Trường Đại học Quốc tế trao 10 suất học bổng cho Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong><span style="font-size:16px">&nbsp;Ng&agrave;y 27/5/2022,&nbsp;Trường Đại học Quốc tế,&nbsp;ĐHQG-HCM&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức buổi Hội thảo chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo Thạc sỹ Quản l&yacute; c&ocirc;ng d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn đang l&agrave; C&aacute;n bộ đo&agrave;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đang học tập v&agrave; l&agrave;m việc tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;Tại Hội thảo, chương tr&igrave;nh&nbsp;trao&nbsp;10&nbsp;suất&nbsp;học bổng, mỗi suất trị gi&aacute;&nbsp;15&nbsp;triệu đồng cho c&aacute;c ứng vi&ecirc;n do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;giới thiệu tham gia học tập.</span></strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35156/Thac%20sy%20cong%20IU%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đại diện chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo Thạc sỹ Quản l&yacute; C&ocirc;ng trao bảng tượng trưng 10 suất học bổng cho đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p><span style="font-size:16px">Cụ thể, đối tượng học vi&ecirc;n của chương tr&igrave;nh l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức đang l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; kh&ocirc;ng chỉ tại quận, huyện, sở, ban, ng&agrave;nh m&agrave; c&ograve;n mở rộng đến cấp x&atilde;, phường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh cũng mở rộng ra c&aacute;c đối tượng học vi&ecirc;n l&agrave; đối tượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đang tham gia trong hệ thống Đo&agrave;n - Hội - Đội Th&agrave;nh phố nhằm n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n về lĩnh vực quản l&yacute; c&ocirc;ng v&agrave; ứng dụng của n&oacute; trong c&ocirc;ng việc đang đảm nhận.</span></p> <p><span style="font-size:16px">PGS.TS. Nguyễn Văn Phương &ndash; Trưởng Trung t&acirc;m Đ&agrave;o tạo Quản l&yacute; C&ocirc;ng - cho biết: <em>&ldquo;Chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo được thiết kế nhằm mục ti&ecirc;u gi&uacute;p học vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; kiến thức vững v&agrave;ng về Quản l&yacute; c&ocirc;ng hiện đại, biết ứng dụng kiến thức kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh, truyền th&ocirc;ng, phương ph&aacute;p nghi&ecirc;n cứu khoa học&hellip; v&agrave;o việc x&acirc;y dựng, thực thi đường lối ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước m&agrave; c&ograve;n c&oacute; kỹ năng l&atilde;nh đạo, kỹ năng quản l&yacute; nh&acirc;n sự trong khu vực c&ocirc;ng.&nbsp;&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, học vi&ecirc;n của chương tr&igrave;nh sau khi tốt nghiệp sẽ c&oacute; tầm nh&igrave;n chiến lược v&agrave; c&oacute; kiến thức gi&uacute;p việc x&acirc;y dựng v&agrave; thực thi ch&iacute;nh s&aacute;ch c&ocirc;ng một c&aacute;ch hữu hiệu&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35156/Thac%20sy%20cong%20IU%204.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS. Nguyễn Văn Phương -&nbsp;Trưởng Trung t&acirc;m Đ&agrave;o tạo Quản l&yacute; C&ocirc;ng ph&aacute;t biểu tại Hội nghị</span></em></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">PGS.TS. Nguyễn Văn Phương &ndash; Trưởng Trung t&acirc;m Đ&agrave;o tạo Quản l&yacute; C&ocirc;ng - cũng nhấn mạnh: <em>&ldquo;C&aacute;c học vi&ecirc;n sau khi tốt nghiệp chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c kỹ năng mềm như l&agrave;m việc nh&oacute;m, thuyết tr&igrave;nh, truyền th&ocirc;ng v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, c&oacute; cơ hội tham gia c&aacute;c hội thảo quốc tế chuy&ecirc;n đề để n&acirc;ng cao kỹ năng nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; c&ocirc;ng bố kết quả nghi&ecirc;n cứu trong l&atilde;nh vực quản l&yacute; c&ocirc;ng của Việt Nam ra thế giới&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35156/Thac%20sy%20cong%20IU%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>Hội thảo </em></span></span><em><span style="font-size:16px">d&agrave;nh ri&ecirc;ng&nbsp;cho c&aacute;c bạn đang l&agrave; C&aacute;n bộ đo&agrave;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đang học tập v&agrave; l&agrave;m việc tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>​</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Cũng tại Hội thảo, c&aacute;c đại biểu th&ocirc;ng tin về những điểm nổi bật của chương tr&igrave;nh Thạc sỹ&nbsp;Quản l&yacute; C&ocirc;ng, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều học vi&ecirc;n tham gia viết b&agrave;i b&aacute;o khoa học c&ocirc;ng bố tại c&aacute;c hội thảo quốc tế v&agrave; đ&atilde; c&oacute; những b&agrave;i b&aacute;o được giải thưởng The Best Award Paper. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&oacute; những b&agrave;i b&aacute;o được chọn đăng tr&ecirc;n c&aacute;c tạp ch&iacute; quốc tế uy t&iacute;n indexed in Scopus. Đặc biệt, c</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">hương tr&igrave;nh đ&atilde; đạt chuẩn kiểm định của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo MOET v&agrave;o năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">M.Đ.&nbsp;(TH)</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;