'Thanh xuân của tôi' truyền tinh thần lạc quan đến người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Từ buổi giao lưu, t&aacute;c giả Ng&ocirc; Tấn Qu&acirc;n (Ch&iacute;n Giang) - Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 11 (TP. Hồ Ch&iacute; Minh), t&aacute;c giả cuốn s&aacute;ch &ldquo;<em>Thanh xu&acirc;n của t&ocirc;i&rdquo;</em> - đ&atilde; truyền đi tinh thần lạc quan, niềm tự h&agrave;o về tuổi trẻ s&ocirc;i nổi của những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n một thời đ&atilde; qua.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35284/Thanh%20xuan%20cua%20toi%20truyen%20cam%20hung%201.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Ch&uacute; Ng&ocirc; Tấn Qu&acirc;n (Ch&iacute;n Giang) tặng s&aacute;ch cho c&aacute;c bạn trẻ tại buổi giao lưu - Ảnh: K.ANH​</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng c&ograve;n n&oacute;i được v&igrave; mắc bệnh đường thanh quản, t&aacute;c giả Ng&ocirc; Tấn Qu&acirc;n lạc quan đến với buổi giao lưu trong m&agrave;u &aacute;o xanh thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Bao c&acirc;u chuyện của ng&agrave;y đi kh&aacute;ng chiến, sự mưu tr&iacute; dũng cảm dưới l&agrave;n mưa bom b&atilde;o đạn... chợt &ugrave;a về trong c&acirc;u chuyện của những người đồng ch&iacute; c&ugrave;ng bước qua thời thanh xu&acirc;n với anh Ch&iacute;n Giang như mới h&ocirc;m qua.</span></p> <h2 style="font-style:italic;"><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i như được sống lại những k&yacute; ức h&agrave;o h&ugrave;ng, cảm gi&aacute;c sục s&ocirc;i nhiệt huyết từ thanh xu&acirc;n của những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n năm ấy. T&ocirc;i tin trong mỗi bạn kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; sự tri &acirc;n m&agrave; đ&atilde; được truyền lửa để tiếp bước v&agrave; trưởng th&agrave;nh&rdquo;.</em></span></span></h2> <h2 style="font-style: italic; text-align: right;"><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; ĐẶNG HIẾU (B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 11)</span></strong></span></h2> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Truyền lửa...</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Thay cho giọng n&oacute;i, những d&ograve;ng chữ anh Ch&iacute;n Giang viết hiện tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh. Người dẫn chuyện nhận vai tr&ograve; &quot;thay lời muốn n&oacute;i&quot; cho những d&ograve;ng anh Ch&iacute;n Giang đ&atilde; viết: &quot;Ai cũng c&oacute; k&yacute; ức tuổi thơ. K&yacute; ức tuổi thơ của t&ocirc;i đ&atilde; khiến t&ocirc;i đến với c&aacute;ch mạng, với Đo&agrave;n&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Anh bảo rằng Đo&agrave;n đ&atilde; cho anh cơ hội chiến đấu v&igrave; l&yacute; tưởng cao đẹp: giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc - gi&agrave;nh lại độc lập, tự do, h&ograve;a b&igrave;nh, thống nhất cho Tổ quốc Việt Nam th&acirc;n y&ecirc;u.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Những năm th&aacute;ng l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, rồi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong kh&aacute;ng chiến cũng như trong h&ograve;a b&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, Đo&agrave;n cho anh nghị lực sống, chiến đấu v&agrave; chiến thắng, cả trong lao t&ugrave; những năm chiến tranh v&agrave; từ năm 2012 đến nay chiến đấu với căn bệnh hiểm ngh&egrave;o qu&aacute;i &aacute;c.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Anh viết: &quot;Đo&agrave;n đ&atilde; dạy t&ocirc;i phải tiếp tục chiến đấu với quyết t&acirc;m cao độ khi kh&ocirc;ng c&ograve;n n&oacute;i được, phải thở bằng ống mở kh&iacute; quản, ăn bằng ống mở ổ bụng nhưng vẫn c&ograve;n viết được n&ecirc;n vẫn cố gắng ghi lại những c&acirc;u chuyện về k&yacute; ức một thời trai trẻ&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">V&agrave; Thanh xu&acirc;n của t&ocirc;i ch&iacute;nh l&agrave; tập hợp hồi k&yacute; về những năm th&aacute;ng đẹp đẽ của tuổi trẻ kh&ocirc;ng tiếc m&aacute;u xương, lao v&agrave;o cuộc chiến cứu nước v&agrave; sau