Bác Hồ sống mãi trong trái tim thanh niên công nhân Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Đ&uacute;ng ng&agrave;y 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại, Cụm li&ecirc;n tịch c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức sinh hoạt C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Qu&yacute; 2 năm 2024.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&quot;Cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; 55 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Người, đặc biệt l&agrave; t&igrave;nh cảm của B&aacute;c với thế hệ thanh ni&ecirc;n</em>&rdquo; l&agrave; chủ đề của buổi sinh hoạt.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37015/1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ c&aacute;c đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: Đo&agrave;n Saigontourist&nbsp;cung cấp</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cụm gồm c&oacute; c&aacute;c đơn vị: Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV, Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng vận tải S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV,&nbsp;Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi sinh hoạt, TS. Nguyễn Phương An - Giảng vi&ecirc;n Khoa Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, Học viện Ch&iacute;nh trị Khu vực II (Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &ldquo;Thế giới c&ograve;n đổi thay, nhưng Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh sống m&atilde;i&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37015/3.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>TS. Nguyễn Phương An b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề. Ảnh: Đo&agrave;n Saigontourist&nbsp;cung cấp</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ phần gợi mở của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ của c&aacute;c đơn vị đ&atilde; thảo luận việc gi&aacute; trị l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn bản của Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, việc vận dụng Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o thực tiễn hiện nay, sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">TS. Nguyễn Phương An đ&atilde; gợi &yacute; c&aacute;c đơn vị c&oacute; thể mời kh&aacute;ch mời giao lưu trong c&aacute;c buổi sinh hoạt ch&iacute;nh trị &quot;Nhớ về B&aacute;c - L&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&quot; nh&acirc;n 55 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2024) l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; nh&acirc;n chứng lịch sử,&nbsp;lớp đảng vi&ecirc;n Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave;o dịp 19-5-1970, để chia sẻ, lan tỏa những cảm x&uacute;c về t&igrave;nh cảm về B&aacute;c v&agrave; niềm tin sắt son với Đảng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi sinh hoạt diễn ra trong Th&aacute;ng C&ocirc;ng nh&acirc;n năm 2024, cũng nhằm g&oacute;p phần cụ thể h&oacute;a Nghị quyết v&agrave; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n tại c&aacute;c đơn vị.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37015/4.jpg" style="height:329px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37015/6.jpg" style="height:369px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Trao đổi trong buổi sinh hoạt</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đơn vị đ&atilde; d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh - Anh h&ugrave;ng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, Nh&agrave; văn h&oacute;a kiệt xuất của Việt Nam tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (Quận 1).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ của c&aacute;c đơn vị đ&atilde; tham quan v&agrave; t&igrave;m hiểu thủy đ&agrave;i thuộc Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV (Sawaco). Hiện nay tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n tồn tại t&aacute;m thủy đ&agrave;i lớn, trong đ&oacute; c&oacute; thủy đ&agrave;i b&ecirc;n trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n Sawaco&nbsp;được x&acirc;y dựng trong giai đoạn 1878 - 1886 nhằm mục đ&iacute;ch điều h&ograve;a &aacute;p lực nước - giai đoạn n&agrave;y chủ yếu sử dụng nước giếng khoan.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiện nay, thủy đ&agrave;i&nbsp;l&agrave; Ph&ograve;ng truyền thống của Sawaco, được v&iacute; như &quot;Bảo t&agrave;ng ng&agrave;nh nước&quot;, được chia th&agrave;nh hai khu vực trưng b&agrave;y sự h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển ng&agrave;nh nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh qua nhiều giai đoạn. C&aacute;c hiện vật được sắp xếp theo từng kệ ri&ecirc;ng về m&aacute;y m&oacute;c, sổ s&aacute;ch, h&igrave;nh ảnh, con dấu... của ng&agrave;nh cấp nước.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Acirc;M TI&Ecirc;U</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;