Phác họa chân dung người đoàn viên đầu tiên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dương Trọng Ph&uacute;c c&oacute; t&agrave;i khoản mạng x&atilde; hội l&agrave; &quot;Anh c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&quot;. Anh hiện l&agrave;m ph&oacute; hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n&nbsp;<a class="link-inline-content" href="https://tuoitre.vn/ly-tu-trong.html" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px;" title="Lý Tự Trọng">L&yacute; Tự Trọng</a>, nơi đ&agrave;o tạo rất nhiều thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội - Đội cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(TP.HCM) v&agrave; nhiều tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36868/Mr%20Phuc.png" style="height:405px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>T&aacute;c giả Dương Trọng Ph&uacute;c k&yacute; tặng s&aacute;ch cho bạn đọc đặt mua v&agrave; cuốn s&aacute;ch Ch&acirc;n dung anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử - Ảnh: HỒNG ANH</em></span></p> <p style="text-align:justify">Chia sẻ về cuốn s&aacute;ch, anh Ph&uacute;c n&oacute;i:</p> <p style="text-align:justify">- Khi về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, t&ocirc;i mong muốn được t&igrave;m hiểu th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin về người anh h&ugrave;ng m&agrave; trường mang t&ecirc;n. Một phần để m&igrave;nh biết th&ecirc;m, phần kh&aacute;c để l&agrave;m t&agrave;i liệu truyền đạt đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">T&igrave;m kiếm tr&ecirc;n Internet v&agrave; tư liệu, t&ocirc;i nhận ra th&ocirc;ng tin về anh L&yacute; Tự Trọng kh&ocirc;ng chỉ &iacute;t ỏi m&agrave; c&ograve;n lệch nhau. Chẳng hạn khi t&igrave;m h&igrave;nh anh Trọng tr&ecirc;n mạng sẽ cho ra h&igrave;nh anh h&ugrave;ng Nguyễn Văn Trỗi.</p> <p style="text-align:justify">Thậm ch&iacute; c&oacute; cả th&ocirc;ng tin anh Trọng v&igrave; bảo vệ Phan Bội Ch&acirc;u diễn thuyết n&ecirc;n bị bắt, trong khi thật ra người diễn thuyết l&agrave; Phan B&ocirc;i, nhưng nhiều đơn vị kh&ocirc;ng để &yacute; chi tiết n&agrave;y v&agrave; vẫn đang sử dụng. T&ocirc;i muốn tự m&igrave;nh t&igrave;m hiểu để c&oacute; những th&ocirc;ng tin tạm gọi l&agrave; đầy đủ nhất.</p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i muốn chia sẻ những g&igrave; t&igrave;m được về người đo&agrave;n vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n như c&aacute;ch g&oacute;p phần v&agrave;o việc gi&aacute;o dục truyền thống của Đo&agrave;n. C&oacute; lẽ rất cần th&ecirc;m hoạt động khoa học để khẳng định th&ocirc;ng tin về cuộc đời, sự nghiệp của anh L&yacute; Tự Trọng.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>Lần t&igrave;m tư liệu &iacute;t ỏi</strong></p> <p style="text-align:justify"><em>* Anh đ&atilde; bắt đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh đi ph&aacute;c họa ch&acirc;n dung người đo&agrave;n vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n ấy thế n&agrave;o?</em></p> <p style="text-align:justify">- Thật l&ograve;ng m&agrave; n&oacute;i, dịch bệnh COVID-19 ch&iacute;nh l&agrave; sự th&uacute;c đẩy, gi&uacute;p t&ocirc;i c&oacute; nhiều thời gian đọc s&aacute;ch, th&ecirc;m cơ hội tiếp x&uacute;c qua mạng x&atilde; hội với nhiều người hơn. Nhờ đ&oacute; phần n&agrave;o khai th&aacute;c, t&igrave;m kiếm tư liệu cũng tốt hơn.