Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Đ&uacute;ng ng&agrave;y 1-6, đo&agrave;n l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh do Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đ&atilde; đến thăm, ch&uacute;c mừng Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh nh&acirc;n 48 năm th&agrave;nh lập (1-6-1975 - 1-6-2023) v&agrave; Quốc tế thiếu nhi 1-6.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35899/NTN%20TPHCM.png" style="height:298px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đo&agrave;n l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh thăm Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố dịp 48 năm th&agrave;nh lập - Ảnh: THANH HIỆP​</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại đ&acirc;y, đo&agrave;n đ&atilde; d&acirc;ng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải nhắc lại những t&igrave;nh cảm m&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; d&agrave;nh cho thiếu nhi. Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c, Đảng bộ c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền v&agrave; nN&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố lu&ocirc;n d&agrave;nh những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi. Gửi lời ch&uacute;c mừng to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n của nh&agrave; thiếu nhi, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy đề nghị đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n cần l&agrave;m tốt hơn nữa c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&agrave; Thiếu Nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh lập từ ng&agrave;y 01-6-1975 tại số 55 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu với t&ecirc;n gọi C&acirc;u lạc bộ Thiếu nhi. Ng&agrave;y 26-8-1976, Th&agrave;nh ủy quyết định giao cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&ocirc;i nh&agrave; số 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa&nbsp;(Quận 3) để tổ chức hoạt động. Ng&agrave;y 20-4-1976,&nbsp;C&acirc;u lạc bộ Thiếu nhi được chuyển th&agrave;nh Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Ng&agrave;y 02-8-1986, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố cho ph&eacute;p chuyển Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thiếu nhi th&agrave;nh Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35899/ntntp_01.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;&nbsp;- Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ khi th&agrave;nh đến nay, Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; l&agrave; địa điểm vui chơi, sinh hoạt học tập quen thuộc của thiếu nhi th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi để c&aacute;c em đến vui chơi, thư gi&atilde;n, ph&aacute;t triển năng khiếu theo sở th&iacute;ch sau những chuỗi ng&agrave;y miệt m&agrave;i đ&egrave;n s&aacute;ch m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi diễn ra nhiều hoạt động văn h&oacute;a văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học - kỹ thuật của thiếu nhi th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; của cả nước n&oacute;i chung.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y n&agrave;y, Lễ hội Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh (KIDS FEST) 2023 diễn ra từ ng&agrave;y 2-6 đến 4-6 tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Trẻ em h&ocirc;m nay &ndash; Thế giới ng&agrave;y mai&rdquo;&nbsp;l&agrave; sự kiện văn h&oacute;a lớn lần đầu ti&ecirc;n tổ chức d&agrave;nh cho thiếu nhi nh&acirc;n dịp Ng&agrave;y Quốc tế Thiếu nhi (1-6) v&agrave; hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em năm 2023.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; đến thăm, ch&uacute;c mừng Nh&agrave; Thiếu nhi huyện H&oacute;c M&ocirc;n nh&acirc;n Ng&agrave;y Quốc tế Thiếu nhi. Ch&uacute;c mừng c&aacute;c em thiếu nhi, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải ghi nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;c hoạt động của Nh&agrave; Thiếu nhi huyện H&oacute;c M&ocirc;n trong thời gian qua. Đồng ch&iacute; cũng đề nghị&nbsp;Huyện ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện tiếp tục quan t&acirc;m chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện được sinh hoạt, chăm lo như c&aacute;c quận nội th&agrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tiếp tục quan t&acirc;m hỗ trợ Nh&agrave; Thiếu nhi huyện c&oacute; nhiều hoạt động vui chơi cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện. Dịp n&agrave;y, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải ch&uacute;c c&aacute;c em thiếu nhi đang sinh hoạt tại Nh&agrave; Thiếu nhi huyện chăm ngoan, học giỏi; tiếp tục t&iacute;ch cực tham gia nhiều hoạt động tại Nh&agrave; Thiếu nhi của huyện.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Acirc;M TI&Ecirc;U</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;