Tác phẩm “Tự chỉ trích” – Áng văn lý luận sâu sắc về xây dựng Đảng của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia c&aacute;ch mạng, 7 năm bị giam cầm trong nh&agrave; t&ugrave; đế quốc,&nbsp;mặc d&ugrave; chỉ trong khoảng thời gian 2 năm&nbsp;tr&ecirc;n cương vị l&agrave; nh&agrave; l&atilde;nh đạo cao nhất của Đảng, Tổng B&iacute; thư Nguyễn&nbsp;Văn Cừ đ&atilde; c&oacute; những cống hiến hết sức to lớn trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, đ&atilde; để lại những t&agrave;i sản tinh thần v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; gi&aacute; trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng. Trong đ&oacute;, c&oacute; t&aacute;c phẩm &ldquo;Tự chỉ tr&iacute;ch&rdquo; -&nbsp;một t&agrave;i liệu gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị - tư tưởng quan trọng cho c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; một đ&oacute;ng g&oacute;p c&oacute; gi&aacute; trị v&agrave;o kho t&agrave;ng l&yacute; luận của Đảng ta.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ sinh ng&agrave;y 09/7/1912 trong một gia đ&igrave;nh nh&agrave; nho ngh&egrave;o, c&oacute; truyền thống khoa bảng ở l&agrave;ng Ph&ugrave; Kh&ecirc;, x&atilde; Ph&ugrave; Kh&ecirc;, huyện Từ Sơn, nay l&agrave; phường Ph&ugrave; Kh&ecirc;, th&agrave;nh phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. &Ocirc;ng l&agrave; hậu duệ đời thứ 17 của đại thi h&agrave;o - danh nh&acirc;n văn ho&aacute; thế giới Nguyễn Tr&atilde;i. Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ l&agrave; người c&oacute; khả năng l&yacute; luận s&acirc;u sắc v&agrave; uy&ecirc;n b&aacute;c. Trong suốt cuộc đời hoạt động c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh, &ocirc;ng đ&atilde; để lại những t&agrave;i sản tinh thần v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; gi&aacute; trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng. Trong đ&oacute;, c&oacute; t&aacute;c phẩm <em>&ldquo;Tự chỉ tr&iacute;ch&rdquo;</em>.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37117/Nguyen%20Van%20Cu%20v%C3%A0%20t%C3%A1c%20ph%E1%BA%A9m%20t%E1%BB%B1%20ch%E1%BB%89%20tr%C3%ADch.jpg" style="height:256px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(17, 17, 17)">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ (sinh ng&agrave;y 9/7/1912, mất ng&agrave;y 28/8/1941)Tổng b&iacute; thư Đảng từ th&aacute;ng 3/1938 đến th&aacute;ng 1/1940 với T&aacute;c phẩm &quot;Tự chỉ tr&iacute;ch&quot;</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&aacute;c phẩm được viết trong bối cảnh lịch sử c&oacute; những biến động mau lẹ v&agrave; phức tạp; cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II c&oacute; nguy cơ b&ugrave;ng nổ, thực d&acirc;n Ph&aacute;p trở mặt, ra sức đ&agrave;n &aacute;p phong tr&agrave;o d&acirc;n chủ ở c&aacute;c nước. C&ograve;n trong nước, nội bộ Đảng v&agrave; phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng xuất hiện những khuynh hướng c&oacute; thể g&acirc;y chia rẽ, mất đo&agrave;n kết, vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng c&oacute; nguy cơ bị suy yếu, đ&ograve;i hỏi Đảng phải nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc trong sinh hoạt v&agrave; tổ chức, l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; chỉnh đốn Đảng. Trong đ&oacute; vấn đề ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; tự ph&ecirc; b&igrave;nh cần được nh&igrave;n nhận, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; thực hiện thực chất, hiệu quả hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong ho&agrave;n cảnh đ&oacute;, nhận thấy cần thiết phải n&ecirc;u ra quan điểm để mỗi đảng vi&ecirc;n nhận r&otilde; nguy&ecirc;n tắc ph&ecirc; b&igrave;nh trong Đảng để tạo được sự thống nhất tư tưởng trong nội bộ Đảng, chuẩn bị cho c&aacute;c kế hoạch tiến c&ocirc;ng l&acirc;u d&agrave;i của c&aacute;ch mạng, Tổng b&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ đ&atilde; sử dụng b&uacute;t danh Tr&iacute; Cường viết t&aacute;c phẩm <em>&ldquo;Tự chỉ tr&iacute;ch&rdquo;</em>. Th&aacute;ng 7/1939, trước khi &ocirc;ng v&agrave;o Nam chỉ đạo v&agrave; chuẩn bị Hội nghị Trung ương th&aacute;ng 11/1939, ở trong g&aacute;c x&eacute;p nhỏ tr&ecirc;n s&acirc;n thượng của Nh&agrave; băng Đ&ocirc;ng Dương (nay l&agrave; Trụ sở của Ng&acirc;n h&agrave;ng quốc gia Việt Nam), đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ - Tổng b&iacute; thư của Đảng đ&atilde; viết ra một &aacute;ng văn l&yacute; luận s&acirc;u sắc về x&acirc;y dựng Đảng &ndash; &ldquo;<em>Tự chỉ tr&iacute;ch&rdquo;. </em>Cuốn s&aacute;ch được Nh&agrave; xuất bản D&acirc;n ch&uacute;ng ph&aacute;t h&agrave;nh cuốn s&aacute;ch n&agrave;y v&agrave;o ng&agrave;y 20/7/1939 tại H&agrave; Nội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37117/3.jpg" style="height:676px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(17, 17, 17); font-family:calibri,sans-serif">Trang b&igrave;a t&aacute;c phẩm: Tự chỉ tr&iacute;ch của t&aacute;c giả Tr&iacute; Cường (tức Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ)</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&aacute;c phẩm&nbsp;<em>Tự chỉ tr&iacute;ch</em>&nbsp;gồm 4 phần:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Nguy&ecirc;n tắc tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh của Đảng;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. B&agrave;i học về cuộc tuyển cử Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3. Đấu tranh về bảo vệ đường lối Mặt trận D&acirc;n chủ của Đảng chống tả khuynh v&agrave; hữu khuynh;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4. T&oacute;m tắt đường lối chiến lược v&agrave; s&aacute;ch lược của Mặt trận D&acirc;n chủ Đ&ocirc;ng Dương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong phần mở đầu s&aacute;ch, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ đ&atilde; viết: <em>&ldquo;Cũng như tất cả c&aacute;c đồng ch&iacute; cộng sản kh&aacute;c t&ocirc;i thấy c&oacute; bổn phận phải ph&acirc;n t&iacute;ch x&aacute;c thực ho&agrave;n cảnh, kh&ocirc;ng bi quan hoảng hốt m&agrave; cũng kh&ocirc;ng đắc ch&iacute; tự m&atilde;n, để t&igrave;m ra những nguy&ecirc;n nh&acirc;n thất bại v&agrave; nghi&ecirc;n cứu phương ph&aacute;p sửa lỗi v&agrave; tiến thủ&rdquo;. </em>Điều đ&oacute; cho thấy người đứng đầu Đảng đ&atilde; kh&ocirc;ng tr&aacute;nh n&eacute; trước một vấn đề phức tạp về mặt nhận thức v&agrave; cố gắng l&yacute; giải, định hướng bằng một c&aacute;ch hợp l&yacute; nhất, thuyết phục nhất, cầu thị nhất.