Giao ban khu vực trường học học kỳ II, năm học 2023 - 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 12-3, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Hội nghị giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố học kỳ II, năm học 2023 - 2024; Hội nghị th&ocirc;ng tin cấp ủy khu vực trường học trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36910/HSV1.jpg" style="height:413px; width:620px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hội nghị đ&atilde; triển khai nhiều định hướng mới v&agrave; th&aacute;o gỡ c&aacute;c kh&oacute; khăn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự v&agrave; chủ tr&igrave; Hội nghị </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">c&oacute; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguyện - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị đ&atilde; triển khai một số nội dung hoạt động trọng t&acirc;m trong học kỳ II năm học 2023-2024 trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Đồng thời, cũng nh&acirc;n dịp n&agrave;y, đại diện Thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n - Hội cũng đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y những đề xuất, thực tiễn trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c tại trường. Qua đ&oacute;, cấp Th&agrave;nh c&oacute; những định hướng, giải đ&aacute;p kịp thời nhằm th&aacute;o gỡ c&aacute;c kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36910/SV2.jpg" style="height:413px; width:620px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36910/HSV3.jpg" style="height:413px; width:620px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36910/HSV4.jpg" style="height:413px; width:620px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều đại biểu tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TRUNG NGUY&Ecirc;N - THU HƯƠNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;