Hiến kế xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35179/Hinh.jpg" style="height:391px; width:586px" /></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu tham quan &ldquo;Kh&ocirc;ng gian B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&rdquo; tại Nh&agrave; thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay,&nbsp;Việt Nam hiện c&oacute; khoảng 70% d&acirc;n số sử dụng&nbsp;mạng x&atilde; hội, đứng thứ 7 thế giới về số lượng người d&ugrave;ng Internet v&agrave; c&aacute;c trang&nbsp;mạng x&atilde; hội kh&aacute;c. Đ&acirc;y l&agrave; một trong c&aacute;c&nbsp;k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin quan trọng g&oacute;p phần đưa c&aacute;c chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước đến với người d&acirc;n một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, kịp thời.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm&nbsp;g&oacute;p phần lan tỏa những gi&aacute; trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đến với thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n TP, việc&nbsp;x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng&nbsp;đ&atilde; được nhiều cơ sở Đo&agrave;n thực hiện trong thời gian qua, ứng dụng nhiều h&igrave;nh thức s&aacute;ng tạo, đổi mới, ph&ugrave; hợp với đơn vị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại diễn đ&agrave;n, đại diện nhiều cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; tham gia chia sẻ&nbsp;những c&aacute;ch l&agrave;m hay, hiệu quả tại đơn vị m&igrave;nh cũng như đề xuất, hiến kế để việc x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng ng&agrave;y c&agrave;ng hiệu quả.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/6/4/photo-4-1654341855180491486539.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Đại biểu Đặng Văn Khoa đến từ Trường đại học Sư phạm TP.HCM hiến kế giải pháp xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng - Ảnh: BÌNH MINH"><img alt="Hiến kế xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_d5734a60-e3f8-11ec-99f0-0d61238e1284" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/6/4/photo-4-1654341855180491486539.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:565.994px" title="Hiến kế xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng - Ảnh 2." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu Đặng Văn Khoa đến từ Trường đại học Sư phạm TP.HCM hiến kế giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu Đặng Văn Khoa đến từ Trường đại học Sư phạm TP.HCM chia sẻ anh cảm thấy&nbsp;rất may mắn khi sống, học tập v&agrave; l&agrave;m việc tại TP.HCM, nơi ghi dấu những kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a đậm n&eacute;t gắn liền với cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Tại Trường đại học Sư phạm TP.HCM, ch&uacute;ng t&ocirc;i x&acirc;y dựng trang web&nbsp;để chia sẻ v&agrave; lan tỏa gi&aacute; trị về cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Người, đồng thời tổ chức c&aacute;c hội thi, tọa đ&agrave;m. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, t&ocirc;i cũng đề xuất c&aacute;c đơn vị khu vực trường học, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, địa b&agrave;n d&acirc;n cư phối hợp tổ chức c&aacute;c hội thảo khoa học li&ecirc;n quan đến x&acirc;y dựng Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh. Từ c&aacute;c chất liệu, b&agrave;i b&aacute;o khoa học, c&oacute; thể sơ đồ h&oacute;a, x&acirc;y dựng infographic c&aacute;c th&ocirc;ng tin để tăng t&iacute;nh lan tỏa&quot;, anh Khoa n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu Phạm Thị Thu Dung - b&iacute; thư Đo&agrave;n phường Sơn Kỳ, quận T&acirc;n Ph&uacute; - nhấn mạnh với tốc độ sử dụng c&ocirc;ng nghệ, đặc biệt l&agrave; mạng x&atilde; hội TikTok như hiện nay của người trẻ, chị kỳ vọng Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM thực hiện k&ecirc;nh TikTok ri&ecirc;ng, nơi giới thiệu, chia sẻ c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n n&oacute;i chung v&agrave;&nbsp;tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;n&oacute;i ri&ecirc;ng để tiếp cận đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trẻ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hai ng&agrave;y 4 v&agrave; 5-6, 255 đại biểu tham dự&nbsp;Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP.HCM l&agrave;m theo lời B&aacute;c&nbsp;lần 7 năm 2022, với c&aacute;c hoạt động như h&agrave;nh tr&igrave;nh&nbsp;Tự h&agrave;o tuổi trẻ th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c, xem phim về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, lễ tuy&ecirc;n dương diễn ra tại&nbsp;Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n&nbsp;(quận 1).&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Igrave;NH MINH</span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;