Hè 2006: về lại những sân chơi dân gian

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Hè 2006</title> </head> <body> <p class="pTitle" align="center"><b><font color="#0000FF" face="Arial" size="2">Hè 2006: v&#7873; l&#7841;i nh&#7919;ng sân ch&#417;i dân gian</font></b></p> <font face="Arial" size="2">Chín tháng h&#7885;c &#273;ã qua, nh&#7919;ng ngày thi c&#259;ng th&#7859;ng c&#361;ng &#273;ã khép l&#7841;i. Hè &#273;ang v&#7873; v&#7899;i bao nô n&#7913;c và r&#7897;n rã. Nh&#7919;ng ngày hè th&#432; giãn c&#7911;a các b&#7841;n nh&#7887; s&#7869; b&#7855;t &#273;&#7847;u t&#7915; hôm nay...</font><div style="float: right; width: 231px; height: 24px"> <table border="0" width="100%" id="table1"> <tr> <td> <p align="center"> <img border="0" src="untitled.JPG" width="200" height="165"></td> </tr> </table> </div> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Khác v&#7899;i nh&#7919;ng n&#259;m tr&#432;&#7899;c &#272;oàn TN ch&#7881; gi&#7919; vai trò ph&#7889;i h&#7907;p ho&#7841;t &#273;&#7897;ng, n&#259;m nay &#272;oàn s&#7869; làm th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c ban ch&#7881; &#273;&#7841;o sinh ho&#7841;t hè và “ch&#7911; x&#7883;” g&#7847;n nh&#432; xuyên su&#7889;t các n&#7897;i dung ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a ba tháng hè. </font> </p> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Các sân ch&#417;i hè s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c m&#7903; h&#7871;t công su&#7845;t &#273;&#7875; ph&#7909;c v&#7909; các b&#7841;n nh&#7887; và &#273;&#7875; gi&#7843;m b&#7899;t s&#7921; m&#7845;t cân b&#7857;ng sân ch&#417;i gi&#7919;a thi&#7871;u nhi n&#7897;i - ngo&#7841;i thành, Ban ch&#7881; &#273;&#7841;o hè TP &#273;ã làm vi&#7879;c v&#7899;i các &#273;&#417;n v&#7883; tr&#432;&#7901;ng h&#7885;c c&#7911;a các qu&#7853;n huy&#7879;n toàn thành. Theo &#273;ó, th&#432; vi&#7879;n tr&#432;&#7901;ng h&#7885;c, các khu vui ch&#417;i, sân tr&#432;&#7901;ng (&#273;&#7863;c bi&#7879;t t&#7841;i các qu&#7853;n huy&#7879;n vùng ven và ngo&#7841;i thành) s&#7869; m&#7903; g&#7847;n nh&#432; th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c &#273;&#7875; &#273;ón các em &#273;&#7871;n tham gia sinh ho&#7841;t hè. </font> </p> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2">L&#7891;ng ghép trong nh&#7919;ng n&#7897;i dung sinh ho&#7841;t hè, ngoài nh&#7919;ng n&#7897;i dung không th&#7875; thi&#7871;u là nh&#7919;ng bu&#7893;i nói chuy&#7879;n, nh&#7919;ng bài h&#7885;c tr&#7921;c quan sinh &#273;&#7897;ng v&#7873; truy&#7873;n th&#7889;ng TP.HCM - TP anh hùng; tìm hi&#7875;u Lu&#7853;t giao thông &#273;&#432;&#7901;ng b&#7897;; h&#432;&#7899;ng nghi&#7879;p cho h&#7885;c sinh cu&#7889;i c&#7845;p... </font> </p> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2">M&#7897;t trong nh&#7919;ng nét m&#7899;i c&#7911;a n&#7897;i dung sinh ho&#7841;t hè n&#259;m nay là&nbsp; h&#432;&#7899;ng các b&#7841;n nh&#7887; tìm v&#7873; v&#7899;i nh&#7919;ng sân ch&#417;i, trò ch&#417;i dân gian nh&#432;: nh&#7843;y lò cò, b&#7855;n bi, nh&#7843;y dây, ch&#417;i ô &#259;n quan, &#273;á d&#7871;, banh &#273;&#361;a... -&nbsp; nh&#7919;ng trò ch&#417;i m&#7897;t th&#7901;i c&#7911;a ph&#7847;n l&#7899;n các b&#7841;n nh&#7887; nay g&#7847;n nh&#432; v&#7855;ng bóng trong nh&#7919;ng tháng hè. </font> </p> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Bên c&#7841;nh khá nhi&#7873;u n&#7897;i dung sinh ho&#7841;t, vui ch&#417;i, các b&#7841;n nh&#7887; c&#7911;a TP còn có hai ch&#432;&#417;ng trình l&#7899;n: góp t&#7853;p tr&#7855;ng và bút chì t&#7863;ng các b&#7841;n nh&#7887; Cuba, góp &#273;&#7891; ch&#417;i c&#361; và sách giáo khoa còn s&#7917; d&#7909;ng &#273;&#432;&#7907;c t&#7863;ng nh&#7919;ng b&#7841;n khó kh&#259;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font> </p> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2">“Lá phi&#7871;u s&#7869; giúp chúng tôi n&#7855;m rõ h&#417;n s&#7889; l&#432;&#7907;ng các em tham gia sinh ho&#7841;t hè, &#273;&#7891;ng th&#7901;i c&#361;ng là c&#417; s&#7903; &#273;&#7875; ban ch&#7881; &#273;&#7841;o hè hi&#7875;u thêm nhu c&#7847;u th&#7853;t s&#7921; c&#7911;a thi&#7871;u nhi TP &#273;&#7875; có s&#7921; &#273;i&#7873;u ch&#7881;nh &#273;úng h&#432;&#7899;ng cho các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a hè nh&#7919;ng n&#259;m sau” - ch&#7911; t&#7883;ch H&#7897;i &#273;&#7891;ng &#272;&#7897;i TP.HCM V&#361; Anh Tu&#7845;n cho bi&#7871;t. </font> </p> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2">N&#259;m nay, ban ch&#7881; &#273;&#7841;o hè c&#361;ng quy&#7871;t tâm khôi ph&#7909;c nh&#7919;ng mô hình có s&#7913;c thu hút m&#7841;nh nh&#432;: các chuy&#7871;n du kh&#7843;o, tr&#7841;i hè ra kh&#7887;i TP k&#7871;t h&#7907;p v&#7899;i h&#7885;c t&#7853;p, tìm hi&#7875;u thêm t&#7915; thiên nhiên. Và m&#7897;t trong nh&#7919;ng b&#432;&#7899;c &#273;&#7875; khôi ph&#7909;c &#7845;y chính là k&#7871;t h&#7907;p v&#7899;i Trung tâm Sinh ho&#7841;t dã ngo&#7841;i thanh thi&#7871;u nhi TP t&#7841;i C&#7847;n Gi&#7901; t&#7893; ch&#7913;c các tour khám phá r&#7915;ng ng&#7853;p m&#7863;n sinh thái C&#7847;n Gi&#7901; và tìm hi&#7875;u ngh&#7873; làm mu&#7889;i k&#7871;t h&#7907;p v&#7899;i tr&#7891;ng r&#7915;ng t&#7841;i &#273;ây. </font> </p> <p class="pHead" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo Tu&#7893;i Tr&#7867;</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;