Quận Đoàn 3 quán quân bảng A hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 17/5, tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra V&ograve;ng chung kết Bảng A hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần thứ 10 năm 2022.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bảng A&nbsp;d&agrave;nh cho gi&aacute;o vi&ecirc;n đến từ đội quận huyện, th&agrave;nh đo&agrave;n Thủ Đức. Đ&ecirc;m chung kết c&oacute; sự tham gia&nbsp;Quận Đo&agrave;n 3, Quận Đo&agrave;n 5, Huyện Đo&agrave;n H&oacute;c M&ocirc;n trở th&agrave;nh ba đội thi xuất sắc v&agrave;o chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đồng chí Trương Minh Tước Nguyên - Phó Bí thư Thành đoàn tặng hoa tri ân Ban giám khảo" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35126/AST%C4%90-10-2022_17.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng hoa gửi đến qu&yacute; thầy, c&ocirc; Ban gi&aacute;m khảo</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="TS Nguyễn Thị Thanh Kiều - Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhận xét phần thi của các thí sinh" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35126/AST%C4%90-10-2022_40.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy nhận x&eacute;t phần thi của c&aacute;c th&iacute; sinh</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 5 phần thi tranh t&agrave;i gồm: điểm son lịch sử, m&ugrave;a xu&acirc;n to&agrave;n thắng, bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ, sắt son niềm tin với Đảng, &aacute;nh s&aacute;ng thời đại v&agrave; phần c&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch. Quận đo&agrave;n 3 với 211 điểm đ&atilde; đăng quang ng&ocirc;i vị Qu&aacute;n qu&acirc;n bảng A&nbsp;đầy thuyết phục</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Phần thi Sắc son niềm tin với Đảng của quận đoàn 3" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35126/AST%C4%90-10-2022_44.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thi Sắt son niềm tin với Đảng của Quận Đo&agrave;n 3</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đội tuyển Hóc Môn trả lời câu hỏi của BGK" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35126/AST%C4%90-10-2022_58.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội tuyển Huyện Đo&agrave;n H&oacute;c M&ocirc;n trả lời c&acirc;u hỏi của Ban Gi&aacute;m khảo</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS. Vũ T&igrave;nh -&nbsp;Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG-HCM&nbsp;cho biết tại s&acirc;n chơi n&agrave;y những gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ đ&atilde; kh&eacute;o l&eacute;o, linh hoạt vận dụng những kiến thức n&agrave;y v&agrave;o thực tiễn trong qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy v&agrave; quản l&yacute; sinh vi&ecirc;n, phần thi &ldquo;Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ&rdquo; l&agrave; một minh chứng cho điều n&agrave;y. Mỗi giảng vi&ecirc;n l&agrave; một h&igrave;nh mẫu, lu&ocirc;n tự răn đe m&igrave;nh để l&agrave; một tấm gương trong gi&aacute;o dục v&agrave; r&egrave;n luyện học sinh sinh vi&ecirc;n để đ&agrave;o tạo những mầm non tương lai của nước nh&agrave;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Ban Thường vụ Thành Đoàn tặng hoa, Bằng khen Thành đoàn cho đội hạng nhì - Quận đoàn 5" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35126/AST%C4%90-10-2022_69.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Tặng hoa, Bằng khen Th&agrave;nh đo&agrave;n cho đội giải 2 - Quận Đo&agrave;n 5</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Quán quân Ánh sáng thời đại bảng A - Quận đoàn 3" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35126/AST%C4%90-10-2022_75.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qu&aacute;n qu&acirc;n &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại bảng A - Quận Đo&agrave;n 3</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là Diễn đàn “Khát vọng thanh niên Thành phố Bác” do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 14/10 cùng các chương trình gắn chặt với đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 10 trong toàn Đoàn.

Agile Việt Nam
;