Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000080"><strong>KỶ NIỆM 152 NĂM NG&Agrave;Y SINH V.I.L&Ecirc;NIN <em>(22/4/1870 - 22/4/2022)</em> - NH&Agrave; TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI, NH&Agrave; L&Yacute; LUẬN CH&Iacute;NH TRỊ KIỆT XUẤT, L&Atilde;NH TỤ LỖI LẠC CỦA GIAI CẤP C&Ocirc;NG NH&Acirc;N V&Agrave; NH&Acirc;N D&Acirc;N LAO ĐỘNG TO&Agrave;N THẾ GIỚI</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35037/lenin4.jpg" style="height:911px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong>I. KH&Aacute;I QU&Aacute;T CUỘC ĐỜI V&Agrave; SỰ NGHIỆP CỦA V.I.L&Ecirc;NIN</strong></p> <p style="text-align:justify">V.I.L&ecirc;nin (Vladimir Ilych Lenin) sinh ng&agrave;y 22/4/1870 ở Simbirsk (nay l&agrave; Ulianovsk). Từ nhỏ V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; bộc lộ l&agrave; người c&oacute; tr&iacute; tuệ uy&ecirc;n b&aacute;c, c&oacute; nghị lực tự học rất cao; v&agrave; l&agrave; người sớm đ&oacute;n nhận học thuyết chủ nghĩa x&atilde; hội, sớm tiếp cận chủ nghĩa M&aacute;c v&agrave; phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng nh&acirc;n d&acirc;n. V.I.L&ecirc;nin tốt nghiệp bậc Trung học đạt loại xuất sắc v&agrave; được tuyển thẳng v&agrave;o trường Đại học Tổng hợp Kazan, học khoa Luật. V&igrave; tham gia tuy&ecirc;n truyền c&aacute;ch mạng trong sinh vi&ecirc;n, V.I.L&ecirc;nin bị đuổi học v&agrave; bị ph&aacute;t lưu đến l&agrave;ng Kokushino Kazan. Trong v&ograve;ng hai năm, L&ecirc;nin đ&atilde; thi đỗ tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học của chương tr&igrave;nh 4 năm khoa Luật.</p> <p style="text-align:justify">M&ugrave;a thu 1895, V.I.L&ecirc;nin th&agrave;nh lập Hội li&ecirc;n hiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, tập hợp c&aacute;c nh&oacute;m c&aacute;ch mạng ở Saint Petersburg. Năm 1900, L&ecirc;nin lại tập hợp những người M&aacute;cx&iacute;t c&aacute;ch mạng để th&agrave;nh lập đảng. Cũng trong năm n&agrave;y, V.I.L&ecirc;nin ra nước ngo&agrave;i c&ugrave;ng với Plekhanov v&agrave; lập ra tờ b&aacute;o &ldquo;Tia lửa&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Th&aacute;ng 4/1905, tại Lu&acirc;nđ&ocirc;n tiến h&agrave;nh Đại hội lần thứ III Đảng C&ocirc;ng nh&acirc;n x&atilde; hội d&acirc;n chủ Nga, V.I.L&ecirc;nin được bầu l&agrave; Chủ tịch Đại hội. Tại Đại hội n&agrave;y, Uỷ ban Trung ương đ&atilde; được bầu do V.I.L&ecirc;nin đứng đầu. Th&aacute;ng 11/1905, V.I.L&ecirc;nin b&iacute; mật trở về Saint Petersburg để l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Nga. Th&aacute;ng 12/1907, V.I.L&ecirc;nin sống ở nước ngo&agrave;i tiếp tục đấu tranh bảo vệ v&agrave; củng cố trong thời kỳ b&iacute; mật. Th&aacute;ng 1/1912 l&atilde;nh đạo Hội nghị lần thứ VI (Praha) to&agrave;n Nga Đảng C&ocirc;ng nh&acirc;n x&atilde; hội d&acirc;n chủ. Th&aacute;ng 6/1912 từ Paris chuyển về Krakov l&atilde;nh đạo tờ Pravda (Sự thật). Thời kỳ n&agrave;y, V.I.L&ecirc;nin soạn thảo xong Đề cương M&aacute;cx&iacute;t về vấn đề d&acirc;n tộc. Cuối th&aacute;ng 7/1914, bị cảnh s&aacute;t &Aacute;o bắt nhưng sau đ&oacute; &iacute;t l&acirc;u được trả lại tự do v&agrave; đi Thụy Sĩ. Trong thời gian Đại chiến thế giới lần thứ I, V.I.L&ecirc;nin đưa ra khẩu hiệu biến chiến tranh đế quốc th&agrave;nh nội chiến c&aacute;ch mạng.</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 16/4/1917, V.I.L&ecirc;nin đến Petrograd để tr&igrave;nh b&agrave;y Luận cương Th&aacute;ng Tư thực chất l&agrave; một văn kiện mang t&iacute;nh cương lĩnh đề ra đường lối gi&agrave;nh chiến thắng cho cuộc c&aacute;ch mạng x&atilde; hội chủ nghĩa với khẩu hiệu:&nbsp;<em>&ldquo;To&agrave;n bộ ch&iacute;nh quyền về tay c&aacute;c X&ocirc; Viết!&rdquo;</em>. Hội nghị lần thứ VII to&agrave;n Nga (th&aacute;ng 4/1917) của Đảng C&ocirc;ng nh&acirc;n x&atilde; hội d&acirc;n chủ Nga đ&atilde; nhất tr&iacute; th&ocirc;ng qua đường lối do V.I.L&ecirc;nin đề ra.</p> <p style="text-align:justify">Đầu th&aacute;ng 8/1917, Đại hội lần thứ VI Đảng C&ocirc;ng nh&acirc;n x&atilde; hội d&acirc;n chủ Nga họp b&aacute;n c&ocirc;ng khai ở Petrograd, V.I.L&ecirc;nin tuy kh&ocirc;ng tham dự nhưng vẫn l&atilde;nh đạo Đại hội tiến h&agrave;nh v&agrave; th&ocirc;ng qua đường lối phải khởi nghĩa vũ trang gi&agrave;nh lấy ch&iacute;nh quyền. Đầu th&aacute;ng 10/1917, V.I.L&ecirc;nin từ Phần Lan b&iacute; mật trở về Petrograd. Ng&agrave;y 23/10/1917, kế hoạch khởi nghĩa vũ trang của V.I.L&ecirc;nin đề ra được Hội nghị Uỷ ban Trung ương Đảng C&ocirc;ng nh&acirc;n x&atilde; hội d&acirc;n chủ Nga th&ocirc;ng qua.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Tối ng&agrave;y 6/11/1917, V.I.L&ecirc;nin đến Cung điện Smolnưi trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa. Đến rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 7/11/1917, to&agrave;n th&agrave;nh phố Saint Petersburg &nbsp;nằm trong tay những người khởi nghĩa, v&agrave; đến đ&ecirc;m ng&agrave;y 7/11/1917, C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga đ&atilde; to&agrave;n thắng. Ch&iacute;nh quyền đ&atilde; về tay nh&acirc;n d&acirc;n. Nh&agrave; nước c&ocirc;ng n&ocirc;ng đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới do Đảng của giai cấp v&ocirc; sản l&atilde;nh đạo đ&atilde; ra đời. Tại Đại hội c&aacute;c X&ocirc; Viết to&agrave;n Nga lần thứ II, V.I.L&ecirc;nin được bầu l&agrave; Chủ tịch Hội đồng c&aacute;c Uỷ vi&ecirc;n nh&acirc;n d&acirc;n (Hội đồng D&acirc;n uỷ).</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 11/3/1918, V.I.L&ecirc;nin c&ugrave;ng với Trung ương Đảng v&agrave; Ch&iacute;nh phủ X&ocirc; viết trở về Moskva l&atilde;nh đạo cuộc đấu tranh của nh&acirc;n d&acirc;n lao động nước Nga X&ocirc; viết chống sự can thiệp qu&acirc;n sự của nước ngo&agrave;i v&agrave; lực lượng phản c&aacute;ch mạng trong nước trong việc l&atilde;nh đạo qu&aacute; tr&igrave;nh cải tạo x&atilde; hội chủ nghĩa ở nước Nga. V.I.L&ecirc;nin thi h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch đối ngoại X&ocirc; Viết, đề ra những nguy&ecirc;n tắc c&ugrave;ng tồn tại ho&agrave; b&igrave;nh giữa c&aacute;c quốc gia c&oacute; chế độ x&atilde; hội kh&aacute;c nhau.