Mời viết bài chủ đề "Đoàn trong tôi là" chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Để tuy&ecirc;n truyền Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n chỉ đạo bi&ecirc;n soạn cuốn s&aacute;ch &ldquo;Đo&agrave;n trong t&ocirc;i l&agrave;&rdquo; tập hợp c&aacute;c b&agrave;i viết của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; khoa học, c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng trong v&agrave; ngo&agrave;i nước gửi tới tổ chức Đo&agrave;n, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nội dung c&aacute;c b&agrave;i viết tập trung v&agrave;o một số nội dung: Cảm x&uacute;c của bản th&acirc;n đối với tổ chức Đo&agrave;n; những kỷ niệm trong thời gian tham gia hoạt động Đo&agrave;n; cảm nhận về những kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi thời gian qua (giai đoạn 2017 - 2022); đề xuất &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p, hiến kế cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi thời gian tới (c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục; c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng; c&aacute;c chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội, bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị; c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp, chỉ đạo). <em><strong>Lưu &yacute;: Kh&ocirc;ng viết b&agrave;i dạng b&aacute;o c&aacute;o kết quả, m&ocirc; h&igrave;nh.</strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35133/info%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20(1).png" style="height:878px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n,&nbsp;Bạn đọc Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;c&oacute; thể gửi b&agrave;i viết về Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh qua hộp thư điện tử<em> tuyengiaothanhdoantp@gmail.com. </em>Những b&agrave;i viết hay, cảm x&uacute;c&nbsp;sẽ được tổng hợp v&agrave; gửi Trung ương Đo&agrave;n.&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;