KHAI MẠC HÈ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2006

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>KHAI M&#7840;C HÈ THÀNH PH&#7888; H&#7890; CHÍ MIN</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#FF0000">KHAI M&#7840;C HÈ THÀNH PH&#7888; H&#7890; CHÍ MINH N&#258;M 2006 <br> PHÁT &#272;&#7896;NG THÁNG HÀNH &#272;&#7896;NG VÌ TR&#7866; EM <br> “B&#7842;O V&#7878; TR&#7866; EM - AN TOÀN HÔM NAY, B&#7872;N V&#7918;NG T&#431;&#416;NG LAI” <br> (T&#7914; NGÀY 15/5 - 30/6/2006)<br> _____<br> &nbsp;</font></b></p> <p align="center"> <img border="0" src="khai%20mac%20he%2020061.jpg" width="220" height="165"></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <br> Sáng ngày 01/6/2006 t&#7841;i Công viên V&#259;n hóa thành ph&#7889; (Công viên Tao &#272;àn), Ban Ch&#7881; &#273;&#7841;o Sinh ho&#7841;t hè thành ph&#7889; &#273;ã t&#7893; ch&#7913;c l&#7877; Khai m&#7841;c Hè n&#259;m 2006. &#272;&#7871;n tham d&#7921; bu&#7893;i l&#7877; có &#273;&#7891;ng chí Nguy&#7877;n Thành Tài - Phó Ch&#7911; t&#7883;ch UBND thành ph&#7889;, Tr&#432;&#7903;ng Ban ch&#7881; &#273;&#7841;o Sinh ho&#7841;t hè thành ph&#7889;, &#273;&#7891;ng chí T&#7845;t Thành Cang - Bí th&#432; Thành &#272;oàn, &#273;&#7891;ng chí L&#432;&#417;ng Th&#7883; Thu&#7853;n - Ch&#7911; nhi&#7879;m &#7910;y ban Dân s&#7889; - Gia &#273;ình - Tr&#7867; em thành ph&#7889;, cùng &#273;&#7841;i di&#7879;n các ban ngành, &#273;oàn th&#7875;, các anh ch&#7883; cán b&#7897; &#272;oàn - &#272;&#7897;i và h&#417;m 1.000 em thi&#7871;u nhi. <br> <br> Trong bài phát bi&#7875;u khai m&#7841;c, &#273;&#7891;ng chí Nguy&#7877;n Thành Tài nh&#7845;n m&#7841;nh: “Chào m&#7915;ng Ngày qu&#7889;c t&#7871; thi&#7871;u nhi 1/6, k&#7927; ni&#7879;m 65 n&#259;m ngày thành l&#7853;p &#272;&#7897;i thi&#7871;u niên ti&#7873;n phong H&#7891; Chí Minh, &#7910;y ban nhân dân thành ph&#7889; phát &#273;&#7897;ng tháng hàng &#273;&#7897;ng Vì tr&#7867; em n&#259;m 2006 v&#7899;i ch&#7911; &#273;&#7873; “B&#7843;o v&#7879; tr&#7867; em – an toàn hôm nay, b&#7873;n v&#7919;ng t&#432;&#417;ng lai” t&#7915; ngày 15/5 – 30/6/2006. Tháng hành &#273;&#7897;ng vì tr&#7867; em n&#259;m 2006 “B&#7842;O V&#7878; TR&#7866; EM: AN TOÀN HÔM NAY - B&#7872;N V&#7918;NG T&#431;&#416;NG LAI” t&#7853;p trung các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng phù h&#7907;p tình hình chung c&#7911;a thành ph&#7889; H&#7891; Chí Minh v&#7899;i m&#7909;c tiêu t&#7893; ch&#7913;c nhi&#7873;u ho&#7841;t &#273;&#7897;ng thích h&#7907;p, &#273;&#7849;y m&#7841;nh công tác tuyên truy&#7873;n v&#7853;n &#273;&#7897;ng và cung c&#7845;p các d&#7883;ch v&#7909; &#273;áp &#7913;ng nhu c&#7847;u c&#7911;a tr&#7867; em; t&#7841;o s&#7921; chuy&#7875;n bi&#7871;n v&#7873; nh&#7853;n th&#7913;c c&#7911;a các t&#7847;ng l&#7899;p nhân dân, huy &#273;&#7897;ng ngu&#7891;n l&#7921;c toàn xã h&#7897;i tham gia b&#7843;o v&#7879;, ch&#259;m sóc và giáo d&#7909;c tr&#7867; em. Trong &#273;ó, các ngành, các c&#7845;p t&#7853;p trung t&#259;ng c&#432;&#7901;ng và &#273;&#7849;y m&#7841;nh các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng qu&#7843;n lý nhà n&#432;&#7899;c, truy&#7873;n thông, cung c&#7845;p các d&#7883;ch v&#7909; ch&#259;m sóc, huy &#273;&#7897;ng ngu&#7891;n l&#7921;c b&#7843;o v&#7879;, ch&#259;m sóc và giáo d&#7909;c tr&#7867; em, cung c&#7845;p thông tin, h&#432;&#7899;ng d&#7851;n ki&#7871;n th&#7913;c, k&#7929; n&#259;ng nuôi d&#7841;y tr&#7867; em &#273;&#7871;n các b&#7853;c ph&#7909; huynh; t&#7853;p trung &#273;&#7849;y nhanh ti&#7871;n &#273;&#7897; hoàn thành các công trình phúc l&#7907;i cho tr&#7867; em, v&#7853;n &#273;&#7897;ng &#273;óng góp Qu&#7929; b&#7843;o tr&#7907; tr&#7867; em, t&#7893; ch&#7913;c h&#7897;i ngh&#7883; nhân dân &#7903; c&#417; s&#7903; bàn th&#7921;c hi&#7879;n tiêu chí “ xã ph&#432;&#7901;ng phù h&#7907;p v&#7899;i tr&#7867; em”; ti&#7871;p t&#7909;c th&#7921;c hi&#7879;n vi&#7879;c c&#7845;p th&#7867; khám ch&#7919;a b&#7879;nh mi&#7877;n phí cho tr&#7867; em d&#432;&#7899;i 6 tu&#7893;i; ch&#259;m lo và t&#7863;ng quà cho các em có hoàn c&#7843;nh &#273;&#7863;c bi&#7879;t, bi&#7875;u d&#432;&#417;ng các c&#7909;m dân c&#432;, các &#273;i&#7841; ph&#432;&#417;ng, g&#432;&#417;ng ng&#432;&#7901;i yêu tr&#7867;.v.v… <br> <br> &nbsp;</font></p> <div align="center" style="float: left"> <table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" width="188" id="table1"> <tr> <td width="188"> <img border="0" src="khai%20mac%20he%2020062.jpg" width="176" height="132"></td> </tr> </table> </div> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ch&#7911; &#273;&#7873; hè “EM YÊU THÀNH PH&#7888; ANH HÙNG” &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng cho ho&#7841;t &#273;&#7897;ng giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng &#273;&#7889;i v&#7899;i thanh thi&#7871;u nhi v&#7873; 31 n&#259;m xây d&#7921;ng và phát tri&#7875;n thành ph&#7889; H&#7891; Chí Minh góp ph&#7847;n b&#7891;i &#273;&#7855;p lòng t&#7921; hào, ý th&#7913;c ti&#7871;p n&#7889;i truy&#7873;n th&#7889;ng b&#7843;o v&#7879;, xây d&#7921;ng &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c, xây d&#7921;ng thành ph&#7889; quê h&#432;&#417;ng trong thanh thi&#7871;u nhi thành ph&#7889;. Các cháu hãy tham gia tích c&#7921;c các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng hè, t&#7921; hào v&#7899;i nh&#7919;ng &#273;óng góp dù nh&#7887;, dù l&#7899;n cho gia &#273;ình, xã h&#7897;i, cho c&#7897;ng &#273;&#7891;ng, &#273;&#7883;a ph&#432;&#417;ng n&#417;i mình &#273;ang s&#7889;ng. Trong t&#7915;ng gia &#273;ình, các b&#7853;c cha m&#7865; hãy quan tâm ch&#259;m lo cho các cháu &#273;&#432;&#7907;c vui ch&#417;i, gi&#7843;i trí lành m&#7841;nh, b&#7893; ích, tích c&#7921;c rèn luy&#7879;n thân th&#7875;, nâng cao s&#7913;c kh&#7887;e. &#7902; m&#7885;i n&#417;i, m&#7885;i lúc, Ban ch&#7881; &#273;&#7841;o sinh ho&#7841;t hè &#273;&#7883;a ph&#432;&#417;ng, gia &#273;ình ph&#7843;i b&#7843;o &#273;&#7843;m s&#7921; an toàn cho con em trong sinh ho&#7841;t hè. Nh&#7855;c nh&#7903; các cháu chú ý gi&#7919; gìn lu&#7853;t giao thông, phòng tránh tai n&#7841;n, th&#432;&#417;ng tích, th&#7921;c hành ti&#7871;t ki&#7879;m, th&#7921;c hi&#7879;n n&#7871;p s&#7889;ng v&#259;n minh và phòng tránh ma túy, t&#7879; n&#7841;n xã h&#7897;i”.<br> <br> T&#7841;i bu&#7893;i l&#7877;, Ban Th&#432;&#7901;ng v&#7909; Thành &#272;oàn &#273;ã trao 94 ph&#7847;n quà cho các em thi&#7871;u nhi có hoàn c&#7843;nh khó kh&#259;n, &#7910;y ban Dân s&#7889; - Gia &#273;ình - Tr&#7867; em thành ph&#7889; trao 24 su&#7845;t h&#7885;c b&#7893;ng (500.000 &#273;&#7891;ng/su&#7845;t), cho các em có hoàn c&#7843;nh khó kh&#259;n, v&#432;&#7907;t khó, h&#7885;c gi&#7887;i.</font></p> <p align="right"><b><i><font face="Arial" size="2">Ban Biên T&#7853;p Website</font></i></b></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;