Trách nhiệm phòng, chống ma túy của thanh niên trong giai đoạn hiện nay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đấu tranh ph&ograve;ng, chống tệ nạn v&agrave; tội phạm ma t&uacute;y l&agrave; nhiệm vụ quan trọng của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước. Đ&acirc;y l&agrave; cuộc đấu tranh gay g</strong><strong>o</strong><strong>, quyết liệt, l&acirc;u d&agrave;i, đ&ograve;i hỏi sự bền bỉ, ki&ecirc;n tr&igrave;, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội. Trong đ&oacute;, thanh ni&ecirc;n cần ph&aacute;t huy hơn nữa tinh thần </strong><strong>xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện trong đấu tranh ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y, xứng đ&aacute;ng l&agrave; &ldquo;<em>l</em></strong><strong><em>ực lượng cơ bản v&agrave; vững chắc trong kh&aacute;ng chiến kiến quốc&rdquo; </em></strong><strong>như lời B&aacute;c Hồ từng căn dặn</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37084/2024_06_03_09_52_021.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:280px; text-align:center; width:550px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đất nước ta đang bước v&agrave;o thời kỳ hội nhập quốc tế s&acirc;u rộng, b&ecirc;n cạnh những thuận lợi v&agrave; th&agrave;nh tựu đ&atilde; đạt được, đang phải đối mặt với những th&aacute;ch thức chung mang t&iacute;nh to&agrave;n cầu, trong đ&oacute; cố tệ nạn ma t&uacute;y. Tệ nạn ma t&uacute;y đ&atilde; thực sự trở th&agrave;nh hiểm họa chung của nh&acirc;n loại, hằng ng&agrave;y, hằng giờ đe dọa hạnh ph&uacute;c của từng gia đ&igrave;nh; ảnh hưởng đến sức khỏe, t&iacute;nh mạng của con người v&agrave; t&aacute;c động kh&ocirc;ng nhỏ đến an ninh, trật tự của mỗi quốc gia. Ma túy l&agrave; hi&ecirc;̉m họa của nh&acirc;n loại, l&agrave; m&ocirc;̣t v&acirc;́n nạn tr&ecirc;n toàn th&ecirc;́ giới. Ma túy kh&ocirc;ng chỉ hủy hoại sức khỏe con người, m&agrave; c&ograve;n là nguy&ecirc;n nh&acirc;n d&acirc;̃n đ&ecirc;́n phạm t&ocirc;̣i và g&acirc;y m&acirc;́t tr&acirc;̣t tư, ̣ an to&agrave;n x&atilde; hội, l&agrave;m cho sự l&acirc;y nhiễm HIV/AIDS c&oacute; nguy cơ lan truyền rất rộng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong thời đại ngày nay, phương thức và thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma t&uacute;y ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n tinh vi, nhất l&agrave; gia tăng sử dụng c&ocirc;ng nghệ cao, mạng x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh tựu của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 để thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, tội phạm ma t&uacute;y hoạt động xuy&ecirc;n quốc gia c&oacute; dấu hiệu phức tạp trở lại sau thời gian thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội do dịch COVID-19.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia, d&acirc;n tộc. Hiệu quả của c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y ảnh hưởng rất lớn đến t&igrave;nh h&igrave;nh tội phạm, đời sống, trật tự x&atilde; hội v&agrave; sự ph&aacute;t triển chung của quốc gia, d&acirc;n tộc. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y đ&ograve;i hỏi sự quyết t&acirc;m, ki&ecirc;n tr&igrave;, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội, kh&ocirc;ng ngừng ho&agrave;n thiện hệ thống ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật nhằm gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao nhận thức cho c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, đẩy mạnh hợp t&aacute;c quốc tế v&igrave; mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng một đất nước ph&aacute;t triển bền vững.