Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7073327
Năm 2015 Thứ ba, 26-01-2021
Thông tư số 07/2014/TT-BNV
tải file tải file
Nghị định 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
tải file tải file
Nghị định của Chính phủ số 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 về nghi thức Nhà nước trong tổ chức trao tặng và đón nhận các khen thưởng cấp Nhà nước
tải file tải file
Nghị định 42/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
tải file tải file
Nghị định 39/2013-NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
tải file tải file
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2015
tải file tải file
Luật số 39/2013/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
tải file tải file
Quyết định v/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
tải file tải file
Hướng dẫn thực hiện khen thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và cấp Nhà nước
tải file tải file
Hướng dẫn liên tịch triển khai thực hiện Hướng dẫn số 60/HD-TWĐTN của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong
tải file tải file
Danh mục phiên hiệu và mẫu khai Danh mục phiên hiệu và mẫu khai
Phiên hiệu đơn vị TNXP Phiên hiệu đơn vị TNXP
Xem tiếp   1   2   >
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên