Diễn đàn Khát vọng Thanh niên Thành phố Bác năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35425/Dien%20dan%20Khat%20vong%20Thanh%20nien%200.jpg" style="height:571px; width:1200px" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35425/Dien%20dan%20Khat%20vong%20Thanh%20nien%201.jpg" style="height:1600px; width:1200px" /></p> <p><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35425/Dien%20dan%20Khat%20vong%20Thanh%20nien%202.jpg" style="height:1600px; width:1200px" /><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35425/Dien%20dan%20Khat%20vong%20Thanh%20nien%203.jpg" style="height:1600px; width:1200px" /><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35425/Dien%20dan%20Khat%20vong%20Thanh%20nien%204.jpg" style="height:1600px; width:1200px" /></p> <p><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35425/Dien%20dan%20Khat%20vong%20Thanh%20nien%205.jpg" style="height:1600px; width:1200px" /><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35425/Dien%20dan%20Khat%20vong%20Thanh%20nien%206.jpg" /><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35425/Dien%20dan%20Khat%20vong%20Thanh%20nien%207.jpg" style="height:1600px; width:1200px" /><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35425/Dien%20dan%20Khat%20vong%20Thanh%20nien%208.jpg" style="height:1600px; width:1200px" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN