Lan tỏa những bông hoa “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&agrave;m sao để phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; ng&agrave;y một lan tỏa rộng r&atilde;i trong sinh vi&ecirc;n, l&agrave;m sao để c&aacute;c bạn đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&oacute; th&ecirc;m nhiều cơ hội ph&aacute;t triển, r&egrave;n luyện bản th&acirc;n để đ&aacute;p ứng c&aacute;c nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp l&agrave; trăn trở m&agrave; c&aacute;c cấp bộ Hội lu&ocirc;n quan t&acirc;m.&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; l&agrave; danh hiệu cao qu&yacute; của sinh vi&ecirc;n Việt Nam do Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam ban h&agrave;nh nhằm tuy&ecirc;n dương c&aacute;c c&aacute;n bộ Hội, Hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n nỗ lực trong học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c. Để đạt được danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; đ&ograve;i hỏi mỗi sinh vi&ecirc;n phải nỗ lực phấn đấu, r&egrave;n luyện kh&ocirc;ng ngừng, năng động, s&aacute;ng tạo, hăng say t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, ph&aacute;t triển bản th&acirc;n vươn ra biển lớn, l&agrave; thế hệ sinh vi&ecirc;n &ldquo;vừa hồng&rdquo;, &ldquo;vừa chuy&ecirc;n&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Kh&ocirc;ng chỉ sở hữu th&agrave;nh t&iacute;ch học tập xuất sắc, nhiều bạn sinh vi&ecirc;n c&ograve;n l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội năng động, s&aacute;ng tạo đ&atilde; chinh phục danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&aacute;c cấp đầy ấn tượng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c gương c&aacute;n bộ Hội &ldquo;5 tốt&rdquo;</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)">Nguyễn Đ&igrave;nh Thắng l&agrave; Thủ khoa đầu ra ng&agrave;nh kỹ thuật h&agrave;ng kh&ocirc;ng của Học viện H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam với điểm GPA 3.75/4.0. Hiện Thắng đang l&agrave;m giảng vi&ecirc;n tại Học viện H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam. Đ&igrave;nh Thắng được biết đến l&agrave; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Học viện H&agrave;ng Kh&ocirc;ng Việt Nam, nhiệm kỳ V (2020 - 2023) c&ugrave;ng với danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Trung ương 2 năm li&ecirc;n tiếp (2020, 2021), &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp th&agrave;nh phố 2 năm li&ecirc;n tiếp (2020, 2021).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)">V&otilde; Lập Ph&uacute;c hiện đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm 4 ng&agrave;nh Quốc Tế học, khoa Lịch Sử, trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Ch&iacute; Minh. Ph&uacute;c từng l&agrave; Thủ khoa to&agrave;n quốc khối D14 v&agrave; Thủ khoa đầu v&agrave;o Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Ch&iacute; Minh. Cạnh đ&oacute;, Ph&uacute;c được biết đến l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường, c&ugrave;ng danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Th&agrave;nh phố 2 năm li&ecirc;n tục, &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Trung ương năm 2022 v&agrave; giải thưởng &ldquo;Sao Th&aacute;ng Gi&ecirc;ng&rdquo; năm 2022.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh trang &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)">Chia sẻ về danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, Đ&igrave;nh Thắng cho biết đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; danh hiệu cao qu&yacute; của sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Ch&agrave;ng trai thủ khoa biết đến danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; từ c&aacute;c anh, chị l&agrave; c&aacute;n bộ Hội đi trước v&agrave; nhận thấy đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; danh hiệu để lu&ocirc;n th&ocirc;i th&uacute;c bản th&acirc;n v&agrave; đặt mục ti&ecirc;u phấn đấu, r&egrave;n luyện.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)">&ldquo;Đối với m&igrave;nh, &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một danh hiệu m&agrave; c&ograve;n l&agrave; th&agrave;nh quả của cả một qu&aacute; tr&igrave;nh d&agrave;i phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng nghỉ&rdquo;, Thắng chia sẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36465/1.2.jpg" style="height:740px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Nguyễn Đ&igrave;nh Thắng đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Trung ương 2 năm li&ecirc;n tiếp (2020, 2021), &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp th&agrave;nh phố<br /> 2 năm li&ecirc;n tiếp (2020, 2021).