</p> <p style="text-align:justify">Người đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i t&igrave;m gặp l&agrave; nh&agrave; b&aacute;o Minh Th&ugrave;y trong &ecirc; k&iacute;p l&agrave;m phim L&yacute; Tự Trọng - Người truyền lửa. Qua sự chỉ dẫn c&ugrave;ng một số th&ocirc;ng tin chị Minh Th&ugrave;y cung cấp, t&ocirc;i đ&atilde; vạch ra hướng tiếp cận cho m&igrave;nh.</p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i t&igrave;m c&aacute;ch kết nối v&agrave; gọi điện thoại cho b&aacute;c L&yacute; Kiến Nam (con trai nh&agrave; c&aacute;ch mạng L&yacute; Phương Đức - người c&ugrave;ng trong nh&oacute;m thiếu ni&ecirc;n với anh L&yacute; Tự Trọng).</p> <p style="text-align:justify">Tiếp tục t&igrave;m kiếm, t&ocirc;i kết nối qua mạng với c&ocirc; B&ugrave;i L&yacute; Lệ T&acirc;n (con g&aacute;i nh&agrave; c&aacute;ch mạng L&yacute; Phương Thuận - cũng l&agrave; người trong nh&oacute;m thiếu ni&ecirc;n n&oacute;i tr&ecirc;n v&agrave; từng bị bắt c&ugrave;ng với B&aacute;c Hồ trong vụ &aacute;n Tống Văn Sơ ở Hong Kong năm 1931).</p> <p style="text-align:justify">Cứ lần t&igrave;m như vậy, t&ocirc;i lại c&oacute; được mối quan hệ bắc cầu v&agrave; tiếp x&uacute;c th&ecirc;m nhiều anh chị em kh&aacute;c. C&oacute; thể kể đến như c&aacute;c anh ph&oacute;ng vi&ecirc;n thường tr&uacute; Th&ocirc;ng tấn x&atilde; Việt Nam tại Th&aacute;i Lan v&agrave; Nga, c&aacute;c bạn Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại Ph&aacute;p, Nga, Trung Quốc...</p> <p style="text-align:justify"><em>* Vấn đề l&agrave; tư liệu lịch sử về người anh h&ugrave;ng trẻ tuổi ấy rất &iacute;t, kh&aacute; mờ nhạt...</em></p> <p style="text-align:justify">- Thời điểm dịch bệnh đ&atilde; ổn hơn, t&ocirc;i c&oacute; nhiều chuyến đi trực tiếp đến Trung t&acirc;m Lưu trữ I, Thư viện Quốc gia ở H&agrave; Nội, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, Trung t&acirc;m Lưu trữ quốc gia II. T&ocirc;i cũng t&igrave;m tới c&aacute;c bảo t&agrave;ng: Lịch sử Việt Nam, Tuổi trẻ Việt Nam, X&ocirc; Viết Nghệ Tĩnh, rồi hai thư viện Nghệ An v&agrave; H&agrave; Tĩnh...</p> <p style="text-align:justify">Đặc biệt sau nhiều mắt x&iacute;ch, t&ocirc;i đ&atilde; t&igrave;m gặp được hầu hết gia đ&igrave;nh của những người trong nh&oacute;m thiếu ni&ecirc;n c&ugrave;ng thời với anh L&yacute; Tự Trọng m&agrave; c&aacute;c t&agrave;i liệu lịch sử Đo&agrave;n c&oacute; nhắc như gia đ&igrave;nh c&aacute;c &ocirc;ng b&agrave;: L&yacute; Phương Đức, L&yacute; Phương Thuận, L&yacute; Văn Minh, L&yacute; Th&uacute;c Chất, L&yacute; Anh Tợ...</p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i lần d&ograve; tr&ecirc;n c&aacute;c trang b&aacute;n s&aacute;ch cũ, c&aacute;c chợ s&aacute;ch cũ để t&igrave;m lại c&aacute;c cuốn s&aacute;ch v&agrave; hồi k&yacute; c&aacute;ch mạng. Từ những điều ghi nhận, t&igrave;m kiếm được, t&ocirc;i tự chắt lọc th&agrave;nh tư liệu cho bản th&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh 3 năm</strong></p> <p style="text-align:justify"><em>* Anh mất bao l&acirc;u để ho&agrave;n thiện trang viết cuối c&ugrave;ng t&iacute;nh từ khi l&ecirc;n &yacute; tưởng thực hiện?