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 30/8/1918, V.I.L&ecirc;nin bị &aacute;m s&aacute;t v&agrave; bị thương nặng, nhưng sau đ&oacute; &iacute;t l&acirc;u sức khoẻ hồi phục. Th&aacute;ng 3/1919, Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Nga đ&atilde; th&ocirc;ng qua Cương lĩnh mới của Đảng, V.I.L&ecirc;nin được bầu l&agrave; Chủ tịch Uỷ ban soạn thảo Cương lĩnh m&ugrave;a xu&acirc;n năm 1920. Thời gian n&agrave;y, V.I.L&ecirc;nin soạn thảo xong kế hoạch x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội (c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a đất nước, hợp t&aacute;c h&oacute;a giai cấp n&ocirc;ng d&acirc;n, c&aacute;ch mạng văn h&oacute;a) l&agrave; người s&aacute;ng lập ra Kế hoạch điện kh&iacute; h&oacute;a to&agrave;n Nga (GOELRO), người đề ra ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới (NEP). Năm 1921, ch&iacute;nh s&aacute;ch NEP của V.I.L&ecirc;nin được th&ocirc;ng qua tại Đại hội lần thứ X Đảng Cộng sản Nga.</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 21/4/1924, V.I.L&ecirc;nin qua đời ở l&agrave;ng Gorki, gần Thủ đ&ocirc; Moskva.&nbsp;Thi h&agrave;i Người được lưu giữ trong&nbsp;Lăng tr&ecirc;n&nbsp;Quảng trường Đỏ, Moskva.</p> <p style="text-align:justify">Sự ra đi của V.I.L&ecirc;nin để lại niềm tiếc thương v&ocirc; hạn của nh&acirc;n d&acirc;n X&ocirc; viết v&agrave; giai cấp v&ocirc; sản tr&ecirc;n thế giới. 54 tuổi đời, gần 30 hoạt động v&igrave; sự nghiệp cao cả,&nbsp;&nbsp;V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p v&ocirc; c&ugrave;ng to lớn cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản thế giới, đấu tranh v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập, tự do của c&aacute;c d&acirc;n tộc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của con người. Với những di sản tư tưởng, l&yacute; luận để lại cho nh&acirc;n loại tiến bộ, V.I.L&ecirc;nin l&agrave; nh&agrave; tư tưởng vĩ đại, nh&agrave; l&yacute; luận ch&iacute;nh trị kiệt xuất, l&atilde;nh tụ lỗi lạc của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động to&agrave;n thế giới.&nbsp;Chủ tịch&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh đ&aacute;nh gi&aacute;:&nbsp;<em>&ldquo;L&ecirc;nin l&agrave; người đ&atilde; thực hiện v&agrave; ph&aacute;t triển chủ nghĩa M&aacute;c. L&agrave; người cha của c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản v&agrave; c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc giải ph&oacute;ng. L&agrave; người thầy đ&atilde; tạo ra những chiến sỹ c&aacute;ch mạng khắp thế giới, chẳng những bằng l&yacute; luận khoa học c&aacute;ch mạng nhất, m&agrave; c&ograve;n bằng đạo đức c&aacute;ch mạng cao cả nhất&rdquo;</em>.&nbsp;Những tư tưởng, l&yacute; luận qu&yacute; b&aacute;u của&nbsp;Người đ&atilde;, đang được Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n ta vận dụng s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển ph&ugrave; hợp v&agrave;o thực tiễn c&aacute;ch mạng Việt Nam.</p> <p style="text-align:justify"><strong>II. C&Ocirc;NG LAO, CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA V.I.L&Ecirc;NIN ĐỐI VỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>1. S&aacute;ng lập học thuyết Đảng kiểu mới, Đảng mang bản chất của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n</strong></p> <p style="text-align:justify">Một trong những cống hiến vĩ đại của V.I.L&ecirc;nin đối với sự nghiệp ph&aacute;t triển của học thuyết M&aacute;c, cũng như đối với sự nghiệp c&aacute;ch mạng của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave; l&yacute; luận về Đảng kiểu mới của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify">V.I.L&ecirc;nin cho rằng&nbsp;<em>&ldquo;Đảng tức l&agrave; đội ti&ecirc;n phong của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo;</em>, l&agrave; một bộ phận kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch rời của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, l&agrave; một bộ phận ưu t&uacute; nhất, gi&aacute;c ngộ c&aacute;ch mạng nhất, mang bản chất của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, đại biểu trung th&agrave;nh cho mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng, lập trường, lợi &iacute;ch của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, g&aacute;nh v&aacute;c sứ mệnh lịch sử của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n. Mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của Đảng l&agrave; c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản, lật đổ chủ nghĩa tư bản, thiết lập chuy&ecirc;n ch&iacute;nh v&ocirc; sản. H&igrave;nh thức v&agrave; t&iacute;nh chất đấu tranh của Đảng kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; đấu tranh kinh tế, m&agrave; cơ bản hơn l&agrave; đấu tranh ch&iacute;nh trị.</p> <p style="text-align:justify">V.I.L&ecirc;nin n&ecirc;u ra những nguy&ecirc;n tắc cơ bản về Đảng kiểu mới của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n gồm: lấy chủ nghĩa M&aacute;c l&agrave;m nền tảng tư tưởng v&agrave; kim chỉ nam cho h&agrave;nh động; l&agrave; người l&atilde;nh đạo quảng đại quần ch&uacute;ng giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n; l&agrave; &ldquo;tr&iacute; tuệ, danh dự v&agrave; lương t&acirc;m đối với quần ch&uacute;ng; tập trung d&acirc;n chủ l&agrave; nguy&ecirc;n tắc tổ chức cơ bản trong x&acirc;y dựng tổ chức của Đảng, tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh l&agrave; quy luật ph&aacute;t triển của Đảng, đo&agrave;n kết thống nhất l&agrave; quy luật trong x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển của Đảng; t&iacute;ch cực kết nạp những đại biểu ưu t&uacute; của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động v&agrave;o Đảng v&agrave; phải thường xuy&ecirc;n đưa những người kh&ocirc;ng đủ ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; những phần tử cơ hội ra khỏi Đảng; chủ nghĩa Quốc tế V&ocirc; sản l&agrave; một trong những nguy&ecirc;n tắc quan trọng của việc x&acirc;y dựng tổ chức, hoạt động của Đảng.</p> <p style="text-align:justify">Để bảo đảm vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo v&agrave; giữ vững bản chất c&ocirc;ng nh&acirc;n của Đảng, V.I.L&ecirc;nin cho rằng, Đảng phải quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c thanh đảng v&igrave; đảng cầm quyền phải biết l&agrave;m cho h&agrave;ng ngũ của m&igrave;nh trong sạch bằng c&aacute;ch đuổi bọn tho&aacute;i h&oacute;a biến chất, cơ hội, th&ugrave; địch ra khỏi Đảng. Theo Người, mục đ&iacute;ch thanh đảng l&agrave; loại trừ những người kh&ocirc;ng đủ ti&ecirc;u chuẩn, bọn khi&ecirc;u kh&iacute;ch, tho&aacute;i h&oacute;a biến chất, cơ hội, th&ugrave; địch ra khỏi Đảng, n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo v&agrave; sức chiến đấu của Đảng; c&ocirc;ng khai đưa ra khỏi Đảng những đảng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ ti&ecirc;u chuẩn. Thanh đảng nhằm v&agrave;o đối tượng b&egrave; ph&aacute;i chống Đảng; những phần tử tuy&ecirc;n truyền quan điểm chống Đảng; những đảng vi&ecirc;n gian giảo, quan li&ecirc;u, kh&ocirc;ng trung thực, nhu nhược, xu nịnh, luồn lọt; bọn tham &ocirc;, ăn cắp; bọn người lập ra hết ban n&agrave;y ban nọ m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m v&agrave; kh&ocirc;ng biết l&agrave;m một c&ocirc;ng t&aacute;c thực tiễn n&agrave;o, tức l&agrave; những đảng vi&ecirc;n c&oacute; phẩm chất đạo đức xấu v&agrave; yếu k&eacute;m về năng lực. V.I.L&ecirc;nin cho rằng, việc thanh đảng cần được thực hiện dưới nhiều h&igrave;nh thức như: đăng k&yacute; lại đảng vi&ecirc;n, động vi&ecirc;n ra khỏi Đảng... Những kẻ đ&ecirc; tiện lẩn l&uacute;t trong Đảng, hiếp đ&aacute;p quần ch&uacute;ng th&igrave; cần c&oacute; những biện ph&aacute;p quyết liệt, mạnh mẽ, ki&ecirc;n quyết khai trừ ra khỏi Đảng, xử l&yacute; dứt điểm theo ph&aacute;p luật tương xứng với tội lỗi đ&atilde; g&acirc;y ra.</p> <p style="text-align:justify">Những luận điểm của V.I.L&ecirc;nin về Đảng kiểu mới l&agrave; sự khẳng định, ph&aacute;t triển v&agrave; ho&agrave;n chỉnh học thuyết M&aacute;c-Ăngghen về Đảng Cộng sản, đặt cơ sở cho sự ra đời v&agrave; hoạt động của Đảng B&ocirc;s&ecirc;v&iacute;ch Nga v&agrave; h&agrave;ng loạt c&aacute;c Đảng Cộng sản sau n&agrave;y, đồng thời l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn khoa học để ph&acirc;n biệt ch&iacute;nh Đảng M&aacute;c x&iacute;t của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n với c&aacute;c đảng ph&aacute;i kh&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify"><strong>2. L&atilde;nh đạo th&agrave;nh c&ocirc;ng cuộc C&aacute;ch mạng x&atilde; hội chủ nghĩa Th&aacute;ng Mười Nga vĩ đại, khai sinh ra chủ nghĩa x&atilde; hội hiện thực với nước Nga X&ocirc; viết, l&agrave;m cho Đảng Cộng sản lần đầu ti&ecirc;n trở th&agrave;nh đảng cầm quyền, l&atilde;nh đạo nh&agrave; nước v&agrave; x&atilde; hội</strong></p> <p style="text-align:justify">Với tư c&aacute;ch l&agrave;&nbsp;L&atilde;nh tụ của C&aacute;ch mạng x&atilde; hội chủ nghĩa Th&aacute;ng Mười Nga 1917, V.I.L&ecirc;nin l&agrave; người m&aacute;c-x&iacute;t đầu ti&ecirc;n vận dụng s&aacute;ng tạo những nguy&ecirc;n l&yacute; của chủ nghĩa M&aacute;c v&agrave;o thực tiễn nước Nga, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh c&ocirc;ng cuộc C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga vĩ đại v&agrave; l&atilde;nh đạo sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội hiện thực ở nước Nga X&ocirc; viết.&nbsp;Dưới ngọn cờ của V.I.L&ecirc;nin, Li&ecirc;n bang Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa X&ocirc; viết v&agrave; hệ thống x&atilde; hội chủ nghĩa thế giới được h&igrave;nh th&agrave;nh; chủ nghĩa ph&aacute;t x&iacute;t bị ti&ecirc;u diệt; c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức v&ugrave;ng l&ecirc;n gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, l&agrave;m cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan r&atilde;... T&ecirc;n tuổi vĩ đại của V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; gắn liền với những cải biến c&aacute;ch mạng vĩ đại nhất trong x&atilde; hội lo&agrave;i người từ đầu thế kỷ XX đến nay.&nbsp;Ch&iacute;nh V.I.L&ecirc;nin l&agrave; người đ&atilde; l&agrave;m cho chủ nghĩa M&aacute;c từ l&yacute; luận trở th&agrave;nh hiện thực; lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử thế giới Đảng Cộng sản trở th&agrave;nh đảng cầm quyền, l&atilde;nh đạo nh&agrave; nước v&agrave; x&atilde; hội.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Với thắng lợi của C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười v&agrave; sự ra đời của nước Nga X&ocirc; Viết, một thời đại mới trong lịch sử thế giới nh&acirc;n loại đ&atilde; bắt đầu. Đ&oacute; l&agrave; thời đại qu&aacute; độ từ chủ nghĩa tư bản l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội, mở ra con đường ph&aacute;t triển bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, từng bước qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội, thức tỉnh v&agrave; cổ vũ c&aacute;c d&acirc;n tộc thuộc địa, phụ thuộc đứng l&ecirc;n đấu tranh v&igrave; l&yacute; tưởng v&agrave; mục ti&ecirc;u x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; cộng sản chủ nghĩa.</p> <p style="text-align:justify"><strong>3. Tổng c&ocirc;ng tr&igrave;nh sư đầu ti&ecirc;n của những phương hướng, kế hoạch x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội ở nước Nga X&ocirc; viết, đặc biệt l&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới (NEP)</strong></p> <p style="text-align:justify">Nước Nga trong những năm 1917 - 1921 thực hiện<em>&ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế cộng sản thời chiến&rdquo;</em>&nbsp;với cơ sở nền kinh tế phi h&agrave;ng h&oacute;a, ph&acirc;n phối sản phẩm trực tiếp, đ&atilde; tiến h&agrave;nh quốc hữu h&oacute;a c&ocirc;ng nghiệp, thương nghiệp, trưng thu lương thực thừa của n&ocirc;ng d&acirc;n, đ&igrave;nh chỉ tự do bu&ocirc;n b&aacute;n v&agrave; trao đổi sản phẩm ở địa phương&hellip; Ch&iacute;nh s&aacute;ch cộng sản thời chiến đ&atilde; bộc lộ những sai lầm tạo ra t&igrave;nh trạng khủng hoảng v&ocirc; c&ugrave;ng trầm trọng, dẫn đến t&igrave;nh h&igrave;nh cực kỳ nguy hiểm cho nước Nga X&ocirc; Viết, l&agrave;m cho quần ch&uacute;ng lao động, nhất l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n thất vọng. V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; kịp thời ph&aacute;t hiện ra sai lầm đ&oacute;, với tinh thần ph&ecirc; ph&aacute;n nghi&ecirc;m khắc đối với bệnh gi&aacute;o điều, xa rời t&igrave;nh h&igrave;nh cụ thể của nước Nga, Người đ&atilde; chỉ ra ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới (NEP), với nội dung cụ thể, như:</p> <p style="text-align:justify">- Tăng cường cơ sở kinh tế của li&ecirc;n minh giữa giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n, kiến lập mối quan hệ đ&uacute;ng đắn giữa c&ocirc;ng nghiệp x&atilde; hội chủ nghĩa với kinh tế sản xuất h&agrave;ng h&oacute;a nhỏ của n&ocirc;ng d&acirc;n th&ocirc;ng qua việc sử dụng rộng r&atilde;i quan hệ h&agrave;ng h&oacute;a - tiền tệ dưới sự kiểm so&aacute;t của Nh&agrave; nước nhằm ph&aacute;t triển lực lượng sản xuất, cho ph&eacute;p ph&aacute;t triển v&agrave; hướng kinh tế tư bản v&agrave;o con đường chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước khi những đỉnh cao của nền kinh tế vẫn nằm trong tay nh&agrave; nước để ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp lớn.</p> <p style="text-align:justify">- Khẳng định, thời kỳ qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội c&oacute; thể chia th&agrave;nh nhiều bước qu&aacute; độ, c&oacute; thể qu&aacute; độ trực tiếp chuyển sang qu&aacute; độ gi&aacute;n tiếp, c&oacute; thể từ đường thẳng chuyển sang đường v&ograve;ng; ki&ecirc;n nhẫn &aacute;p dụng những giải ph&aacute;p qu&aacute; độ, trung gian, từ từ, hết sức thận trọng, nếu cần c&oacute; thể thử nghiệm.</p> <p style="text-align:justify">- C&aacute;c d&acirc;n tộc đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội m&agrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; nước tư bản ph&aacute;t triển cao th&igrave; phải thừa nhận nền kinh tế h&agrave;ng h&oacute;a, thừa nhận quy luật gi&aacute; trị, nhiều th&agrave;nh phần của nền kinh tế, nhiều h&igrave;nh thức sở hữu, ph&acirc;n phối, &aacute;p dụng cơ chế hạch to&aacute;n kinh tế trong sản xuất kinh doanh, sử dụng c&aacute;c đ&ograve;n bẩy kinh tế như k&iacute;ch th&iacute;ch lợi &iacute;ch vật chất, thưởng, phạt, kho&aacute;n, thuế&hellip; giải quyết đ&uacute;ng đắn c&aacute;c quan hệ h&agrave;ng - tiền, cung - cầu, kế hoạch - thị trường&hellip;Phải thỏa hiệp với tiểu n&ocirc;ng, vận dụng đ&uacute;ng đắn chế độ hợp t&aacute;c, mạnh dạn sử dụng tri thức v&agrave; chuy&ecirc;n gia tư sản, sử dụng chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước. Đ&acirc;y l&agrave; vấn đề m&agrave; M&aacute;c v&agrave; Ăngghen trước kia ho&agrave;n to&agrave;n chưa đặt ra.</p> <p style="text-align:justify">- V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; n&ecirc;u l&ecirc;n vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của Chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước trong Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới (NEP) đ&oacute; l&agrave;: Chuẩn bị vật chất đầy đủ nhất cho chủ nghĩa x&atilde; hội, l&agrave; &ldquo;ph&ograve;ng chờ&rdquo;, &ldquo;nấc thang&rdquo; đi tới chủ nghĩa x&atilde; hội; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh tập trung ho&aacute; v&agrave; x&atilde; hội ho&aacute; lực lượng sản xuất một c&aacute;ch tất yếu, kh&aacute;ch quan, gắn liền với c&aacute;c th&agrave;nh tựu khoa học, kỹ thuật hiện đại, qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước phải nghi&ecirc;m t&uacute;c, c&oacute; nguy&ecirc;n tắc, tạo thuận lợi hơn cho sự ph&aacute;t triển của lực lượng sản xuất to&agrave;n x&atilde; hội. V.I.L&ecirc;nin khẳng định, sự xuất hiện chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước l&agrave; tất yếu, hợp quy luật, sinh ra từ ch&iacute;nh nhu cầu nội tại của c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội, l&agrave; kết quả của c&aacute;c quan hệ thị trường, thiết lập li&ecirc;n minh kinh tế. T&iacute;nh tất yếu của sự ra đời chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước l&agrave; do cạnh tranh gay gắt của nền sản xuất v&agrave; t&aacute;i sản xuất h&agrave;ng ho&aacute; mở rộng t&aacute;c động đến quy m&ocirc; tư bản c&aacute; biệt hoặc c&ocirc;ng ty cổ phần, m&acirc;u thuẫn đối kh&aacute;ng b&ecirc;n trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa biểu hiện ra ngo&agrave;i l&agrave; m&acirc;u thuẫn giữa giai cấp v&ocirc; sản với giai cấp tư sản. Để Nh&agrave; nước v&ocirc; sản c&oacute; vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức v&agrave; quản l&yacute; cao cấp, c&oacute; c&aacute;c quan hệ kinh tế x&atilde; hội ho&aacute;, theo L&ecirc;nin, chỉ c&oacute; th&ocirc;ng qua quan hệ hợp t&aacute;c với c&aacute;c nước tư bản chủ nghĩa v&agrave; c&ocirc;ng ty mới ho&agrave;n th&agrave;nh được nhiệm vụ thời đại.</p> <p style="text-align:justify">Với &ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới&rdquo; V.I.L&ecirc;nin kh&ocirc;ng chỉ thuần t&uacute;y đem&nbsp;ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế lương thực&nbsp;thay thế cho ch&iacute;nh s&aacute;ch cộng sản thời chiến, d&ugrave;ng lợi &iacute;ch kinh tế, vật chất như một đ&ograve;n bẩy, tạo động lực l&agrave;m nảy sinh t&iacute;nh t&iacute;ch cực lao động của c&ocirc;ng nh&acirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; mọi người lao động n&oacute;i chung trong buổi đầu x&acirc;y dựng nh&agrave; nước. Nhờ đ&oacute; đ&atilde; đưa nước Nga ra khỏi&nbsp;cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng sau C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười, l&agrave;m cho ch&iacute;nh quyền X&ocirc; viết&nbsp;non trẻ đứng vững v&agrave; nước Nga x&atilde; hội chủ nghĩa nhanh ch&oacute;ng&nbsp;hồi sinh. Song s&acirc;u xa hơn, đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; khởi đầu kiến tạo m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển mới của chủ nghĩa x&atilde; hội, giải ph&oacute;ng lực lượng sản xuất, giải ph&oacute;ng mọi tiềm năng s&aacute;ng tạo của nh&acirc;n d&acirc;n trong x&atilde; hội để th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển; đồng thời gợi mở l&yacute; luận x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội đ&oacute; l&agrave; phải dựa tr&ecirc;n cơ sở khoa học, tu&acirc;n thủ quy luật kh&aacute;ch quan v&agrave; đ&aacute;p ứng nhu cầu lợi &iacute;ch của người lao động.</p> <p style="text-align:justify"><strong>III. VẬN DỤNG S&Aacute;NG TẠO TƯ TƯỞNG CỦA V.I.L&Ecirc;NIN V&Agrave;O THỰC TIỄN C&Aacute;CH MẠNG VIỆT NAM</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>1. Vận dụng tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin v&agrave;o sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội</strong></p> <p style="text-align:justify">Kh&aacute;t vọng ch&aacute;y bỏng gi&agrave;nh độc lập, tự do cho d&acirc;n, cho nước đ&atilde; th&ocirc;i th&uacute;c &nbsp;Nguyễn &Aacute;i Quốc - Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra đi t&igrave;m đường cứu nước. Người đ&atilde; gặp được Sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề d&acirc;n tộc v&agrave; vấn đề thuộc địa của V.I.L&ecirc;nin. Khi đọc Sơ thảo luận cương của V.I.L&ecirc;nin, Người cảm động:<em>&ldquo;Ngồi một m&igrave;nh trong buồng m&agrave; t&ocirc;i n&oacute;i to l&ecirc;n như đang n&oacute;i trước quần ch&uacute;ng đ&ocirc;ng đảo:&ldquo;Hỡi đồng b&agrave;o bị đọa đ&agrave;y đau khổ! Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;i cần thiết cho ch&uacute;ng ta, đ&acirc;y l&agrave; con đường giải ph&oacute;ng ch&uacute;ng ta!&rdquo;</em>. Tiếp nhận những tư tưởng, luận điểm s&acirc;u sắc từ V.I.L&ecirc;nin, nhất l&agrave; tư tưởng về quyền c&aacute;c d&acirc;n tộc b&igrave;nh đẳng, về c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản&hellip; v&agrave; b&agrave;i học của C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga; bằng tr&iacute; tuệ v&agrave; kinh nghiệm sau nhiều năm b&ocirc;n ba khắp năm ch&acirc;u bốn biển, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đi đến khẳng định:<em>&ldquo;con đường duy nhất đ&uacute;ng đắn của c&aacute;ch mạng Việt Nam l&agrave; đi theo con đường c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản&rdquo;</em>;&nbsp;<em>&ldquo;Chỉ c&oacute; chủ nghĩa x&atilde; hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải ph&oacute;ng được c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức v&agrave; những người lao động tr&ecirc;n thế giới khỏi &aacute;ch n&ocirc; lệ&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align:justify">Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh coi những tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin v&agrave; b&agrave;i học từ C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga l&agrave; c&aacute;i &ldquo;cẩm nang thần kỳ&rdquo; nhưng kh&ocirc;ng sao ch&eacute;p, m&agrave; Người tiếp thu c&aacute;i tinh thần v&agrave; vận dụng s&aacute;ng tạo v&agrave;o điều kiện thực tiễn c&aacute;ch mạng Việt Nam. Người s&aacute;ng lập, r&egrave;n luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trở th&agrave;nh đội ti&ecirc;n phong của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, đủ uy t&iacute;n, năng lực l&atilde;nh đạo nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam vượt qua bao kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch để gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Những thắng lợi vĩ đại v&agrave; th&agrave;nh tựu c&oacute; &yacute; nghĩa to lớn, lịch sử tr&ecirc;n con đường c&aacute;ch mạng Việt Nam hơn 90 năm đ&atilde; để lại cho Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n ta những b&agrave;i học kinh nghiệm v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; b&aacute;u. Một trong những b&agrave;i học lớn của Đảng ta v&agrave; của B&aacute;c Hồ, l&agrave; b&agrave;i học độc lập tự chủ trong việc xem x&eacute;t đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng t&igrave;nh h&igrave;nh, trong việc vận dụng s&aacute;ng tạo l&yacute; luận v&agrave; phương ph&aacute;p luận của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave;o ho&agrave;n cảnh cụ thể của nước ta, trong việc học tập kinh nghiệm của c&aacute;c nước. Đ&oacute; l&agrave; b&agrave;i học bắt nguồn từ tư duy biện chứng, tư duy s&aacute;ng tạo của L&ecirc;nin. Trong bất kỳ thời kỳ n&agrave;o của c&aacute;ch mạng nếu biết vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin một c&aacute;ch c&oacute; s&aacute;ng tạo th&igrave; ch&uacute;ng ta gi&agrave;nh được thắng lợi; ngược lại, nếu xa rời tư duy biện chứng, nếu gi&aacute;o điều rập khu&ocirc;n th&igrave; nhất định sẽ mắc sai lầm v&agrave; kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi những tổn thất nhất định.</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y nay, trong bối cảnh t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; trong nước c&oacute; nhiều thời cơ, thuận lợi v&agrave; kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức đan xen; Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta lu&ocirc;n ki&ecirc;n định con đường c&aacute;ch mạng: độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội; lấy chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m nền tảng tư tưởng v&agrave; kim chỉ nam cho mọi h&agrave;nh động. C&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh từ Trung ương tới địa phương cơ sở lu&ocirc;n qu&aacute;n triệt v&agrave; thực hiện c&oacute; hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng: ph&aacute;t triển kinh tế l&agrave; trung t&acirc;m, x&acirc;y dựng Đảng l&agrave; then chốt, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a l&agrave; nền tảng tinh thần của x&atilde; hội; coi đ&acirc;y l&agrave; biểu hiện sinh động nhất của sự ki&ecirc;n định vận dụng s&aacute;ng tạo quan điểm thống nhất trong nguy&ecirc;n l&yacute; của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin về c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản. &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Trung th&agrave;nh, ki&ecirc;n định vận dụng s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh nhất định Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam sẽ thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của d&acirc;n tộc m&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; vạch ra, v&igrave; mục ti&ecirc;u cao cả<em>&ldquo;d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align:justify"><strong>2. Vận dụng tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin v&agrave;o sự nghiệp đổi mới, c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; hội nhập quốc tế</strong></p> <p style="text-align:justify">Một trong những di sản qu&yacute; b&aacute;u nhất của