</em></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)">Sau những nỗ lực của bản th&acirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh chinh phục 5 ti&ecirc;u ch&iacute; của &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, Thắng đ&atilde; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n hơn qua những kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cần thiết. &ldquo;Từ chỗ &iacute;t n&oacute;i, ngại giao tiếp trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, m&igrave;nh đ&atilde; tự tin trao đổi v&agrave; kết nối được với nhiều bạn b&egrave; hơn. Phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; l&agrave; m&ocirc;i trường cho m&igrave;nh được &quot;ch&aacute;y&quot; hết m&igrave;nh với tuổi trẻ, l&agrave; b&agrave;n đạp để m&igrave;nh phấn đấu hướng đến một h&igrave;nh tượng sinh vi&ecirc;n năng động, to&agrave;n diện&rdquo;, Thắng kể.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(41, 41, 41)">Đối với Lập Ph&uacute;c, khi c&ograve;n l&agrave; học sinh, Ph&uacute;c đ&atilde; biết đến danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; v&agrave; c&agrave;ng thấy hiểu hơn về gi&aacute; trị của danh hiệu n&agrave;y khi bước ch&acirc;n v&agrave;o giảng đường đại học. </span><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Phong tr&agrave;o &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; đem lại gi&aacute; trị cho bản th&acirc;n mỗi bạn sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh phấn đấu vươn đến danh hiệu. Ch&iacute;nh tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh ấy, sinh vi&ecirc;n được học tập v&agrave; r&egrave;n luyện để trở n&ecirc;n ho&agrave;n thiện hơn, ph&aacute;t triển c&aacute;c mối quan hệ, về c&aacute;ch thức suy nghĩ v&agrave; tư duy c&oacute; hệ thống mang gi&aacute; trị khoa học, về sự &yacute; thức đối với bản th&acirc;n trong tư c&aacute;ch l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của tập thể.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36465/1.3.jpg" style="height:307px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>V&otilde; Lập Ph&uacute;c (giữa) trong buổi lễ trao Bằng khen đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Trung ương</em><br /> <em>năm 2022.</em></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Gi&aacute; trị của danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Chia sẻ về những gi&aacute; trị của danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, Thắng v&agrave; Ph&uacute;c đều cho rằng danh hiệu đ&atilde; g&oacute;p phần quan trọng trong việc x&acirc;y dựng v&agrave; ho&agrave;n thiện bản sắc c&aacute; nh&acirc;n, qua đ&oacute;, kết nối được với những đơn vị b&aacute;o ch&iacute;, truyền th&ocirc;ng để lan tỏa động lực v&agrave; những th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực đến với cộng đồng giới trẻ. Ngo&agrave;i ra, mỗi gương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; đều tạo được nền tảng cho h&igrave;nh ảnh c&aacute; nh&acirc;n cũng như tập thể, đầu tư v&agrave; t&iacute;ch lũy cho hồ sơ của bản th&acirc;n trước mắt nh&agrave; tuyển dụng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">H&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục, vươn đến danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; gi&uacute;p ph&aacute;t triển ở bản th&acirc;n t&aacute;c phong chủ động, tư duy cởi mở, nhận thức tr&aacute;ch nhiệm trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết c&aacute;c vấn đề trong c&ocirc;ng việc, trong giao tiếp, trong học tập, trong r&egrave;n luyện v&agrave; trong c&aacute;ch kết nối với mọi người xung quanh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cạnh đ&oacute;, danh hiệu n&agrave;y c&ograve;n gi&uacute;p c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; được một mạng lưới mối quan hệ x&atilde; hội với những gương c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh v&agrave; ti&ecirc;u biểu trong lĩnh vực của họ, được biết, được giao tiếp, được chia sẻ v&agrave; lắng nghe c&acirc;u chuyện của họ để c&oacute; thể kết nối, tr&acirc;n trọng, v&agrave; th&ecirc;m động lực để bản th&acirc;n phấn đấu ho&agrave;n thiện hơn.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right:7pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Thử th&aacute;ch, m&agrave; cũng l&agrave; bước đệm, động lực qu&yacute; gi&aacute; nhất với m&igrave;nh khi ấy l&agrave; viết v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i b&aacute;o nghi&ecirc;n cứu khoa học được đăng tải ở trang tạp ch&iacute; khoa học của ng&ocirc;i trường Đại học c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đang theo học. Ch&iacute;nh những bước đi chập chững để vươn tới 5 tốt, m&agrave; giờ đ&acirc;y điều đ&oacute; đ&atilde; định h&igrave;nh n&ecirc;n ở m&igrave;nh hướng đi cho sự ph&aacute;t triển tr&ecirc;n chặng đường nghi&ecirc;n cứu học thuật.