giải ph&oacute;ng c&ugrave;ng dựng x&acirc;y th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng kh&iacute; buổi giới thiệu s&aacute;ch thật sự kh&aacute;c biệt bởi t&aacute;c giả kh&ocirc;ng n&oacute;i lời n&agrave;o m&agrave; ch&iacute;nh những người đồng ch&iacute;, đồng đội, người thủ trưởng năm xưa n&oacute;i thay cho anh. C&acirc;u chuyện hai anh em c&ugrave;ng chiến đấu, hoạt động trong nội th&agrave;nh, tham gia những trận đ&aacute;nh hết sức gan l&igrave;, rồi cả hai c&ugrave;ng bị bắt v&agrave;o t&ugrave; đ&atilde; được anh Ng&ocirc; T&ugrave;ng Chinh (&Uacute;t Giang) - em ruột anh Ch&iacute;n Giang - kể lại.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Khi bị bắt, anh trai Ch&iacute;n Giang c&ograve;n phải lấy t&ecirc;n Ng&ocirc; T&ugrave;ng Chinh của em để tiếp tục hoạt động. M&atilde;i cho đến ng&agrave;y giải ph&oacute;ng mới &quot;trả lại t&ecirc;n cho em&quot;. &quot;Ảnh nhỏ con như t&ocirc;i nhưng rất gan g&oacute;c v&agrave; t&ocirc;i rất y&ecirc;n t&acirc;m khi c&ugrave;ng anh tham gia những trận đ&aacute;nh địch trong nội th&agrave;nh l&uacute;c bấy giờ&quot;, &ocirc;ng &Uacute;t Giang kể lại.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ch&uacute; Cao Đức Trường tr&igrave;u mến n&oacute;i về người đồng ch&iacute; &quot;đ&agrave;n em&quot; của m&igrave;nh: &quot;Kh&ocirc;ng chỉ bền gan trong c&aacute;c trận chiến m&agrave; khi v&agrave;o t&ugrave; vẫn lạc quan, tham gia văn nghệ, h&aacute;t ca vọng cổ&quot;. Ngay trong buổi giao lưu, hai anh em Ch&iacute;n Giang, &Uacute;t Giang đ&agrave;n để cho cựu c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ca vọng cổ do ch&iacute;nh anh Ch&iacute;n Giang đặt lời viết về B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>... Tiếp lửa v&agrave; nhận tr&aacute;ch nhiệm</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Người ta nhận ra tr&agrave;n ngập kh&ocirc;ng kh&iacute; lạc quan suốt buổi giao lưu. Anh L&ecirc; Văn Qu&yacute;t (Tư Tiến) chia sẻ: &quot;C&acirc;u chuyện của anh em &Uacute;t Giang, Ch&iacute;n Giang cho ch&uacute;ng ta thấy chỉ c&oacute; t&igrave;nh cảm thương y&ecirc;u đồng ch&iacute;, l&ograve;ng căm th&ugrave; giặc mới l&agrave; động lực để ch&uacute;ng ta chiến thắng đ&ograve;n roi tra tấn d&atilde; man của kẻ th&ugrave;, gi&uacute;p ch&uacute;ng ta vượt qua tất cả. T&ocirc;i học được tinh thần lạc quan của anh Ch&iacute;n Giang v&agrave; sự gần gũi ch&acirc;n t&igrave;nh m&agrave; anh d&agrave;nh cho mọi người&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Một số bạn trẻ tham dự buổi giao lưu cho biết họ như được truyền lửa, tiếp th&ecirc;m động lực trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; cả trong học tập, c&ocirc;ng việc. Bạn Tất Cẩm Khang - d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ - cho hay: &quot;Nghe kể về thời kh&aacute;ng chiến rất gan dạ d&ugrave; chỉ 13, 14 tuổi khiến bản th&acirc;n m&igrave;nh tự thấy c&ograve;n phải cố gắng nhiều hơn nữa để g&oacute;p phần g&igrave;n giữ an ninh trật tự, đem lại cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n cho mọi người&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">L&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, bạn Nguyễn L&acirc;m Tr&acirc;n n&oacute;i: biết rằng mỗi thế hệ đều c&oacute; vai tr&ograve;, nhiệm vụ kh&aacute;c nhau nhưng d&ugrave; thời điểm lịch sử n&agrave;o vẫn lu&ocirc;n cần tinh thần xung phong v&agrave;o những việc kh&oacute;, g&oacute;p phần l&agrave;m đẹp cho đời.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">&quot;Thanh xu&acirc;n của c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; được viết l&ecirc;n c&ugrave;ng những trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng. Thanh xu&acirc;n của m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c bạn trẻ h&ocirc;m nay sẽ phải tiếp bước truyền thống ấy, g&oacute;p phần dựng x&acirc;y th&agrave;nh phố gi&agrave;u đẹp, văn minh, nghĩa t&igrave;nh&quot; - L&acirc;m Tr&acirc;n bộc bạch.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>KIM ANH - B&Aacute;O TUỔI TRẺ ONLINE</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN