Quận 2: Trại hè thiếu nhi Tự hào thành phố mang tên Bác

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Qu&#7853n 2: Tr&#7841i h&egrave; thi&#7871u nhi T&#7921 h&agrave;o th&agrave;nh ph&#7889 mang t&ecirc;n B&aacute;c</span></span></strong></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left" width="200"> <tbody> <tr> <td><img src="Trai%20he%20thieu%20nhi%20quan%202.jpg" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7857m t&#7841o s&acirc;n ch&#417i, gi&#7843i tr&iacute;, giao l&#432u gi&#7919a c&aacute;c em thi&#7871u nhi n&ograve;ng c&#7889t &#273&atilde; t&iacute;ch c&#7921c tham gia sinh ho&#7841t h&egrave; t&#7841i &#273&#7883a b&agrave;n 11 ph&#432&#7901ng tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n qu&#7853n 2, g&#7855n v&#7899i t&#7893ng k&#7871t ho&#7841t &#273&#7897ng H&egrave; n&#259m 2011, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Qu&#7853n &#273o&agrave;n 2 t&#7893 ch&#7913c Tr&#7841i h&egrave; thi&#7871u nhi Qu&#7853n 2 n&#259m 2011 ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;T&#7921 h&agrave;o thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 mang t&ecirc;n B&aacute;c&rdquo;, di&#7877n ra trong 2 ng&agrave;y 9, 10/8/2011 t&#7841i Trung t&acirc;m sinh ho&#7841t d&atilde; ngo&#7841i thanh thi&#7871u nhi Th&agrave;nh ph&#7889 t&#7841i Huy&#7879n C&#7847n Gi&#7901.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> C&aacute;c b&#7841n nh&#7887 &#273&atilde; tham gia c&aacute;c n&#7897i dung phong ph&uacute; v&agrave; &#273a d&#7841ng nh&#432: tham gia th&aacute;m hi&#7875m r&#7915ng, giao l&#432u v&#259n ngh&#7879, h&#7897i thi th&#7901i trang, sinh ho&#7841t l&#7917a tr&#7841i v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;H&atilde;y b&#7843o v&#7879 l&aacute; ph&#7893i xanh c&#7911a ch&uacute;ng ta&rdquo;; tham gia c&aacute;c tr&ograve; ch&#417i v&#7853n &#273&#7897ng tr&ecirc;n bi&#7875n; tham gia k&#7875 chuy&#7879n s&aacute;ch h&egrave; qu&#7853n 2 n&#259m 2011. H&#7897i tr&#7841i &#273&atilde; thu h&uacute;t 250 tr&#7841i sinh v&agrave; ph&#7909 tr&aacute;ch tham gia, &#273&acirc;y l&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng tr&#7841i d&atilde; ngo&#7841i gi&uacute;p c&aacute;c em t&#7921 r&egrave;n luy&#7879n &yacute; th&#7913c ch&#7845p h&agrave;nh, t&#7893 ch&#7913c k&#7927 lu&#7853t, tinh th&#7847n t&#7853p th&#7875, s&#7921 n&#259ng &#273&#7897ng, th&aacute;o v&aacute;t trong cu&#7897c s&#7889ng, gi&aacute;o d&#7909c truy&#7873n th&#7889ng y&ecirc;u n&#432&#7899c.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>&#272INH TRUNG</strong><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;