'Cánh tay Tổ quốc': vốn quý nuôi dưỡng tình yêu đất nước trong sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất ph&aacute;t từ &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, l&agrave;m nền tảng gi&uacute;p đất nước ph&aacute;t triển bền vững, Đo&agrave;n Khoa Địa L&yacute; - Đo&agrave;n Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn (ĐH KHXH&amp;NV) ĐHQG-HCM đ&atilde; thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&aacute;nh tay Tổ quốc&rdquo;.&nbsp;</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua đ&oacute; n&acirc;ng cao nhận thức của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về bảo vệ to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ, chủ quyền v&ugrave;ng đất, v&ugrave;ng biển, v&ugrave;ng trời, bi&ecirc;n giới v&agrave; hải đảo Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặt trong bối cảnh t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; khu vực c&oacute; những diễn biến phức tạp, đồng thời xuất hiện những th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng đại ch&uacute;ng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến c&aacute;c bạn trẻ, việc gi&aacute;o dục truyền thống, bồi dưỡng t&igrave;nh y&ecirc;u nước, tinh thần tự t&ocirc;n d&acirc;n tộc cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&aacute;nh tay Tổ quốc&rdquo; được x&acirc;y dựng dựa tr&ecirc;n những y&ecirc;u cầu thực tiễn m&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cần phải c&oacute;, được đ&uacute;c kết từ ch&iacute;nh hoạt động khảo s&aacute;t v&agrave; nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn. Căn cứ v&agrave;o kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch số liệu đ&atilde; khảo s&aacute;t, BCH Đo&agrave;n Khoa đ&atilde; đề ra c&aacute;c phương hướng tổ chức linh động, ph&ugrave; hợp, đảm bảo tối đa hiệu quả truyền tải.</span></span></p> <p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;nh tay Tổ quốc - c&aacute;nh tay nối d&agrave;i t&igrave;nh y&ecirc;u d&acirc;n tộc</span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động thuộc khu&ocirc;n khổ m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&aacute;nh tay Tổ quốc&rdquo; đ&atilde; được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c sinh vi&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nh&agrave; trường t&iacute;ch cực đ&oacute;n nhận, hưởng ứng, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh được triển khai tr&ecirc;n nền tảng trực tuyến:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c video ca nhạc, triển l&atilde;m về những sự kiện lịch sử Việt Nam tr&ecirc;n bản tin thời sự &ldquo;Tin đầu s&oacute;ng&rdquo; với hơn 3.000 lượt tiếp cận; C&aacute;c video ca nhạc, triển l&atilde;m về sự kiện lịch sử Việt Nam được đăng tải tr&ecirc;n k&ecirc;nh TikTok 19thang5 (tần suất 2-3 video/ tuần), t&iacute;nh đến thời điểm hiện tại đ&atilde; được hơn 20 số ph&aacute;t s&oacute;ng; Chuỗi hoạt động truyền th&ocirc;ng &ldquo;C&aacute;nh tay Tổ quốc&rdquo; tr&ecirc;n fanpage nhận được hơn 1.000 lượt tiếp cận trong mỗi b&agrave;i viết v&agrave; hơn 100 lượt tương t&aacute;c sau mỗi b&agrave;i&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36914/CTTQ%20(1).jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chuy&ecirc;n mục &ldquo;Tin đầu s&oacute;ng&rdquo; thu h&uacute;t hơn 3.000 lượt tiếp cận</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổ chức c&aacute;c hoạt động trực tuyến về t&igrave;nh h&igrave;nh bi&ecirc;n giới, biển đảo Tổ quốc, như: Cuộc thi t&igrave;m hiểu kiến thức về biển đảo Tổ quốc, ph&aacute;p luật quốc tế &ldquo;Nh&agrave; đĩa l&yacute; trẻ 2022&rdquo; thu h&uacute;t hơn 450 lượt tham gia v&agrave; hơn 10.000 lượt tiếp cận; Bộ ấn phẩm lược sử Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, thu h&uacute;t hơn 10.000 lượt tương t&aacute;c v&agrave; tiếp cận; Thử th&aacute;ch t&igrave;m hiểu về truyền thống của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh; Đo&agrave;n trường v&agrave; Đo&agrave;n Khoa &ldquo;Si&ecirc;u đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo; thu h&uacute;t hơn 700 sinh vi&ecirc;n tham gia&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song với đ&oacute;, Đo&agrave;n Khoa c&ograve;n t&iacute;ch cực triển khai nhiều hoạt động v&agrave; phong tr&agrave;o trực tiếp, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n. Tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh l&yacute; luận &ldquo;Đuốc chạy s&aacute;ng rừng&rdquo; với c&aacute;c hoạt động như thăm viếng nghĩa trang Liệt sỹ Th&agrave;nh phố, tham quan bảo t&agrave;ng ở Trường ĐH KHXH&amp;NV thu h&uacute;t hơn 30 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham dự; Tọa đ&agrave;m &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo; với sự tham gia của hơn 50 sinh vi&ecirc;n của Đo&agrave;n Khoa Địa L&yacute; v&agrave; hơn 100 sinh vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c đơn vị kh&aacute;c</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để&nbsp;g&oacute;p phần x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại c&aacute;c địa điểm bi&ecirc;n giới hải đảo, Đo&agrave;n Khoa dự kiến tổ chức hoạt động tham quan v&agrave; nghe b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề kết hợp với c&aacute;c chương tr&igrave;nh hoạt động v&igrave; cộng đồng tổ chức c&aacute;c buổi giao lưu chia sẻ c&ugrave;ng người d&acirc;n tại c&aacute;c v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, hải đảo.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36914/CTTQ%20(2).jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36914/CTTQ%20(3).jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m đặc biệt từ c&aacute;c sinh vi&ecirc;n</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao hơn 50 suất học bổng cho học sinh vượt kh&oacute;, nỗ lực trong học tập tại đơn vị với tổng gi&aacute; trị học bổng l&ecirc;n đến 25 triệu đồng; Tổ chức đ&ecirc;m hội Trăng rằm với hơn 300 học sinh tại địa b&agrave;n tham gia, ph&aacute;t hơn 300 phần qu&agrave; cho học sinh trường Tiểu học Vĩnh Thạnh thuộc ấp C&aacute;i Tr&agrave;m, x&atilde; Vĩnh Thạnh, huyện T&acirc;n Hưng, tỉnh Long An; Trao 10 th&ugrave;ng r&aacute;c cho tuyến đường v&agrave; dọn dẹp, t&ocirc;n tạo 5km đường đi tạo n&ecirc;n mỹ quan đường qu&ecirc; v&agrave; hướng dẫn người d&acirc;n xử l&yacute; r&aacute;c thải sinh hoạt&hellip;</span></span></p> <p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tương lai đầy kỳ vọng</span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đề cập đến những kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&aacute;nh tay Tổ quốc&rdquo; , đồng ch&iacute; Phạm Th&agrave;nh Th&ocirc;ng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đo&agrave;n Trường ĐH KHXH&amp;NV, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa Địa L&yacute; cho biết: Trở ngại lớn nhất trong việc thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh l&agrave; phải t&igrave;m được c&aacute;ch để vừa truyền tải được c&aacute;c kiến thức n&acirc;ng cao năng lực l&yacute; luận, vừa c&oacute; sức thu h&uacute;t v&agrave; lan tỏa đến đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ đ&oacute;, Đo&agrave;n Khoa đ&atilde; đ&uacute;c kết được nhiều kinh nghiệm, quan trọng nhất l&agrave; phải hiểu r&otilde; sở th&iacute;ch v&agrave; nhu cầu của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhằm x&acirc;y dựng những chương tr&igrave;nh, hoạt động ph&ugrave; hợp. Ngo&agrave;i ra, cần thực hiện khảo s&aacute;t trước, trong v&agrave; sau mỗi chương tr&igrave;nh để ghi nhận qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển biến nhận thức của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, tạo tiền đề cho sự thay đổi v&agrave; chỉnh sửa để nội dung chương tr&igrave;nh ng&agrave;y một ph&ugrave; hợp v&agrave; ho&agrave;n thiện hơn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36914/CTTQ%20(4).jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ocirc; h&igrave;nh l&agrave; một trong số những hoạt động thiết thực n&acirc;ng cao t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&aacute;nh tay Tổ quốc&rdquo;, Đo&agrave;n Khoa Địa L&yacute; đang tiếp tục nghi&ecirc;n cứu, đề xuất, thực hiện nhiều kế hoạch mới mẻ trong tương lai. Qua đ&oacute; ph&aacute;t huy ch&iacute;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n ng&agrave;nh học của m&igrave;nh v&agrave; c&ocirc;ng cuộc đổi mới gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tại đơn vị, th&ocirc;ng qua c&aacute;c chuỗi video, thử th&aacute;ch tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng mạng x&atilde; hội, thực hiện c&aacute;c bản đồ lịch sử trực tuyến, đặc biệt l&agrave; bản đồ trực tuyến t&aacute;i hiện h&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c Hồ.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n nhận lại h&agrave;nh tr&igrave;nh v&agrave; th&agrave;nh quả m&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&aacute;nh tay Tổ quốc&rdquo; đ&atilde; l&agrave;m được, đồng ch&iacute; Phạm Thanh Th&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; đ&acirc;y l&agrave; hoạt động g&oacute;p phần giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị truyền thống v&agrave; tinh thần năng động, s&aacute;ng tạo trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;C&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống đ&atilde; được kết tinh v&agrave; lan tỏa n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; vốn qu&yacute;, l&agrave; &lsquo;chất ngọc&rsquo; để c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n &ndash; sinh vi&ecirc;n trường h&ocirc;m nay tiếp tục g&igrave;n giữ v&agrave; ph&aacute;t huy, xứng đ&aacute;ng với &ldquo;Sức trẻ Nh&acirc;n Văn - Vươn ra biển lớn.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36914/CTTQ%20(5).jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sức trẻ Nh&acirc;n Văn ng&agrave;y c&agrave;ng được khẳng định th&ocirc;ng qua m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&aacute;nh tay Tổ quốc&rdquo;</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THU HƯƠNG<br /> Ảnh: Đo&agrave;n Trường ĐH KHXH&amp;NV</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;