giao th&ocirc;ng.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Ban ch&#7881 &#273&#7841o h&egrave; &#273&atilde; cho ra m&#7855t &#273&#7897i h&igrave;nh ph&#7909 tr&aacute;ch h&egrave; g&#7891m 10 &#273&#7891ng ch&iacute; ph&#7909 tr&aacute;ch c&aacute;c em thi&#7871u nhi t&#7841i 5 khu ph&#7889 tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n ph&#432&#7901ng v&agrave; c&aacute;c l&#7899p n&#259ng khi&#7871u h&egrave; nh&#432: l&#7899p m&uacute;a hi&#7879n &#273&#7841i, l&#7899p &#273&agrave;n guitar, l&#7899p v&otilde; Karate, l&#7899p n&#7919 c&ocirc;ng gia ch&aacute;nh... </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> D&#7883p n&agrave;y, UBND Ph&#432&#7901ng 2 &#273&atilde; trao t&#7863ng h&#417n 1500 ph&#7847n qu&agrave; nh&acirc;n d&#7883p t&#7871t thi&#7871u nhi 1/6 cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n.</span></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><br /> CTV</span></strong></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br /> <br /> </span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;