Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Chiều 27-5, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy Cần Thơ tổ chức lễ trao quyết định của Bộ Ch&iacute;nh trị về c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự tại TP. Cần Thơ.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35862/1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></p> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box;"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu trao đổi c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đầu năm 2023</em></span></div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Tham dự buổi lễ c&ocirc;ng bố quyết định c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trương Thị Mai, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thường trực Ban B&iacute; thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn N&ecirc;n, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Mai Văn Ch&iacute;nh, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; L&ecirc; Quang Mạnh, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban T&agrave;i ch&iacute;nh - Ng&acirc;n s&aacute;ch của Quốc hội.</p> <p>Thay mặt Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, đồng ch&iacute; Mai Văn Ch&iacute;nh đ&atilde; c&ocirc;ng bố quyết định của Bộ Ch&iacute;nh trị đối với đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>Theo đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu sẽ th&ocirc;i tham gia Ban chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ v&agrave; th&ocirc;i giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;nhiệm kỳ 2020 - 2025 để điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng, chỉ định tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ v&agrave; giữ chức B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>Đồng ch&iacute; Trương Thị Mai cho biết, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản, kinh qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c, trưởng th&agrave;nh từ cơ sở. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, ở cương vị n&agrave;o cũng lu&ocirc;n nỗ lực, phấn đấu, r&egrave;n luyện, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho địa phương, cơ quan, đơn vị c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35862/a%20Hieu.png" style="height:315px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px">Thường trực Ban B&iacute; thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định cho &ocirc;ng Nguyễn Văn Hiếu - Ảnh: CH&Iacute; QUỐC (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35862/bac%20nen.jpg" style="height:395px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Nguyễn Văn N&ecirc;n (b&ecirc;n tr&aacute;i) tặng hoa ch&uacute;c mừng t&acirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu - Ảnh: CH&Iacute; QUỐC (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></p> <p>Thay mặt Bộ Ch&iacute;nh trị, đồng ch&iacute; Trương Thị Mai đ&atilde; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu nhận trọng tr&aacute;ch của Đảng v&agrave; tin tưởng đồng ch&iacute; sẽ tiếp nối vững v&agrave;ng nhiệm vụ B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Cần Thơ; c&ugrave;ng Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ, Thường trực Th&agrave;nh ủy sẽ đo&agrave;n kết, phấn đấu, l&atilde;nh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, Nghị quyết 59 về x&acirc;y dựng ph&aacute;t triển TP Cần Thơ đến năm 2030 v&agrave; tầm nh&igrave;n 2045.</p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu, t&acirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Cần Thơ ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ: Đ&acirc;y l&agrave; niềm vinh dự rất to lớn cho bản th&acirc;n, khi được ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ về c&ocirc;ng t&aacute;c tại địa phương gi&agrave;u truyền thống c&aacute;ch mạng, nghĩa t&igrave;nh, mang bản chất s&ocirc;ng nước của miền T&acirc;y Nam bộ. T&ocirc;i hứa sẽ cố gắng nỗ lực hết sức, to&agrave;n t&acirc;m to&agrave;n &yacute;, đo&agrave;n kết, gương mẫu, nỗ lực khắc phục kh&oacute; khăn để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ được giao. C&ugrave;ng chung sức, chung l&ograve;ng, x&acirc;y dựng TP Cần thơ ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững, n&acirc;ng cao cuộc sống nh&acirc;n d&acirc;n, g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung của đất nước.</p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu c&oacute; hơn 21 năm c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, trong đ&oacute; từng giữ c&aacute;c nhiệm vụ Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận, B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 9 (Quận Ph&uacute; Nhuận). Từ&nbsp;th&aacute;ng 9/2012 đến th&aacute;ng 5/2023, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu lần lượt nhận nhiệm vụ l&atilde;nh đạo&nbsp;Quận ủy Quận 2,&nbsp; Quận ủy Quận 5, Th&agrave;nh ủy Thủ Đức, Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy; l&agrave; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng.&nbsp;</p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);">L.T.</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian 2 năm trên cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đã để lại những tài sản tinh thần vô cùng quý giá trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có tác phẩm “Tự chỉ trích” - một tài liệu giáo dục chính trị - tư tưởng quan trọng cho cán bộ, đảng viên. Đây là một đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận của Đảng ta.

Agile Việt Nam
;