Phú Nhuận: Ngày hội Tết thiếu nhi – nhi đồng 1/6

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><br /> Ph&uacute; Nhu&#7853n: Ng&agrave;y h&#7897i T&#7871t thi&#7871u nhi &ndash; nhi &#273&#7891ng 1/6</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> S&aacute;ng 27/5, C&acirc;u l&#7841c b&#7897 Sao B&#7855c &#272&#7849u Qu&#7853n Ph&uacute; Nhu&#7853n t&#7893 ch&#7913c Ng&agrave;y h&#7897i &ldquo;T&#7871t thi&#7871u nhi &ndash; nhi &#273&#7891ng 1/6&rdquo; ch&agrave;o m&#7915ng ng&agrave;y qu&#7889c t&#7871 thi&#7871u nhi n&#259m 2012 v&agrave; kh&#7903i &#273&#7897ng m&#7897t m&ugrave;a h&egrave; &#273&#7847y b&#7893 &iacute;ch, s&ocirc;i &#273&#7897ng v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;Thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 anh h&ugrave;ng - H&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; t&#7841i khu&ocirc;n vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng THCS &#272&#7897c L&#7853p (S&#7889 94 Th&iacute;ch Qu&#7843ng &#272&#7913c, P.5, Q.Ph&uacute; Nhu&#7853n). </span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img width="448" height="297" src="1.JPG" alt="" /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Ng&agrave;y h&#7897i thu h&uacute;t h&#417n 250 em thi&#7871u nhi, th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB Sao B&#7855c &#272&#7849u v&agrave; ph&#7909 huynh c&ugrave;ng tham d&#7921. Qua &#273&oacute;, c&aacute;c em c&ugrave;ng qu&yacute; ph&#7909 huynh &#273&#432&#7907c th&#432&#7903ng th&#7913c nhi&#7873u ti&#7871t m&#7909c: m&uacute;a d&acirc;n v&#361, v&#259n ngh&#7879 thi&#7871u nhi v&agrave; &#7843o thu&#7853t&hellip; &#273&#7863c s&#7855c, vui nh&#7897n do c&aacute;c anh ch&#7883 v&agrave; c&aacute;c b&#7841n nh&#7887 trong CLB Sao B&#7855c &#272&#7849u bi&#7875u di&#7877n. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c em c&ograve;n &#273&#432&#7907c c&aacute;c anh, ch&#7883 &#273&#7841i di&#7879n Qu&#7853n &#272o&agrave;n, H&#7897i LHTN Vi&#7879t Nam Qu&#7853n v&agrave; Ban ch&#7911 nhi&#7879m CLB trao t&#7863ng 200 ph&#7847n qu&agrave; h&#7845p d&#7851n v&#7899i t&#7893ng tr&#7883 gi&aacute; 4.000.000 &#273&#7891ng.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Ngay sau ch&#432&#417ng tr&igrave;nh ng&agrave;y h&#7897i, Ban ch&#7911 nhi&#7879m CLB t&#7893 ch&#7913c h&#7897i ngh&#7883 &#273&aacute;nh gi&aacute; k&#7871t qu&#7843 ho&#7841t &#273&#7897ng CLB Sao B&#7855c &#272&#7849u Qu&#7853n Ph&uacute; Nhu&#7853n n&#259m 2011 v&agrave; &#273&#7883nh h&#432&#7899ng ho&#7841t &#273&#7897ng n&#259m 2012. H&#7897i ngh&#7883 &#273&aacute;nh gi&aacute; nh&#7919ng &#273i&#7875m m&#7841nh v&agrave; h&#7841n ch&#7871 trong n&#259m 2011, &#273&#7891ng th&#7901i nghi&ecirc;m t&uacute;c ti&#7871p thu &yacute; ki&#7871n &#273&oacute;ng g&oacute;p t&#7915 qu&yacute; ph&#7909 huynh v&agrave; c&aacute;c em thi&#7871u nhi trong CLB nh&#7857m kh&#7855c ph&#7909c nh&#7919ng h&#7841n ch&#7871, thi&#7871u s&oacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh ho&#7841t &#273&#7897ng, ti&#7871p t&#7909c ph&aacute;t huy nh&#7919ng &#273i&#7875m m&#7841nh v&agrave; duy tr&igrave; c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng thi&#7871t th&#7921c, hi&#7879u qu&#7843 c&#7911a CLB trong nh&#7919ng n&#259m qua.<br /> <br /> &nbsp;Nh&acirc;n d&#7883p n&agrave;y, Ban ch&#7911 nhi&#7879m CLB c&#361ng k&#7883p th&#7901i &#273&#7897ng vi&ecirc;n v&agrave; trao khen th&#432&#7903ng cho 1 t&#7853p th&#7875 v&agrave; 7 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong n&#259m 2011 v&agrave; t&iacute;ch c&#7921c tham gia t&#7889t c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng do CLB &#273&#7873 ra trong nh&#7919ng th&aacute;ng &#273&#7847u n&#259m 2012.</span></div> <div style="text-align: right;"><strong><br /> </strong></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; NH&#7852T TR&Iacute;</span></strong><span style="font-size: small;"><br /> <br /> <br /> <br /> </span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;