Không gian mở bật lên 'giá trị Hồ Chí Minh'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>TTO - H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Tự h&agrave;o tuổi trẻ th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c&quot;, trong khu&ocirc;n khổ Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c, v&agrave;o chiều 4-6 đ&atilde; dẫn đại biểu đi qua nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; địa chỉ văn h&oacute;a quan trọng của TP.HCM.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35180/BTHCM444.jpg" style="height:330px; width:586px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>C&aacute;c đại biểu d&acirc;ng hoa l&ecirc;n tượng đ&agrave;i Nguyễn Tất Th&agrave;nh tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP.HCM - Ảnh: K.ANH​</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP.HCM, nơi B&aacute;c Hồ đặt ch&acirc;n xuống t&agrave;u cho h&agrave;nh tr&igrave;nh ra đi t&igrave;m đường cứu nước c&aacute;ch đ&acirc;y 111 năm (5-6-1911), c&aacute;c đại biểu trẻ c&oacute; ph&uacute;t lắng l&ograve;ng để chi&ecirc;m nghiệm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn t&igrave;m hiểu c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n x&acirc;y dựng g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Truyền th&ocirc;ng tăng t&iacute;nh tương t&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trăn trở l&agrave;m sao truyền th&ocirc;ng để giới trẻ tiếp cận th&ocirc;ng tin về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của B&aacute;c, anh Huỳnh Hữu Nghị (quận B&igrave;nh Thạnh) n&oacute;i muốn x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh th&igrave; trước ti&ecirc;n ch&uacute;ng ta n&ecirc;n x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a gắn với đặc trưng của ng&agrave;nh, đơn vị v&agrave; cần c&oacute; n&eacute;t ri&ecirc;ng, đặc th&ugrave; của đơn vị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&quot;T&ocirc;i thấy văn phong c&aacute;c trang web ch&iacute;nh thống qu&aacute; m&ocirc; phạm... v&agrave; cần d&ugrave;ng ng&ocirc;n phong gần gũi để học sinh 15 - 16 tuổi dễ tiếp cận hơn. L&agrave;m sao để c&aacute;c em học v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c bằng ch&iacute;nh nhiệm vụ học tập, phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện ph&ugrave; hợp với lứa tuổi c&aacute;c em&quot;, anh Nghị b&agrave;y tỏ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Anh Trần Văn Sơn (Trường ĐH Luật TP.HCM) mong muốn lan tỏa Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng. Anh Sơn n&oacute;i khi mở rộng, Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP.HCM c&oacute; thể ứng dụng c&ocirc;ng nghệ để c&oacute; th&ecirc;m khu t&aacute;i hiện theo kh&ocirc;ng gian 3D một số h&igrave;nh ảnh của B&aacute;c Hồ nhằm tăng t&iacute;nh tương t&aacute;c cho người đến tham quan, t&igrave;m hiểu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tự h&agrave;o được sinh ra từ qu&ecirc; Nghệ An, bạn Mỹ Uy&ecirc;n (Trường ĐH S&agrave;i G&ograve;n) n&oacute;i c&agrave;ng tự h&agrave;o hơn khi được c&oacute; mặt tại đ&uacute;ng nơi B&aacute;c ra đi t&igrave;m đường cứu nước nh&acirc;n dịp kỷ niệm 111 năm. &quot;Người d&acirc;n c&oacute; thể chưa hiểu r&otilde; Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh n&ecirc;n ch&uacute;ng ta phải x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng gian mở, gi&uacute;p mọi người dễ d&agrave;ng tiếp cận&quot; - Uy&ecirc;n đề xuất.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Người trẻ chủ động&nbsp;kiến tạo</strong></span></p> <div id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 450px;"> <div id="placement-jp0wci2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div id="banner-jnvk0c1v-jp0wcj5a" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; min-height: 0px; min-width: 0px;"> <div id="slot-1-jnvk0c1v-jp0wcj5a" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Anh T&ocirc; Th&agrave;nh T&acirc;m (Bệnh viện quận 4) cho biết đơn vị đ&atilde; x&acirc;y dựng tủ s&aacute;ch y khoa để đồng nghiệp chia sẻ s&aacute;ch hay c&ugrave;ng nhau đọc. &quot;Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n vận động c&aacute;c thầy thuốc trẻ tham gia học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c. Ch&uacute;ng ta cần th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh th&ocirc;ng tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng để giới trẻ dễ tiếp cận, lan tỏa Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh&quot; - anh T&acirc;m n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng L&acirc;m Hữu Đức (Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP.HCM) t&acirc;m đắc với &yacute; kiến của c&aacute;c bạn trẻ v&agrave; cho rằng cần tr&aacute;nh l&agrave;m h&igrave;nh thức v&igrave; dễ bị l&atilde;ng qu&ecirc;n. Theo &ocirc;ng, n&ecirc;n thiết kế kh&ocirc;ng gian gắn với đặc th&ugrave; mỗi đơn vị, địa phương.