Chung kết Eureka: nhiều đề tài ứng dụng cao

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Chung k&#7871;t Eureka</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Chung k&#7871;t Eureka: nhi&#7873;u &#273;&#7873; tài &#7913;ng d&#7909;ng cao</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngày 12-11, vo&#768;ng chung kê&#769;t gia&#777;i th&#432;&#417;&#777;ng Sinh viên nghiên c&#432;&#769;u khoa ho&#803;c Eureka lâ&#768;n th&#432;&#769; 13 - 2011 diê&#771;n ra ta&#803;i tr&#432;&#417;&#768;ng &#272;H Tôn &#272;&#432;&#769;c Th&#259;&#769;ng (Q.7, TP.HCM) v&#7899;i 71 &#273;&#7873; tài và 15 lu&#7853;n v&#259;n xu&#7845;t s&#7855;c. </font></p> <table style="border-collapse: separate" class="tLegend" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="40"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=531438" hyperlink border="1" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Sinh viên thuy&#7871;t trình &#273;&#7873; tài tr&#432;&#7899;c ban gia&#769;m kha&#777;o</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Vòng chung k&#7871;t thu hút &#273;ông &#273;&#7843;o sinh viên theo dõi. Ca&#769;c li&#771;nh v&#432;&#803;c &#273;ê&#768; ta&#768;i nh&#432;: ta&#768;i nguyên va&#768; môi tr&#432;&#417;&#768;ng, y - d&#432;&#417;&#803;c, v&#259;n ho&#769;a - nghê&#803; thuâ&#803;t va&#768; thê&#777; du&#803;c thê&#777; thao, t&#432;&#803; nhiên, pha&#769;p ly&#769;, kinh tê&#769;… </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#416;&#777; li&#771;nh v&#432;&#803;c ta&#768;i nguyên va&#768; môi tr&#432;&#417;&#768;ng, hô&#803;i &#273;ô&#768;ng gia&#769;m kha&#777;o &#273;a&#769;nh gia&#769; cao nh&#432;&#771;ng &#273;ê&#768; ta&#768;i có tính &#432;&#769;ng du&#803;ng nh&#432;: Nghiên c&#7913;u s&#7843;n xu&#7845;t th&#7917; m&#7897;t vài lo&#7841;i nhang thân thi&#7879;n v&#7899;i môi tr&#432;&#7901;ng, Nhi&#7877;m fluor trong n&#432;&#7899;c ng&#7847;m và &#273;ánh giá ph&#417;i nhi&#7877;m fluor cho ng&#432;&#7901;i dân huy&#7879;n Tây S&#417;n t&#7881;nh Bình &#272;&#7883;nh, &#7912;ng d&#7909;ng &#273;&#7883;a th&#7889;ng kê &#273;&#7875; xây d&#7921;ng mô hình thu&#7897;c tính v&#7881;a d&#7847;u khí...</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Pho&#769; GS.TS&nbsp; &#272;inh Xuân Th&#259;&#769;ng - pho&#769; viê&#803;n tr&#432;&#417;&#777;ng Vi&#7879;n Ta&#768;i nguyên va&#768; môi tr&#432;&#417;&#768;ng - &#272;H Quô&#769;c gia TP.HCM, chu&#777; ti&#803;ch hô&#803;i &#273;ô&#768;ng gia&#769;m kha&#777;o, &#273;a&#769;nh gia&#769;: “N&#259;m nay ca&#769;c &#273;ê&#768; ta&#768;i vê&#768; ta&#768;i nguyên va&#768; môi tr&#432;&#417;&#768;ng mang ti&#769;nh th&#432;&#803;c tiê&#771;n cao v&#417;&#769;i nhiê&#768;u châ&#769;t liê&#803;u ho&#769;a ho&#803;c m&#417;&#769;i. Tuy co&#768;n mô&#803;t sô&#769; &#273;ê&#768; ta&#768;i ch&#432;a &#273;&#432;&#417;&#803;c &#273;a&#769;nh gia&#769; cao nh&#432;ng nhi&#768;n chung ca&#769;c &#273;ê&#768; ta&#768;i na&#768;y &#273;a&#771; co&#769; s&#432;&#803; cô&#769; g&#259;&#769;ng cu&#777;a ca&#769;c em v&#417;&#769;i nh&#432;&#771;ng &#432;&#769;ng du&#803;ng mang ti&#769;nh b&#432;&#417;&#769;c &#273;â&#768;u”.