Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong>Ban Tổ chức Trung ương&nbsp;c&ocirc;ng bố quyết định chuẩn y đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Thủ Đức giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.</strong></p> <p>Lễ trao Quyết định c&aacute;n bộ được tổ chức chiều ng&agrave;y 22/6, do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35220/Bi%20thu%20Thanh%20uy.jpg" style="height:392px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Trưởng Ban Tổ chức trung ương Trương Thị Mai v&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Văn N&ecirc;n tặng hoa ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Nguyễn Văn Hiếu - Ảnh: HỮU HẠNH - B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></em></p> <p>Đến tham dự v&agrave; chủ tr&igrave; buổi Lễ c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Thị Mai, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương v&agrave; đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Văn N&ecirc;n, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>C&ugrave;ng dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Quang Dương, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ho&agrave;ng Thanh T&ugrave;ng, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Ph&aacute;p luật của Quốc hội; L&ecirc; Tiến Ch&acirc;u, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; Chủ tịch ki&ecirc;m Tổng Thư k&yacute; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc&nbsp;Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; Chủ nhiệm Tổng cục Ch&iacute;nh trị Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam; đại diện c&aacute;c bộ ban ng&agrave;nh trung ương.</p> <p>Về ph&iacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;Phan Văn M&atilde;i, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Nguyễn Thị Lệ, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Nguyễn Hồ Hải, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&hellip;</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi trao quyết định, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị,&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;</span>đ&aacute;nh gi&aacute; <span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">đồng ch&iacute;&nbsp;</span>Nguyễn Văn Hiếu c&oacute; thời gian học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; trưởng th&agrave;nh gắn với TP. Hồ Ch&iacute; Minh, từng&nbsp;được giao nhiều nhiệm vụ v&agrave; trưởng th&agrave;nh từ cơ sở. Đặc biệt, từ khi th&agrave;nh lập TP. Thủ Đức, <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">đồng ch&iacute;&nbsp;</span>được giao l&agrave;m B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;Thủ Đức khi m&ocirc; h&igrave;nh th&agrave;nh phố c&ograve;n mới v&agrave; bộn bề c&ocirc;ng việc. Vượt qua kh&oacute; khăn, đồng ch&iacute;&nbsp;lu&ocirc;n&nbsp;ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ v&agrave; khẳng định được vai tr&ograve; của m&igrave;nh.</p> <p>Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, t&acirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;Nguyễn Văn Hiếu hứa sẽ cố gắng nỗ lực, to&agrave;n t&acirc;m, to&agrave;n &yacute; v&agrave; phối hợp với c&aacute;c tổ chức, đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao. Đồng ch&iacute; Hiếu mong l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp tiếp tục quan t&acirc;m chỉ đạo, hướng dẫn &ocirc;ng ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ.</p> <p style="text-align:justify">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976; qu&ecirc; qu&aacute;n: B&igrave;nh Định. Tr&igrave;nh độ Thạc sĩ Quản l&yacute; gi&aacute;o dục, Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n H&agrave;nh ch&iacute;nh, Cao cấp L&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</p> <p style="text-align:right"><strong>MINH ĐỨC</strong></p> <p style="text-align:justify"><em>*<strong>&nbsp;T&Oacute;M TẮT QU&Aacute; TR&Igrave;NH C&Ocirc;NG T&Aacute;C CỦA ĐỒNG CH&Iacute; NGUYỄN VĂN HIẾU:</strong></em></p> <p style="text-align:justify">- Từ năm 2005 đến năm 2012: C&ocirc;ng t&aacute;c tại Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng ch&iacute; đ&atilde; trải qua c&aacute;c nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c: Trưởng ban An ninh quốc ph&ograve;ng v&agrave; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Đại biểu HĐND TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify">- Từ th&aacute;ng 9/2012 đến th&aacute;ng 6/2016: &nbsp;Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy Quận 2. Th&aacute;ng 1/2016, đồng ch&iacute; được bầu l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng.</p> <p style="text-align:justify">- Từ th&aacute;ng 7/2016 đến th&aacute;ng 4/2020: Ủy vi&ecirc;n Dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">- Từ th&aacute;ng 5/2020 -&nbsp;01/2022: Ủy vi&ecirc;n Dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, B&iacute; thư Quận ủy Quận 5.</p> <p style="text-align:justify"><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">- Từ th&aacute;ng 01/2022 đến nay: &nbsp;Ủy vi&ecirc;n Dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Thủ Đức.</span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN