Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000080"><strong>KỶ NIỆM 152 NĂM NG&Agrave;Y SINH V.I.L&Ecirc;NIN <em>(22/4/1870 - 22/4/2022)</em> - NH&Agrave; TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI, NH&Agrave; L&Yacute; LUẬN CH&Iacute;NH TRỊ KIỆT XUẤT, L&Atilde;NH TỤ LỖI LẠC CỦA GIAI CẤP C&Ocirc;NG NH&Acirc;N V&Agrave; NH&Acirc;N D&Acirc;N LAO ĐỘNG TO&Agrave;N THẾ GIỚI</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35037/lenin4.jpg" style="height:911px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong>I. KH&Aacute;I QU&Aacute;T CUỘC ĐỜI V&Agrave; SỰ NGHIỆP CỦA V.I.L&Ecirc;NIN</strong></p> <p style="text-align:justify">V.I.L&ecirc;nin (Vladimir Ilych Lenin) sinh ng&agrave;y 22/4/1870 ở Simbirsk (nay l&agrave; Ulianovsk). Từ nhỏ V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; bộc lộ l&agrave; người c&oacute; tr&iacute; tuệ uy&ecirc;n b&aacute;c, c&oacute; nghị lực tự học rất cao; v&agrave; l&agrave; người sớm đ&oacute;n nhận học thuyết chủ nghĩa x&atilde; hội, sớm tiếp cận chủ nghĩa M&aacute;c v&agrave; phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng nh&acirc;n d&acirc;n. V.I.L&ecirc;nin tốt nghiệp bậc Trung học đạt loại xuất sắc v&agrave; được tuyển thẳng v&agrave;o trường Đại học Tổng hợp Kazan, học khoa Luật. V&igrave; tham gia tuy&ecirc;n truyền c&aacute;ch mạng trong sinh vi&ecirc;n, V.I.L&ecirc;nin bị đuổi học v&agrave; bị ph&aacute;t lưu đến l&agrave;ng Kokushino Kazan. Trong v&ograve;ng hai năm, L&ecirc;nin đ&atilde; thi đỗ tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học của chương tr&igrave;nh 4 năm khoa Luật.</p> <p style="text-align:justify">M&ugrave;a thu 1895, V.I.L&ecirc;nin th&agrave;nh lập Hội li&ecirc;n hiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, tập hợp c&aacute;c nh&oacute;m c&aacute;ch mạng ở Saint Petersburg. Năm 1900, L&ecirc;nin lại tập hợp những người M&aacute;cx&iacute;t c&aacute;ch mạng để th&agrave;nh lập đảng. Cũng trong năm n&agrave;y, V.I.L&ecirc;nin ra nước ngo&agrave;i c&ugrave;ng với Plekhanov v&agrave; lập ra tờ b&aacute;o &ldquo;Tia lửa&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Th&aacute;ng 4/1905, tại Lu&acirc;nđ&ocirc;n tiến h&agrave;nh Đại hội lần thứ III Đảng C&ocirc;ng nh&acirc;n x&atilde; hội d&acirc;n chủ Nga, V.I.L&ecirc;nin được bầu l&agrave; Chủ tịch Đại hội. Tại Đại hội n&agrave;y, Uỷ ban Trung ương đ&atilde; được bầu do V.I.L&ecirc;nin đứng đầu. Th&aacute;ng 11/1905, V.I.L&ecirc;nin b&iacute; mật trở về Saint Petersburg để l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Nga. Th&aacute;ng 12/1907, V.I.L&ecirc;nin sống ở nước ngo&agrave;i tiếp tục đấu tranh bảo vệ v&agrave; củng cố trong thời kỳ b&iacute; mật. Th&aacute;ng 1/1912 l&atilde;nh đạo Hội nghị lần thứ VI (Praha) to&agrave;n Nga Đảng C&ocirc;ng nh&acirc;n x&atilde; hội d&acirc;n chủ. Th&aacute;ng 6/1912 từ Paris chuyển về Krakov l&atilde;nh đạo tờ Pravda (Sự thật). Thời kỳ n&agrave;y, V.I.L&ecirc;nin soạn thảo xong Đề cương M&aacute;cx&iacute;t về vấn đề d&acirc;n tộc. Cuối th&aacute;ng 7/1914, bị cảnh s&aacute;t &Aacute;o bắt nhưng sau đ&oacute; &iacute;t l&acirc;u được trả lại tự do v&agrave; đi Thụy Sĩ. Trong thời gian Đại chiến thế giới lần thứ I, V.I.L&ecirc;nin đưa ra khẩu hiệu biến chiến tranh đế quốc th&agrave;nh nội chiến c&aacute;ch mạng.</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 16/4/1917, V.I.L&ecirc;nin đến Petrograd để tr&igrave;nh b&agrave;y Luận cương Th&aacute;ng Tư thực chất l&agrave; một văn kiện mang t&iacute;nh cương lĩnh đề ra đường lối gi&agrave;nh chiến thắng cho cuộc c&aacute;ch mạng x&atilde; hội chủ nghĩa với khẩu hiệu:&nbsp;<em>&ldquo;To&agrave;n bộ ch&iacute;nh quyền về tay c&aacute;c X&ocirc; Viết!&rdquo;</em>. Hội nghị lần thứ VII to&agrave;n Nga (th&aacute;ng 4/1917) của Đảng C&ocirc;ng nh&acirc;n x&atilde; hội d&acirc;n chủ Nga đ&atilde; nhất tr&iacute; th&ocirc;ng qua đường lối do V.I.L&ecirc;nin đề ra.</p> <p style="text-align:justify">Đầu th&aacute;ng 8/1917, Đại hội lần thứ VI Đảng C&ocirc;ng nh&acirc;n x&atilde; hội d&acirc;n chủ Nga họp b&aacute;n c&ocirc;ng khai ở Petrograd, V.I.L&ecirc;nin tuy kh&ocirc;ng tham dự nhưng vẫn l&atilde;nh đạo Đại hội tiến h&agrave;nh v&agrave; th&ocirc;ng qua đường lối phải khởi nghĩa vũ trang gi&agrave;nh lấy ch&iacute;nh quyền. Đầu th&aacute;ng 10/1917, V.I.L&ecirc;nin từ Phần Lan b&iacute; mật trở về Petrograd. Ng&agrave;y 23/10/1917, kế hoạch khởi nghĩa vũ trang của V.I.L&ecirc;nin đề ra được Hội nghị Uỷ ban Trung ương Đảng C&ocirc;ng nh&acirc;n x&atilde; hội d&acirc;n chủ Nga th&ocirc;ng qua.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Tối ng&agrave;y 6/11/1917, V.I.L&ecirc;nin đến Cung điện Smolnưi trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa. Đến rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 7/11/1917, to&agrave;n th&agrave;nh phố Saint Petersburg &nbsp;nằm trong tay những người khởi nghĩa, v&agrave; đến đ&ecirc;m ng&agrave;y 7/11/1917, C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga đ&atilde; to&agrave;n thắng. Ch&iacute;nh quyền đ&atilde; về tay nh&acirc;n d&acirc;n. Nh&agrave; nước c&ocirc;ng n&ocirc;ng đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới do Đảng của giai cấp v&ocirc; sản l&atilde;nh đạo đ&atilde; ra đời. Tại Đại hội c&aacute;c X&ocirc; Viết to&agrave;n Nga lần thứ II, V.I.L&ecirc;nin được bầu l&agrave; Chủ tịch Hội đồng c&aacute;c Uỷ vi&ecirc;n nh&acirc;n d&acirc;n (Hội đồng D&acirc;n uỷ).</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 11/3/1918, V.I.L&ecirc;nin c&ugrave;ng với Trung ương Đảng v&agrave; Ch&iacute;nh phủ X&ocirc; viết trở về Moskva l&atilde;nh đạo cuộc đấu tranh của nh&acirc;n d&acirc;n lao động nước Nga X&ocirc; viết chống sự can thiệp qu&acirc;n sự của nước ngo&agrave;i v&agrave; lực lượng phản c&aacute;ch mạng trong nước trong việc l&atilde;nh đạo qu&aacute; tr&igrave;nh cải tạo x&atilde; hội chủ nghĩa ở nước Nga. V.I.L&ecirc;nin thi h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch đối ngoại X&ocirc; Viết, đề ra những nguy&ecirc;n tắc c&ugrave;ng tồn tại ho&agrave; b&igrave;nh giữa c&aacute;c quốc gia c&oacute; chế độ x&atilde; hội kh&aacute;c nhau.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 30/8/1918, V.I.L&ecirc;nin bị &aacute;m s&aacute;t v&agrave; bị thương nặng, nhưng sau đ&oacute; &iacute;t l&acirc;u sức khoẻ hồi phục. Th&aacute;ng 3/1919, Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Nga đ&atilde; th&ocirc;ng qua Cương lĩnh mới của Đảng, V.I.L&ecirc;nin được bầu l&agrave; Chủ tịch Uỷ ban soạn thảo Cương lĩnh m&ugrave;a xu&acirc;n năm 1920. Thời gian n&agrave;y, V.I.L&ecirc;nin soạn thảo xong kế hoạch x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội (c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a đất nước, hợp t&aacute;c h&oacute;a giai cấp n&ocirc;ng d&acirc;n, c&aacute;ch mạng văn h&oacute;a) l&agrave; người s&aacute;ng lập ra Kế hoạch điện kh&iacute; h&oacute;a to&agrave;n Nga (GOELRO), người đề ra ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới (NEP). Năm 1921, ch&iacute;nh s&aacute;ch NEP của V.I.L&ecirc;nin được th&ocirc;ng qua tại Đại hội lần thứ X Đảng Cộng sản Nga.</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 21/4/1924, V.I.L&ecirc;nin qua đời ở l&agrave;ng Gorki, gần Thủ đ&ocirc; Moskva.&nbsp;Thi h&agrave;i Người được lưu giữ trong&nbsp;Lăng tr&ecirc;n&nbsp;Quảng trường Đỏ, Moskva.</p> <p style="text-align:justify">Sự ra đi của V.I.L&ecirc;nin để lại niềm tiếc thương v&ocirc; hạn của nh&acirc;n d&acirc;n X&ocirc; viết v&agrave; giai cấp v&ocirc; sản tr&ecirc;n thế giới. 54 tuổi đời, gần 30 hoạt động v&igrave; sự nghiệp cao cả,&nbsp;&nbsp;V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p v&ocirc; c&ugrave;ng to lớn cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản thế giới, đấu tranh v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập, tự do của c&aacute;c d&acirc;n tộc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của con người. Với những di sản tư tưởng, l&yacute; luận để lại cho nh&acirc;n loại tiến bộ, V.I.L&ecirc;nin l&agrave; nh&agrave; tư tưởng vĩ đại, nh&agrave; l&yacute; luận ch&iacute;nh trị kiệt xuất, l&atilde;nh tụ lỗi lạc của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động to&agrave;n thế giới.&nbsp;Chủ tịch&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh đ&aacute;nh gi&aacute;:&nbsp;<em>&ldquo;L&ecirc;nin l&agrave; người đ&atilde; thực hiện v&agrave; ph&aacute;t triển chủ nghĩa M&aacute;c. L&agrave; người cha của c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản v&agrave; c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc giải ph&oacute;ng. L&agrave; người thầy đ&atilde; tạo ra những chiến sỹ c&aacute;ch mạng khắp thế giới, chẳng những bằng l&yacute; luận khoa học c&aacute;ch mạng nhất, m&agrave; c&ograve;n bằng đạo đức c&aacute;ch mạng cao cả nhất&rdquo;</em>.&nbsp;Những tư tưởng, l&yacute; luận qu&yacute; b&aacute;u của&nbsp;Người đ&atilde;, đang được Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n ta vận dụng s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển ph&ugrave; hợp v&agrave;o thực tiễn c&aacute;ch mạng Việt Nam.</p> <p style="text-align:justify"><strong>II. C&Ocirc;NG LAO, CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA V.I.L&Ecirc;NIN ĐỐI VỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>1. S&aacute;ng lập học thuyết Đảng kiểu mới, Đảng mang bản chất của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n</strong></p> <p style="text-align:justify">Một trong những cống hiến vĩ đại của V.I.L&ecirc;nin đối với sự nghiệp ph&aacute;t triển của học thuyết M&aacute;c, cũng như đối với sự nghiệp c&aacute;ch mạng của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave; l&yacute; luận về Đảng kiểu mới của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify">V.I.L&ecirc;nin cho rằng&nbsp;<em>&ldquo;Đảng tức l&agrave; đội ti&ecirc;n phong của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo;</em>, l&agrave; một bộ phận kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch rời của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, l&agrave; một bộ phận ưu t&uacute; nhất, gi&aacute;c ngộ c&aacute;ch mạng nhất, mang bản chất của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, đại biểu trung th&agrave;nh cho mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng, lập trường, lợi &iacute;ch của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, g&aacute;nh v&aacute;c sứ mệnh lịch sử của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n. Mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của Đảng l&agrave; c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản, lật đổ chủ nghĩa tư bản, thiết lập chuy&ecirc;n ch&iacute;nh v&ocirc; sản. H&igrave;nh thức v&agrave; t&iacute;nh chất đấu tranh của Đảng kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; đấu tranh kinh tế, m&agrave; cơ bản hơn l&agrave; đấu tranh ch&iacute;nh trị.</p> <p style="text-align:justify">V.I.L&ecirc;nin n&ecirc;u ra những nguy&ecirc;n tắc cơ bản về Đảng kiểu mới của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n gồm: lấy chủ nghĩa M&aacute;c l&agrave;m nền tảng tư tưởng v&agrave; kim chỉ nam cho h&agrave;nh động; l&agrave; người l&atilde;nh đạo quảng đại quần ch&uacute;ng giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n; l&agrave; &ldquo;tr&iacute; tuệ, danh dự v&agrave; lương t&acirc;m đối với quần ch&uacute;ng; tập trung d&acirc;n chủ l&agrave; nguy&ecirc;n tắc tổ chức cơ bản trong x&acirc;y dựng tổ chức của Đảng, tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh l&agrave; quy luật ph&aacute;t triển của Đảng, đo&agrave;n kết thống nhất l&agrave; quy luật trong x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển của Đảng; t&iacute;ch cực kết nạp những đại biểu ưu t&uacute; của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động v&agrave;o Đảng v&agrave; phải thường xuy&ecirc;n đưa những người kh&ocirc;ng đủ ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; những phần tử cơ hội ra khỏi Đảng; chủ nghĩa Quốc tế V&ocirc; sản l&agrave; một trong những nguy&ecirc;n tắc quan trọng của việc x&acirc;y dựng tổ chức, hoạt động của Đảng.</p> <p style="text-align:justify">Để bảo đảm vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo v&agrave; giữ vững bản chất c&ocirc;ng nh&acirc;n của Đảng, V.I.L&ecirc;nin cho rằng, Đảng phải quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c thanh đảng v&igrave; đảng cầm quyền phải biết l&agrave;m cho h&agrave;ng ngũ của m&igrave;nh trong sạch bằng c&aacute;ch đuổi bọn tho&aacute;i h&oacute;a biến chất, cơ hội, th&ugrave; địch ra khỏi Đảng. Theo Người, mục đ&iacute;ch thanh đảng l&agrave; loại trừ những người kh&ocirc;ng đủ ti&ecirc;u chuẩn, bọn khi&ecirc;u kh&iacute;ch, tho&aacute;i h&oacute;a biến chất, cơ hội, th&ugrave; địch ra khỏi Đảng, n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo v&agrave; sức chiến đấu của Đảng; c&ocirc;ng khai đưa ra khỏi Đảng những đảng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ ti&ecirc;u chuẩn. Thanh đảng nhằm v&agrave;o đối tượng b&egrave; ph&aacute;i chống Đảng; những phần tử tuy&ecirc;n truyền quan điểm chống Đảng; những đảng vi&ecirc;n gian giảo, quan li&ecirc;u, kh&ocirc;ng trung thực, nhu nhược, xu nịnh, luồn lọt; bọn tham &ocirc;, ăn cắp; bọn người lập ra hết ban n&agrave;y ban nọ m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m v&agrave; kh&ocirc;ng biết l&agrave;m một c&ocirc;ng t&aacute;c thực tiễn n&agrave;o, tức l&agrave; những đảng vi&ecirc;n c&oacute; phẩm chất đạo đức xấu v&agrave; yếu k&eacute;m về năng lực. V.I.L&ecirc;nin cho rằng, việc thanh đảng cần được thực hiện dưới nhiều h&igrave;nh thức như: đăng k&yacute; lại đảng vi&ecirc;n, động vi&ecirc;n ra khỏi Đảng... Những kẻ đ&ecirc; tiện lẩn l&uacute;t trong Đảng, hiếp đ&aacute;p quần ch&uacute;ng th&igrave; cần c&oacute; những biện ph&aacute;p quyết liệt, mạnh mẽ, ki&ecirc;n quyết khai trừ ra khỏi Đảng, xử l&yacute; dứt điểm theo ph&aacute;p luật tương xứng với tội lỗi đ&atilde; g&acirc;y ra.</p> <p style="text-align:justify">Những luận điểm của V.I.L&ecirc;nin về Đảng kiểu mới l&agrave; sự khẳng định, ph&aacute;t triển v&agrave; ho&agrave;n chỉnh học thuyết M&aacute;c-Ăngghen về Đảng Cộng sản, đặt cơ sở cho sự ra đời v&agrave; hoạt động của Đảng B&ocirc;s&ecirc;v&iacute;ch Nga v&agrave; h&agrave;ng loạt c&aacute;c Đảng Cộng sản sau n&agrave;y, đồng thời l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn khoa học để ph&acirc;n biệt ch&iacute;nh Đảng M&aacute;c x&iacute;t của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n với c&aacute;c đảng ph&aacute;i kh&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify"><strong>2. L&atilde;nh đạo th&agrave;nh c&ocirc;ng cuộc C&aacute;ch mạng x&atilde; hội chủ nghĩa Th&aacute;ng Mười Nga vĩ đại, khai sinh ra chủ nghĩa x&atilde; hội hiện thực với nước Nga X&ocirc; viết, l&agrave;m cho Đảng Cộng sản lần đầu ti&ecirc;n trở th&agrave;nh đảng cầm quyền, l&atilde;nh đạo nh&agrave; nước v&agrave; x&atilde; hội</strong></p> <p style="text-align:justify">Với tư c&aacute;ch l&agrave;&nbsp;L&atilde;nh tụ của C&aacute;ch mạng x&atilde; hội chủ nghĩa Th&aacute;ng Mười Nga 1917, V.I.L&ecirc;nin l&agrave; người m&aacute;c-x&iacute;t đầu ti&ecirc;n vận dụng s&aacute;ng tạo những nguy&ecirc;n l&yacute; của chủ nghĩa M&aacute;c v&agrave;o thực tiễn nước Nga, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh c&ocirc;ng cuộc C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga vĩ đại v&agrave; l&atilde;nh đạo sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội hiện thực ở nước Nga X&ocirc; viết.&nbsp;Dưới ngọn cờ của V.I.L&ecirc;nin, Li&ecirc;n bang Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa X&ocirc; viết v&agrave; hệ thống x&atilde; hội chủ nghĩa thế giới được h&igrave;nh th&agrave;nh; chủ nghĩa ph&aacute;t x&iacute;t bị ti&ecirc;u diệt; c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức v&ugrave;ng l&ecirc;n gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, l&agrave;m cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan r&atilde;... T&ecirc;n tuổi vĩ đại của V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; gắn liền với những cải biến c&aacute;ch mạng vĩ đại nhất trong x&atilde; hội lo&agrave;i người từ đầu thế kỷ XX đến nay.&nbsp;Ch&iacute;nh V.I.L&ecirc;nin l&agrave; người đ&atilde; l&agrave;m cho chủ nghĩa M&aacute;c từ l&yacute; luận trở th&agrave;nh hiện thực; lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử thế giới Đảng Cộng sản trở th&agrave;nh đảng cầm quyền, l&atilde;nh đạo nh&agrave; nước v&agrave; x&atilde; hội.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Với thắng lợi của C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười v&agrave; sự ra đời của nước Nga X&ocirc; Viết, một thời đại mới trong lịch sử thế giới nh&acirc;n loại đ&atilde; bắt đầu. Đ&oacute; l&agrave; thời đại qu&aacute; độ từ chủ nghĩa tư bản l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội, mở ra con đường ph&aacute;t triển bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, từng bước qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội, thức tỉnh v&agrave; cổ vũ c&aacute;c d&acirc;n tộc thuộc địa, phụ thuộc đứng l&ecirc;n đấu tranh v&igrave; l&yacute; tưởng v&agrave; mục ti&ecirc;u x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; cộng sản chủ nghĩa.</p> <p style="text-align:justify"><strong>3. Tổng c&ocirc;ng tr&igrave;nh sư đầu ti&ecirc;n của những phương hướng, kế hoạch x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội ở nước Nga X&ocirc; viết, đặc biệt l&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới (NEP)</strong></p> <p style="text-align:justify">Nước Nga trong những năm 1917 - 1921 thực hiện<em>&ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế cộng sản thời chiến&rdquo;</em>&nbsp;với cơ sở nền kinh tế phi h&agrave;ng h&oacute;a, ph&acirc;n phối sản phẩm trực tiếp, đ&atilde; tiến h&agrave;nh quốc hữu h&oacute;a c&ocirc;ng nghiệp, thương nghiệp, trưng thu lương thực thừa của n&ocirc;ng d&acirc;n, đ&igrave;nh chỉ tự do bu&ocirc;n b&aacute;n v&agrave; trao đổi sản phẩm ở địa phương&hellip; Ch&iacute;nh s&aacute;ch cộng sản thời chiến đ&atilde; bộc lộ những sai lầm tạo ra t&igrave;nh trạng khủng hoảng v&ocirc; c&ugrave;ng trầm trọng, dẫn đến t&igrave;nh h&igrave;nh cực kỳ nguy hiểm cho nước Nga X&ocirc; Viết, l&agrave;m cho quần ch&uacute;ng lao động, nhất l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n thất vọng. V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; kịp thời ph&aacute;t hiện ra sai lầm đ&oacute;, với tinh thần ph&ecirc; ph&aacute;n nghi&ecirc;m khắc đối với bệnh gi&aacute;o điều, xa rời t&igrave;nh h&igrave;nh cụ thể của nước Nga, Người đ&atilde; chỉ ra ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới (NEP), với nội dung cụ thể, như:</p> <p style="text-align:justify">- Tăng cường cơ sở kinh tế của li&ecirc;n minh giữa giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n, kiến lập mối quan hệ đ&uacute;ng đắn giữa c&ocirc;ng nghiệp x&atilde; hội chủ nghĩa với kinh tế sản xuất h&agrave;ng h&oacute;a nhỏ của n&ocirc;ng d&acirc;n th&ocirc;ng qua việc sử dụng rộng r&atilde;i quan hệ h&agrave;ng h&oacute;a - tiền tệ dưới sự kiểm so&aacute;t của Nh&agrave; nước nhằm ph&aacute;t triển lực lượng sản xuất, cho ph&eacute;p ph&aacute;t triển v&agrave; hướng kinh tế tư bản v&agrave;o con đường chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước khi những đỉnh cao của nền kinh tế vẫn nằm trong tay nh&agrave; nước để ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp lớn.</p> <p style="text-align:justify">- Khẳng định, thời kỳ qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội c&oacute; thể chia th&agrave;nh nhiều bước qu&aacute; độ, c&oacute; thể qu&aacute; độ trực tiếp chuyển sang qu&aacute; độ gi&aacute;n tiếp, c&oacute; thể từ đường thẳng chuyển sang đường v&ograve;ng; ki&ecirc;n nhẫn &aacute;p dụng những giải ph&aacute;p qu&aacute; độ, trung gian, từ từ, hết sức thận trọng, nếu cần c&oacute; thể thử nghiệm.</p> <p style="text-align:justify">- C&aacute;c d&acirc;n tộc đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội m&agrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; nước tư bản ph&aacute;t triển cao th&igrave; phải thừa nhận nền kinh tế h&agrave;ng h&oacute;a, thừa nhận quy luật gi&aacute; trị, nhiều th&agrave;nh phần của nền kinh tế, nhiều h&igrave;nh thức sở hữu, ph&acirc;n phối, &aacute;p dụng cơ chế hạch to&aacute;n kinh tế trong sản xuất kinh doanh, sử dụng c&aacute;c đ&ograve;n bẩy kinh tế như k&iacute;ch th&iacute;ch lợi &iacute;ch vật chất, thưởng, phạt, kho&aacute;n, thuế&hellip; giải quyết đ&uacute;ng đắn c&aacute;c quan hệ h&agrave;ng - tiền, cung - cầu, kế hoạch - thị trường&hellip;Phải thỏa hiệp với tiểu n&ocirc;ng, vận dụng đ&uacute;ng đắn chế độ hợp t&aacute;c, mạnh dạn sử dụng tri thức v&agrave; chuy&ecirc;n gia tư sản, sử dụng chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước. Đ&acirc;y l&agrave; vấn đề m&agrave; M&aacute;c v&agrave; Ăngghen trước kia ho&agrave;n to&agrave;n chưa đặt ra.</p> <p style="text-align:justify">- V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; n&ecirc;u l&ecirc;n vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của Chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước trong Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới (NEP) đ&oacute; l&agrave;: Chuẩn bị vật chất đầy đủ nhất cho chủ nghĩa x&atilde; hội, l&agrave; &ldquo;ph&ograve;ng chờ&rdquo;, &ldquo;nấc thang&rdquo; đi tới chủ nghĩa x&atilde; hội; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh tập trung ho&aacute; v&agrave; x&atilde; hội ho&aacute; lực lượng sản xuất một c&aacute;ch tất yếu, kh&aacute;ch quan, gắn liền với c&aacute;c th&agrave;nh tựu khoa học, kỹ thuật hiện đại, qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước phải nghi&ecirc;m t&uacute;c, c&oacute; nguy&ecirc;n tắc, tạo thuận lợi hơn cho sự ph&aacute;t triển của lực lượng sản xuất to&agrave;n x&atilde; hội. V.I.L&ecirc;nin khẳng định, sự xuất hiện chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước l&agrave; tất yếu, hợp quy luật, sinh ra từ ch&iacute;nh nhu cầu nội tại của c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội, l&agrave; kết quả của c&aacute;c quan hệ thị trường, thiết lập li&ecirc;n minh kinh tế. T&iacute;nh tất yếu của sự ra đời chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước l&agrave; do cạnh tranh gay gắt của nền sản xuất v&agrave; t&aacute;i sản xuất h&agrave;ng ho&aacute; mở rộng t&aacute;c động đến quy m&ocirc; tư bản c&aacute; biệt hoặc c&ocirc;ng ty cổ phần, m&acirc;u thuẫn đối kh&aacute;ng b&ecirc;n trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa biểu hiện ra ngo&agrave;i l&agrave; m&acirc;u thuẫn giữa giai cấp v&ocirc; sản với giai cấp tư sản. Để Nh&agrave; nước v&ocirc; sản c&oacute; vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức v&agrave; quản l&yacute; cao cấp, c&oacute; c&aacute;c quan hệ kinh tế x&atilde; hội ho&aacute;, theo L&ecirc;nin, chỉ c&oacute; th&ocirc;ng qua quan hệ hợp t&aacute;c với c&aacute;c nước tư bản chủ nghĩa v&agrave; c&ocirc;ng ty mới ho&agrave;n th&agrave;nh được nhiệm vụ thời đại.</p> <p style="text-align:justify">Với &ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới&rdquo; V.I.L&ecirc;nin kh&ocirc;ng chỉ thuần t&uacute;y đem&nbsp;ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế lương thực&nbsp;thay thế cho ch&iacute;nh s&aacute;ch cộng sản thời chiến, d&ugrave;ng lợi &iacute;ch kinh tế, vật chất như một đ&ograve;n bẩy, tạo động lực l&agrave;m nảy sinh t&iacute;nh t&iacute;ch cực lao động của c&ocirc;ng nh&acirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; mọi người lao động n&oacute;i chung trong buổi đầu x&acirc;y dựng nh&agrave; nước. Nhờ đ&oacute; đ&atilde; đưa nước Nga ra khỏi&nbsp;cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng sau C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười, l&agrave;m cho ch&iacute;nh quyền X&ocirc; viết&nbsp;non trẻ đứng vững v&agrave; nước Nga x&atilde; hội chủ nghĩa nhanh ch&oacute;ng&nbsp;hồi sinh. Song s&acirc;u xa hơn, đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; khởi đầu kiến tạo m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển mới của chủ nghĩa x&atilde; hội, giải ph&oacute;ng lực lượng sản xuất, giải ph&oacute;ng mọi tiềm năng s&aacute;ng tạo của nh&acirc;n d&acirc;n trong x&atilde; hội để th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển; đồng thời gợi mở l&yacute; luận x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội đ&oacute; l&agrave; phải dựa tr&ecirc;n cơ sở khoa học, tu&acirc;n thủ quy luật kh&aacute;ch quan v&agrave; đ&aacute;p ứng nhu cầu lợi &iacute;ch của người lao động.</p> <p style="text-align:justify"><strong>III. VẬN DỤNG S&Aacute;NG TẠO TƯ TƯỞNG CỦA V.I.L&Ecirc;NIN V&Agrave;O THỰC TIỄN C&Aacute;CH MẠNG VIỆT NAM</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>1. Vận dụng tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin v&agrave;o sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội</strong></p> <p style="text-align:justify">Kh&aacute;t vọng ch&aacute;y bỏng gi&agrave;nh độc lập, tự do cho d&acirc;n, cho nước đ&atilde; th&ocirc;i th&uacute;c &nbsp;Nguyễn &Aacute;i Quốc - Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra đi t&igrave;m đường cứu nước. Người đ&atilde; gặp được Sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề d&acirc;n tộc v&agrave; vấn đề thuộc địa của V.I.L&ecirc;nin. Khi đọc Sơ thảo luận cương của V.I.L&ecirc;nin, Người cảm động:<em>&ldquo;Ngồi một m&igrave;nh trong buồng m&agrave; t&ocirc;i n&oacute;i to l&ecirc;n như đang n&oacute;i trước quần ch&uacute;ng đ&ocirc;ng đảo:&ldquo;Hỡi đồng b&agrave;o bị đọa đ&agrave;y đau khổ! Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;i cần thiết cho ch&uacute;ng ta, đ&acirc;y l&agrave; con đường giải ph&oacute;ng ch&uacute;ng ta!&rdquo;</em>. Tiếp nhận những tư tưởng, luận điểm s&acirc;u sắc từ V.I.L&ecirc;nin, nhất l&agrave; tư tưởng về quyền c&aacute;c d&acirc;n tộc b&igrave;nh đẳng, về c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản&hellip; v&agrave; b&agrave;i học của C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga; bằng tr&iacute; tuệ v&agrave; kinh nghiệm sau nhiều năm b&ocirc;n ba khắp năm ch&acirc;u bốn biển, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đi đến khẳng định:<em>&ldquo;con đường duy nhất đ&uacute;ng đắn của c&aacute;ch mạng Việt Nam l&agrave; đi theo con đường c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản&rdquo;</em>;&nbsp;<em>&ldquo;Chỉ c&oacute; chủ nghĩa x&atilde; hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải ph&oacute;ng được c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức v&agrave; những người lao động tr&ecirc;n thế giới khỏi &aacute;ch n&ocirc; lệ&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align:justify">Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh coi những tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin v&agrave; b&agrave;i học từ C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga l&agrave; c&aacute;i &ldquo;cẩm nang thần kỳ&rdquo; nhưng kh&ocirc;ng sao ch&eacute;p, m&agrave; Người tiếp thu c&aacute;i tinh thần v&agrave; vận dụng s&aacute;ng tạo v&agrave;o điều kiện thực tiễn c&aacute;ch mạng Việt Nam. Người s&aacute;ng lập, r&egrave;n luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trở th&agrave;nh đội ti&ecirc;n phong của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, đủ uy t&iacute;n, năng lực l&atilde;nh đạo nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam vượt qua bao kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch để gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Những thắng lợi vĩ đại v&agrave; th&agrave;nh tựu c&oacute; &yacute; nghĩa to lớn, lịch sử tr&ecirc;n con đường c&aacute;ch mạng Việt Nam hơn 90 năm đ&atilde; để lại cho Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n ta những b&agrave;i học kinh nghiệm v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; b&aacute;u. Một trong những b&agrave;i học lớn của Đảng ta v&agrave; của B&aacute;c Hồ, l&agrave; b&agrave;i học độc lập tự chủ trong việc xem x&eacute;t đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng t&igrave;nh h&igrave;nh, trong việc vận dụng s&aacute;ng tạo l&yacute; luận v&agrave; phương ph&aacute;p luận của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave;o ho&agrave;n cảnh cụ thể của nước ta, trong việc học tập kinh nghiệm của c&aacute;c nước. Đ&oacute; l&agrave; b&agrave;i học bắt nguồn từ tư duy biện chứng, tư duy s&aacute;ng tạo của L&ecirc;nin. Trong bất kỳ thời kỳ n&agrave;o của c&aacute;ch mạng nếu biết vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin một c&aacute;ch c&oacute; s&aacute;ng tạo th&igrave; ch&uacute;ng ta gi&agrave;nh được thắng lợi; ngược lại, nếu xa rời tư duy biện chứng, nếu gi&aacute;o điều rập khu&ocirc;n th&igrave; nhất định sẽ mắc sai lầm v&agrave; kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi những tổn thất nhất định.</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y nay, trong bối cảnh t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; trong nước c&oacute; nhiều thời cơ, thuận lợi v&agrave; kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức đan xen; Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta lu&ocirc;n ki&ecirc;n định con đường c&aacute;ch mạng: độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội; lấy chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m nền tảng tư tưởng v&agrave; kim chỉ nam cho mọi h&agrave;nh động. C&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh từ Trung ương tới địa phương cơ sở lu&ocirc;n qu&aacute;n triệt v&agrave; thực hiện c&oacute; hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng: ph&aacute;t triển kinh tế l&agrave; trung t&acirc;m, x&acirc;y dựng Đảng l&agrave; then chốt, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a l&agrave; nền tảng tinh thần của x&atilde; hội; coi đ&acirc;y l&agrave; biểu hiện sinh động nhất của sự ki&ecirc;n định vận dụng s&aacute;ng tạo quan điểm thống nhất trong