Đồng chí Mai Chí Thọ với tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Trong suốt 71 năm tham gia hoạt động c&aacute;ch mạng s&ocirc;i nổi, phong ph&uacute;, v&agrave; với 68 năm l&agrave; người chiến sĩ cộng sản ki&ecirc;n trung của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đại tướng Mai Ch&iacute; Thọ đ&atilde; trải qua những năm th&aacute;ng đầy gian khổ, hy sinh trong cuộc chiến đấu chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ x&acirc;m lược để gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong c&ocirc;ng cuộc đổi mới, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. D&ugrave; ở cương vị v&agrave; ho&agrave;n cảnh n&agrave;o, đồng ch&iacute; cũng lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;. Với cương vị l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh, gắn b&oacute;, tạo điều kiện cho tổ chức Đo&agrave;n thực hiện tốt nhất nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, chăm lo, hỗ trợ cho thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố ph&aacute;t triển to&agrave;n diện.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35272/53.jpg" style="height:411px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ&nbsp;tham quan triển l&atilde;m X&acirc;y dựng đường phố tại Ph&ograve;ng Truyền thống đấu tranh c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, th&aacute;ng 7 năm 1977. Ảnh: Thanhuytphcm.vn</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của đồng ch&iacute; c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh gắn b&oacute; v&agrave; trực tiếp tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n. Bản th&acirc;n đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ (ch&uacute; Năm Xu&acirc;n) lu&ocirc;n d&agrave;nh rất nhiều t&igrave;nh cảm cho c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n v&agrave; thế hệ trẻ. Trong Hồi k&yacute; &ldquo;Những mẩu chuyện đời t&ocirc;i&rdquo;, đồng ch&iacute; c&oacute; chia sẻ &ldquo;</span><em>Vốn dĩ hoạt động trong Thanh</em><em> ni&ecirc;n D&acirc;n chủ rồi Thanh ni&ecirc;n Phản đế trước C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m, v&agrave; sau C&aacute;ch mạng th&aacute;ng 8/1945, t&ocirc;i lại hoạt động trong Thanh ni&ecirc;n Cứu quốc rồi Thanh ni&ecirc;n Giải ph&oacute;ng ở Cần Thơ, <strong>t&ocirc;i v&ocirc; c&ugrave;ng say</strong><strong> sưa với c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n</strong></em><em>&hellip;&rdquo;</em><em>. </em><span style="font-size:14px">Rồi theo ph&acirc;n c&ocirc;ng, Đại tướng được giao trọng tr&aacute;ch trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng an v&agrave; trở th&agrave;nh một trong những l&atilde;nh đạo của Th&agrave;nh ủy v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Ở từng cương vị kh&aacute;c nhau, đồng ch&iacute; đều c&oacute; những chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t đối với phong tr&agrave;o của tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>1. </em></strong><strong><em>Đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ với c&aacute;c cao tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n chống Mỹ - Thiệu, giai đoạn 1970 - 1972:</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong giai đoạn 1970 - 1972, trong vai tr&ograve; l&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; rất quan t&acirc;m đối với phong tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n. Đồng ch&iacute; thể hiện sự quan t&acirc;m, chỉ đạo rất cụ thể, s&acirc;u s&aacute;t, t&igrave;nh cảm, l&agrave; sự động vi&ecirc;n đối với phong tr&agrave;o chung. Đồng ch&iacute; d&agrave;nh thời gian, gặp gỡ, tr&ograve; chuyện trực tiếp với nhiều thanh ni&ecirc;n cảm t&igrave;nh với c&aacute;ch mạng như L&ecirc; Văn Nghĩa, nhạc sĩ Trần Long Ẩn &hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 1971, đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ đ&atilde; d&agrave;nh lời khen cho ca kh&uacute;c &ldquo;Người mẹ B&agrave;n Cờ&rdquo; do nhạc sĩ Trần Long Ẩn phổ nhạc từ b&agrave;i thơ c&ugrave;ng t&ecirc;n của Nguyễn Kim Ng&acirc;n: B&agrave;i h&aacute;t c&oacute; phần lời thơ v&agrave; &acirc;m nhạc nhẹ nh&agrave;ng, s&acirc;u lắng, đi v&agrave;o l&ograve;ng người nhưng cũng đồng thời thể hiện được t&iacute;nh Đảng rất r&otilde; n&eacute;t v&igrave; c&oacute; nội dung tuy&ecirc;n truyền, vận động quần ch&uacute;ng ủng hộ cho phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng đang ph&aacute;t triển mạnh mẽ ở Th&agrave;nh phố. Những lời động vi&ecirc;n đ&oacute; của đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đảng vừa thể hiện sự quan t&acirc;m đối với phong tr&agrave;o s&aacute;ng t&aacute;c, phong tr&agrave;o văn h&oacute;a văn nghệ của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n, vừa thể hiện quan điểm l&atilde;nh đạo của Đảng về nội dung, phương thức của c&aacute;c s&aacute;ng t&aacute;c trẻ một c&aacute;ch rất gần gũi m&agrave; s&acirc;u sắc. Ch&iacute;nh những kỷ niệm đ&oacute; đ&atilde; l&agrave;m cho c&aacute;c c&aacute;n bộ trẻ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n th&ecirc;m k&iacute;nh trọng, d&agrave;nh nhiều t&igrave;nh cảm qu&yacute; mến đối với ch&uacute; Năm Xu&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>2. </em></strong><strong><em>Đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ chỉ đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n chuẩn bị 5 điểm khởi nghĩa trong Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử năm 1975:</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Th&aacute;ng 4/1975, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy chủ trương điều chỉnh c&aacute;c lực lượng, c&aacute;nh qu&acirc;n để chuẩn bị cho cuộc Tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch - Tổng khởi nghĩa gi&agrave;nh to&agrave;n bộ ch&iacute;nh quyền về tay nh&acirc;n d&acirc;n, ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn ch&oacute;t của c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ ở miền Nam. Đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ được ph&acirc;n c&ocirc;ng trực tiếp phụ tr&aacute;ch c&aacute;c huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; nội th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn. Thời điểm n&agrave;y, Th&agrave;nh ủy c&oacute; chủ trương tổ chức lại Th&agrave;nh Đo&agrave;n để chuẩn bị v&agrave;o chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh, điều động một số c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n biệt ph&aacute;i về tăng cường, bổ sung lực lượng cho c&aacute;c c&aacute;c quận, huyện ủy. Th&agrave;nh Đo&agrave;n chỉ c&ograve;n 05 đồng ch&iacute; trong Ban chấp h&agrave;nh. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, với niềm tin v&agrave;o thanh ni&ecirc;n, đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ đ&atilde; giao nhiệm vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục kết nối, x&acirc;y dựng cơ sở mới, ph&aacute;t triển c&aacute;c đồng ch&iacute; cảm t&igrave;nh, đ&ocirc;n l&ecirc;n để tham gia v&agrave;o c&aacute;c vị tr&iacute;, thực hiện nhiệm vụ khởi nghĩa tại 05 địa điểm: Ng&atilde; bảy - B&agrave;n Cờ - Vườn Chuối, Ph&uacute; Nhuận - Cầu Kiệu, Gia Định - Đa Kao - Cầu B&ocirc;ng, Kh&aacute;nh Hội - X&oacute;m Chiếu. Ngo&agrave;i ra, đồng ch&iacute; c&ograve;n chỉ đạo th&ecirc;m việc th&agrave;nh lập chi bộ Đảng đồng thời l&agrave; Ban chỉ huy chịu tr&aacute;ch nhiệm ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng khởi nghĩa. Điều n&agrave;y thể hiện sự tin tưởng của đồng ch&iacute; đối với lực lượng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, d&ugrave; trong điều kiện kh&oacute; khăn vẫn c&oacute; thể khắc phục v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ chung của Th&agrave;nh ủy giao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>3. </em></strong><strong><em>Đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ với Phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n xung phong Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh:</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ng&agrave;y sau khi Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n