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với t&aacute;c phẩm&nbsp;<em>&ldquo;Tự chỉ tr&iacute;ch&rdquo;,</em>&nbsp;Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ đ&atilde; n&ecirc;u một tấm gương s&aacute;ng về tinh thần tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh trong Đảng.&nbsp;<em>&ldquo;Tự chỉ tr&iacute;ch&rdquo;</em>&nbsp;b&ocirc;n-sơ-v&iacute;ch đ&atilde; gi&uacute;p Đảng ta kịp thời đấu tranh, uốn nắn những lệch lạc về tư tưởng trong Đảng, vạch mặt bọn tờ-rốt-k&iacute;t giả danh c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng v&agrave; củng cố Đảng tr&ecirc;n phạm vi cả nước, đề ra những chủ trương mới ph&ugrave; hợp với tiến tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của c&aacute;ch mạng Việt Nam. T&aacute;c phẩm&nbsp;<em>Tự chỉ tr&iacute;ch với </em>lời nhắn nhủ: <em>&ldquo;Ch&uacute;ng ta phải biết nh&igrave;n nhận những khuyết điểm về chủ quan m&agrave; ch&iacute;nh ta g&acirc;y ra, ch&iacute;nh ta phải chịu ho&agrave;n to&agrave;n tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;</em>, l&agrave; <em>&ldquo;c&ocirc;ng khai, mạnh dạn, th&agrave;nh thực vạch những nhầm lỗi của m&igrave;nh v&agrave; t&igrave;m phương ch&acirc;m sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp, như thế kh&ocirc;ng phải l&agrave;m yếu Đảng, m&agrave; l&agrave; l&agrave;m cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ&rdquo;</em>&hellip;&nbsp;&nbsp; l&agrave; một t&agrave;i liệu gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị - tư tưởng quan trọng cho c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, đấu tranh trực diện với tư tưởng gi&aacute;o điều &ldquo;tả&rdquo; khuynh v&agrave; &ldquo;hữu&rdquo; khuynh, cải lương, thỏa hiệp, đả ph&aacute; căn bệnh &iacute;ch kỷ, hẹp h&ograve;i trong Đảng, l&agrave; một đ&oacute;ng g&oacute;p c&oacute; gi&aacute; trị v&agrave;o kho t&agrave;ng l&yacute; luận của Đảng ta.&nbsp;Cụ thể như sau:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37117/4.jpg" style="height:672px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(17, 17, 17)">Một số nội dung trong t&aacute;c phẩm &quot;Tự chỉ tr&iacute;ch&quot; (hiện cuốn &quot;Tự chỉ tr&iacute;ch&quot; đang được lưu giữ tại Bảo t&agrave;ng Lịch sử quốc gia)</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong phần 1 t&aacute;c phẩm, đồng ch&iacute; nhấn mạnh: để tạo được sự thống nhất tư tưởng, mỗi đảng vi&ecirc;n cần nhận r&otilde; nguy&ecirc;n tắc ph&ecirc; b&igrave;nh trong Đảng. Đảng c&ograve;n trẻ n&ecirc;n c&ograve;n nhiều khuyết điểm, sai lầm, nhưng Đảng sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n tự chỉ tr&iacute;ch th&agrave;nh thật v&agrave; mạnh dạn, kh&ocirc;ng phải l&agrave; l&agrave;m yếu Đảng, m&agrave; để Đảng ng&agrave;y c&agrave;ng thống nhất tư tưởng v&agrave; h&agrave;nh động.Từ đ&oacute;, chấn chỉnh những tư tưởng lệch lạc, sai tr&aacute;i, thực hiện đo&agrave;n kết, thống nhất trong to&agrave;n Đảng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong phần 2, t&aacute;c phẩm đ&atilde; đi thẳng v&agrave;o vấn đề c&oacute; t&iacute;nh chất thời sự l&uacute;c bấy giờ. T&aacute;c phẩm ra đời đ&atilde; kịp thời l&atilde;nh đạo v&agrave; gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng cho c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động đang tranh luận v&agrave; b&agrave;n t&aacute;n về nguy&ecirc;n nh&acirc;n thất bại của Mặt trận D&acirc;n chủ trong việc tranh cử v&agrave;o Hội đồng Quản hạt ở Nam Kỳ. Qua t&aacute;c phẩm, đồng ch&iacute; đ&atilde; chỉ ra những nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ quan g&oacute;p phần dẫn đến thất bại trong cuộc tổng tuyển cử: Mặt trận D&acirc;n chủ chưa th&agrave;nh lập được v&igrave; ta chưa mạnh; ta c&ograve;n những khuyết điểm về c&aacute;ch tuy&ecirc;n truyền v&agrave; ứng dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch Đảng: &ldquo;n&oacute;i chung, sự tuy&ecirc;n truyền vận động của ta từ trước đến giờ vẫn c&ograve;n nhiều t&iacute;nh chất trừu tượng; nhiều di t&iacute;ch c&ocirc; độc&rdquo;; sự khinh thường Tờrốtk&iacute;t &ldquo;sự khinh thường n&agrave;y đ&atilde; th&agrave;nh một c&aacute;i bệnh ăn s&acirc;u trong đầu &oacute;c nhiều đồng ch&iacute; ta&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong phần 3, đồng ch&iacute; ph&ecirc; ph&aacute;n hai khuynh hướng sai lầm trong Đảng v&agrave; nhấn mạnh: Đảng phải chiến thắng những xu hướng sai lầm trong h&agrave;ng ngũ l&agrave;m cho Đảng c&aacute;ch xa quần ch&uacute;ng, l&atilde;ng qu&ecirc;n sự tuy&ecirc;n truyền chủ nghĩa M&aacute;c&nbsp;<em>-&nbsp;</em>L&ecirc;nin, rời bỏ những nguy&ecirc;n tắc c&aacute;ch mạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong phần cuối c&ugrave;ng về đường lối chiến lược v&agrave; s&aacute;ch lược của Mặt trận, đồng ch&iacute; n&ecirc;u bật những vấn đề về mối quan hệ hữu cơ giữa nhiệm vụ chiến lược v&agrave; chỉ đạo thực hiện chiến lược của Đảng trong cuộc c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n. Đ&oacute; l&agrave; &ldquo;c&aacute;i cốt yếu của ch&iacute;nh s&aacute;ch Mặt trận D&acirc;n chủ m&agrave; Đảng Cộng sản đề xướng v&agrave; đang thực h&agrave;nh&rdquo;. Muốn l&atilde;nh đạo Mặt trận D&acirc;n chủ Đ&ocirc;ng Dương, Đảng phải giữ độc lập về ch&iacute;nh trị v&agrave; tổ chức, giữ quyền l&atilde;nh dạo của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n. Mặt trận phải được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n cơ sở quần ch&uacute;ng rộng r&atilde;i lấy li&ecirc;n minh c&ocirc;ng n&ocirc;ng l&agrave;m nền tảng. Để th&agrave;nh lập được Mặt trận D&acirc;n chủ Đ&ocirc;ng Dương, phải ph&aacute;t động một phong tr&agrave;o đấu tranh s&acirc;u rộng trong quần ch&uacute;ng, chống lại khuynh hướng &ldquo;tả&rdquo; v&agrave; &ldquo;hữu&rdquo;, biết lợi dụng m&acirc;u thuẫn trong h&agrave;ng ngũ kẻ th&ugrave;, ph&acirc;n biệt kẻ th&ugrave; nguy hiểm cụ thể trước mắt với kẻ th&ugrave; n&oacute;i chung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Tự chỉ tr&iacute;ch&rdquo;&nbsp;</em>c&oacute; &yacute; nghĩa v&agrave; t&aacute;c dụng quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng trong Đảng; t&aacute;c phẩm chỉ r&otilde; những nhiệm vụ cấp b&aacute;ch của to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n ta trong cao tr&agrave;o đấu tranh đ&ograve;i d&acirc;n sinh, d&acirc;n chủ, ho&agrave; b&igrave;nh. T&aacute;c phẩm <em>&ldquo;Tự chỉ tr&iacute;ch&rdquo;</em> c&oacute; &yacute; nghĩa hết sức quan trọng về mặt l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn, đ&oacute;ng g&oacute;p c&oacute; gi&aacute; trị v&agrave;o kho t&agrave;ng l&yacute; luận c&aacute;ch mạng của Đảng ta. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; một c&ocirc;ng cụ sắc b&eacute;n trong cuộc đấu tranh ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; tự ph&ecirc; b&igrave;nh trong Đảng, l&agrave;m cho Đảng ng&agrave;y c&agrave;ng thống nhất về tư tưởng v&agrave; h&agrave;nh động, quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n c&agrave;ng tin tưởng v&agrave;o đường lối đ&uacute;ng đắn v&agrave; s&aacute;ng tạo của Đảng.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến nay, &nbsp;những nội dung trong t&aacute;c phẩm n&agrave;y vẫn vẹn nguy&ecirc;n gi&aacute; trị thời sự; đặc biệt trong bối cảnh to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 &quot;Một số vấn đề cấp b&aacute;ch về x&acirc;y dựng Đảng hiện nay&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia c&aacute;ch mạng, 7 năm bị giam cầm trong nh&agrave; t&ugrave; đế quốc, mặc d&ugrave; chỉ trong khoảng thời gian 2 năm tr&ecirc;n cương vị l&agrave; nh&agrave; l&atilde;nh đạo cao nhất của Đảng, Tổng B&iacute; thư Nguyễn&nbsp;Văn Cừ đ&atilde; thể hiện tư chất của một l&atilde;nh tụ t&agrave;i năng, s&aacute;ng tạo. Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ đ&atilde; đi v&agrave;o lịch sử như một nh&agrave; l&atilde;nh đạo xuất sắc của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động, một chiến sĩ cộng sản c&oacute; tầm nh&igrave;n chiến lược, tư duy khoa học nhạy b&eacute;n, một nh&agrave; tổ chức v&agrave; chỉ đạo thực tiễn lỗi lạc, s&acirc;u s&aacute;t; một nh&agrave; ch&iacute;nh trị c&oacute; bản lĩnh ki&ecirc;n định, lu&ocirc;n kết hợp nhuần nhuyễn l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn; một nh&agrave; chỉ đạo chiến lược v&agrave; s&aacute;ch lược t&agrave;i t&igrave;nh, giải quyết ch&iacute;nh x&aacute;c, mau lẹ, đ&uacute;ng đắn, s&aacute;ng tạo những vấn đề ch&iacute;nh trị cực kỳ phức tạp, hợp quy luật, s&aacute;t thực tiễn c&aacute;c mối quan hệ lớn, như quan hệ giữa giai cấp v&agrave; d&acirc;n tộc, quốc gia v&agrave; quốc tế, chiến lược v&agrave; s&aacute;ch lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2012, nh&acirc;n kỷ niệm 100 năm ng&agrave;y sinh của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ, đồng ch&iacute; Nguyễn Ph&uacute; Trọng - Tổng B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng x&uacute;c động đ&aacute;nh gi&aacute; về bậc tiền bối: <em>&ldquo;Nh&agrave; l&atilde;nh đạo trẻ tuổi đầy t&agrave;i năng của c&aacute;ch mạng Việt Nam, một học tr&ograve; xuất sắc của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, người con ưu t&uacute; của d&acirc;n tộc, suốt đời chiến đấu, hy sinh v&igrave; độc lập tự do của Tổ quốc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;</em>. Dịp n&agrave;y, Đảng - Nh&agrave; nước ta x&acirc;y dựng khu tưởng niệm gồm tượng đ&agrave;i, Nh&agrave; lưu niệm, khu&ocirc;n vi&ecirc;n rất khang trang tại qu&ecirc; hương đồng ch&iacute;. Trường Ch&iacute;nh trị tỉnh Bắc Ninh, nhiều trường học, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, đường phố của tỉnh Bắc Ninh được mang t&ecirc;n đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ. Trước đ&oacute;, từ năm 1976, tưởng niệm đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh đ&atilde; cho dựng khu di t&iacute;ch Nguyễn Văn Cừ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 112 năm ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 &ndash; 09/7/2024), ch&uacute;ng