Huyện Bình Chánh khai giảng lớp năng khiếu hè cho các em thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Ph&aacute;t huy sức trẻ v&agrave; tinh thần&nbsp;tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c bạn gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ t&igrave;nh nguyện, Đo&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh đ&atilde; tổ chức 10 lớp học năng khiếu h&egrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi trong địa b&agrave;n huyện bao gồm c&aacute;c m&ocirc;n học như tiếng Anh, mỹ thuật, thư ph&aacute;p, r&egrave;n chữ đẹp,... C&aacute;c lớp học đều được đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ l&ecirc;n gi&aacute;o &aacute;n kỹ c&agrave;ng trước mỗi giờ l&ecirc;n lớp cũng như chuẩn bị c&aacute;c hoạt động bổ trợ để gi&uacute;p c&aacute;c em tiếp thu kiến thức c&oacute; hiệu quả hơn. Học sinh được học tập trong m&ocirc;i trường sạch sẽ, khang trang, c&oacute; đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy v&agrave; học.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Các giáo viên trẻ tận tình hướng dẫn học sinh - ẢNH: Thiếu nhi huyện Bình Chánh" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35917/352367193_589462633289879_21340293867332225_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến nay, c&aacute;c lớp học đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 200 học sinh theo học. C&aacute;c em học sinh tỏ ra v&ocirc; c&ugrave;ng th&iacute;ch th&uacute; trong những giờ l&ecirc;n lớp đầy bổ &iacute;ch v&agrave; l&iacute; th&uacute; cũng như y&ecirc;u qu&yacute; c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n. C&aacute;c bậc phụ huynh b&agrave;y tỏ sự tin tưởng v&agrave; biết ơn đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện nhiệt t&igrave;nh, t&acirc;m huyết đ&atilde; tạo ra m&ocirc;i trường cho thiếu nhi gặt h&aacute;i những kỹ năng, kiến thức cần thiết. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi sinh hoạt bổ &iacute;ch v&agrave; l&yacute; th&uacute; cho c&aacute;c em thiếu nhi trong dịp h&egrave; m&agrave; kiến thức c&aacute;c em học được cũng sẽ trở n&ecirc;n hữu &iacute;ch cho năm học sắp tới.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng, Đo&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt v&agrave; Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh t&iacute;ch cực cập nhật c&aacute;c h&igrave;nh ảnh về lớp học. C&aacute;c em học sinh h&agrave;o hứng khoe th&agrave;nh quả của mỗi buổi học l&agrave; c&aacute;c bức tranh đầy m&agrave;u sắc hay nhưng trang vở sạch đẹp,... Chương tr&igrave;nh lớp học năng khiếu h&egrave; l&agrave; hoạt động đầy &yacute; nghĩa, thể hiện tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, kiến tạo v&agrave; cống hiến của đội ngũ thanh ni&ecirc;n. Đồng thời mang đến&nbsp;cho thiếu nhi B&igrave;nh Ch&aacute;nh kh&ocirc;ng gian sinh hoạt v&agrave; ph&aacute;t huy năng khiếu đầy bổ &iacute;ch. Hiện c&aacute;c lớp học vẫn đang t&iacute;ch cực tuyển học sinh với mong muốn lan tỏa th&ecirc;m những gi&aacute; trị tốt đẹp v&agrave; &yacute; nghĩa.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ho&agrave;ng Nguy&ecirc;n</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;