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&quot;N&oacute;i với c&aacute;c bạn tuổi teen phải d&ugrave;ng từ ph&ugrave; hợp, c&aacute;ch l&agrave;m nhẹ nh&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền về t&aacute;c phẩm nghệ thuật gắn với cuộc đời sự nghiệp của B&aacute;c. Cần nghi&ecirc;n cứu để c&oacute; những sản phẩm văn h&oacute;a ph&ugrave; hợp với giới trẻ&quot; - &ocirc;ng Đức gợi &yacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nguy&ecirc;n chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo cho rằng c&aacute;c &yacute; kiến đều thể hiện t&acirc;m huyết của c&aacute;c bạn trẻ khi b&agrave;n c&aacute;ch x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&quot;Ch&iacute;nh c&aacute;c bạn l&agrave; chủ thể n&ograve;ng cốt, t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng, kiến tạo Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh ngay tại đơn vị m&igrave;nh. Kh&ocirc;ng gian ấy phải ph&aacute;t huy th&agrave;nh quả, x&acirc;y dựng TP.HCM ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn để ai đến đ&acirc;y cũng cảm nhận được sự hiện hữu của Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh&quot; - b&agrave; Thảo n&oacute;i.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Theo dấu ch&acirc;n Người</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">H&agrave;nh tr&igrave;nh đồng thời diễn ra tại nhiều địa điểm kh&aacute;c. Tại Trường ĐH Khoa học x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), c&aacute;c đại biểu t&igrave;m hiểu về cuộc đời, sự nghiệp c&aacute;ch mạng của B&aacute;c qua c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hoạt động của c&aacute;c nh&oacute;m đại biểu kh&aacute;c diễn ra tại di t&iacute;ch lịch sử Nh&agrave; số 05 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m (quận 5) v&agrave; Nh&agrave; tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (quận 7).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng gian &acirc;m nhạc &quot;Nhớ B&aacute;c l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&quot; v&agrave; diễn đ&agrave;n &quot;Đổi mới, n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả nghi&ecirc;n cứu, giảng dạy, học tập v&agrave; tuy&ecirc;n truyền chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn hiện nay&quot; tổ chức tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. C&ograve;n tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP.HCM l&agrave; diễn đ&agrave;n &quot;Tuổi trẻ TP.HCM tham gia x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng&quot;.</span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Nhiều hoạt động kỷ niệm 111 năm&nbsp;ng&agrave;y B&aacute;c Hồ&nbsp;ra đi t&igrave;m đường cứu nước</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">UBND TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 111 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m được cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2022).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cụ thể từ ng&agrave;y 17-5 đến ng&agrave;y 10-6 l&agrave; triển l&atilde;m kỷ niệm 132 năm ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; 111 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước tổ chức ở đường Đồng Khởi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tối 5-6 tại Nh&agrave; h&aacute;t TP.HCM sẽ diễn ra buổi truyền h&igrave;nh, ph&aacute;t thanh trực tiếp chương tr&igrave;nh biểu diễn văn nghệ. C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&aacute;c sở ban ng&agrave;nh sẽ đồng loạt tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh như triển l&atilde;m tư liệu, h&igrave;nh ảnh B&aacute;c; ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh trồng c&acirc;y nhớ ơn B&aacute;c...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>THẢO L&Ecirc; (Theo Tuổi Trẻ)</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;