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right:7pt; text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lan tỏa c&aacute;c gương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; sau tuy&ecirc;n dương&nbsp;</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right:7pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Từng giữ vai tr&ograve; l&agrave; thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n, l&agrave; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Học viện H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam, Đ&igrave;nh Thắng đ&atilde; trăn trở những vấn đề về việc ph&aacute;t huy, nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; sau tuy&ecirc;n dương. Theo Đ&igrave;nh Thắng, để l&agrave;m được điều đ&oacute;, Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường cần hiểu r&otilde; về &yacute; nghĩa v&agrave; gi&aacute; trị thực tiễn của danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; với 05 ti&ecirc;u ch&iacute; được quy định trong bộ ti&ecirc;u ch&iacute; m&agrave; Trung ương hội ban h&agrave;nh để thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, vận động đến với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n năm nhất.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right:7pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Từ c&aacute;i nh&igrave;n nhận thực chất đ&oacute; sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể chủ động thiết kế kế hoạch học tập, bồi dưỡng đạo đức, r&egrave;n luyện thể lực, phấn đấu v&agrave; cố gắng ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n để đạt được danh hiệu, gi&uacute;p phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; &yacute; nghĩa đối với sinh vi&ecirc;n v&agrave; đ&uacute;ng với mục ti&ecirc;u m&agrave; phong tr&agrave;o hướng đến&rdquo;, Thắng n&oacute;i.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right: 7pt; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36465/1.0.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right: 7pt; text-align: center;"><em>Lập Ph&uacute;c, (thứ hai từ phải sang), Đ&igrave;nh Thắng (thứ ba từ phải sang) tham dự Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo;,<br /> &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;, &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, &ldquo;Tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, trao giải thưởng &ldquo;Sao Th&aacute;ng Gi&ecirc;ng&rdquo; năm 2022 tại H&agrave; Nội.</em></p> <div> <p dir="ltr" style="margin-right:7pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ograve;n đối với V&otilde; Lập Ph&uacute;c, </span><span style="color:rgb(8, 28, 54)">l&agrave; một C&aacute;n bộ Hội chủ chốt được ph&acirc;n c&ocirc;ng phụ tr&aacute;ch mảng hoạt động hỗ trợ sinh vi&ecirc;n chủ động hội nhập quốc tế v&agrave; r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao năng lực ngoại ngữ, Ph&uacute;c quan t&acirc;m đến việc ph&aacute;t huy sức lan tỏa v&agrave; gi&aacute; trị của danh hiệu &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; trong sự ph&aacute;t triển về tư duy v&agrave; h&agrave;nh động của mỗi bạn sinh vi&ecirc;n, cộng hưởng gi&aacute; trị của danh hiệu cao qu&yacute; n&agrave;y với mẫu h&igrave;nh &quot;c&ocirc;ng d&acirc;n to&agrave;n cầu&quot; để mỗi bạn &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; l&agrave; đại sứ văn h&oacute;a cho bản sắc sinh vi&ecirc;n Việt Nam, quảng b&aacute; về uy t&iacute;n v&agrave; sức ảnh hưởng của tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right:7pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Mỗi c&aacute; nh&acirc;n sẽ từng bước nghi&ecirc;n cứu, x&acirc;y dựng một mạng lưới kết nối sinh vi&ecirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp Trung ương qua từng thời kỳ với c&aacute;c đối tượng sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quốc tế ti&ecirc;u biểu. Qua đ&oacute;, tăng cường sự giao lưu hữu nghị giữa cộng đồng tuổi trẻ c&aacute;c quốc gia, đầu tư ph&aacute;t triển h&igrave;nh ảnh của danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; v&agrave; tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n, tăng cường sức h&uacute;t, tầm v&oacute;c v&agrave; gi&aacute; trị thực tiễn của danh hiệu.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right:7pt; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỲNH NHƯ - KIM PHỤNG</strong></span></span></p> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;