Khai mạc "Phiên chợ công nhân"

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>&nbsp;<b style="text-align: center; text-indent: 27pt; ">Khai m&#7841c &quot;Phi&ecirc;n ch&#7907 c&ocirc;ng nh&acirc;n&quot;</b></strong></span></span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "> </span><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Ng&agrave;y 12/4/2012, Trung t&acirc;m H&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 ph&#7889i h&#7907p c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty TNHH X&uacute;c ti&#7871n Th&#432&#417ng m&#7841i Mi&#7873n Nam t&#7893 ch&#7913c L&#7877 khai m&#7841c <b><i>&ldquo;Phi&ecirc;n ch&#7907 c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo;</i></b> n&#259m 2012 t&#7841i &#273&#432&#7901ng s&#7889 6 &ndash; KCN V&#297nh l&#7897c. </span></span></span></div> <div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div> <div style="text-align: center; "><img src="IMG_8185.jpg" width="448" height="336" alt="" /></div> <div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-size:13.0pt"><o:p></o:p></span></span><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Phi&ecirc;n ch&#7907 n&agrave;y di&#7877n ra t&#7915 ng&agrave;y 12/4/2012 &#273&#7871n 15/4/2012 <span lang="IT">v&#7899i h&#417n 38 gian h&agrave;ng &#273a d&#7841ng, phong ph&uacute; c&aacute;c m&#7863t h&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng nh&#432: th&#7901i trang, &#273i&#7879n t&#7917 vi&#7877n th&ocirc;ng,... c&ugrave;ng v&#7899i c&aacute;c tr&ograve; ch&#417i d&acirc;n gian nh&#432: b&#7883t m&#7855t &#273&#7853p chu&ocirc;ng, nh&#7843y s&#7841p..., v&agrave; c&aacute;c ti&#7871t m&#7909c ca nh&#7841c &#273&#7863c s&#7855c do ca s&#297 n&#7893i ti&#7871ng bi&#7875u di&#7877n.&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span lang="IT">Phi&ecirc;n ch&#7907 &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c v&#7899i m&#7909c &#273&iacute;ch gi&uacute;p cho c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&#7871p c&#7853n v&agrave; mua &#273&#432&#7907c nh&#7919ng s&#7843n ph&#7849m t&#7889t v&#7899i m&#7913c gi&aacute; &#432u &#273&atilde;i, g&oacute;p ph&#7847n h&#7895 tr&#7907 &#273&#7901i s&#7889ng v&#7853t ch&#7845t cho ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng.</span></span></span><span lang="IT" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-language:IT"><o:p></o:p></span></div> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:6.0pt;text-align:right; text-indent:27.0pt"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b><span lang="IT">VI&#7878T HO&Agrave;I</span></b></span></span><b><i><span style="font-size:13.0pt"><o:p></o:p></span></i></b></p> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;