SÔI ĐỘNG SÂN CHƠI “NGÀY HÈ CỦA EM”

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>SÔI &#272;&#7896;NG SÂN CH&#416;I</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#FF0000">SÔI &#272;&#7896;NG SÂN CH&#416;I “NGÀY HÈ C&#7910;A EM”</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><br> Sáng 01/6/2006, ngay sau l&#7877; khai m&#7841;c hè n&#259;m 2006, Ban Th&#432;&#7901;ng v&#7909; Thành &#272;oàn &#273;ã t&#7893; ch&#7913;c sân ch&#417;i “Ngày hè c&#7911;a em” t&#7841;i Công viên V&#259;n hóa thành ph&#7889; (Tao &#272;àn). &#272;ông &#273;&#7843;o các em &#273;ã tham gia các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng: bi&#7875;u di&#7877;n kèn tr&#7889;ng, hát v&#7899;i nhau, trò ch&#417;i dân gian, trò ch&#417;i v&#7853;n &#273;&#7897;ng, ho&#7841;t &#273;&#7897;ng k&#7929; n&#259;ng, v&#7869; tranh, &#273;&#7885;c sách báo… <font color="#0000FF">Sau &#273;ây là m&#7897;t s&#7889; hình &#7843;nh v&#7873; sân ch&#417;i “Ngày hè c&#7911;a em” ( &#7842;nh Thanh Toàn )</font></font></p> <div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" width="42%" id="table1"> <tr> <td width="206" height="159"><a href="DSC02211.2.jpg"> <img border="0" src="DSC02211.1.jpg" width="201" height="151"></a></td> <td height="159"><a href="DSC02215.2.jpg"> <img border="0" src="DSC02215.1.jpg" width="201" height="151"></a></td> </tr> <tr> <td width="206" height="162"><a href="DSC02220.2.jpg"> <img border="0" src="DSC02220.1.jpg" width="201" height="151"></a></td> <td height="162"><a href="DSC02224.2.jpg"> <img border="0" src="DSC02224.1.jpg" width="201" height="151"></a></td> </tr> <tr> <td width="206" height="161"><a href="DSC02229.2.jpg"> <img border="0" src="DSC02229.1.jpg" width="201" height="151"></a></td> <td height="161"><a href="DSC02231.2.jpg"> <img border="0" src="DSC02231.1.jpg" width="201" height="151"></a></td> </tr> <tr> <td width="206" height="163"><a href="DSC02241.2.jpg"> <img border="0" src="DSC02241.1.jpg" width="201" height="151"></a></td> <td height="163"><a href="DSC02247.2.jpg"> <img border="0" src="DSC02247.1.jpg" width="201" height="151"></a></td> </tr> <tr> <td width="206"><a href="DSC02257.2.jpg"> <img border="0" src="DSC02257.1.jpg" width="201" height="151"></a></td> <td><a href="DSC02271.2.jpg"> <img border="0" src="DSC02271.1.jpg" width="201" height="151"></a></td> </tr> </table> </div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;