Chung kết Eureka: nhiều đề tài ứng dụng cao

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Chung k&#7871;t Eureka</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Chung k&#7871;t Eureka: nhi&#7873;u &#273;&#7873; tài &#7913;ng d&#7909;ng cao</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngày 12-11, vo&#768;ng chung kê&#769;t gia&#777;i th&#432;&#417;&#777;ng Sinh viên nghiên c&#432;&#769;u khoa ho&#803;c Eureka lâ&#768;n th&#432;&#769; 13 - 2011 diê&#771;n ra ta&#803;i tr&#432;&#417;&#768;ng &#272;H Tôn &#272;&#432;&#769;c Th&#259;&#769;ng (Q.7, TP.HCM) v&#7899;i 71 &#273;&#7873; tài và 15 lu&#7853;n v&#259;n xu&#7845;t s&#7855;c. </font></p> <table style="border-collapse: separate" class="tLegend" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="40"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=531438" hyperlink border="1" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Sinh viên thuy&#7871;t trình &#273;&#7873; tài tr&#432;&#7899;c ban gia&#769;m kha&#777;o</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Vòng chung k&#7871;t thu hút &#273;ông &#273;&#7843;o sinh viên theo dõi. Ca&#769;c li&#771;nh v&#432;&#803;c &#273;ê&#768; ta&#768;i nh&#432;: ta&#768;i nguyên va&#768; môi tr&#432;&#417;&#768;ng, y - d&#432;&#417;&#803;c, v&#259;n ho&#769;a - nghê&#803; thuâ&#803;t va&#768; thê&#777; du&#803;c thê&#777; thao, t&#432;&#803; nhiên, pha&#769;p ly&#769;, kinh tê&#769;… </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#416;&#777; li&#771;nh v&#432;&#803;c ta&#768;i nguyên va&#768; môi tr&#432;&#417;&#768;ng, hô&#803;i &#273;ô&#768;ng gia&#769;m kha&#777;o &#273;a&#769;nh gia&#769; cao nh&#432;&#771;ng &#273;ê&#768; ta&#768;i có tính &#432;&#769;ng du&#803;ng nh&#432;: Nghiên c&#7913;u s&#7843;n xu&#7845;t th&#7917; m&#7897;t vài lo&#7841;i nhang thân thi&#7879;n v&#7899;i môi tr&#432;&#7901;ng, Nhi&#7877;m fluor trong n&#432;&#7899;c ng&#7847;m và &#273;ánh giá ph&#417;i nhi&#7877;m fluor cho ng&#432;&#7901;i dân huy&#7879;n Tây S&#417;n t&#7881;nh Bình &#272;&#7883;nh, &#7912;ng d&#7909;ng &#273;&#7883;a th&#7889;ng kê &#273;&#7875; xây d&#7921;ng mô hình thu&#7897;c tính v&#7881;a d&#7847;u khí...</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Pho&#769; GS.TS&nbsp; &#272;inh Xuân Th&#259;&#769;ng - pho&#769; viê&#803;n tr&#432;&#417;&#777;ng Vi&#7879;n Ta&#768;i nguyên va&#768; môi tr&#432;&#417;&#768;ng - &#272;H Quô&#769;c gia TP.HCM, chu&#777; ti&#803;ch hô&#803;i &#273;ô&#768;ng gia&#769;m kha&#777;o, &#273;a&#769;nh gia&#769;: “N&#259;m nay ca&#769;c &#273;ê&#768; ta&#768;i vê&#768; ta&#768;i nguyên va&#768; môi tr&#432;&#417;&#768;ng mang ti&#769;nh th&#432;&#803;c tiê&#771;n cao v&#417;&#769;i nhiê&#768;u châ&#769;t liê&#803;u ho&#769;a ho&#803;c m&#417;&#769;i. Tuy co&#768;n mô&#803;t sô&#769; &#273;ê&#768; ta&#768;i ch&#432;a &#273;&#432;&#417;&#803;c &#273;a&#769;nh gia&#769; cao nh&#432;ng nhi&#768;n chung ca&#769;c &#273;ê&#768; ta&#768;i na&#768;y &#273;a&#771; co&#769; s&#432;&#803; cô&#769; g&#259;&#769;ng cu&#777;a ca&#769;c em v&#417;&#769;i nh&#432;&#771;ng &#432;&#769;ng du&#803;ng mang ti&#769;nh b&#432;&#417;&#769;c &#273;â&#768;u”.