V.I.L&ecirc;nin để lại cho nh&acirc;n loại đ&oacute; l&agrave; Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới (NEP), bởi trong đ&oacute; thể hiện tầm nh&igrave;n v&agrave; tư tưởng vượt thời đại của Người. Đ&oacute; l&agrave; về t&iacute;nh tất yếu phải ph&aacute;t triển kinh tế nhiều th&agrave;nh phần, về việc &aacute;p dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế lương thực thay cho ch&iacute;nh s&aacute;ch cộng sản thời chiến, về lu&acirc;n chuyển c&aacute;n bộ từ trung ương về địa phương, về thực hiện c&aacute;c h&igrave;nh thức của chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước; đ&oacute; l&agrave; t&ocirc; nhượng v&agrave; hợp t&aacute;c x&atilde;, về việc coi trọng người n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế n&ocirc;ng th&ocirc;n, về ph&aacute;t triển kinh tế tri thức. Những tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; soi s&aacute;ng nhận thức, tư duy của Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta về thời kỳ qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội, m&agrave; trọng t&acirc;m l&agrave; đường lối ph&aacute;t triển kinh tế của đất nước.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Vận dụng s&aacute;ng tạo &ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới&rdquo; (NEP) của V.I.L&ecirc;nin v&agrave;o thực tiễn Việt Nam, Đảng đ&atilde; đổi mới tư duy, khởi xướng v&agrave; l&atilde;nh đạo nh&acirc;n d&acirc;n ta tiến h&agrave;nh sự nghiệp đổi mới đất nước. Qua c&aacute;c kỳ Đại hội, Đảng ta đều khẳng định nền kinh tế nước ta c&oacute; nhiều h&igrave;nh thức sở hữu v&agrave; nhiều th&agrave;nh phần kinh tế, trong đ&oacute; kinh tế nh&agrave; nước giữ vai tr&ograve; chủ đạo, kinh tế tư nh&acirc;n trở th&agrave;nh một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa; đồng thời cũng khẳng định khu vực kinh tế c&oacute; vốn đầu tư trực tiếp nước ngo&agrave;i c&oacute; vai tr&ograve; l&agrave; cầu nối quan trọng với thế giới về chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, giao thương quốc tế. Sợi chỉ đỏ xuy&ecirc;n suốt về nhận thức nền kinh tế nước ta trong thời kỳ qu&aacute; độ l&agrave; một nền kinh tế nhiều th&agrave;nh phần, đ&atilde; được khẳng định từ Đại hội VI của Đảng v&agrave; tư tưởng n&agrave;y được c&aacute;c đại hội từ Đại hội VII đến nay kế thừa v&agrave; đặc biệt gần đ&acirc;y nhất l&agrave; c&aacute;c Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 kh&oacute;a XII của Đảng tiếp tục khẳng định, bổ sung v&agrave; ho&agrave;n thiện với nhiều nội dung, biện ph&aacute;p, ch&iacute;nh s&aacute;ch mới. Kh&ocirc;ng những thế, tư tưởng của NEP c&ograve;n được Đảng ta ph&aacute;t triển, mở rộng ở tầm cao mới, đ&oacute; l&agrave; ph&aacute;t triển nền kinh tế thị trường hiện đại v&agrave; hội nhập quốc tế nhằm thực hiện mục ti&ecirc;u &quot;d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh&quot;. Như vậy, từ &ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới&rdquo; của V.I.L&ecirc;nin, Đảng ta kh&ocirc;ng chỉ t&igrave;m t&ograve;i, vận dụng s&aacute;ng tạo, m&agrave; c&ograve;n ph&aacute;t triển, mở rộng l&ecirc;n một tầm cao mới để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước gần 35 năm qua.</p> <p style="text-align:justify">Trong bối cảnh to&agrave;n cầu h&oacute;a, hội nhập quốc tế, nhất l&agrave; khi cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ lần thứ tư đang được triển khai mạnh tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới; sự nghiệp đổi mới, c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước ta muốn tiếp tục đạt được những th&agrave;nh tựu vĩ đại, đ&ograve;i hỏi c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n phải s&aacute;ng tạo, vượt qua những kh&aacute;i niệm gi&aacute;o điều, những th&oacute;i quen xơ cứng, t&igrave;m t&ograve;i những biện ph&aacute;p ph&ugrave; hợp với điều kiện ho&agrave;n cảnh cụ thể đất nước, kh&ocirc;ng rập khu&ocirc;n, m&aacute;y m&oacute;c, bảo thủ, tr&igrave; trệ, lu&ocirc;n đề cao t&iacute;nh cầu thị, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận, kh&ocirc;ng ngừng vận dụng s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển ph&ugrave; hợp tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin v&agrave;o thực tiễn với một số giải ph&aacute;p, đ&oacute; l&agrave;: Tiếp tục ho&agrave;n thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa, trong đ&oacute; đặc biệt l&agrave; cơ chế Đảng l&atilde;nh đạo, Nh&agrave; nước quản l&yacute;; hỗ trợ v&agrave; ph&aacute;t triển mạnh mẽ kinh tế tư nh&acirc;n, quan t&acirc;m nhiều hơn tới sản xuất tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp, c&aacute;c l&agrave;ng nghề, c&aacute;c hộ kinh doanh bu&ocirc;n b&aacute;n nhỏ lẻ, c&aacute;c tổ chức x&atilde; hội nghề nghiệp v&agrave; phải quyết liệt cổ phần h&oacute;a c&aacute;c doanh nghiệp nh&agrave; nước; quan t&acirc;m đầu tư hỗ trợ cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo khởi nghiệp ở mọi cấp, mọi ng&agrave;nh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ, ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực v&agrave; khoa học - c&ocirc;ng nghệ; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu n&ocirc;ng nghiệp gắn với x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, quan t&acirc;m chăm lo hơn nữa tới đời sống của n&ocirc;ng d&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><strong>3. Vận dụng tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin v&agrave;o x&acirc;y dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, tổ chức v&agrave; đạo đức</strong></p> <p style="text-align:justify">V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; sớm nhận thấy sức mạnh của tổ chức đảng đối với c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản. Trong t&aacute;c phẩm &ldquo;L&agrave;m g&igrave;&rdquo;, Người đ&atilde; viết:&nbsp;<em>&ldquo;H&atilde;y cho ch&uacute;ng t&ocirc;i một tổ chức những người c&aacute;ch mạng, v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đảo lộn nước Nga l&ecirc;n&rdquo;</em>. C&aacute;i &ldquo;tổ chức&rdquo; V.I.L&ecirc;nin đề cập đến ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;những người c&aacute;ch mạng&rdquo;, một &ldquo;lực lượng&rdquo; những người c&oacute; đủ năng lực thực sự để tham gia v&agrave;o cuộc c&aacute;ch mạng vĩ đại. Người nhấn mạnh:&nbsp;<em>&ldquo;Muốn trở th&agrave;nh một lực lượng ch&iacute;nh trị như thế trước con mắt c&ocirc;ng ch&uacute;ng th&igrave; phải cố gắng rất nhiều v&agrave; bền bỉ để n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c, &oacute;c s&aacute;ng kiến v&agrave; nghị lực của ch&uacute;ng ta l&ecirc;n, chứ chỉ đem d&aacute;n c&aacute;i nh&atilde;n hiệu &ldquo;đội ti&ecirc;n phong&rdquo; v&agrave;o l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn của đội hậu vệ th&igrave; kh&ocirc;ng đủ&rdquo;</em>. N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, V.I.L&ecirc;nin y&ecirc;u cầu phải c&oacute; lực lượng những người c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n ngang tầm nhiệm vụ c&aacute;ch mạng, những người c&aacute;n bộ c&oacute; đủ tri thức, năng lực v&agrave; phẩm chất để c&oacute; thể thực thi những tr&aacute;ch nhiệm c&ocirc;ng t&aacute;c nặng nề trong tổ chức. Khi những con người c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, c&oacute; năng lực c&ocirc;ng t&aacute;c được tập hợp th&agrave;nh một tổ chức hợp l&yacute;, chặt chẽ sẽ tạo n&ecirc;n một sức mạnh cải tạo c&aacute;ch mạng. V&agrave; để &ldquo;tổ chức&rdquo; ngang tầm với y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ, đảng cầm quyền phải biết l&agrave;m cho h&agrave;ng ngũ của m&igrave;nh trong sạch bằng c&aacute;ch đuổi bọn tho&aacute;i h&oacute;a biến chất, cơ hội, th&ugrave; địch ra khỏi Đảng.&nbsp;V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; chỉ r&otilde;<em>:&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; một Đảng sắt th&eacute;p được t&ocirc;i luyện trong đấu tranh, kh&ocirc;ng c&oacute; một đảng được sự t&iacute;n nhiệm của tất cả những phần tử trung thực trong giai cấp&hellip;, kh&ocirc;ng c&oacute; một đảng biết nhận x&eacute;t t&acirc;m trạng quần ch&uacute;ng v&agrave; biết t&aacute;c động v&agrave;o t&acirc;m trạng đ&oacute; th&igrave; kh&ocirc;ng thể tiến h&agrave;nh thắng lợi cuộc đấu tranh ấy được&rdquo;</em>. Đồng thời, Đảng phải giữ vững mối li&ecirc;n hệ mật thiết với đ&ocirc;ng đảo quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, phải giữ g&igrave;n đo&agrave;n kết thống nhất trong Đảng như giữ g&igrave;n con ngươi của mắt m&igrave;nh, phải thường xuy&ecirc;n củng cố những nguy&ecirc;n tắc tổ chức v&agrave; sinh hoạt Đảng.</p> <p style="text-align:justify">Vận dụng tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin, từ khi th&agrave;nh lập đến nay, Đảng ta&nbsp;đặc biệt coi trọng việc x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua c&aacute;c nhiệm kỳ đại hội, Đảng ta đ&atilde; ban h&agrave;nh h&agrave;ng loạt c&aacute;c nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng. Chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng ta đ&atilde; ban h&agrave;nh 4 nghị quyết v&agrave; 01 quy định; Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư đ&atilde; ban h&agrave;nh 124 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn...) để l&atilde;nh đạo, chỉ đạo thực hiện c&oacute; hiệu quả hai nhiệm vụ trọng t&acirc;m về c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng được n&ecirc;u trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nhờ đ&oacute;, bản lĩnh ch&iacute;nh trị, tr&igrave;nh độ, năng lực l&atilde;nh đạo của Đảng ng&agrave;y c&agrave;ng được n&acirc;ng l&ecirc;n, đặc biệt trước mọi kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, Đảng lu&ocirc;n vững v&agrave;ng v&agrave; c&oacute; những quyết s&aacute;ch ph&ugrave; hợp để chỉ đạo xử l&yacute; kịp thời, hiệu quả. Bản chất, lập trường giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n của Đảng được giữ vững; năng lực l&atilde;nh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, trước hết l&agrave; c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; chủ chốt v&agrave; người đứng đầu c&aacute;c cấp từng bước được n&acirc;ng l&ecirc;n; tinh thần tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n c&oacute; tiến bộ; việc ngăn chặn, xử l&yacute; ti&ecirc;u cực, sai phạm, thực h&agrave;nh tiết kiệm, chống tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute; c&oacute; chuyển biến r&otilde; n&eacute;t.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>Để tiếp tục x&acirc;y dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh&nbsp;</strong>về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, tổ chức v&agrave; đạo đức mỗi cấp ủy, tổ chức đảng v&agrave; đảng vi&ecirc;n cần tiếp tục học tập, thấm nhuần s&acirc;u sắc, vận dụng s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động. Trước hết, cần tập trung thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c nghị quyết, chỉ thị, kết luận v&agrave; quy định của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương, Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư về x&acirc;y dựng Đảng, nhất l&agrave; Nghị quyết Trung ương 4 (kho&aacute; XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị về Đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; tăng cường sự l&atilde;nh đạo v&agrave; đo&agrave;n kết, thống nhất trong Đảng; giữ vững nguy&ecirc;n tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước; chủ động ph&ograve;ng ngừa, t&iacute;ch cực đấu tranh l&agrave;m thất bại &acirc;m mưu, thủ đoạn của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, phản động v&agrave; c&aacute;c phần tử cơ hội, bất m&atilde;n ch&iacute;nh trị.