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những năm qua, trước những t&aacute;c hại của tệ nạn ma t&uacute;y, Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta lu&ocirc;n quan t&acirc;m, ch&uacute; trọng thực hiện nhiệm vụ ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y, coi c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y l&agrave; nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; của to&agrave;n x&atilde; hội. Nhận thức r&otilde; sự nguy hiểm v&agrave; c&aacute;c t&aacute;c hại do ma tu&yacute; g&acirc;y ra, ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 6 năm 2001, Thủ tướng Ch&iacute;nh Phủ đ&atilde; ban h&agrave;nh Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg, H&agrave;ng năm lấy th&aacute;ng 6 l&agrave; &quot;Th&aacute;ng h&agrave;nh động ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute;&quot; v&agrave; ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 6 l&agrave; &quot;Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute;&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc chiến ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y l&agrave; cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, l&acirc;u d&agrave;i, đ&ograve;i hỏi sự bền bỉ, ki&ecirc;n tr&igrave;, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội. Qu&aacute;n triệt quan điểm &ldquo;ph&ograve;ng ngừa l&agrave; ch&iacute;nh&rdquo;, yếu tố ph&ograve;ng phải đi trước tội phạm một bước, kh&ocirc;ng được để tội phạm h&igrave;nh th&agrave;nh rồi mới đấu tranh, c&agrave;ng kh&ocirc;ng được đi song song với tội phạm. C&oacute; thể n&oacute;i c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống v&agrave; kiểm so&aacute;t ma t&uacute;y l&agrave; nhiệm vụ trọng t&acirc;m, vừa cấp b&aacute;ch, vừa thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục, l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; phải đặt dưới sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo trực tiếp của c&aacute;c cấp ủy đảng, sự quản l&yacute; của ch&iacute;nh quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n tham gia. Tổ chức ph&ograve;ng ngừa v&agrave; cai nghiện c&oacute; hiệu quả để kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng tệ nạn ma t&uacute;y, giảm cầu về ma t&uacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y đ&ograve;i hỏi c&oacute; sự phối hợp đồng bộ, linh hoạt từ tr&ecirc;n xuống dưới, từ trung ương đến địa phương m&agrave; trong đ&oacute; địa phương đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng v&igrave; địa phương cơ sở l&agrave; đơn vị nắm s&aacute;t địa b&agrave;n nhất, đ&uacute;ng theo quan điểm của Chủ tịch nước T&ocirc; L&acirc;m (nguy&ecirc;n l&agrave; Bộ trưởng C&ocirc;ng an): X&acirc;y dựng x&atilde;, phường th&agrave;nh &ldquo;ph&aacute;o đ&agrave;i&rdquo; an ninh, trật tự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ocirc;̣t xã h&ocirc;̣i lành mạnh và tươi đẹp là nơi mà m&ocirc;̃i cá th&ecirc;̉ có trong xã h&ocirc;̣i &acirc;́y phải đ&ocirc;̀ng lòng cùng nhau x&acirc;y dựng n&ecirc;n. Do đó m&ocirc;̃i cá nh&acirc;n phải tự ý thức được những hành đ&ocirc;̣ng của mình sẽ đem lại những gì cho xã h&ocirc;̣i và nh&acirc;̣n thức được trách nhi&ecirc;̣m của mình phải làm đ&ecirc;̉ mang lại giá trị tích cực cho c&ocirc;̣ng đ&ocirc;̀ng và đoàn k&ecirc;́t cùng nhau thực hi&ecirc;̣n đúng theo các quy định của pháp lu&acirc;̣t v&ecirc;̀ phòng ch&ocirc;́ng ma túy. Căn cứ Điều 6 Luật Ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y năm 2021 quy định về tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute; nh&acirc;n, gia đ&igrave;nh, theo đ&oacute;, mỗi c&aacute; nh&acirc;n phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động cụ thể như sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một l&agrave;, </em>m&ocirc;̃i người phải có l&ocirc;́i s&ocirc;́ng trong sạch, lành mạnh; kh&ocirc;ng ăn chơi, đua đòi; kh&ocirc;ng s&ocirc;́ng bu&ocirc;ng thả; cương quy&ecirc;́t kh&ocirc;ng quan h&ecirc;̣ với những đ&ocirc;́i tượng x&acirc;́u, có li&ecirc;n quan đ&ecirc;́n ma túy; kh&ocirc;ng thử, kh&ocirc;ng sử dụng ma túy dù chỉ m&ocirc;̣t l&acirc;̀n v&agrave; t&iacute;ch cực tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n về t&aacute;c hại của ma t&uacute;y v&agrave; thực hiện quy định của ph&aacute;p luật về ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y; quản l&yacute;, ngăn chặn th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh vi phạm ph&aacute;p luật về ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hai l&agrave;,</em> thực hiện đ&uacute;ng chỉ định của người c&oacute; thẩm quyền về sử dụng thuốc g&acirc;y nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc th&uacute; y c&oacute; chứa chất ma t&uacute;y, tiền chất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ba l&agrave;, </em>hợp t&aacute;c với cơ quan chức năng trong đấu tranh ch&ocirc;́ng lại, ngăn chặn tội phạm v&agrave; tệ nạn ma t&uacute;y; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma t&uacute;y tự nguyện tại gia đ&igrave;nh, cộng đồng, cai nghiện ma t&uacute;y tại cơ sở cai nghiện ma t&uacute;y v&agrave; điều trị nghiện c&aacute;c chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; theo d&otilde;i, gi&uacute;p đỡ người sau cai nghiện ma t&uacute;y h&ograve;a nhập cộng đồng; ph&ograve;ng, chống t&aacute;i nghiện ma t&uacute;y. Tham gia tích cực vào các hoạt đ&ocirc;̣ng phòng ch&ocirc;́ng ma túy của đ&acirc;́t nước chẳng hạn như Ngày toàn d&acirc;n phòng, ch&ocirc;́ng ma túy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Bốn l&agrave;,</em> cung cấp kịp thời th&ocirc;ng tin về tội phạm, tệ nạn ma t&uacute;y v&agrave; việc trồng c&acirc;y c&oacute; chứa chất ma t&uacute;y cho cơ quan c&ocirc;ng an hoặc cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền; tham gia x&oacute;a bỏ c&acirc;y c&oacute; chứa chất ma t&uacute;y do ch&iacute;nh quyền địa phương tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37084/1b6fa68daf3b0c65552a16.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&nbsp;Lễ ra qu&acirc;n ph&aacute;t động đợt hoạt động cao điểm ph&ograve;ng chống ma tu&yacute; năm 2024</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Luật Ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y năm 2021 quy định về tr&aacute;ch nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, c&aacute;c tổ chức th&agrave;nh vi&ecirc;n của Mặt trận v&agrave; tổ chức kh&aacute;c tại Điều 10 Chương II trong ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y. L&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, hội vi&ecirc;n Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, mỗi bạn trẻ phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm:&nbsp;1. Tổ chức v&agrave; phối hợp với cơ quan c&oacute; thẩm quyền tuy&ecirc;n truyền, phổ biến kiến thức, ph&aacute;p luật về ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y trong Nh&acirc;n d&acirc;n; vận động Nh&acirc;n d&acirc;n tham gia ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y v&agrave; thực hiện c&aacute;c phong tr&agrave;o ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y;&nbsp;2. Ph&ograve;ng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức m&igrave;nh v&agrave; mọi c&ocirc;ng d&acirc;n vi phạm ph&aacute;p luật về ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y;&nbsp;3. Phối hợp với ch&iacute;nh quyền địa phương c&aacute;c cấp, cơ quan c&oacute; thẩm quyền vận động người nghiện ma t&uacute;y thực hiện biện ph&aacute;p cai nghiện ma t&uacute;y, điều trị nghiện c&aacute;c chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tham gia cảm h&oacute;a, gi&aacute;o dục, dạy nghề, t&igrave;m việc l&agrave;m v&agrave; gi&uacute;p đỡ người sau cai nghiện ma t&uacute;y h&ograve;a nhập cộng đồng; ph&ograve;ng, chống t&aacute;i nghiện ma t&uacute;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;,&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, với vai tr&ograve; l&agrave; lực lượng dự bị tin cậy, tuyệt đối trung th&agrave;nh với Đảng, với Tổ quốc, với Nh&acirc;n d&acirc;n, như Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh từng chỉ r&otilde;:<em> &ldquo;Thanh ni&ecirc;n l&agrave; lực lượng cơ bản v&agrave; vững chắc trong kh&aacute;ng chiến kiến quốc, l&agrave; lớp người tiếp sức c&aacute;ch mạng cho lớp thanh ni&ecirc;n gi&agrave;, người phụ tr&aacute;ch, d&igrave;u dắt thế hệ tương lai&rdquo; </em>cần ph&aacute;t huy mạnh mẽ tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, để chung tay đẩy l&ugrave;i ma tu&yacute;. Cụ thể l&agrave; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc, giải ph&aacute;p sau đ&acirc;y:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Thứ nhất,</em></strong> tăng cường tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi về t&aacute;c hại của ma tu&yacute; v&agrave; ph&ograve;ng chống ma tu&yacute;. Tăng cường chia sẻ, lan toả c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền về ph&ograve;ng chống ma tu&yacute;, nhất l&agrave; tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Thứ hai,</em></strong> thường xuy&ecirc;n nắm bắt th&ocirc;ng tin, phối hợp theo d&otilde;i, quản l&yacute;, gi&uacute;p đỡ ngăn ngừa t&igrave;nh trạng t&aacute;i nghiện. Th&agrave;nh lập v&agrave; duy tr&igrave; đội thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y. Hỗ trợ thanh thiếu ni&ecirc;n sau cai nghiện ma t&uacute;y t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, v&agrave; hỗ trợ tạo việc l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n sau cai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Thứ ba,</em></strong> phối hợp với c&ocirc;ng an v&agrave; c&aacute;c lực lượng chức năng cập nhật thường xuy&ecirc;n, kịp thời th&ocirc;ng tin, c&aacute;c ph&acirc;n t&iacute;ch, đ&aacute;nh gi&aacute;, dự b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh tội phạm v&agrave; vi phạm ph&aacute;p luật về ma t&uacute;y. Vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại địa phương th&ocirc;ng tin tố gi&aacute;c c&aacute;c đường d&acirc;y, tổ chức, băng nh&oacute;m, điểm, tụ điểm phức tạp về ma t&uacute;y. Tổ chức cho gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia phong tr&agrave;o <em>&ldquo;3 kh&ocirc;ng&rdquo;</em> <em>(kh&ocirc;ng thử, kh&ocirc;ng giữ, kh&ocirc;ng sử dụng ma t&uacute;y</em><em>)</em>.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37084/18-3-1(2).jpg" style="height:339px; width:550px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề Gi&aacute;o dục kỹ năng ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y học đường&nbsp;của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Trường Đại học Cảnh s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng ta cũng cần thống nhất nhận thức với nhau rằng, đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng việc phải l&agrave;m thường xuy&ecirc;n, bền bỉ. Trong đ&oacute; cần ch&uacute; &yacute; b&aacute;m s&aacute;t Chương tr&igrave;nh ph&ograve;ng chống ma tu&yacute; trong thanh thiếu ni&ecirc;n đến năm 2030&nbsp;v&agrave; hai&nbsp;dự &aacute;n <em>&ldquo;T</em><em>ăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng về ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y trong thanh, thiếu ni&ecirc;n&rdquo;</em>; <em>&ldquo;Triển khai c&aacute;c Đội Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch tham gia ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y tại địa b&agrave;n cơ sở&rdquo;</em> do Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t động trong thời gian tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&oacute;m lại, đ</span>ấu tranh ph&ograve;ng, chống tệ nạn v&agrave; tội phạm ma t&uacute;y l&agrave; nhiệm vụ quan trọng của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước. Để c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y ph&aacute;t huy được hiệu quả trong thực tế cuộc sống, cần sự chung tay v&agrave;o cuộc của cả hệ thống ch&iacute;nh trị, to&agrave;n thể người d&acirc;n, trong đ&oacute;, lực lượng Thanh ni&ecirc;n cần ph&aacute;t huy hơn nữa&nbsp;tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, để chung tay đẩy l&ugrave;i ma tu&yacute;.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ThS. NG&Ocirc; THỊ TH&Ugrave;Y TRANG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;