được giải ph&oacute;ng, nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu thưởng thức &acirc;m nhạc của thanh ni&ecirc;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; chủ trương phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c tuổi trẻ, tức l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh những tốp vừa đ&agrave;n vừa h&aacute;t phục vụ c&aacute;c ca kh&uacute;c cổ vũ ch&iacute;nh trị, phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng, ca ngợi t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước cho c&aacute;c lễ hội, đi v&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c c&ocirc;ng trường, n&ocirc;ng trường. Nhiều nh&oacute;m nhạc trẻ được h&igrave;nh th&agrave;nh, trong đ&oacute; c&oacute; cả th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c ban nhạc trẻ nổi tiếng ở S&agrave;i G&ograve;n trước năm 1975, tham gia lực lượng thanh ni&ecirc;n xung phong th&agrave;nh phố. Khi nh&oacute;m nữ 30 th&aacute;ng 4 được h&igrave;nh th&agrave;nh để tham dự Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị tại Bulgaria với h&igrave;nh ảnh &aacute;o d&agrave;i thướt tha, kết hợp đ&agrave;n điện tử với bộ g&otilde; d&acirc;n tộc, đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ l&uacute;c đ&oacute; trong cương vị Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố nhưng đ&atilde; sắp xếp thời gian để đến dự buổi ph&uacute;c khảo chương tr&igrave;nh, động vi&ecirc;n bằng việc hỗ trợ trang bị cho mỗi ca sĩ 03 chiếc &aacute;o d&agrave;i để phục vụ việc biểu diễn ở nước bạn. Khi về nước nh&oacute;m &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; rất hấp dẫn thanh ni&ecirc;n, sau đ&oacute; l&agrave; phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị nở rộ khắp nơi ở cơ sở, c&oacute; nhiều nh&oacute;m ti&ecirc;u biểu như: Nh&oacute;m ca kh&uacute;c C&acirc;u Lạc Bộ th&aacute;ng 9, nh&oacute;m nữ Sinco với Hồng Hạnh, nh&oacute;m ca kh&uacute;c Thanh ni&ecirc;n Xung phong của Nguyễn Đức Trung, Th&uacute;y Hồng, Ngọc B&iacute;ch&hellip;nh&oacute;m ca kh&uacute;c Đại học Tổng hợp của Ho&agrave;ng Cao, nh&oacute;m Ca nhạc d&acirc;n tộc Ph&ugrave; Sa với Ngọc Yến, Văn T&agrave;i, Ngọc Điệp&hellip; phong tr&agrave;o ca h&aacute;t của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trở n&ecirc;n sống động, hấp dẫn, l&ocirc;i cuốn tuổi trẻ đến c&aacute;c lễ hội truyền thống, s&acirc;n chơi tập thể l&agrave;nh mạnh v&agrave; đến với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội tổng kết 8 năm th&agrave;nh lập Lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; đ&atilde; ph&aacute;t biểu: &ldquo;<em>Đời sống của người Thanh ni&ecirc;n Xung phong l&agrave; một cuộc sống rộng r&atilde;i, bao la v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng đẹp đẽ, kh&aacute;c hẳn cuộc sống &iacute;ch kỷ, chỉ c&oacute; m&igrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; cuộc sống &ldquo;mỗi người v&igrave; mọi người, mọi người v&igrave; mỗi người&rdquo;. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; cuộc c&aacute;ch mạng văn h&oacute;a, cuộc c&aacute;ch mạng x&acirc;y dựng con người mới của ch&uacute;ng ta. C&aacute;i đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ t&aacute;c động trong Thanh ni&ecirc;n Xung phong l&agrave; một đội qu&acirc;n xung k&iacute;ch, một dội qu&acirc;n đi đầu dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng l&agrave;m cuộc c&aacute;ch mạng tư tưởng v&agrave; văn h&oacute;a trong thanh ni&ecirc;n v&agrave; t&aacute;c động đến lối sống của Th&agrave;nh phố. H&igrave;nh ảnh bộ đồ v&agrave; mũ tai b&egrave;o của Thanh ni&ecirc;n Xung phong đ&atilde; c&oacute; dấu ấn s&acirc;u sắc trong thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố ta&hellip; Chiến thắng mọi kh&oacute; khăn, cắm cờ l&ecirc;n mọi đ&iacute;ch vinh quang v&agrave; đem lại thắng lợi kh&ocirc;ng chỉ cho Thanh ni&ecirc;n Xung phong m&agrave; cho to&agrave;n Th&agrave;nh phố</em>&rdquo;. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 10 năm th&agrave;nh lập Lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (28/3/1976 - 28/3/1986), đồng ch&iacute; đ&atilde; đến dự v&agrave; tặng hoa, ch&uacute;c mừng v&agrave; gửi gắm niềm tin đối với phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n xung phong, thổi l&ecirc;n phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng của tuổi trẻt phố sau Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>4. Đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ quan t&acirc;m chăm lo x&acirc;y dựng đời sống ch&iacute;nh trị, tinh thần của tuổi trẻ</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; người gắn b&oacute; với thanh ni&ecirc;n, ch&uacute; Năm Xu&acirc;n <em>(t&ecirc;n gọi th&acirc;n thương khi nhắc về đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ)</em> từng l&agrave;m việc, gặp gỡ, trao đổi với nhiều đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trước v&agrave; sau Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong k&yacute; ức của nhiều đồng ch&iacute;, ch&uacute; Năm Xu&acirc;n lu&ocirc;n gần gũi, quan t&acirc;m, d&agrave;nh t&igrave;nh cảm, chăm lo đến đời sống của c&aacute;n bộ, đời sống của thanh ni&ecirc;n. D&ugrave; bận nhiều c&ocirc;ng việc t&aacute;i thiết th&agrave;nh phố sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng, đồng ch&iacute; vẫn d&agrave;nh nhiều thời gian để lắng nghe c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c vấn đề của thanh ni&ecirc;n; trực tiếp gặp gỡ v&agrave; tham gia giải quyết những kh&oacute; khăn của thanh ni&ecirc;n; tham dự v&agrave; động vi&ecirc;n nhiều phong tr&agrave;o của thanh ni&ecirc;n. Đến nay, nhiều đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n vẫn c&ograve;n nhớ những lời căn dặn của đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ: l&agrave;m hoạt động phong tr&agrave;o phải căn cơ, giải quyết được những vấn đề thực tiễn, phong tr&agrave;o phải gắn với quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;ng m&aacute;y m&oacute;c, s&aacute;ch vở.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35272/79.jpg" style="height:832px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Mặc d&ugrave; bận rộn với c&ocirc;ng việc nhưng Đại tướng Mai Ch&iacute; Thọ lu&ocirc;n d&agrave;nh thời gian cho những chuyến đi, tiếp x&uacute;c, thăm hỏi, động vi&ecirc;n những mảnh đời thiếu may mắn. Ảnh: Thanhuytphcm.vn</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, để chăm lo cho thanh ni&ecirc;n, đồng ch&iacute; c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố rất quan t&acirc;m đến đời sống tinh thần của thanh ni&ecirc;n, đ&atilde; quyết định giao nhiều địa điểm, trụ sở của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&aacute;o Tuổi trẻ, Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố để tạo điều kiện cho c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n thuận lợi hơn, ph&aacute;t triển c&aacute;c điểm hẹn văn h&oacute;a l&agrave;nh mạnh cho thanh thiếu nhi, gi&uacute;p thế hệ trẻ tr&aacute;nh xa c&aacute;c văn h&oacute;a phẩm đồi trụy, độc hại ảnh hưởng đến t&acirc;m l&yacute;, sự ph&aacute;t triển nhận thức của thanh thiếu nhi. Trăn trở với việc giữ g&igrave;n, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng, đồng ch&iacute; đ&atilde; sớm đặt ra cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n những vấn đề về gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng &yacute; thức tiết kiệm, ph&aacute;t triển c&aacute;c địa điểm c&ocirc;ng cộng như c&ocirc;ng vi&ecirc;n, nh&agrave; văn h&oacute;a để thanh ni&ecirc;n c&oacute; nơi đến vui chơi, giải tr&iacute;, sinh hoạt; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cần gắn b&oacute; với thanh thiếu nhi để thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o, gi&uacute;p đỡ thanh ni&ecirc;n kh&oacute; khăn, thanh ni&ecirc;n bị ảnh hưởng của chiến tranh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo lời kể của t&aacute;c giả Nguyễn Thị Ngọc Hải - T&aacute;c giả cuốn <strong>Hồi k&yacute; </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>Đại tướng Mai Ch&iacute; Thọ - K&yacute; sự nh&acirc;n vật</strong><strong>&rdquo;</strong> [1] chia sẻ về những điều chưa viết trong hồi k&yacute;: <em>&ldquo;</em><em>Thật ngạc nhi&ecirc;n khi nghe &ocirc;ng n&oacute;i rằng chưa hề học qua một lớp ch&iacute;nh trị ch&iacute;nh qui n&agrave;o, chỉ c&oacute; những lớp học M&aacute;c - L&ecirc;nin trong t&ugrave; v&agrave; sau n&agrave;y l&agrave; học trong thực tiễn đấu tranh c&aacute;ch mạng m&agrave; trưởng th&agrave;nh. &Ocirc;ng cũng đọc triết học phương Đ&ocirc;ng, kh&ocirc;ng đi s&acirc;u kiểu học giả m&agrave; để nắm bắt vấn đề v&agrave; cảm nhận cuộc sống. Nhờ vậy m&agrave; những l&yacute; lẽ của &ocirc;ng như từ trong tim chứ kh&ocirc;ng rập khu&ocirc;n theo s&aacute;ch vở n&agrave;o cả</em><em>&rdquo;</em> [2]. Thế nhưng đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ đ&atilde; trăn trở đối với việc gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n về Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh: <em>&ldquo;T&ocirc;i nghe n&oacute;i sinh vi&ecirc;n ng&aacute;n học ch&iacute;nh trị, gi&aacute;o vi&ecirc;n sợ nghe c&acirc;u hỏi. T&ocirc;i nhớ ng&agrave;y xưa T&acirc;y c&oacute; cuốn s&aacute;ch tập hợp để trả lời những c&acirc;u hỏi về Chủ nghĩa cộng sản. C&aacute;c anh chị b&ecirc;n Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng tập hợp những thắc mắc của thanh ni&ecirc;n về Chủ nghĩa x&atilde; hội th&igrave; hay biết bao&rdquo;</em><em>&hellip;</em> Từ những g&oacute;p &yacute;, trăn trở của đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, nhận thức r&otilde; vai tr&ograve; trường học x&atilde; hội chủ nghĩa của thanh ni&ecirc;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nỗ lực s&aacute;ng tạo c&aacute;c giải ph&aacute;p mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị - tư tưởng, tuy&ecirc;n truyền chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; đổi mới phương thức giảng dạy, học tập, t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin th&ocirc;ng qua việc nỗ lực, t&igrave;m t&ograve;i, s&aacute;ng tạo nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, điển h&igrave;nh l&agrave; Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; <em>(d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp)</em> v&agrave; cuộc thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; <em>(d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ) </em>do <strong>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Ban Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm</strong> g&oacute;p phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghi&ecirc;n cứu, vận dụng v&agrave; ph&aacute;t triển chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ&nbsp;quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới. Hằng năm, Nh&agrave; xuất bản Trẻ xuất bản, t&aacute;i bản c&aacute;c t&agrave;i liệu hỏi - đ&aacute;p về Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; những vấn đề ứng dụng trong thực tiễn như &ldquo;Ng&acirc;n h&agrave;ng c&acirc;u hỏi t&igrave;m hiểu Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, &ldquo;Nh&acirc;n c&aacute;ch B&aacute;c Hồ - Mỗi người c&oacute; thể học ở B&aacute;c một số điều&rdquo;, &ldquo;Học sinh kể chuyện B&aacute;c Hồ&rdquo;, &hellip;để thanh ni&ecirc;n c&oacute; thể t&igrave;m hiểu, giải đ&aacute;p những vấn đề thắc mắc về chủ nghĩa cộng sản. Nhiều năm qua, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n cũng thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi, chương tr&igrave;nh, hoạt động để ph&aacute;t triển tư duy phản biện, n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; khả năng l&yacute; luận ch&iacute;nh trị trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; x&acirc;y dựng, duy tr&igrave; v&agrave; n&acirc;ng chất, củng cố c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ; ph&aacute;t huy đội ngũ giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ c&aacute;c m&ocirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị trong tham gia n&acirc;ng chất việc học tập c&aacute;c b&agrave;i học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, s&aacute;ng tạo c&aacute;c sản phẩm, ứng dụng c&ocirc;ng cụ hiện đại trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; giảng dạy c&aacute;c m&ocirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị; triển khai hiệu quả c&aacute;c đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị, sinh hoạt chi đo&agrave;n chủ điểm để kịp thời cung cấp th&ocirc;ng tin, tạo diễn đ&agrave;n trao đổi, b&agrave;n luận c&aacute;c vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">X&uacute;c động trước t&igrave;nh cảm, sự quan t&acirc;m đặc biệt của ch&uacute; d&agrave;nh cho tuổi trẻ th&agrave;nh phố, trong tang lễ của đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ, hơn 30 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; mặt b&ecirc;n linh cữu của ch&uacute;, h&ograve;a nhịp b&agrave;i h&aacute;t &ldquo;Tự nguyện&rdquo; của nhạc sĩ sinh vi&ecirc;n Trương Quốc Kh&aacute;nh s&aacute;ng t&aacute;c. Đ&oacute; cũng l&agrave; b&agrave;i h&aacute;t ch&uacute; Năm Xu&acirc;n th&iacute;ch nhất v&agrave; nhiều lần đề nghị c&aacute;c nhạc sĩ sinh vi&ecirc;n biểu diễn trong những dịp gặp gơ với tuổi trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">&ldquo;Nếu l&agrave; chim, t&ocirc;i sẽ l&agrave; lo&agrave;i bồ c&acirc;u trắng</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Nếu l&agrave; hoa, t&ocirc;i sẽ l&agrave; một đ&oacute;a hướng dương</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Nếu l&agrave; m&acirc;y, t&ocirc;i sẽ l&agrave; một vầng m&acirc;y ấm</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Nếu l&agrave; người, t&ocirc;i sẽ chết cho qu&ecirc; hương&rdquo;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Noi gương đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ, khắc ghi những lời căn dặn, chia sẻ, thể hiện niềm tin của ch&uacute; d&agrave;nh cho thế hệ trẻ th&agrave;nh phố, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh h&ocirc;m nay tiếp tục nỗ lực, kh&ocirc;ng ngừng đổi mới, n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển v&agrave; vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức, củng cố niềm tin, t&igrave;nh cảm, tr&aacute;ch nhiệm, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh ni&ecirc;n, đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong học tập, r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, t&iacute;ch cực x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa; xứng đ&aacute;ng với niềm tin y&ecirc;u, kỳ vọng, t&igrave;nh cảm của đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ - Ch&uacute; Năm Xu&acirc;n đối với tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35272/CATP2.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Ng&agrave;y 01- 02/7/2022, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức sinh hoạt truyền thống&nbsp;nh&acirc;n kỷ niệm 100 năm Ng&agrave;y sinh đồng ch&iacute; Đại tướng Mai Ch&iacute; Thọ. Ảnh: Đo&agrave;n CATP</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">BAN THƯỜNG VỤ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">-----------------</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">[1] Nguyễn Thị Ngọc Hải (2018), Hồi k&yacute; &ldquo;Đại tướng Mai Ch&iacute; Thọ - K&yacute; sự nh&acirc;n vật&rdquo;, Nxb. Tổng hợp Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">[2] Nguyễn Thị Ngọc Hải (2005), Đại tướng Mai Ch&iacute; Thọ v&agrave; những điều chưa viết trong hồi k&yacute;, B&aacute;o C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n, truy cập tại https://cand.com.vn/Truyen-thong/Dai-tuong-Mai-Chi-Tho-va-nhung-dieu-chua-viet-trong-hoi-ky-i324205</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* Tham luận tại Hội thảo khoa học &ldquo;Đại tướng</em><em>&nbsp;Mai Ch&iacute; Thọ</em><em>&nbsp;với lực lượng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam&nbsp;v&agrave; Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave;&nbsp;Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tổ chức ng&agrave;y 12/7/2022.</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;