Vinh danh chiến sĩ trẻ xứng danh bộ đội Cụ Hồ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:12px">Ng&agrave;y 21-6, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (TP.HCM) đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 36 c&aacute;n bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Th&agrave;nh phố&nbsp;trẻ, giỏi, ti&ecirc;u biểu, xứng danh bộ đội Cụ Hồ v&agrave; khai mạc hội trại truyền thống &quot;Tuổi trẻ giữ nước&quot; năm 2024.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37078/BDCH.png" style="height:394px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Trao khen thưởng c&aacute;c điển h&igrave;nh chiến sĩ trẻ giỏi, ti&ecirc;u biểu, xứng danh bộ đội Cụ Hồ năm 2024 - Ảnh: K.A.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px">36 điển h&igrave;nh&nbsp;</span>đạt danh hiệu &quot;C&aacute;n bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Th&agrave;nh phố trẻ, giỏi, ti&ecirc;u biểu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ&quot; năm 2024<span style="font-size:12px">&nbsp;đều l&agrave; c&aacute;c điển h&igrave;nh xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; tấm gương ti&ecirc;n tiến tham mưu, huấn luyện giỏi, r&egrave;n luyện nghi&ecirc;m, c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến cải tiến kỹ thuật, th&agrave;nh t&iacute;ch trong nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ mới, kh&oacute;...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n tin tưởng mỗi điển h&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương sẽ tiếp tục hăng say lao động, chiến đấu, c&ocirc;ng t&aacute;c, g&oacute;p phần lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm với qu&ecirc; hương, Tổ quốc đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px">Chương tr&igrave;nh diễn ra tại Khu truyền thống c&aacute;ch mạng cuộc tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968 (huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP.HCM), cũng l&agrave; địa chỉ gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng, l&ograve;ng y&ecirc;u nước cho thế hệ trẻ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px">&quot;Th&ecirc;́ h&ecirc;̣ trẻ h&ocirc;m nay lu&ocirc;n &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, x&acirc;y dựng lối sống văn h&oacute;a, văn minh, kh&ocirc;ng ngừng học tập, ra sức r&egrave;n đức luyện t&agrave;i để kế thừa con đường x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u mạnh&quot; - anh Tước Nguy&ecirc;n ph&aacute;t biểu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px">Thay mặt c&aacute;c điển h&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương, đại &uacute;y Nguyễn Văn Sướng - Trợ l&yacute; c&ocirc;ng t&aacute;c quần ch&uacute;ng, ph&ograve;ng ch&iacute;nh trị (Bộ tư lệnh TP.HCM) - n&oacute;i sẽ kh&ocirc;ng ngừng học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, tham gia cuộc vận động ph&aacute;t huy truyền thống, cống hiến t&agrave;i năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Theo Đại &uacute;y Nguyễn Văn Sướng:&nbsp;&quot;Mỗi người trẻ n&ecirc;u cao tinh thần cảnh gi&aacute;c, tr&aacute;ch nhiệm n&ecirc;u gương, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đo&agrave;n kết khắc phục kh&oacute; khăn, sẵn s&agrave;ng chiến đấu, hy sinh v&igrave; sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, v&igrave; cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n của Nh&acirc;n d&acirc;n&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px">* Năm nay, hội trại truyền thống &quot;Tuổi trẻ giữ nước&quot; c&oacute; gần 400 trại sinh l&agrave; c&aacute;c bạn trẻ c&ugrave;ng chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM v&agrave; c&aacute;c đơn vị kết nghĩa, tr&uacute; đ&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP tham gia. Trại sinh chia th&agrave;nh s&aacute;u tiểu trại tổ chức tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px">C&aacute;c tiểu trại đ&atilde; đi thăm hỏi, tặng qu&agrave; c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, ba m&aacute; phong tr&agrave;o, người c&oacute; c&ocirc;ng, gia đ&igrave;nh liệt sĩ, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&ugrave;ng c&aacute;c bạn thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px">C&aacute;c bạn cũng đến tham quan, học tập c&aacute;c gi&aacute; trị văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, t&ocirc;n gi&aacute;o tại Học viện Phật gi&aacute;o Việt Nam. C&aacute;c trại sinh c&ograve;n trải nghiệm l&agrave;ng nghề tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh như: l&agrave;ng nghề xe nhang, nu&ocirc;i c&aacute; kiểng, c&aacute; ch&eacute;p koi, trồng dừa kiểng, dừa bon sai, hoa lan.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px">Trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động của trại, c&aacute;c bạn đến tham quan một số m&ocirc; h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n khởi nghiệp ti&ecirc;u biểu với c&aacute;c sản phẩm OCOP.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px">Đồng thời t&igrave;m hiểu c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, kiến tr&uacute;c nghệ thuật cấp TP gồm di t&iacute;ch lịch sử D&acirc;n c&ocirc;ng hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Th&acirc;n 1968, di t&iacute;ch kiến tr&uacute;c nghệ thuật Nh&agrave; cổ d&acirc;n dụng, di t&iacute;ch lịch sử Rạch Gi&agrave;...</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:12px">KIM ANH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;