Giao lưu và giới thiệu sách “Mậu Thân 1968 – Một thiên hùng ca”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 07/01/2023 tại Đường s&aacute;ch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Chương tr&igrave;nh giao lưu v&agrave; giới thiệu s&aacute;ch &ldquo;Mậu Th&acirc;n 1968 &ndash; Một thi&ecirc;n h&ugrave;ng ca&rdquo;. </strong></p> <p>Chương tr&igrave;nh nằm trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 - 2023) do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng tổ chức. Cũng nh&acirc;n dịp n&agrave;y, chương tr&igrave;nh đ&atilde; tổ chức giao lưu v&agrave; giới thiệu tập s&aacute;ch &ldquo;Mậu Th&acirc;n 1968 - Một thi&ecirc;n h&ugrave;ng ca&rdquo; nh&acirc;n kỷ niệm 55 năm Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 - 2023) do C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Nh&agrave; xuất bản Trẻ xuất bản, với mong muốn tiếp tục lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o truyền thống cha anh h&agrave;o h&ugrave;ng, gi&uacute;p tuổi trẻ th&agrave;nh phố hiểu th&ecirc;m về những b&agrave;i học gi&aacute; trị của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta, đặc biệt l&agrave; những đ&oacute;ng g&oacute;p, vai tr&ograve;, của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định trong cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy năm xưa.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35554/324447451_740052157823393_141981896442251218_n.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em>H&igrave;nh ảnh tập s&aacute;ch &quot;Mậu Th&acirc;n 1968 - Một thi&ecirc;n h&ugrave;ng ca&quot;</em></p> <p>Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhấn mạnh tầm v&oacute;c v&agrave; gi&aacute; trị của những c&acirc;u chuyện, b&agrave;i viết trong tập s&aacute;ch đối với việc gi&aacute;o dục nhận thức v&agrave; ph&aacute;t triển h&agrave;nh động cho c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35554/H%C3%ACnh%202.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đ/c Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh&nbsp;</em></p> <p>Những k&yacute; ức về một thời tranh đấu của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định, đặc biệt l&agrave; trong Đ&ecirc;m hội mừng Tết Quang Trung cũng đ&atilde; sống dậy trong chương tr&igrave;nh giao lưu với sự tham gia của đồng ch&iacute; Phan Anh Điền (Ba Khắc) - Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh C&ocirc;ng - Nguy&ecirc;n Đo&agrave;n ủy vi&ecirc;n Đo&agrave;n ủy Sinh vi&ecirc;n - Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định; đồng ch&iacute; V&otilde; Anh Khanh (Tư Yển) - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội vũ trang tuy&ecirc;n truyền khu vực B&agrave;n Cờ Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n năm 1968 v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Quang Tuấn - B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35554/H%C3%ACnh%203.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em>H&igrave;nh ảnh kh&aacute;ch mời giao lưu, từ phải sang: Đ/c&nbsp;Nguyễn Thanh C&ocirc;ng, Đ/c&nbsp;Phan Anh Điền (Ba Khắc), Đ/c&nbsp;V&otilde; Anh Khanh (Tư Yển)</em></p> <p>Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh, những quyển s&aacute;ch mang dấu ấn thế hệ của một thời tuổi trẻ th&agrave;nh phố với phong tr&agrave;o đấu tranh gi&agrave;nh độc lập cho đất nước đ&atilde; được trao tặng đến những cơ sở Đo&agrave;n để tiếp tục lan tỏa ngọn lửa c&aacute;ch mạng, tinh thần ti&ecirc;n phong, xung k&iacute;ch v&agrave; s&aacute;ng tạo đến với lớp người trẻ l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35554/H%C3%ACnh%204.jpg" style="height:800px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đ/c Trương Mỹ Lệ (giữa) trao tặng s&aacute;ch đến c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n</em></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/1/35554/H%C3%ACnh%205.jpg" style="height:800px; width:1200px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Kh&aacute;ch mời c&ugrave;ng c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chụp ảnh lưu niệm cuối chương tr&igrave;nh&nbsp;</em></p> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;I KHANH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;