</em></p> <p style="text-align:justify">- Ba năm cho h&agrave;nh tr&igrave;nh ấy nhưng kh&ocirc;ng phải l&agrave;m li&ecirc;n tục v&igrave; c&ograve;n những c&ocirc;ng việc chuy&ecirc;n m&ocirc;n ở cơ quan. Cũng c&oacute; l&uacute;c t&igrave;m m&atilde;i kh&ocirc;ng ra được t&agrave;i liệu cần thiết, bản th&acirc;n c&oacute; hơi hụt hẫng n&ecirc;n cần b&igrave;nh t&acirc;m lại, ph&acirc;n t&iacute;ch, t&igrave;m giải ph&aacute;p để khi c&oacute; ph&aacute;t hiện mới lại bắt tay tiếp tục.</p> <p style="text-align:justify">Thực ra khi bắt đầu t&ocirc;i đ&atilde; x&aacute;c định việc n&agrave;y kh&ocirc;ng thể vội được. Nếu chủ quan sẽ dễ sai n&ecirc;n t&ocirc;i cố gắng cẩn thận nhất trong khả năng của m&igrave;nh. Rất vui khi c&oacute; thể ra mắt s&aacute;ch nh&acirc;n 110 năm ng&agrave;y sinh anh L&yacute; Tự Trọng năm nay.</p> <p style="text-align:justify">* T&aacute;c phẩm c&oacute; th&ocirc;ng tin g&igrave; mới, kh&aacute;c với một v&agrave;i t&aacute;c phẩm hiếm hoi về anh L&yacute; Tự Trọng trước đ&acirc;y?</p> <p style="text-align:justify">- Trong c&aacute;c tư liệu t&igrave;m được v&agrave; nỗ lực x&aacute;c thực, cuốn s&aacute;ch cung cấp một số th&ocirc;ng tin mới về gia đ&igrave;nh, mối quan hệ v&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh di chuyển của nh&oacute;m thiếu ni&ecirc;n ng&agrave;y ấy, về hoạt động cụ thể của anh L&yacute; Tự Trọng tại Trung Quốc v&agrave; Việt Nam.</p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n l&agrave; th&ocirc;ng tin về vị tr&iacute; anh Trọng bắn mật th&aacute;m Ph&aacute;p, phi&ecirc;n t&ograve;a được mở để kết tội cũng như thời gian anh mất... Đ&acirc;y l&agrave; thể loại s&aacute;ch khảo cứu. T&ocirc;i dựa v&agrave;o b&aacute;o ch&iacute;, hồi k&yacute;, s&aacute;ch vở để đối chiếu th&ocirc;ng tin, tư liệu v&agrave; đưa ra quan điểm nhận định.</p> <p><strong>Đọc v&agrave; chi&ecirc;m nghiệm</strong></p> <p><em>* Bạn đọc, nhất l&agrave; bạn đọc trẻ, v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; thể t&igrave;m được g&igrave; từ cuốn s&aacute;ch?</em></p> <p>- Bạn đọc sẽ t&igrave;m thấy th&ocirc;ng tin tương đối đầy đủ về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng của anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng. C&oacute; thể l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i x&acirc;y dựng sơ bộ bi&ecirc;n ni&ecirc;n, ph&aacute;c họa ch&acirc;n dung về cuộc đời d&ugrave; chỉ ngắn ngủi 17 năm nhưng anh Trọng đ&atilde; sống những ng&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa.</p> <p>T&ocirc;i mong mỗi bạn tiếp x&uacute;c với tư liệu n&agrave;y để bản th&acirc;n tự cảm nhận &yacute; nghĩa v&agrave; gi&aacute; trị c&acirc;u n&oacute;i &quot;Con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể c&oacute; con đường n&agrave;o kh&aacute;c&quot; rất nổi tiếng của người anh h&ugrave;ng m&agrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; biết.</p> <p>Dự kiến ng&agrave;y 3-3, Nh&agrave; xuất bản Tổng Hợp TP.HCM sẽ giới thiệu t&aacute;c phẩm Ch&acirc;n dung anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử v&agrave; giao lưu c&ugrave;ng t&aacute;c giả Dương Trọng Ph&uacute;c tại Đường s&aacute;ch TP.HCM.</p> <p style="text-align:right"><strong>QUỐC NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Nguồn: TTO</strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;