Huyện Bình Chánh: phát động ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 16-6, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh tổ chức ph&aacute;t động &ldquo;Ng&agrave;y hoạt động cao điểm Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện xung k&iacute;ch ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội&rdquo; tại trường Tiểu học B&igrave;nh Hưng nhằm thực hiện c&aacute;c hoạt tuy&ecirc;n truyền về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tội phạm, ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37067/NBT07262.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo chụp ảnh lưu niệm tại chương tr&igrave;nh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đồng ch&iacute; Trần Văn Xem - Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Huyện uỷ;&nbsp;Đồng ch&iacute; Nguyễn Quang Tuấn - Huyện ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Huyện;...<br /> Hiện nay, một số loại tội phạm lại c&oacute; xu hướng gia tăng như t&iacute;n dụng đen, lừa đảo, chiếm đoạt t&agrave;i sản, tung tin giả, kinh doanh đa cấp qua mạng Internet, h&agrave;nh vi chống người thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ đ&atilde; t&aacute;c động rất nhiều đến an ninh, trật tự tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố. Nhằm th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, phổ biến kiến thức ph&aacute;p luật trong ph&ograve;ng, chống, qua đ&oacute; khơi dậy tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n trong việc tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tội phạm, ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội, g&oacute;p phần giữ vững an ninh ch&iacute;nh trị v&agrave; trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37067/NBT07301.jpg" style="height:333px; width:500px" /><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Thi Thanh T&acirc;m ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Thanh T&acirc;m &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n cho rằng trong thời gian qua, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung v&agrave; tuổi trẻ Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; quyết t&acirc;m ra qu&acirc;n thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, c&aacute;c phần việc thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa g&oacute;p phần thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute; v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ograve;n tăng cường tập huấn, trang bị kiến thức, kĩ năng cho đội ngũ tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n để từ đ&oacute; tổ chức c&aacute;c hoạt động chăm lo cho thanh ni&ecirc;n chậm tiến v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c hỗ trợ thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương v&agrave; thanh ni&ecirc;n sau cai t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37067/NBT07202.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Trao tặng qu&agrave; cho c&aacute;c đơn vị tham gia k&iacute; kết</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh, Ban Tổ chức đ&atilde; th&ocirc;ng tin về việc k&yacute; kết &ldquo;Kế hoạch tăng cường tuy&ecirc;n truyền trong năm 2024&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 12/6/2024 vừa qua giữa c&aacute;c Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an Huyện v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n c&aacute;c x&atilde; Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B v&agrave; B&igrave;nh Hưng gồm 3 nội dung: Phối hợp tham mưu Đảng ủy &ndash; UBND x&atilde; x&acirc;y dựng lộ tr&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền; Tổ chức r&agrave; so&aacute;t, phối hợp tuy&ecirc;n truyền, khảo s&aacute;t lấy &yacute; kiến; Tổ chức sơ, tổng kết, r&uacute;t kinh nghiệm khi kết th&uacute;c v&agrave; tiếp tục nh&acirc;n rộng triển khai thực hiện tại c&aacute;c x&atilde;, thị trấn c&ograve;n lại.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37067/NBT07210.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đại diện&nbsp;C&ocirc;ng ty Cổ phần Viễn th&ocirc;ng FPT B&igrave;nh Ch&aacute;nh trao biểu chưng cho đại diện chi Đo&agrave;n c&ocirc;ng an huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban Tổ chức cũng đ&atilde; tri &acirc;n những mạnh thường qu&acirc;n đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Huyện Đo&agrave;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền: C&ocirc;ng ty Cổ phần Viễn th&ocirc;ng FPT B&igrave;nh Ch&aacute;nh hỗ trợ 2.000 m&oacute;c kh&oacute;a, 500 bảng tuy&ecirc;n truyền trong năm 2024; Ban Chỉ huy C&ocirc;ng an Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh trao tặng 02 chiếc xe m&aacute;y cho 02 bạn thanh ni&ecirc;n ở x&atilde; Qui Đức v&agrave; x&atilde; B&igrave;nh Hưng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37067/NBT07252.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37067/NBT07269.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Ra qu&acirc;n tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến đường tại x&atilde; B&igrave;nh Hưng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y cao điểm đ&atilde; diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa như tuy&ecirc;n truyền về ph&ograve;ng, chống t&aacute;c hại của ma t&uacute;y tại trường Tiểu học; ra qu&acirc;n đội h&igrave;nh b&oacute;c x&oacute;a quảng c&aacute;o sai quy định tại tuyến Quốc lộ 50, x&atilde; B&igrave;nh Hưng v&agrave; đồng loạt c&aacute;c x&atilde;, thị trấn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện; Hội thi thiết kế th&ocirc;ng điệp tuy&ecirc;n truyền về t&aacute;c hại của ma t&uacute;y; tổ chức tuy&ecirc;n truyền t&aacute;c hại của thuốc l&aacute; điện tử gắn với việc giải quyết &yacute; kiến đề xuất của c&aacute;c em thiếu nhi trong Hội nghị gặp gỡ lắng nghe tiếng n&oacute;i trẻ em năm 2024,...</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Tin: ANH THƯ</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: ĐVCC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;