Bình Thạnh: Triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2012

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">B&igrave;nh Th&#7841nh: Tri&#7875n khai k&#7871 ho&#7841ch ho&#7841t &#273&#7897ng h&egrave; n&#259m 2012</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Ng&agrave;y 24/5, Ban ch&#7881 &#273&#7841o sinh ho&#7841t h&egrave; Qu&#7853n B&igrave;nh Th&#7841nh &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 tri&#7875n khai k&#7871 ho&#7841ch h&egrave; n&#259m 2012 cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban ch&#7881 &#273&#7841o sinh ho&#7841t h&egrave; c&#7845p Qu&#7853n, c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; l&agrave; Th&#432&#7901ng tr&#7921c Ban ch&#7881 &#273&#7841o sinh ho&#7841t h&egrave; 20 ph&#432&#7901ng.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img width="448" height="336" alt="" src="IMG_1243%20-%20Copy.JPG" /><br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> V&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;Thi&#7871u nhi Th&agrave;nh ph&#7889 anh h&ugrave;ng &ndash; H&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo;, h&#7897i ngh&#7883 &#273&atilde; tri&#7875n khai v&agrave; x&aacute;c &#273&#7883nh nh&#7919ng n&#7897i dung tr&#7885ng t&acirc;m: t&#7853p trung &#273&#7849y m&#7841nh c&ocirc;ng t&aacute;c ch&#259m lo v&agrave; t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng h&#7885c t&#7853p, vui ch&#417i gi&#7843i tr&iacute; cho thanh thi&#7871u nhi trong su&#7889t h&egrave; n&#259m 2012. &#272&#7863c bi&#7879t quan t&acirc;m nhi&#7873u h&#417n &#273&#7871n &#273&#7889i t&#432&#7907ng tr&#7867 em c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh &#273&#7863c bi&#7879t kh&oacute; kh&#259n, t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng, c&aacute;c s&acirc;n ch&#417i, c&aacute;c ng&agrave;y h&#7897i v&#7915a mang &yacute; ngh&#297a vui, kh&#7887e, v&#7915a ph&aacute;t huy b&#7843n s&#7855c v&#259n h&oacute;a truy&#7873n th&#7889ng c&aacute;c d&acirc;n t&#7897c c&oacute; s&#7921 k&#7871t h&#7907p h&agrave;i h&ograve;a gi&#7919a gi&#7843i tr&iacute; v&agrave; &ocirc;n t&#7853p v&#259n h&oacute;a trong th&#7901i gian ngh&#7881 h&egrave;, th&#7921c hi&#7879n t&#7889t cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng 5 kh&ocirc;ng &ldquo;kh&ocirc;ng s&#7917 d&#7909ng, kh&ocirc;ng xem, kh&ocirc;ng &#273&#7885c, kh&ocirc;ng l&#432u tr&#7919 v&agrave; kh&ocirc;ng ph&#7893 bi&#7871n&rdquo; &#273&#7889i v&#7899i c&aacute;c s&#7843n ph&#7849m v&#259n h&oacute;a &#273&#7897c h&#7841i. <br /> <br /> Trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o d&#7909c truy&#7873n th&#7889ng c&#7847n t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng k&#7927 ni&#7879m 65 n&#259m ng&agrave;y Th&#432&#417ng binh li&#7879t s&#297 27/7 g&#7855n v&#7899i c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng v&#259n h&oacute;a v&#259n ngh&#7879,&hellip; nh&#7857m gi&aacute;o d&#7909c thi&#7871u nhi v&#7873 l&#7883ch s&#7917, truy&#7873n th&#7889ng c&#7911a d&acirc;n t&#7897c gi&uacute;p c&aacute;c em h&#7885c t&#7853p t&#7889t, ph&#7845n &#273&#7845u, r&egrave;n luy&#7879n tr&#7903 th&agrave;nh con ngoan tr&ograve; gi&#7887i. Ban ch&#7881 &#273&#7841o h&egrave; qu&#7853n &#273&atilde; x&aacute;c &#273&#7883nh v&agrave; t&#7853p trung v&#7899i ph&#432&#417ng ch&acirc;m h&agrave;nh &#273&#7897ng: &ldquo;An to&agrave;n, ti&#7871t ki&#7879m, vui t&#432&#417i v&agrave; hi&#7879u qu&#7843&rdquo;.<br /> <br /> C&aacute;c n&#7897i dung t&#7893 ch&#7913c ho&#7841t &#273&#7897ng h&egrave; &#273&atilde; &#273&#432&#7907c Ban ch&#7881 &#273&#7841o h&egrave; c&#7845p Qu&#7853n ch&uacute; tr&#7885ng t&#7893 ch&#7913c v&#7899i c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng vui ch&#417i, gi&#7843i tr&iacute;, ph&aacute;t &#273&#7897ng phong tr&agrave;o r&egrave;n luy&#7879n k&#7929 n&#259ng, &#273&#7883nh h&#432&#7899ng cho thanh thi&#7871u nhi tham gia b&#7843o v&#7879 m&ocirc;i tr&#432&#7901ng, th&#7921c hi&#7879n n&#7871p s&#7889ng v&#259n minh &#273&ocirc; th&#7883 &#273&atilde; &#273&#432&#7907c x&aacute;c &#273&#7883nh v&agrave; t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c ng&agrave;y h&#7897i, ng&agrave;y c&ugrave;ng h&agrave;nh &#273&#7897ng nh&#432: H&agrave;nh tr&igrave;nh du kh&#7843o b&#7857ng xe &#273&#7841p &ldquo;V&#7873 mi&#7873n &#273&#7845t Th&eacute;p&rdquo;, ng&agrave;y h&#7897i &ldquo;Gia &#273&igrave;nh h&#7841nh ph&uacute;c&rdquo;, Ng&agrave;y h&#7897i &ldquo;Thanh thi&#7871u nhi B&igrave;nh Th&#7841nh v&#7899i v&#259n h&oacute;a an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo;, Ng&agrave;y h&#7897i s&aacute;ch ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;V&#259n h&oacute;a &#273&#7885c s&aacute;ch - S&aacute;ch c&#7911a tr&#7867 em&rdquo;, Ng&agrave;y h&#7897i &ldquo;Thi&#7871u nhi vui kh&#7887e&rdquo;; &ldquo;Ng&agrave;y ph&aacute;p lu&#7853t&rdquo;,...<br /> <br /> &#272&#432&#7907c bi&#7871t, ng&agrave;y 1/6/2012, &#273&#7891ng lo&#7841t 20 &#273&#417n v&#7883 s&#7869 t&#7893 ch&#7913c khai m&#7841c h&egrave; cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi.</span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br /> <strong>PH&Aacute;T L&#7906I</strong><br /> <br /> </span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;