Quận 8 tổng kết hoạt động hè 2011

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Qu&#7853n 8 t&#7893ng k&#7871t ho&#7841t &#273&#7897ng h&egrave; 2011</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left" width="200"> <tbody> <tr> <td><img width="220" height="176" src="Quan%208%20tong%20ket%20hoat%20dong%20he.JPG" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">S&aacute;ng 20/8, ban ch&#7881 &#273&#7841o sinh ho&#7841t h&egrave; qu&#7853n 8 &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c T&#7893ng k&#7871t &#273&#7907t ho&#7841t &#273&#7897ng h&egrave; 2011 v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;T&#7921 h&agrave;o thi&#7871u nhi Th&agrave;nh ph&#7889 mang t&ecirc;n B&aacute;c&rdquo;.&nbsp; C&ugrave;ng v&#7899i s&#7921 tham gia c&#7911a c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; l&atilde;nh &#273&#7841o c&aacute;c ban ng&agrave;nh Qu&#7853n, r&#7845t nhi&#7873u &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c em thi&#7871u nhi &#273&atilde; tham gia trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i n&#7893i v&agrave; &#7845m &aacute;p. <br /> <br /> Kh&eacute;p l&#7841i nh&#7919ng chi&#7871n d&#7883ch h&egrave;, ban ch&#7881 &#273&#7841o sinh ho&#7841t h&egrave; qu&#7853n 8 &#273&atilde; thu nh&#7853n nh&#7919ng &#273i&#7873u &#273&aacute;ng qu&yacute; v&agrave; &yacute; ngh&#297a. &#272&oacute; l&agrave; nh&#7919ng th&agrave;nh c&ocirc;ng, ni&#7873m vui v&agrave; c&#7843 nh&#7919ng n&#7895i bu&#7891n khi h&egrave; &#273&#7871n r&#7891i l&#7841i &#273i nh&#432ng &#273i&#7873u &#273&#7885ng l&#7841i l&agrave; nh&#7919ng th&agrave;nh qu&#7843 &#273&aacute;ng kh&iacute;ch l&#7879 m&agrave; c&aacute;c b&#7841n nh&#7887 &#273&atilde; g&#7863t h&aacute;i &#273&#432&#7907c. Nh&#7919ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n d&#7885c tuy&#7871n &#273&#432&#7901ng t&igrave;nh nguy&#7879n, nh&#7919ng s&acirc;n ch&#417i thanh thi&#7871u nhi, nh&#7919ng bu&#7893i t&#7853p hu&#7845n tuy&ecirc;n truy&#7873n&hellip;r&#7891i nh&#7919ng l&#7847n t&igrave;nh nguy&#7879n &#273&#7871n nh&#7919ng m&#7843nh &#273&#7845t xa h&#417n&hellip;t&#7845t c&#7843 &#273&#7873u tr&#7903 th&agrave;nh nh&#7919ng k&#7881 ni&#7879m t&igrave;nh nguy&#7879n &#273&#7865p trong l&ograve;ng m&#7895i chi&#7871n s&#297 qu&#7853n 8. <br /> <br /> T&#7845t c&#7843 nh&#7919ng phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, ho&#7841t &#273&#7897ng thi&#7871u nhi &#273&#7873u &#273&#432&#7907c th&ocirc;ng qua trong bu&#7893i l&#7877 t&#7893ng k&#7871t &#273&#7875 t&#7915 &#273&oacute; &#273&uacute;c k&#7871t nh&#7919ng kinh nghi&#7879m th&#7921c ti&#7877n cho nh&#7919ng l&#7847n chi&#7871n d&#7883ch sau. Qua bu&#7893i t&#7889ng k&#7871t, UBND qu&#7853n 8 c&#361ng &#273&atilde; khen th&#432&#7903ng 42 t&#7853p th&#7875, 51 c&aacute; nh&acirc;n &#273&atilde; &#273&#7841t th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong c&ocirc;ng t&aacute;c h&egrave; 2011 v&agrave; tuy&ecirc;n d&#432&#417ng 16&nbsp; g&#432&#417ng ph&#7909 tr&aacute;ch h&egrave; ti&ecirc;u bi&#7875u &#273&#7875 kh&iacute;ch l&#7879 th&ecirc;m tinh th&#7847n cho nh&#7919ng chi&#7871n s&#297 t&igrave;nh nguy&#7879n . <br /> <br /> B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, t&#7841i bu&#7893i l&#7877 ban ch&#7881 &#273&#7841o sinh ho&#7841t h&egrave; Qu&#7853n 8 c&ograve;n trao t&#7863ng 88 chi&#7871c xe &#273&#7841p do C&ocirc;ng ty TNHH Nh&#7921a H&#7915ng &#272&ocirc;ng t&agrave;i tr&#7907 cho nh&#7919ng em h&#7885c sinh c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n nh&#432ng kh&ocirc;ng ng&#7915ng n&#7895 l&#7921c h&#7885c t&#7853p. &#272&acirc;y c&#361ng l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; &#273&#7875 &#273&#7897ng vi&ecirc;n c&aacute;c em th&ecirc;m ph&#7845n &#273&#7845u trong n&#259m h&#7885c m&#7899i n&agrave;y. </span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&#7890NG LI&Ecirc;N</span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;