Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px">Chiều 12/7, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhận quyết định tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy Thủ Đức, giữ chức vụ B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Nguyễn Văn N&ecirc;n trao quyết định nh&acirc;n sự cho&nbsp;đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp. Ảnh: B&aacute;o Tuổi Trẻ Online.</em></p> <p><span style="font-size:16px">Đến dự buổi lễ c&ograve;n c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Thủ Đức v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Phước Lộc - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp l&agrave; c&aacute;n bộ đ&atilde; trưởng th&agrave;nh từ cơ sở, c&oacute; kinh nghiệm phong ph&uacute;. Nhất l&agrave; trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, với vai tr&ograve; Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp đ&atilde; nỗ lực hết m&igrave;nh c&ugrave;ng với c&aacute;c địa phương chống dịch, chăm lo đời sống của người d&acirc;n. Do đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n tin tưởng đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp tiếp tục ph&aacute;t huy được c&aacute;c điểm mạnh để c&ugrave;ng với Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ, Thường trực Th&agrave;nh ủy Thủ Đức thực hiện tốt c&aacute;c nhiệm vụ v&agrave; mục ti&ecirc;u đề ra.</span></p> <p><span style="font-size:16px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng nhắn nhủ TP. Thủ Đức khi được th&agrave;nh lập mang trong m&igrave;nh những sứ mệnh, kh&aacute;t khao rất lớn, nhưng đến nay vẫn chưa l&agrave;m được nhiều, mong muốn đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp c&ugrave;ng tập thể Th&agrave;nh ủy Thủ Đức tiếp tục tập trung c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; chỉnh đốn Đảng, l&agrave;m sao c&oacute; đội ngũ c&aacute;n bộ đều tay, c&oacute; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, th&aacute;i độ phục vụ tận tụy, hết l&ograve;ng v&igrave; c&ocirc;ng việc.</span></p> <p><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n cũng đề nghị nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đề xuất c&aacute;c cơ chế ph&ugrave; hợp để ph&aacute;t triển TP. Thủ Đức, r&agrave; so&aacute;t, ph&acirc;n c&ocirc;ng để xử l&yacute; rốt r&aacute;o c&aacute;c vụ việc vướng mắc li&ecirc;n quan đến c&aacute;c dự &aacute;n, c&ocirc;ng tr&igrave;nh...</span></p> <p><span style="font-size:16px">Cuối c&ugrave;ng, đồng ch&iacute; ghi nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao vai tr&ograve; của đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu đ&atilde; c&ugrave;ng tập thể Th&agrave;nh ủy Thủ Đức nỗ lực, quyết t&acirc;m, củng cố đội h&igrave;nh để đi v&agrave;o hoạt động, tiếp tục c&ocirc;ng việc của 3 Đảng bộ hợp nhất lại một.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35275/Trao%20quyet%20dinh%20Bi%20thu%20Thu%20Duc%202.jpg" style="height:362px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Đại diện Th&agrave;nh ủy Thủ Đức tặng hoa ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: B&aacute;o Tuổi Trẻ Online</em></p> <p><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, t&acirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp b&agrave;y tỏ đ&acirc;y l&agrave; vinh dự, đồng thời l&agrave; nhiệm vụ, tr&aacute;ch nhiệm nặng nề m&agrave; Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh giao ph&oacute;. L&agrave; người đứng đầu Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết m&igrave;nh, nhanh ch&oacute;ng tiếp cận nhiệm vụ mới, học hỏi một c&aacute;ch cầu thị những kinh nghiệm của nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo quận Thủ Đức, Quận 2 v&agrave; Quận 9 c&aacute;c thời kỳ. Đồng thời, tiếp nối v&agrave; triển khai liền mạch sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo với những nhiệm vụ, giải ph&aacute;p của đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu đ&atilde; triển khai hơn 1 năm qua.</span></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17.6px; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(217, 234, 211); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto;"> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp (55 tuổi, qu&ecirc; B&igrave;nh Dương) c&oacute; tr&igrave;nh độ cử nh&acirc;n Sử, cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị. Đồng ch&iacute; từng giữ c&aacute;c chức vụ Trưởng ban D&acirc;n vận, Trưởng ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy, trợ l&yacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; vụ trưởng Vụ địa phương III (thuộc Ban Tổ chức Trung ương), B&iacute; thư Quận ủy G&ograve; Vấp, Chủ tịch Uỷ ban nhan d&acirc;n huyện Cần Giờ, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&hellip;</p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN