Cán bộ, chiến sĩ trẻ Quận 11 giao lưu cùng nữ thương, bệnh binh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px">Chiều 21/7, c&aacute;n bộ, chiến sĩ trẻ Quận 11 c&oacute; cơ hội giao lưu, tr&ograve; chuyện c&ugrave;ng c&aacute;c nữ thương, bệnh binh sinh sống tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh giao lưu gặp mặt do Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ v&agrave; Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự quận thực hiện. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm ch&agrave;o mừng 75 năm ng&agrave;y Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).</span></strong></p> <p><span style="font-size:16px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Thị Minh Nguyệt - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; H&agrave; Quang Ph&aacute;t - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy Quận 11, đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp phụ nữ Quận 11, đồng ch&iacute; Đỗ Ngọc Tuấn - Ph&oacute; Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự Quận 11, đồng ch&iacute; Dương Nguyễn Th&ugrave;y Trang - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 11.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35293/Hop%20mat%20nu%20thuong%20binh%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Đại diện đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ trẻ Quận 11 giao lưu c&ugrave;ng nữ thương, bệnh binh sinh sống tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận</em></span></p> <p><span style="font-size:16px">Điểm nhấn của chương tr&igrave;nh l&agrave; phần giao lưu giữa đại diện thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ trẻ Quận 11 với c&ocirc; Nguyễn Thị Cẩm Ti&ecirc;n v&agrave; c&ocirc; Ph&ugrave;ng Ngọc Anh, hai nữ thương, bệnh binh c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đang sinh sống tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Sau khi nghe hai c&ocirc; kể chuyện về cuộc đời chiến đấu của m&igrave;nh, đồng ch&iacute; La Tuyết Linh, Ủy vi&ecirc;n Thường vụ, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố 1, Phường 5 b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn v&agrave; tự h&agrave;o với những cống hiến của c&aacute;c c&ocirc; cả trước v&agrave; sau ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng. Tuyết Linh chia sẻ nếu như trong thời chiến, tinh thần y&ecirc;u nước, đo&agrave;n kết của tuổi trẻ được thể hiện qua việc tham gia chiến đấu th&igrave; ở thời b&igrave;nh, tinh thần n&agrave;y biểu hiện qua nỗ lực học tập, trau dồi bản th&acirc;n, cống hiến hết m&igrave;nh cho đất nước. Viện dẫn đ&oacute;ng g&oacute;p của m&igrave;nh với c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn dịch bệnh b&ugrave;ng ph&aacute;t, Tuyết Linh v&iacute; von việc chia sẻ, gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c, cống hiến cho đất nước cũng giống việc vẽ một n&eacute;t b&uacute;t nhiều m&agrave;u sắc l&ecirc;n bức tranh cuộc đời m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35293/Hop%20mat%20nu%20thuong%20binh%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Trao&nbsp;qu&agrave; tri &acirc;n đến c&aacute;c nữ thương, bệnh binh đang sinh sống tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 11</em></span></p> <p><span style="font-size:16px">Cũng nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh trao tặng những phần qu&agrave; tri &acirc;n đến c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, c&aacute;c c&ocirc; nữ thương bệnh binh sinh sống tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận như một lời tri &acirc;n s&acirc;u sắc v&agrave; lời ch&uacute;c sức khỏe, mong c&aacute;c mẹ, c&aacute;c c&ocirc; hạnh ph&uacute;c, vui vầy b&ecirc;n gia đ&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;