Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Tấm gương cộng sản mẫu mực cho thanh niên học tập, noi theo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Xuất th&acirc;n từ một gia đ&igrave;nh nh&agrave; nho ngh&egrave;o, y&ecirc;u nước, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ đ&atilde; gi&aacute;c ngộ c&aacute;ch mạng từ rất sớm. &Ocirc;ng l&agrave; người c&oacute; khả năng l&yacute; luận s&acirc;u sắc v&agrave; uy&ecirc;n b&aacute;c. Trong suốt cuộc đời hoạt động c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh, &ocirc;ng đ&atilde; giải quyết một c&aacute;ch s&aacute;ng tạo v&agrave; nhuần nhuyễn c&aacute;c vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn ph&ugrave; hợp với quy luật vận động kh&aacute;ch quan, đưa đến thắng lợi cho c&aacute;ch mạng nước nh&agrave;. Nh&acirc;n kỷ niệm 112 năm ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 &ndash; 09/7/2024), ch&uacute;ng con &ndash; những thanh ni&ecirc;n được sinh ra trong thời b&igrave;nh xin k&iacute;nh cần nghi&ecirc;ng m&igrave;nh tưởng nhớ c&ocirc;ng ơn của Người Chiến sĩ Cộng sản lỗi lạc, Nh&agrave; L&yacute; luận s&acirc;u sắc của Đảng, Nh&agrave; l&atilde;nh đạo xuất sắc của Đảng v&agrave; C&aacute;ch mạng Việt Nam.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ sinh ng&agrave;y 09/7/1912 trong một gia đ&igrave;nh nh&agrave; nho ngh&egrave;o, c&oacute; truyền thống khoa bảng ở l&agrave;ng Ph&ugrave; Kh&ecirc;, x&atilde; Ph&ugrave; Kh&ecirc;, huyện Từ Sơn, nay l&agrave; phường Ph&ugrave; Kh&ecirc;, th&agrave;nh phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. &Ocirc;ng l&agrave; hậu duệ đời thứ 17 của đại thi h&agrave;o - danh nh&acirc;n văn ho&aacute; thế giới Nguyễn Tr&atilde;i. Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ l&agrave; người c&oacute; khả năng l&yacute; luận s&acirc;u sắc v&agrave; uy&ecirc;n b&aacute;c. Trong suốt cuộc đời hoạt động c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh, &ocirc;ng đ&atilde; giải quyết một c&aacute;ch s&aacute;ng tạo v&agrave; nhuần nhuyễn c&aacute;c vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn ph&ugrave; hợp với quy luật vận động kh&aacute;ch quan, đưa đến thắng lợi cho c&aacute;ch mạng nước nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37111/nguyen-van-cu.png" style="height:810px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><em>K&yacute; họa ch&acirc;n dung Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 1927, Nguyễn Văn Cừ rời qu&ecirc; hương l&ecirc;n H&agrave; Nội học. Tại đ&acirc;y, &ocirc;ng&nbsp;được gi&aacute;c ngộ c&aacute;ch mạng, tham gia nhiều hoạt động y&ecirc;u nước, được đọc b&aacute;o Thanh ni&ecirc;n v&agrave; t&aacute;c phẩm&nbsp;<em>Đường C&aacute;ch mệnh</em>&nbsp;của l&atilde;nh tụ Nguyễn &Aacute;i Quốc. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng được kết nạp v&agrave;o tổ chức Hội Việt Nam C&aacute;ch mạng Thanh ni&ecirc;n v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia nhiều hoạt động y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;ch mạng. Năm 1928, đồng ch&iacute; </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nguyễn Văn Cừ&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tham gia v&agrave;o c&aacute;c phong tr&agrave;o vận động quần ch&uacute;ng đứng l&ecirc;n đấu tranh chống sự &aacute;p bức b&oacute;c lột của đế quốc v&agrave; b&egrave; lũ tay sai. V&igrave; những hoạt động n&agrave;y, &ocirc;ng bị đuổi học giữa kh&oacute;a.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi bị đuổi học, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ trở về dạy học ở l&agrave;ng H&agrave; Lỗ, tức l&agrave;ng Giỗ Đ&ocirc;ng, nay thuộc huyện Đ&ocirc;ng Anh - ngoại th&agrave;nh H&agrave; Nội để t&igrave;m c&aacute;ch li&ecirc;n lạc với tổ chức. Thời gian dạy học ở đ&acirc;y, &ocirc;ng đ&atilde; gặp được nhiều nh&agrave; c&aacute;ch mạng lớp đ&agrave;n anh, những người c&oacute; tầm ảnh hưởng lớn với c&aacute;ch mạng Việt Nam; trong đ&oacute;, c&oacute; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Gia Tự, đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Cảnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối năm 1928, thực hiện chủ trương &ldquo;v&ocirc; sản h&oacute;a&rdquo; của Kỳ bộ Thanh ni&ecirc;n Bắc Kỳ, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ (l&uacute;c n&agrave;y lấy t&ecirc;n l&agrave; Ph&ugrave;ng) ra mỏ V&agrave;ng Danh l&agrave;m phu cuốc than để vừa r&egrave;n luyện, vừa th&acirc;m nhập trong phong tr&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n, gi&aacute;c ngộ c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 17/6/1929, Đ&ocirc;ng Dương Cộng sản Đảng ra đời, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ l&agrave; một trong những đảng vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n được x&eacute;t kết nạp v&agrave;o Đảng, khi mới 17 tuổi. Sau đ&oacute;, đồng ch&iacute; được ph&acirc;n c&ocirc;ng phụ tr&aacute;ch c&aacute;c chi bộ ở Cẩm Phả, Cửa &Ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau Hội nghị th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ng&agrave;y 03/02/1930), ở trong nước diễn ra cuộc sắp xếp tổ chức mạnh mẽ, từ c&aacute;c chi bộ của c&aacute;c tổ chức cộng sản tiền th&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;c chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; ph&aacute;t triển tổ chức chi bộ mới. Đồng ch&iacute; được cử l&agrave; B&iacute; thư đặc khu H&ograve;n Gai - U&ocirc;ng B&iacute;. Tại đay, đồng ch&iacute; đ&atilde; l&atilde;nh đạo phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng ở v&ugrave;ng mỏ ph&aacute;t triển mạnh mẽ; trực tiếp tổ chức v&agrave; chỉ đạo c&ocirc;ng nh&acirc;n to&agrave;n v&ugrave;ng mỏ đấu tranh nh&acirc;n ng&agrave;y Quốc tế lao động 01/5/1930, cờ đỏ b&uacute;a liềm được cắm tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i B&agrave;i Thơ (H&ograve;n Gai), thị trấn Cẩm Phả v&agrave; nhiều nơi kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối năm 1930, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ đề xuất v&agrave; được Xứ ủy Bắc Kỳ chấp thuận, đ&atilde; đứng ra lập Đặc khu ủy v&ugrave;ng mỏ v&agrave; được cử l&agrave;m đại diện của Xứ ủy Bắc Kỳ b&ecirc;n cạnh Đặc khu ủy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng 02/1931, tr&ecirc;n đường đi c&ocirc;ng t&aacute;c từ Cẩm Phả về H&ograve;n Gai, đồng ch&iacute; bị thực d&acirc;n Ph&aacute;p bắt, đưa về giam ở nh&agrave; t&ugrave; Hỏa L&ograve;;&nbsp;bị kết &aacute;n t&ugrave; khổ sai v&agrave; bị đ&agrave;y đi C&ocirc;n Đảo. Năm 1936,&nbsp;trước &aacute;p lực của c&aacute;c cuộc đấu tranh mạnh mẽ của Nh&acirc;n d&acirc;n ta v&agrave; phong tr&agrave;o Mặt trận nh&acirc;n d&acirc;n Ph&aacute;p, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ v&agrave; một số t&ugrave; ch&iacute;nh trị C&ocirc;n Đảo được trả tự do.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối năm 1936, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ ra H&agrave; Nội, t&igrave;m bắt li&ecirc;n lạc với tổ chức Đảng, m&oacute;c nối c&aacute;c đồng ch&iacute; tham gia c&aacute;ch mạng để tiếp tục hoạt động, kh&ocirc;i phục cơ sở đảng sau những năm bị địch khủng bố trắng. Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ c&ugrave;ng Trần Qu&yacute; Ki&ecirc;n, Nguyễn Văn Minh (một người được đ&agrave;o tạo từ Quốc tế Cộng sản về) lập ra Ủy ban s&aacute;ng kiến (c&oacute; vai tr&ograve; như Xứ ủy l&acirc;m thời Bắc Kỳ), lần lượt thu h&uacute;t v&agrave;o Ủy ban n&agrave;y những c&aacute;n bộ c&aacute;ch mạng mới được địch thả tự do về hoạt động ở H&agrave; Nội. Dưới sự l&atilde;nh đạo, ph&acirc;n c&ocirc;ng của Ủy ban s&aacute;ng kiến, tổ chức đảng lần lượt được kh&ocirc;i phục ở H&agrave; Nội, Hải Ph&ograve;ng v&agrave; c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố kh&aacute;c. Đến th&aacute;ng 3-1937, Hội nghị th&agrave;nh lập Xứ ủy Bắc Kỳ l&acirc;m thời được triệu tập. Tại Hội nghị n&agrave;y, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ được bầu l&agrave;m Ủy vi&ecirc;n Thường vụ Xứ ủy, được Xứ ủy ph&acirc;n c&ocirc;ng l&agrave;m đại diện Xứ ủy b&ecirc;n cạnh Trung ương Đảng. Tại Hội nghị Trung ương Đảng th&aacute;ng 9/1937 họp ở B&agrave; Điểm, H&oacute;c M&ocirc;n, Gia Định,&nbsp;đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ được bầu v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng v&agrave; được cử v&agrave;o Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương, do đồng ch&iacute; H&agrave; Huy Tập l&agrave;m Tổng B&iacute; thư..</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hai ng&agrave;y 29 v&agrave; 30/3/1938, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương họp tại B&agrave; Điểm, H&oacute;c M&ocirc;n, Gia Định. Hội nghị bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương gồm 11 đồng ch&iacute;, trong đ&oacute; c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn &Aacute;i Quốc đang ở M&aacute;t-xcơ-va; bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng ch&iacute;; bầu Ban B&iacute; thư gồm 3 đồng ch&iacute; (Nguyễn Văn Cừ, H&agrave; Huy Tập, L&ecirc; Hồng Phong) - đ&acirc;y l&agrave; cơ quan mới của Đảng - do đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ l&agrave;m Tổng B&iacute; thư. Như vậy, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ đ&atilde; trở th&agrave;nh Tổng B&iacute; thư thứ tư của Đảng khi chưa đầy 26 tuổi, trẻ nhất trong Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương, lại chưa được đ&agrave;o tạo ở nước ngo&agrave;i. Điều n&agrave;y thể hiện năng lực xuất ch&uacute;ng của đồng ch&iacute;, một nh&acirc;n c&aacute;ch cộng sản cao đẹp v&agrave; c&oacute; một nghị lực phi thường, n&ecirc;n gi&agrave;nh được sự t&iacute;n nhiệm của tập thể những người cộng sản đ&atilde; d&agrave;y dạn tr&ecirc;n con đường tranh đấu gi&agrave;nh độc lập.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37111/Nguyen%20Van%20Cu%20v%C3%A0%20t%C3%A1c%20ph%E1%BA%A9m%20t%E1%BB%B1%20ch%E1%BB%89%20tr%C3%ADch.jpg" style="height:256px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ch&acirc;n dung Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ v&agrave; T&aacute;c phẩm &quot;Tự chỉ tr&iacute;ch&quot;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng 7/1939, đồng ch&iacute; viết t&aacute;c phẩm <em>&ldquo;Tự chỉ tr&iacute;ch&rdquo;</em> để đấu tranh tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh trong Đảng, chấn chỉnh những tư tưởng lệch lạc, sai tr&aacute;i, thực hiện đo&agrave;n kết, thống nhất trong to&agrave;n Đảng. Với t&aacute;c phẩm&nbsp;<em>&ldquo;Tự chỉ tr&iacute;ch&rdquo;,</em>&nbsp;Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ đ&atilde; n&ecirc;u một tấm gương s&aacute;ng về tinh thần tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh trong Đảng.&nbsp;<em>&ldquo;Tự chỉ tr&iacute;ch&rdquo;</em>&nbsp;b&ocirc;n-sơ-v&iacute;ch đ&atilde; gi&uacute;p Đảng ta kịp thời đấu tranh, uốn nắn những lệch lạc về tư tưởng trong Đảng, vạch mặt bọn tờ-rốt-k&iacute;t giả danh c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng v&agrave; củng cố Đảng tr&ecirc;n phạm vi cả nước, đề ra những chủ trương mới ph&ugrave; hợp với tiến tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của c&aacute;ch mạng Việt Nam. T&aacute;c phẩm&nbsp;<em>Tự chỉ tr&iacute;ch </em><em>với </em>lời nhắn nhủ: <em>&ldquo;Ch&uacute;ng ta phải biết nh&igrave;n nhận những khuyết điểm về chủ quan m&agrave; ch&iacute;nh ta g&acirc;y ra, ch&iacute;nh ta phải chịu ho&agrave;n to&agrave;n tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;</em>, l&agrave; <em>&ldquo;c&ocirc;ng khai, mạnh dạn, th&agrave;nh thực vạch những nhầm lỗi của m&igrave;nh v&agrave; t&igrave;m phương ch&acirc;m sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp, như thế kh&ocirc;ng phải l&agrave;m yếu Đảng, m&agrave; l&agrave; l&agrave;m cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ&rdquo;</em>&hellip;&nbsp;&nbsp; l&agrave; một t&agrave;i liệu gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị - tư tưởng quan trọng cho c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, đấu tranh trực diện với tư tưởng gi&aacute;o điều &ldquo;tả&rdquo; khuynh v&agrave; &ldquo;hữu&rdquo; khuynh, cải lương, thỏa hiệp, đả ph&aacute; căn bệnh &iacute;ch kỷ, hẹp h&ograve;i trong Đảng, l&agrave; một đ&oacute;ng g&oacute;p c&oacute; gi&aacute; trị v&agrave;o kho t&agrave;ng l&yacute; luận của Đảng ta.&nbsp;Đến nay, &nbsp;những nội dung trong t&aacute;c phẩm n&agrave;y vẫn vẹn nguy&ecirc;n gi&aacute; trị thời sự; đặc biệt trong bối cảnh to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 &quot;Một số vấn đề cấp b&aacute;ch về x&acirc;y dựng Đảng hiện nay&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai b&ugrave;ng nổ, đồng ch&iacute; đ&atilde; chỉ đạo đưa Đảng r&uacute;t v&agrave;o hoạt động b&iacute; mật v&agrave; t&iacute;ch cực chuẩn bị cho việc chuyển hướng chỉ đạo c&aacute;ch mạng. Th&aacute;ng 11/1939, tr&ecirc;n cương vị Tổng B&iacute; thư của Đảng, đồng ch&iacute; triệu tập v&agrave; chủ tr&igrave; Hội nghị Trung ương lần thứ 6 tại B&agrave; Điểm (Gia Định), quyết định việc thay đổi chiến lược c&aacute;ch mạng v&agrave; th&agrave;nh lập Mặt trận thống nhất d&acirc;n tộc phản đế Đ&ocirc;ng Dương thay cho Mặt trận D&acirc;n chủ thống nhất Đ&ocirc;ng Dương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoảng sợ trước sự lớn mạnh của phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng, bọn địch r&aacute;o riết săn l&ugrave;ng người l&atilde;nh đạo đầy t&agrave;i tr&iacute; của Đảng.&nbsp; Giữa l&uacute;c phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng của d&acirc;n tộc đang bước v&agrave;o thời kỳ mới, ng&agrave;y 18/1/1940, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ bị địch bắt tại đường Nguyễn Tấn Nghi&ecirc;m, th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n. T&ecirc;n Ba-zin - tr&ugrave;m mật th&aacute;m Ph&aacute;p ở Nam Kỳ trực tiếp hỏi cung v&agrave; tra tấn rất d&atilde; man đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; kết quả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 23/11/1940, sau khi khởi nghĩa Nam Kỳ b&ugrave;ng nổ, thực d&acirc;n Ph&aacute;p kh&eacute;p đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ v&agrave;o tội đ&atilde; thảo ra &ldquo;Nghị quyết th&agrave;nh lập Mặt trận Thống nhất d&acirc;n tộc phản đế Đ&ocirc;ng Dương&rdquo;, &ldquo;Chủ trương bạo động&rdquo;, l&agrave; người c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tinh thần trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ v&agrave; kết &aacute;n tử h&igrave;nh đồng ch&iacute;. Ng&agrave;y 28/8/1941, đồng ch&iacute; anh dũng hy sinh tại trường bắn Ng&atilde; Ba Giồng, x&atilde; B&agrave; Điểm, huyện H&oacute;c M&ocirc;n, th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n. Tại ph&aacute;p trường, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ đ&atilde; ki&ecirc;n quyết x&eacute; tấm băng đen bịt mắt v&agrave; h&ocirc; lớn <em>&ldquo;C&aacute;ch mạng Đ&ocirc;ng Dương th&agrave;nh c&ocirc;ng mu&ocirc;n năm!&rdquo;.</em> Khi đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ mới 29 tuổi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia c&aacute;ch mạng, 7 năm bị giam cầm trong nh&agrave; t&ugrave; đế quốc, mặc d&ugrave; chỉ trong khoảng thời gian 2 năm tr&ecirc;n cương vị l&agrave; nh&agrave; l&atilde;nh đạo cao nhất của Đảng, Tổng B&iacute; thư Nguyễn&nbsp;Văn Cừ đ&atilde; thể hiện tư chất của một l&atilde;nh tụ t&agrave;i năng, s&aacute;ng tạo. &Ocirc;ng đ&atilde; để lại một tấm gương c&aacute;ch mạng s&aacute;ng ngời, với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ đ&atilde; đi v&agrave;o lịch sử như một nh&agrave; l&atilde;nh đạo xuất sắc của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động, một chiến sĩ cộng sản c&oacute; tầm nh&igrave;n chiến lược, tư duy khoa học nhạy b&eacute;n, một nh&agrave; tổ chức v&agrave; chỉ đạo thực tiễn lỗi lạc, s&acirc;u s&aacute;t; một nh&agrave; ch&iacute;nh trị c&oacute; bản lĩnh ki&ecirc;n định, lu&ocirc;n kết hợp nhuần nhuyễn l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn; một nh&agrave; chỉ đạo chiến lược v&agrave; s&aacute;ch lược t&agrave;i t&igrave;nh, giải quyết ch&iacute;nh x&aacute;c, mau lẹ, đ&uacute;ng đắn, s&aacute;ng tạo những vấn đề ch&iacute;nh trị cực kỳ phức tạp, hợp quy luật, s&aacute;t thực tiễn c&aacute;c mối quan hệ lớn, như quan hệ giữa giai cấp v&agrave; d&acirc;n tộc, quốc gia v&agrave; quốc tế, chiến lược v&agrave; s&aacute;ch lược. Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ c&ograve;n l&agrave; một tấm gương s&aacute;ng về tinh thần nh&acirc;n văn v&agrave; đạo đức c&aacute;ch mạng cao đẹp, c&oacute; l&ograve;ng tin m&atilde;nh liệt v&agrave;o l&yacute; tưởng, n&ecirc;u một tấm gương s&aacute;ng về tinh thần tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh, giữ g&igrave;n kỷ luật v&agrave; sự đo&agrave;n kết thống nhất trong Đảng; sống li&ecirc;m khiết, giản dị, gương mẫu, gắn b&oacute; mật thiết v&agrave; chan h&ograve;a với nh&acirc;n d&acirc;n, v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n, hiến d&acirc;ng trọn đời m&igrave;nh cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, giải ph&oacute;ng giai cấp, giải ph&oacute;ng con người, ti&ecirc;u biểu cho đạo đức v&agrave; chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng Việt Nam trong thời đại mới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/7/37111/cu-1(2).jpg" style="height:375px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Tượng đ&agrave;i Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ trong Khu lưu niệm Tổng B&iacute; thư tại phường Ph&ugrave; Kh&ecirc;, th&agrave;nh phố Từ Sơn, tỉnh&nbsp;Bắc Ninh</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2012, nh&acirc;n kỷ niệm 100 năm ng&agrave;y sinh của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ, đồng ch&iacute; Nguyễn Ph&uacute; Trọng - Tổng B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng x&uacute;c động đ&aacute;nh gi&aacute; về bậc tiền bối: <em>&ldquo;Nh&agrave; l&atilde;nh đạo trẻ tuổi đầy t&agrave;i năng của c&aacute;ch mạng Việt Nam, một học tr&ograve; xuất sắc của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, người con ưu t&uacute; của d&acirc;n tộc, suốt đời chiến đấu, hy sinh v&igrave; độc lập tự do của Tổ quốc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;</em>. Dịp n&agrave;y, Đảng - Nh&agrave; nước ta x&acirc;y dựng khu tưởng niệm gồm tượng đ&agrave;i, Nh&agrave; lưu niệm, khu&ocirc;n vi&ecirc;n rất khang trang tại qu&ecirc; hương đồng ch&iacute;. Trường Ch&iacute;nh trị tỉnh Bắc Ninh, nhiều trường học, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, đường phố của tỉnh Bắc Ninh được mang t&ecirc;n đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ. Trước đ&oacute;, từ năm 1976, tưởng niệm đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh đ&atilde; cho dựng khu di t&iacute;ch Nguyễn Văn Cừ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 112 năm ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 &ndash; 09/7/2024), ch&uacute;ng con &ndash; những thanh ni&ecirc;n được sinh ra trong thời b&igrave;nh xin k&iacute;nh cần nghi&ecirc;ng m&igrave;nh tưởng nhớ c&ocirc;ng ơn của Người Chiến sĩ Cộng sản lỗi lạc, Nh&agrave; l&atilde;nh đạo xuất sắc của Đảng v&agrave; C&aacute;ch mạng Việt Nam v&agrave; Nh&agrave; L&yacute; luận s&acirc;u sắc của Đảng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NG&Ocirc; THỊ TH&Ugrave;Y TRANG</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&Agrave;I LIỆU THAM KHẢO:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Đ&agrave;o Hồng Lan (2022), <em>Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ - Nh&agrave; l&atilde;nh đạo xuất sắc của Đảng v&agrave; c&aacute;ch mạng Việt Nam, người con ưu t&uacute; của qu&ecirc; hương Bắc Ninh, </em>Tạp ch&iacute; Cộng sản, Link: <a href="https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/825598/tong-bi-thu-nguyen-van-cu---nha-lanh-dao-xuat-sac-cua-dang-va-cach-mang-viet-nam%2C-nguoi-con-uu-tu-cua-que-huong-bac-ninh.aspx">https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/825598/tong-bi-thu-nguyen-van-cu---nha-lanh-dao-xuat-sac-cua-dang-va-cach-mang-viet-nam%2C-nguoi-con-uu-tu-cua-que-huong-bac-ninh.aspx</a> (truy cập ng&agrave;y 09/7/2024)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. Ng&acirc;n Mỹ (2023), <em>Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ - Nh&agrave; l&atilde;nh đạo xuất sắc của Đảng, </em>B&aacute;o Quốc ph&ograve;ng Thủ đ&ocirc; online, Link: <a href="https://quocphongthudo.vn/van-hoa/tin-tuc/tong-bi-thu-nguyen-van-cu-nha-lanh-dao-xuat-sac-cua-dang-.html">Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Cừ-Nh&agrave; l&atilde;nh đạo xuất sắc của Đảng&nbsp; (quocphongthudo.vn)</a> (truy cập ng&agrave;y 09/7/2024)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3. <em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ: Nh&agrave; l&atilde;nh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực</em>, Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh ủy Bắc Ninh, Link: <a href="https://thanhuy.bacninh.gov.vn/dong-chi-nguyen-van-cu-nha-lanh-dao-xuat-sac-mot-tam-guong-cong-san-mau-muc-a39i3323.html">https://thanhuy.bacninh.gov.vn/dong-chi-nguyen-van-cu-nha-lanh-dao-xuat-sac-mot-tam-guong-cong-san-mau-muc-a39i3323.html</a> (truy cập ng&agrave;y 09/7/2024)</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;