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>4. Vận dụng tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin với việc x&acirc;y dựng tổ chức v&agrave; bộ m&aacute;y của to&agrave;n hệ thống ch&iacute;nh trị Nh&agrave; nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả</strong></p> <p style="text-align:justify">V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; khẳng định Nh&agrave; nước kiểu mới của nh&acirc;n d&acirc;n lao động hoạt động dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản, phải đủ sức kiểm k&ecirc;, kiểm so&aacute;t to&agrave;n bộ c&aacute;c hoạt động kinh tế, quản l&yacute; hữu hiệu to&agrave;n bộ đời sống x&atilde; hội. Để Nh&agrave; nước l&agrave;m tốt chức năng cơ bản l&agrave; tổ chức x&acirc;y dựng x&atilde; hội mới, theo V.I.L&ecirc;nin, điều quyết định nhất l&agrave; thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo nh&acirc;n d&acirc;n tham gia v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng việc quản l&yacute; Nh&agrave; nước, tạo điều kiện thiết thực cho nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; thể gi&aacute;m s&aacute;t được hoạt động ch&iacute;nh quyền của m&igrave;nh từ Trung ương đến cơ sở. Theo Người:&nbsp;<em>&ldquo;Ch&uacute;ng ta phải thực h&agrave;nh tiết kiệm tột mức trong bộ m&aacute;y nh&agrave; nước của ch&uacute;ng ta&hellip; chỉ c&oacute; l&agrave;m cho bộ m&aacute;y của ch&uacute;ng ta trong sạch đến tột mức, chỉ c&oacute; giảm bớt đến mức tối đa tất cả những c&aacute;i kh&ocirc;ng tuyệt đối cần thiết, ch&uacute;ng ta mới c&oacute; thể đứng vững được&rdquo;</em>. V.I.L&ecirc;nin y&ecirc;u cầu phải ki&ecirc;n quyết tinh giảm bộ m&aacute;y cắt bỏ những bộ phần thừa theo nguy&ecirc;n tắc &ldquo;th&agrave; &iacute;t m&agrave; tốt&rdquo;. Người cho rằng, c&oacute; t&igrave;nh trạng &ldquo;thừa&rdquo; những con người kh&ocirc;ng biết l&agrave;m g&igrave; để bộ m&aacute;y hoạt động năng động v&agrave; c&oacute; hiệu quả, nhưng lại rất thiếu những người th&agrave;nh thạo biết quản l&yacute; nh&agrave; nước. V.I.L&ecirc;nin đ&ograve;i hỏi phải tăng sức sống cho bộ m&aacute;y bằng c&aacute;ch đưa v&agrave;o đ&oacute;&nbsp;<em>&ldquo;trước hết, những c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;n tiến v&agrave; sau đ&oacute; những phần tử thực sự c&oacute; học thức m&agrave; người ta c&oacute; thể tin chắc rằng họ sẽ kh&ocirc;ng tin một lời n&agrave;o, kh&ocirc;ng n&oacute;i một lời n&agrave;o tr&aacute;i với lương t&acirc;m của họ&rdquo;</em>. Phải học c&aacute;ch quản l&yacute; Nh&agrave; nước, kể cả học những c&aacute;i hay trong khoa học quản l&yacute; nh&agrave; nước của c&aacute;c nước tư bản ti&ecirc;n tiến.</p> <p style="text-align:justify">Vận dụng tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin, Đảng, Nh&agrave; nước ta lu&ocirc;n ch&uacute; trọng x&acirc;y dựng tổ chức bộ m&aacute;y trong to&agrave;n hệ thống ch&iacute;nh trị đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ. Đặc biệt gần đ&acirc;y, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương đ&atilde; ban h&agrave;nh nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về vấn đề n&agrave;y, như: Nghị quyết 18-NQ/TW, ng&agrave;y 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ m&aacute;y của hệ thống ch&iacute;nh trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả v&agrave; Nghị quyết 19-NQ/TW, ng&agrave;y 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức v&agrave; quản l&yacute;, n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; hiệu quả hoạt động của của c&aacute;c đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập. Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị quyết 37-NQ/TW, ng&agrave;y 24/12/2018 về sắp xếp c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện v&agrave; cấp x&atilde;, Nghị quyết 39-NQ/TW, ng&agrave;y 17/4/2015 về tinh giảm bi&ecirc;n chế v&agrave; cơ cấu lại đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức. Do vậy, đến nay tổ chức bộ m&aacute;y to&agrave;n bộ hệ thống ch&iacute;nh trị Nh&agrave; nước đ&atilde; c&oacute; những chuyển biến theo hướng đ&aacute;p ứng với những đ&ograve;i hỏi đặt ra của thực tiễn c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển đất nước v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Một số cơ quan, tổ chức mới được thiết lập, một số cơ quan, tổ chức kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp đ&atilde; được giải thể hoặc s&aacute;p nhập v&agrave;o c&aacute;c cơ quan, tổ chức th&iacute;ch hợp. Trong nội bộ nhiều cơ quan, tổ chức cũng c&oacute; những thay đổi về bộ m&aacute;y, nh&acirc;n sự theo hướng ng&agrave;y c&agrave;ng hợp l&yacute; h&oacute;a với những điều kiện kinh tế - x&atilde; hội đ&atilde; thay đổi. Một số cơ quan nh&agrave; nước, nhất l&agrave; Quốc hội, đ&atilde; được tăng cường c&aacute;c điều kiện, nguồn lực, ng&agrave;y c&agrave;ng thể hiện r&otilde; hơn vai tr&ograve; v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm. C&aacute;c quy định, chế độ, h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; cho hoạt động của hệ thống ch&iacute;nh trị được bổ sung, ph&aacute;t triển, v.v.. Những kết quả quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức bộ m&aacute;y hệ thống ch&iacute;nh trị, những đổi mới về thể chế l&agrave; một những điều kiện cơ bản, quan trọng l&agrave;m n&ecirc;n những th&agrave;nh tựu to lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử của c&ocirc;ng cuộc đổi mới.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, thực tế cho thấy c&ograve;n nhiều vấn đề đang đặt ra trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức bộ m&aacute;y của hệ thống ch&iacute;nh trị nước ta hiện nay.&nbsp;Để&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng tổ chức bộ m&aacute;y hệ thống ch&iacute;nh trị Nh&agrave; nước tiếp tục đạt được nhiều kết quả cơ bản v&agrave; to lớn&nbsp;hơn nữa; cấp ủy, tổ chức đảng, ch&iacute;nh quyền, đo&agrave;n thể c&aacute;c cấp v&agrave; c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n cần tiếp tục học tập, qu&aacute;n triệt v&agrave; vận dụng s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc; nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh. Cụ thể: Tiếp tục đổi mới nhận thức l&yacute; luận về chủ nghĩa x&atilde; hội, về tổ chức bộ m&aacute;y hệ thống ch&iacute;nh trị trong điều kiện mới; &nbsp;kh&ocirc;ng ngừng nghi&ecirc;n cứu, l&agrave;m r&otilde; nhận thức l&yacute; luận về vai tr&ograve;, phương thức l&atilde;nh đạo v&agrave; cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh tổng thể tổ chức bộ m&aacute;y hệ thống ch&iacute;nh trị Việt Nam đ&aacute;p ứng những y&ecirc;u cầu đặt ra trong thời kỳ mới; x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện chiến lược mới về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ.</p> <p style="text-align:right"><strong>(Nguồn: Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương)</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;