</font></p> <table style="border-collapse: separate" class="tLegend" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="40"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=531437" hyperlink border="1" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p class="tLegend" align="center"><i> <font face="Arial" size="2" color="#808080">Ba&#803;n Nguyê&#771;n Ha&#768;n&nbsp;Du&#771;ng -&nbsp;SV &#272;H&nbsp;Tôn &#272;&#7913;c Th&#7855;ng - &#273;&#7891;ng tác gi&#7843;&nbsp;&#273;&#7873; tài &quot;Nghiên c&#7913;u s&#7843;n xu&#7845;t th&#7917; m&#7897;t vài lo&#7841;i nhang thân thi&#7879;n v&#7899;i môi tr&#432;&#7901;ng&quot; - thuy&#7871;t trình &#273;&#7873; tài tr&#432;&#417;&#769;c hô&#803;i &#273;ô&#768;ng ban gia&#769;m kha&#777;o</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ba&#803;n Phan Nh&#432; Nguyê&#803;t - tr&#417;&#803; gia&#777;ng tr&#432;&#417;&#768;ng &#272;H KHTN TP.HCM - tác gi&#7843;&nbsp;&#273;ê&#768; ta&#768;i &quot;Nhi&#7877;m fluor trong n&#432;&#7899;c ng&#7847;m và &#273;ánh giá ph&#417;i nhi&#7877;m fluor cho ng&#432;&#7901;i dân huy&#7879;n Tây S&#417;n t&#7881;nh Bình &#272;&#7883;nh&quot; chia se&#777;: “&#272;&#432;&#417;&#803;c s&#432;&#803; u&#777;ng hô&#803; cu&#777;a gia&#777;ng viên va&#768; mo&#803;i ng&#432;&#417;&#768;i, mi&#768;nh &#273;a&#771; nghiên c&#432;&#769;u &#273;ê&#768; ta&#768;i na&#768;y t&#432;&#768; khi co&#768;n la&#768; sinh viên n&#259;m 2. Mi&#768;nh se&#771; s&#417;&#769;m &#273;&#432;a &#273;ê&#768; ta&#768;i na&#768;y va&#768;o &#432;&#769;ng du&#803;ng th&#432;&#803;c tiê&#771;n v&#417;&#769;i nh&#432;&#771;ng gia&#777;i pha&#769;p kha&#777; thi nhâ&#769;t”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Tiê&#769;n s&#297; Nguyê&#771;n &#272;ê&#803; -&nbsp;gia&#777;ng viên tr&#432;&#417;&#768;ng &#272;H V&#259;n ho&#769;a TP.HCM, chu&#777; ti&#803;ch hô&#803;i &#273;ô&#768;ng giám kh&#7843;o l&#297;nh v&#7921;c nghê&#803; thuâ&#803;t - v&#259;n ho&#769;a va&#768; thê&#777; du&#803;c thê&#777; thao,&nbsp;cho biê&#769;t: “Theo &#273;a&#769;nh gia&#769; chung, nh&#432;&#771;ng &#273;ê&#768; ta&#768;i d&#432;&#803; thi cu&#777;a ca&#769;c em &#273;a&#771; co&#769; s&#432;&#803; chuâ&#777;n bi&#803; tô&#769;t h&#417;n so v&#417;&#769;i n&#259;m tr&#432;&#417;&#769;c. Tuy nhiên, vi&#768; la&#768; sinh viên nên vâ&#771;n co&#768;n nh&#432;&#771;ng m&#259;&#803;t ha&#803;n chê&#769; nhâ&#769;t &#273;i&#803;nh. Ca&#769;c &#273;ê&#768; ta&#768;i m&#417;&#769;i, &#273;&#432;&#417;&#803;c &#273;a&#769;nh gia&#769; cao co&#769; thê&#777; &#273;&#432;a va&#768;o &#432;&#769;ng du&#803;ng nh&#432; &#273;&#7873; tài Nâng cao hi&#7879;u qu&#7843; ho&#7841;t &#273;&#7897;ng xu&#7845;t b&#7843;n, phân ph&#7889;i truy&#7879;n tranh t&#7841;i TP.HCM hay &#273;&#7873; tài Phát tri&#7875;n du l&#7883;ch TP.HCM&nbsp;qua các l&#7877; h&#7897;i v&#259;n hóa (t&#7915; kinh nghi&#7879;m Chiang Mai và Hu&#7871;)...&quot;.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhiê&#768;u &#273;ê&#768; ta&#768;i thuô&#803;c ca&#769;c li&#771;nh v&#432;&#803;c kha&#769;c cu&#771;ng &#273;&#432;&#417;&#803;c hô&#803;i &#273;ô&#768;ng gia&#769;m kha&#777;o &#273;a&#769;nh gia&#769; cao v&#7873;&nbsp;ti&#769;nh &#432;&#769;ng du&#803;ng,&nbsp;ta&#803;o tiê&#768;n &#273;ê&#768; cho nghiên c&#432;&#769;u m&#417;&#769;i.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng Sinh viên nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c - Eureka l&#7847;n 13-2011 có t&#7893;ng c&#7897;ng 2.008 &#273;&#7873; tài thu&#7897;c 11 l&#297;nh v&#7921;c tham gia vòng lo&#7841;i. L&#7877; trao gi&#7843;i d&#7921; ki&#7871;n t&#7893; ch&#7913;c vào tháng 12-2011. </font></p> <p class="pAuthor" align="right"><b><font face="Arial" size="2">HA&#777;I YÊ&#769;N</font></b></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;