</font></p> <table style="border-collapse: separate" class="tLegend" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="40"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=531437" hyperlink border="1" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p class="tLegend" align="center"><i> <font face="Arial" size="2" color="#808080">Ba&#803;n Nguyê&#771;n Ha&#768;n&nbsp;Du&#771;ng -&nbsp;SV &#272;H&nbsp;Tôn &#272;&#7913;c Th&#7855;ng - &#273;&#7891;ng tác gi&#7843;&nbsp;&#273;&#7873; tài &quot;Nghiên c&#7913;u s&#7843;n xu&#7845;t th&#7917; m&#7897;t vài lo&#7841;i nhang thân thi&#7879;n v&#7899;i môi tr&#432;&#7901;ng&quot; - thuy&#7871;t trình &#273;&#7873; tài tr&#432;&#417;&#769;c hô&#803;i &#273;ô&#768;ng ban gia&#769;m kha&#777;o</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ba&#803;n Phan Nh&#432; Nguyê&#803;t - tr&#417;&#803; gia&#777;ng tr&#432;&#417;&#768;ng &#272;H KHTN TP.HCM - tác gi&#7843;&nbsp;&#273;ê&#768; ta&#768;i &quot;Nhi&#7877;m fluor trong n&#432;&#7899;c ng&#7847;m và &#273;ánh giá ph&#417;i nhi&#7877;m fluor cho ng&#432;&#7901;i dân huy&#7879;n Tây S&#417;n t&#7881;nh Bình &#272;&#7883;nh&quot; chia se&#777;: “&#272;&#432;&#417;&#803;c s&#432;&#803; u&#777;ng hô&#803; cu&#777;a gia&#777;ng viên va&#768; mo&#803;i ng&#432;&#417;&#768;i, mi&#768;nh &#273;a&#771; nghiên c&#432;&#769;u &#273;ê&#768; ta&#768;i na&#768;y t&#432;&#768; khi co&#768;n la&#768; sinh viên n&#259;m 2. Mi&#768;nh se&#771; s&#417;&#769;m &#273;&#432;a &#273;ê&#768; ta&#768;i na&#768;y va&#768;o &#432;&#769;ng du&#803;ng th&#432;&#803;c tiê&#771;n v&#417;&#769;i nh&#432;&#771;ng gia&#777;i pha&#769;p kha&#777; thi nhâ&#769;t”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Tiê&#769;n s&#297; Nguyê&#771;n &#272;ê&#803; -&nbsp;gia&#777;ng viên tr&#432;&#417;&#768;ng &#272;H V&#259;n ho&#769;a TP.HCM, chu&#777; ti&#803;ch hô&#803;i &#273;ô&#768;ng giám kh&#7843;o l&#297;nh v&#7921;c nghê&#803; thuâ&#803;t - v&#259;n ho&#769;a va&#768; thê&#777; du&#803;c thê&#777; thao,&nbsp;cho biê&#769;t: “Theo &#273;a&#769;nh gia&#769; chung, nh&#432;&#771;ng &#273;ê&#768; ta&#768;i d&#432;&#803; thi cu&#777;a ca&#769;c em &#273;a&#771; co&#769; s&#432;&#803; chuâ&#777;n bi&#803; tô&#769;t h&#417;n so v&#417;&#769;i n&#259;m tr&#432;&#417;&#769;c. Tuy nhiên, vi&#768; la&#768; sinh viên nên vâ&#771;n co&#768;n nh&#432;&#771;ng m&#259;&#803;t ha&#803;n chê&#769; nhâ&#769;t &#273;i&#803;nh. Ca&#769;c &#273;ê&#768; ta&#768;i m&#417;&#769;i, &#273;&#432;&#417;&#803;c &#273;a&#769;nh gia&#769; cao co&#769; thê&#777; &#273;&#432;a va&#768;o &#432;&#769;ng du&#803;ng nh&#432; &#273;&#7873; tài Nâng cao hi&#7879;u qu&#7843; ho&#7841;t &#273;&#7897;ng xu&#7845;t b&#7843;n, phân ph&#7889;i truy&#7879;n tranh t&#7841;i TP.HCM hay &#273;&#7873; tài Phát tri&#7875;n du l&#7883;ch TP.HCM&nbsp;qua các l&#7877; h&#7897;i v&#259;n hóa (t&#7915; kinh nghi&#7879;m Chiang Mai và Hu&#7871;)...&quot;.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhiê&#768;u &#273;ê&#768; ta&#768;i thuô&#803;c ca&#769;c li&#771;nh v&#432;&#803;c kha&#769;c cu&#771;ng &#273;&#432;&#417;&#803;c hô&#803;i &#273;ô&#768;ng gia&#769;m kha&#777;o &#273;a&#769;nh gia&#769; cao v&#7873;&nbsp;ti&#769;nh &#432;&#769;ng du&#803;ng,&nbsp;ta&#803;o tiê&#768;n &#273;ê&#768; cho nghiên c&#432;&#769;u m&#417;&#769;i.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng Sinh viên nghiên c&#7913;u khoa h&#7885;c - Eureka l&#7847;n 13-2011 có t&#7893;ng c&#7897;ng 2.008 &#273;&#7873; tài thu&#7897;c 11 l&#297;nh v&#7921;c tham gia vòng lo&#7841;i. L&#7877; trao gi&#7843;i d&#7921; ki&#7871;n t&#7893; ch&#7913;c vào tháng 12-2011. </font></p> <p class="pAuthor" align="right"><b><font face="Arial" size="2">HA&#777;I YÊ&#769;N</font></b></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;