Hợp tác xây dựng hệ sinh thái số, phát triển ứng dụng Tuổi trẻ Thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh k&yacute; kết thỏa thuận hợp t&aacute;c giữa Trung ương Đo&agrave;n v&agrave;&nbsp;Tập đo&agrave;n Bưu ch&iacute;nh viễn th&ocirc;ng Việt Nam (VNPT)&nbsp;giai đoạn 2023 - 2027 ng&agrave;y 23/5/2023, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Viễn th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh (VNPT TPHCM) cũng k&yacute; kết thỏa thuận hợp t&aacute;c nhiều nội dung, trong đ&oacute; tập trung v&agrave;o hoạt động li&ecirc;n quan chuyển đổi số.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35839/Ky%20ket.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Hai cơ quan k&yacute; kết thỏa thuận hợp t&aacute;c. Ảnh: C&Ocirc;NG TRIỆU</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dự lễ k&yacute; kết c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; &ocirc;ng Trần Quốc Trung - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc VNPT TPHCM.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo bi&ecirc;n bản k&yacute; kết, giai đoạn 2023 - 2027, hai cơ quan sẽ&nbsp;phối hợp triển khai c&aacute;c nh&oacute;m nội dung hợp t&aacute;c. VNPT TPHCM sẽ phối hợp x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai thực hiện &ldquo;Đề &aacute;n n&acirc;ng cao năng lực số cho thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố giai đoạn 2023 - 2025&rdquo;; hỗ trợ tập huấn, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, an to&agrave;n, an ninh th&ocirc;ng tin đến c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, VNPT TPHCM sẽ tham gia ph&aacute;t triển hệ sinh th&aacute;i số cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố hướng đến x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Cổng dữ liệu mở thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố giai đoạn 2023 - 2027&rdquo; th&ocirc;ng qua c&aacute;c ứng dụng, phần mềm ph&ugrave; hợp như ứng dụng Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c, c&aacute;c ứng dụng phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo, điều h&agrave;nh của Th&agrave;nh Đo&agrave;n như Hệ thống Quản l&yacute; văn bản v&agrave; điều h&agrave;nh VNPT-iOffice, Hệ thống quản l&yacute; dữ liệu c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức VNPT CCVC v&agrave; c&aacute;c ứng dụng cụ thể kh&aacute;c gắn với y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng t&aacute;c của Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT TPHCM thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ triển khai ứng dụng viễn th&ocirc;ng, c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, dịch vụ số tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; trong hệ thống tổ chức Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, VNPT TPHCM ưu ti&ecirc;n triển khai, cung cấp cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến nhất ph&ugrave; hợp với cơ sở hạ tầng, nhu cầu c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, chuyển đổi số của Th&agrave;nh Đo&agrave;n; chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa c&aacute;c đơn vị trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n với c&aacute;c đơn vị trực thuộc VNPT TPHCM tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; VNPT TPHCM&nbsp;tham gia triển khai nền tảng cho c&aacute;c hệ sinh th&aacute;i số từ Trung ương Đo&agrave;n đến Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&ugrave; hợp với đặc th&ugrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;hướng đến c&aacute;c mục ti&ecirc;u: tuy&ecirc;n truyền, phổ biến c&aacute;c văn bản chỉ đạo; quảng b&aacute;, chia sẻ c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n; số ho&aacute; c&aacute;c nghiệp vụ của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n; x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường để c&aacute;c tổ chức, doanh nghiệp v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&ugrave;ng tham gia ph&aacute;t triển hệ sinh th&aacute;i nhằm n&acirc;ng cao đời sống vật chất v&agrave; tinh thần cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; x&acirc;y dựng c&aacute;c chương tr&igrave;nh ưu đ&atilde;i c&aacute;c sản phẩm, dịch vụ của VNPT để đưa l&ecirc;n hệ sinh th&aacute;i (VNPT Money, SIM/g&oacute;i cước di động, MyTV, c&aacute;c dịch vụ gi&aacute; trị gia tăng, c&aacute;c g&oacute;i cước Internet c&aacute;p quang, chữ k&yacute; số CA&hellip;).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">VNPT TPHCM sẽ phối hợp tổ chức v&agrave; ph&aacute;t s&oacute;ng c&aacute;c hoạt động, sự kiện do Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức, đồng thời tổ chức tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng v&agrave; hạ tầng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin - viễn th&ocirc;ng của VNPT Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hai cơ quan sẽ phối hợp truyền th&ocirc;ng thương hiệu Tập đo&agrave;n VNPT với c&aacute;c hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n, Hội, Đội c&aacute;c cấp cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố; cung cấp, trao đổi th&ocirc;ng tin kịp thời, thường xuy&ecirc;n c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến nhiệm vụ của mỗi b&ecirc;n.</span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><strong>Ứng dụng &quot;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c&quot;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px">Ứng dụng &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo; l&agrave; ứng dụng phục vụ Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp với c&aacute;c t&iacute;nh năng sau như thực hiện điểm danh qu&eacute;t m&atilde; bằng QR code, tạo ph&ograve;ng họp v&agrave; sắp xếp chỗ ngồi tự động, số h&oacute;a c&ocirc;ng t&aacute;c biểu quyết v&agrave; th&ocirc;ng k&ecirc; kết quả tự động, số h&oacute;a v&agrave; phổ biến t&agrave;i liệu đại hội, số h&oacute;a c&ocirc;ng t&aacute;c trao đổi th&ocirc;ng tin v&agrave; đăng k&yacute; ph&aacute;t biểu của đại biểu tham dự... </span></p> <p><span style="font-size:14px">Thực hiện in danh s&aacute;ch tr&iacute;ch ngang đại biểu, in b&aacute;o c&aacute;o thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu v&agrave; c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o kh&aacute;c tự động theo y&ecirc;u cầu. </span></p> <p><span style="font-size:14px">Ứng dụng cho ph&eacute;p xem bản đồ c&aacute;c Đại hội đo&agrave;n đ&atilde; diễn ra, đang diễn ra v&agrave; sắp diễn ra.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ứng dụng l&agrave; k&ecirc;nh kết nối đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần thực hiện chuyển đổi số trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35839/2.jpg" style="height:565px; width:300px" /></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Tin: L&Acirc;M TI&Ecirc;U</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: C&Ocirc;NG TRIỆU (Tuoitre)</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;