Khai mạc Trại Nguyễn Chí Thanh cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ XXIII năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Tối ng&agrave;y 22-5, tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Lễ Khai mạc Trại Huấn luyện vi&ecirc;n cấp 1 Trung ương - Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XXIII - năm 2023.</span></span></span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35838/H%C3%ACnh%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c trại sinh h&agrave;o hứng&nbsp;với phần hoạt n&aacute;o trước Lễ khai mạc.</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>M&ocirc;i trường huấn luyện truyền thống thay đổi th&iacute;ch ứng với thời kỳ mới</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh sau 32 lần tổ chức theo khu vực tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n quốc đ&atilde; c&ocirc;ng nhận hơn 3.500 huấn luyện cấp I Trung ương. Hội trại n&agrave;y đ&atilde; trở th&agrave;nh một m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện đầy thử th&aacute;ch đối với c&aacute;n bộ Hội, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; đồng thời cũng l&agrave; kh&aacute;t khao được nỗ lực, r&egrave;n luyện v&agrave; phấn đấu để trở th&agrave;nh một Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam.&nbsp;</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Năm nay, Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XXIII được Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức trong v&ograve;ng </span><strong>07 ng&agrave;y</strong><span style="background-color:transparent">, từ ng&agrave;y 21 đến 27-5-2023 với sự tham gia của</span><strong> 106 trại sinh</strong><span style="background-color:transparent"> từ 07 tỉnh miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ sẽ c&ugrave;ng nhau trải qua&nbsp;</span><strong>35 m&ocirc;n thi </strong><span style="background-color:transparent">theo định chuẩn Huấn luyện của Trung ương để chinh phục danh hiệu Huấn luyện vi&ecirc;n.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35838/H%C3%ACnh%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c trại sinh thể hiện kỹ năng tr&igrave;nh b&agrave;y, thuyết tr&igrave;nh một vấn đề trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng.</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Ngo&agrave;i c&ocirc;ng t&aacute;c huấn luyện truyền thống như c&aacute;c kỳ trước, Hội trại lần n&agrave;y sẽ vận dụng c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, chuyển đổi số v&agrave;o c&aacute;c phần thi để ph&ugrave; hợp với thực tiễn của c&ocirc;ng t&aacute;c huấn luyện trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới với </span><strong>04 nội dung</strong><span style="background-color:transparent">:&nbsp;</span></span></span></span><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">s&aacute;t hạch c&aacute;c kỹ năng cơ bản Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam;&nbsp;</span></span></span></span><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">c&ocirc;ng nhận danh hiệu Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam;&nbsp;</span></span></span></span><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">tham gia c&aacute;c hoạt động d&atilde; ngoại, sinh hoạt, vui chơi ngo&agrave;i trời;&nbsp;</span></span></span></span><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;</strong><span style="background-color:transparent">tổ chức c&aacute;c hoạt động ngoại kh&oacute;a, tham quan c&aacute;c địa điểm, c&aacute;c di t&iacute;ch v&agrave; t&igrave;m hiểu về văn h&oacute;a, con người địa phương.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35838/H%C3%ACnh%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35838/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c trại sinh thực hiện thử th&aacute;ch vượt Rừng S&aacute;c - Cần Giờ.</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35838/12.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c trại sinh thực hiện c&aacute;c nội dung trong trại</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lời hứa quyết t&acirc;m v&agrave; sự kỳ vọng v&agrave;o những&nbsp;thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n&nbsp;mới</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Đại diện cho 106 trại sinh tham gia hội trại lần n&agrave;y ph&aacute;t biểu tại Lễ khai mạc, Chị Nguyễn Quỳnh Thảo Nguy&ecirc;n - trại sinh của đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho rằng đối với những nội dung trong khu&ocirc;n khổ của chương tr&igrave;nh hội trại đ&ograve;i hỏi c&aacute;c trại sinh phải tập trung cao độ, ph&aacute;t huy hết khả năng để đạt được sự c&ocirc;ng nhận huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương: &ldquo;Vững kiến thức, thạo kỹ năng, chinh phục thử th&aacute;ch, hướng đến th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35838/H%C3%ACnh%204.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chị Nguyễn Quỳnh Thảo Nguy&ecirc;n - trại sinh của đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đại diện ph&aacute;t biểu tại Lễ khai mạc.</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Để thể hiện quyết t&acirc;m của m&igrave;nh, trong phần ph&aacute;t biểu, chị Thảo Nguy&ecirc;n đ&atilde; hứa: &ldquo;Kh&ocirc;ng chỉ trong những ng&agrave;y trại m&agrave; c&ograve;n trong suốt chặng đường ph&iacute;a trước, mỗi trại sinh ch&uacute;ng em sẽ kh&ocirc;ng ngừng học hỏi, r&egrave;n luyện, x&acirc;y dựng tập thể, phấn đấu trở th&agrave;nh những thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&oacute; năng lực, vững kiến thức, thạo kỹ năng, l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần cho tổ chức Hội&nbsp; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển&rdquo;.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35838/H%C3%ACnh%205.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh</em><em> Trịnh Ngọc Hiếu</em><em> &ndash; Thủ khoa Trại Huấn luyện vi&ecirc;n Cấp I Trung ương, Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm Đ&ocirc;ng Nam bộ lần thứ XXI năm 2022 (tr&aacute;i) trao đ&egrave;n b&atilde;o cho </em><em>anh Ng&ocirc; Minh Hải</em><em> - Ủy vi&ecirc;n Đo&agrave;n Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh (phải).</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bằng những trải nghiệm v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của bản th&acirc;n ở kỳ hội trại trước, anh Trịnh Ngọc Hiếu &ndash; Thủ khoa Trại Huấn luyện vi&ecirc;n Cấp I Trung ương, Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm Đ&ocirc;ng Nam bộ lần thứ XXI năm 2022 đ&atilde; chia sẻ với ch&uacute;ng t&ocirc;i rằng anh rất mong c&aacute;c bạn trại sinh sẽ sử dụng c&aacute;c kiến thức, kinh nghiệm đ&atilde; học được ở hội trại để ứng dụng phục vụ cuộc sống v&agrave; huấn luyện tốt ở cơ sở, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; sẽ lu&ocirc;n sống v&agrave; cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh cho tổ chức, cho x&atilde; hội v&agrave; tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống của c&aacute;c thế hệ cha anh đi trước.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&quot;Ch&uacute;ng ta sẽ c&ugrave;ng nhau thắp n&ecirc;n ngọn lửa truyền thống của sức trẻ miền Đ&ocirc;ng&quot;</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Trong lời ph&aacute;t biểu ngay sau khi tiếp nhận đ&egrave;n b&atilde;o mang ngọn lửa của tinh thần người Huấn luyện vi&ecirc;n từ anh Trịnh Ngọc Hiếu, anh Ng&ocirc; Minh Hải - Ủy vi&ecirc;n Đo&agrave;n Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; nhận định rằng: &ldquo;Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kỳ trại s&aacute;t hạch nghi&ecirc;m t&uacute;c d&agrave;nh cho đội ngũ c&aacute;n bộ Hội, hội vi&ecirc;n, thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cơ hội để kết nối, giao lưu, ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, sẽ chia, ham học hỏi của thanh ni&ecirc;n miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&rdquo;.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35838/H%C3%ACnh%206.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh Ng&ocirc; Minh Hải ph&aacute;t biểu khai mạc Trại Huấn luyện vi&ecirc;n cấp 1 Trung ương - Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XXIII - năm 2023.</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Chia sẻ th&ecirc;m trong phần ph&aacute;t biểu khai mạc, anh Minh Hải kỳ vọng rằng c&aacute;c bạn trại sinh sẽ c&ugrave;ng nhau thắp n&ecirc;n ngọn lửa truyền thống của sức trẻ miền Đ&ocirc;ng gian lao m&agrave; anh dũng ki&ecirc;n cường, của Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng xung k&iacute;ch, ti&ecirc;n phong trong dựng x&acirc;y v&agrave; ph&aacute;t triển Tổ quốc.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hy vọng rằng, bằng tinh thần quyết t&acirc;m để đ&aacute;p lại những kỳ vọng của mọi người, sau kỳ&nbsp;hội trại n&agrave;y, ngo&agrave;i những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng t&iacute;ch lũy được, c&aacute;c bạn trại sinh sẽ c&oacute; th&ecirc;m thật nhiều kỷ niệm, khoảnh khắc qu&yacute; gi&aacute; từ những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c bạn c&oacute; thể tự h&agrave;o v&igrave;&nbsp;đ&atilde;&nbsp;kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute; tuổi trẻ, thanh xu&acirc;n của ch&iacute;nh m&igrave;nh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><strong>ẢNH: TLTĐ</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><strong>ND: THANH TR&Uacute;C</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;