con &ndash; những thanh ni&ecirc;n được sinh ra trong thời b&igrave;nh xin k&iacute;nh cần nghi&ecirc;ng m&igrave;nh tưởng nhớ c&ocirc;ng ơn của Người Chiến sĩ Cộng sản lỗi lạc, Nh&agrave; l&atilde;nh đạo xuất sắc của Đảng v&agrave; C&aacute;ch mạng Việt Nam v&agrave; Nh&agrave; L&yacute; luận s&acirc;u sắc của Đảng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NG&Ocirc; THỊ TH&Ugrave;Y TRANG</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&Agrave;I LIỆU THAM KHẢO:</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Đảng Cộng sản Việt Nam:&nbsp;<em>Văn kiện Đảng to&agrave;n tập,&nbsp;</em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2000, t. 6, tr. 617-645.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. Đ&agrave;o Hồng Lan (2022), <em>Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ - Nh&agrave; l&atilde;nh đạo xuất sắc của Đảng v&agrave; c&aacute;ch mạng Việt Nam, người con ưu t&uacute; của qu&ecirc; hương Bắc Ninh, </em>Tạp ch&iacute; Cộng sản, Link: <a href="https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/825598/tong-bi-thu-nguyen-van-cu---nha-lanh-dao-xuat-sac-cua-dang-va-cach-mang-viet-nam%2C-nguoi-con-uu-tu-cua-que-huong-bac-ninh.aspx">https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/825598/tong-bi-thu-nguyen-van-cu---nha-lanh-dao-xuat-sac-cua-dang-va-cach-mang-viet-nam%2C-nguoi-con-uu-tu-cua-que-huong-bac-ninh.aspx</a> (truy cập ng&agrave;y 09/7/2024)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>3.</em> Lịch sử bi&ecirc;n ni&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.653-655, NXB Ch&iacute;nh trị Quốc gia, 2008.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4. <em>Nguyễn Văn Cừ - Một người l&atilde;nh đạo xuất sắc của Đảng,&nbsp;</em>Nxb. Sự thật, H&agrave; Nội, 1987, tr. 57-72.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5. Văn T&acirc;m (2022), <em>B&agrave;i học từ t&aacute;c phẩm Tự chỉ tr&iacute;ch (Kỷ niệm 110 năm ng&agrave;y sinh Cố Tổng b&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 &ndash; 09/7/2022), </em>Trang tin điện tử Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Link: <a href="https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/bai-hoc-tu-tac-pham-tu-chi-trich-1491896369">https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/bai-hoc-tu-tac-pham-tu-chi-trich-1491896369</a> (truy cập ng&agrave;y 09/7/2024).</span></span></p> <div>&nbsp; <hr /> <div id="ftn1"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Văn T&acirc;m (2022), <em>B&agrave;i học từ t&aacute;c phẩm Tự chỉ tr&iacute;ch (Kỷ niệm 110 năm ng&agrave;y sinh Cố Tổng b&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 &ndash; 09/7/2022), </em>Trang tin điện tử Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Link: <a href="https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/bai-hoc-tu-tac-pham-tu-chi-trich-1491896369">https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/bai-hoc-tu-tac-pham-tu-chi-trich-1491896369</a> (truy cập ng&agrave;y 09/7/2024).</span></span></p> </div> <div id="ftn2"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Lịch sử bi&ecirc;n ni&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.653-655, NXB. Ch&iacute;nh trị Quốc gia, 2008.</span></span></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;