Chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2023 và khai mạc Lễ hội Thanh niên năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Tối 24/3, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức chương tr&igrave;nh kỷ niệm 92 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2023),&nbsp;trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2023 v&agrave; khai mạc Lễ hội thanh ni&ecirc;n (Youth Fest) lần 3 - năm 2023.</strong></p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu &ocirc;n lại 92 năm truyền thống vẻ vang của tổ chức Đo&agrave;n,&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh&nbsp;trong chặng đường 92 năm, tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố lu&ocirc;n l&agrave; nơi trui r&egrave;n, thử lửa của c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n, với những đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự nghiệp chung của đất nước v&agrave; Th&agrave;nh phố. Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố lu&ocirc;n ghi nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao những đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; mong muốn c&aacute;c thế hệ trẻ h&ocirc;m nay sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống vẻ vang đ&oacute; trong những chặng đường sắp tới.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Đ/c Nguyễn Văn Hiến - Ủy viên dự khuyến BCH Trung Ương Đảng, Phó bí thư thành ủy phát biểu tại chương trình" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35676/HHH2.jpg" style="height:406px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đ/c Nguyễn Văn Hiếu&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n dự khuyến BCH Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align:justify">Tại chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 09 tập thể c&oacute; s&aacute;ng kiến, m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p mới, ti&ecirc;u biểu, được &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave;o thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="Trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho tập thể Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và Hãng phim trẻ với giải pháp &quot;Liên hoan phim sinh viên&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35676/HH3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho tập thể Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; H&atilde;ng phim Trẻ với giải ph&aacute;p &quot;Li&ecirc;n hoan phim sinh vi&ecirc;n&quot;</span></em></p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh kỷ niệm, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho biết,&nbsp;tiếp nối&nbsp;truyền thống vẻ vang, tự h&agrave;o&nbsp;suốt&nbsp;92&nbsp;năm qua của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tuổi trẻ&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh h&ocirc;m nay&nbsp;nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng&nbsp;v&agrave;&nbsp;quyết t&acirc;m thực hiện mục ti&ecirc;u&nbsp;&ldquo;x&acirc;y dựng thế hệ thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, y&ecirc;u th&agrave;nh phố; c&oacute; &yacute; ch&iacute;&nbsp;tự cường, tự h&agrave;o&nbsp;d&acirc;n tộc; c&oacute;&nbsp;l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng,&nbsp;kh&aacute;t vọng v&agrave; bản lĩnh ch&iacute;nh trị&nbsp;vững v&agrave;ng; c&oacute;&nbsp;đạo đức,&nbsp;&yacute; thức&nbsp;c&ocirc;ng d&acirc;n, chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật; c&oacute;&nbsp;sức khỏe, tri thức, kỹ năng&nbsp;thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; &yacute; ch&iacute;&nbsp;lập th&acirc;n, lập nghiệp&rdquo;&nbsp;đ&atilde; được x&aacute;c định trong Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ&nbsp;11,&nbsp;nhiệm kỳ&nbsp;2022 - 2027; đồng thời, tập trung thực hiện những&nbsp;hoạt động cụ thể&nbsp;trong Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ&nbsp;12&nbsp;v&agrave; Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ&nbsp;11, nhiệm kỳ 2022 - 2027.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35676/IMG_7995-2.jpg" style="height:374px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu tại Chương tr&igrave;nh kỷ niệm</em></p> <p style="text-align:justify">Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; ra mắt&nbsp;c&ocirc;ng tr&igrave;nh Ph&ograve;ng Truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh trực tuyến v&agrave;&nbsp;ph&aacute;t động cuộc vận động &quot;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&quot; hướng tới kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).&nbsp;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh k&ecirc;u gọi&nbsp;mỗi&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố&nbsp;c&ugrave;ng chung sức thực hiện hiệu quả cuộc vận động; tăng cường t&igrave;m hiểu truyền thống lịch sử Th&agrave;nh phố; tham gia quảng b&aacute; vẻ đẹp, truyền thống v&agrave; sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố.&nbsp;&nbsp;Mỗi bạn c&oacute; thể tham gia cuộc vận động th&ocirc;ng qua&nbsp;việc tham gia&nbsp;c&aacute;c hoạt động do Đo&agrave;n - Hội tổ chức; ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n, học tập r&egrave;n luyện theo c&aacute;c phong tr&agrave;o d&agrave;nh cho đối tượng cụ thể để x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">Trong khu&ocirc;n&nbsp;khổ chương tr&igrave;nh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;vinh dự đ&oacute;n nhận Hu&acirc;n chương lao động hạng 3 v&igrave; những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trong c&ocirc;ng t&aacute;c, ph&ograve;ng chống dịch COVID-19. Đồng thời, dịp n&agrave;y đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - B&iacute; thư Chi bộ, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n (kh&oacute;a X) cũng được trao tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng 3.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Thành Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên thành phố đón nhận Huân chương lao động hạng III vì tuổi trẻ thành phố đã có những đóng góp tích cực trong phòng, chống Covid-19" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35676/HHH1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&oacute;n nhận Hu&acirc;n chương lao động hạng 3&nbsp;v&igrave; tuổi trẻ th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực trong ph&ograve;ng, chống COVID-19</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><img alt="Cũng trong dịp này, Thành Đoàn đã ra mắt Công trình Phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trực tuyến" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35676/HHH3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Cũng trong dịp n&agrave;y, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ra mắt C&ocirc;ng tr&igrave;nh Ph&ograve;ng truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh trực tuyến&nbsp;<span style="color:rgb(5, 5, 5)">&nbsp;hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo; </span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Lễ hội Thanh ni&ecirc;n - Youth Fest lần 3 ch&iacute;nh thức khai mạc với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Thế hệ mới - Th&iacute;ch ứng - Kết nối v&agrave; chia sẻ&rdquo;. Lễ hội diễn ra trong 03 ng&agrave;y 24, 25, 26/3/2023,&nbsp;</span>l&agrave; sự kiện văn h&oacute;a đa sắc m&agrave;u, l&agrave; s&acirc;n chơi với c&aacute;c hoạt động kết nối v&agrave; chia sẻ kiến thức,&nbsp;kỹ năng về nhiều lĩnh vực&nbsp;văn h&oacute;a nghệ thuật, c&ocirc;ng nghệ ứng dụng, dự &aacute;n cộng đồng,&nbsp;tạo điều kiện cho thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố giao lưu văn h&oacute;a, tiếp cận th&ocirc;ng tin mới về khoa học, c&ocirc;ng nghệ, đ&oacute;n đầu xu hướng của thời đại.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35676/IMG_8041.jpg" style="height:439px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="Khai mạc Lễ hội thanh niên (YouthFest 2023) " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35676/hhh4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Khai mạc Lễ hội thanh ni&ecirc;n (YouthFest) năm&nbsp;2023</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong>KIM PHỤNG,&nbsp;Y&Ecirc;N LAM</strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;