nguy&ecirc;n l&yacute; của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin về c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản. &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Trung th&agrave;nh, ki&ecirc;n định vận dụng s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh nhất định Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam sẽ thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của d&acirc;n tộc m&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; vạch ra, v&igrave; mục ti&ecirc;u cao cả<em>&ldquo;d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align:justify"><strong>2. Vận dụng tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin v&agrave;o sự nghiệp đổi mới, c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; hội nhập quốc tế</strong></p> <p style="text-align:justify">Một trong những di sản qu&yacute; b&aacute;u nhất của V.I.L&ecirc;nin để lại cho nh&acirc;n loại đ&oacute; l&agrave; Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới (NEP), bởi trong đ&oacute; thể hiện tầm nh&igrave;n v&agrave; tư tưởng vượt thời đại của Người. Đ&oacute; l&agrave; về t&iacute;nh tất yếu phải ph&aacute;t triển kinh tế nhiều th&agrave;nh phần, về việc &aacute;p dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế lương thực thay cho ch&iacute;nh s&aacute;ch cộng sản thời chiến, về lu&acirc;n chuyển c&aacute;n bộ từ trung ương về địa phương, về thực hiện c&aacute;c h&igrave;nh thức của chủ nghĩa tư bản nh&agrave; nước; đ&oacute; l&agrave; t&ocirc; nhượng v&agrave; hợp t&aacute;c x&atilde;, về việc coi trọng người n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế n&ocirc;ng th&ocirc;n, về ph&aacute;t triển kinh tế tri thức. Những tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; soi s&aacute;ng nhận thức, tư duy của Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta về thời kỳ qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội, m&agrave; trọng t&acirc;m l&agrave; đường lối ph&aacute;t triển kinh tế của đất nước.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Vận dụng s&aacute;ng tạo &ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới&rdquo; (NEP) của V.I.L&ecirc;nin v&agrave;o thực tiễn Việt Nam, Đảng đ&atilde; đổi mới tư duy, khởi xướng v&agrave; l&atilde;nh đạo nh&acirc;n d&acirc;n ta tiến h&agrave;nh sự nghiệp đổi mới đất nước. Qua c&aacute;c kỳ Đại hội, Đảng ta đều khẳng định nền kinh tế nước ta c&oacute; nhiều h&igrave;nh thức sở hữu v&agrave; nhiều th&agrave;nh phần kinh tế, trong đ&oacute; kinh tế nh&agrave; nước giữ vai tr&ograve; chủ đạo, kinh tế tư nh&acirc;n trở th&agrave;nh một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa; đồng thời cũng khẳng định khu vực kinh tế c&oacute; vốn đầu tư trực tiếp nước ngo&agrave;i c&oacute; vai tr&ograve; l&agrave; cầu nối quan trọng với thế giới về chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, giao thương quốc tế. Sợi chỉ đỏ xuy&ecirc;n suốt về nhận thức nền kinh tế nước ta trong thời kỳ qu&aacute; độ l&agrave; một nền kinh tế nhiều th&agrave;nh phần, đ&atilde; được khẳng định từ Đại hội VI của Đảng v&agrave; tư tưởng n&agrave;y được c&aacute;c đại hội từ Đại hội VII đến nay kế thừa v&agrave; đặc biệt gần đ&acirc;y nhất l&agrave; c&aacute;c Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 kh&oacute;a XII của Đảng tiếp tục khẳng định, bổ sung v&agrave; ho&agrave;n thiện với nhiều nội dung, biện ph&aacute;p, ch&iacute;nh s&aacute;ch mới. Kh&ocirc;ng những thế, tư tưởng của NEP c&ograve;n được Đảng ta ph&aacute;t triển, mở rộng ở tầm cao mới, đ&oacute; l&agrave; ph&aacute;t triển nền kinh tế thị trường hiện đại v&agrave; hội nhập quốc tế nhằm thực hiện mục ti&ecirc;u &quot;d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh&quot;. Như vậy, từ &ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế mới&rdquo; của V.I.L&ecirc;nin, Đảng ta kh&ocirc;ng chỉ t&igrave;m t&ograve;i, vận dụng s&aacute;ng tạo, m&agrave; c&ograve;n ph&aacute;t triển, mở rộng l&ecirc;n một tầm cao mới để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước gần 35 năm qua.</p> <p style="text-align:justify">Trong bối cảnh to&agrave;n cầu h&oacute;a, hội nhập quốc tế, nhất l&agrave; khi cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ lần thứ tư đang được triển khai mạnh tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới; sự nghiệp đổi mới, c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước ta muốn tiếp tục đạt được những th&agrave;nh tựu vĩ đại, đ&ograve;i hỏi c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n phải s&aacute;ng tạo, vượt qua những kh&aacute;i niệm gi&aacute;o điều, những th&oacute;i quen xơ cứng, t&igrave;m t&ograve;i những biện ph&aacute;p ph&ugrave; hợp với điều kiện ho&agrave;n cảnh cụ thể đất nước, kh&ocirc;ng rập khu&ocirc;n, m&aacute;y m&oacute;c, bảo thủ, tr&igrave; trệ, lu&ocirc;n đề cao t&iacute;nh cầu thị, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận, kh&ocirc;ng ngừng vận dụng s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển ph&ugrave; hợp tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin v&agrave;o thực tiễn với một số giải ph&aacute;p, đ&oacute; l&agrave;: Tiếp tục ho&agrave;n thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa, trong đ&oacute; đặc biệt l&agrave; cơ chế Đảng l&atilde;nh đạo, Nh&agrave; nước quản l&yacute;; hỗ trợ v&agrave; ph&aacute;t triển mạnh mẽ kinh tế tư nh&acirc;n, quan t&acirc;m nhiều hơn tới sản xuất tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp, c&aacute;c l&agrave;ng nghề, c&aacute;c hộ kinh doanh bu&ocirc;n b&aacute;n nhỏ lẻ, c&aacute;c tổ chức x&atilde; hội nghề nghiệp v&agrave; phải quyết liệt cổ phần h&oacute;a c&aacute;c doanh nghiệp nh&agrave; nước; quan t&acirc;m đầu tư hỗ trợ cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo khởi nghiệp ở mọi cấp, mọi ng&agrave;nh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ, ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực v&agrave; khoa học - c&ocirc;ng nghệ; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu n&ocirc;ng nghiệp gắn với x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, quan t&acirc;m chăm lo hơn nữa tới đời sống của n&ocirc;ng d&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><strong>3. Vận dụng tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin v&agrave;o x&acirc;y dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, tổ chức v&agrave; đạo đức</strong></p> <p style="text-align:justify">V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; sớm nhận thấy sức mạnh của tổ chức đảng đối với c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản. Trong t&aacute;c phẩm &ldquo;L&agrave;m g&igrave;&rdquo;, Người đ&atilde; viết:&nbsp;<em>&ldquo;H&atilde;y cho ch&uacute;ng t&ocirc;i một tổ chức những người c&aacute;ch mạng, v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đảo lộn nước Nga l&ecirc;n&rdquo;</em>. C&aacute;i &ldquo;tổ chức&rdquo; V.I.L&ecirc;nin đề cập đến ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;những người c&aacute;ch mạng&rdquo;, một &ldquo;lực lượng&rdquo; những người c&oacute; đủ năng lực thực sự để tham gia v&agrave;o cuộc c&aacute;ch mạng vĩ đại. Người nhấn mạnh:&nbsp;<em>&ldquo;Muốn trở th&agrave;nh một lực lượng ch&iacute;nh trị như thế trước con mắt c&ocirc;ng ch&uacute;ng th&igrave; phải cố gắng rất nhiều v&agrave; bền bỉ để n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c, &oacute;c s&aacute;ng kiến v&agrave; nghị lực của ch&uacute;ng ta l&ecirc;n, chứ chỉ đem d&aacute;n c&aacute;i nh&atilde;n hiệu &ldquo;đội ti&ecirc;n phong&rdquo; v&agrave;o l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn của đội hậu vệ th&igrave; kh&ocirc;ng đủ&rdquo;</em>. N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, V.I.L&ecirc;nin y&ecirc;u cầu phải c&oacute; lực lượng những người c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n ngang tầm nhiệm vụ c&aacute;ch mạng, những người c&aacute;n bộ c&oacute; đủ tri thức, năng lực v&agrave; phẩm chất để c&oacute; thể thực thi những tr&aacute;ch nhiệm c&ocirc;ng t&aacute;c nặng nề trong tổ chức. Khi những con người c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, c&oacute; năng lực c&ocirc;ng t&aacute;c được tập hợp th&agrave;nh một tổ chức hợp l&yacute;, chặt chẽ sẽ tạo n&ecirc;n một sức mạnh cải tạo c&aacute;ch mạng. V&agrave; để &ldquo;tổ chức&rdquo; ngang tầm với y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ, đảng cầm quyền phải biết l&agrave;m cho h&agrave;ng ngũ của m&igrave;nh trong sạch bằng c&aacute;ch đuổi bọn tho&aacute;i h&oacute;a biến chất, cơ hội, th&ugrave; địch ra khỏi Đảng.&nbsp;V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; chỉ r&otilde;<em>:&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; một Đảng sắt th&eacute;p được t&ocirc;i luyện trong đấu tranh, kh&ocirc;ng c&oacute; một đảng được sự t&iacute;n nhiệm của tất cả những phần tử trung thực trong giai cấp&hellip;, kh&ocirc;ng c&oacute; một đảng biết nhận x&eacute;t t&acirc;m trạng quần ch&uacute;ng v&agrave; biết t&aacute;c động v&agrave;o t&acirc;m trạng đ&oacute; th&igrave; kh&ocirc;ng thể tiến h&agrave;nh thắng lợi cuộc đấu tranh ấy được&rdquo;</em>. Đồng thời, Đảng phải giữ vững mối li&ecirc;n hệ mật thiết với đ&ocirc;ng đảo quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, phải giữ g&igrave;n đo&agrave;n kết thống nhất trong Đảng như giữ g&igrave;n con ngươi của mắt m&igrave;nh, phải thường xuy&ecirc;n củng cố những nguy&ecirc;n tắc tổ chức v&agrave; sinh hoạt Đảng.</p> <p style="text-align:justify">Vận dụng tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin, từ khi th&agrave;nh lập đến nay, Đảng ta&nbsp;đặc biệt coi trọng việc x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua c&aacute;c nhiệm kỳ đại hội, Đảng ta đ&atilde; ban h&agrave;nh h&agrave;ng loạt c&aacute;c nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng. Chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng ta đ&atilde; ban h&agrave;nh 4 nghị quyết v&agrave; 01 quy định; Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư đ&atilde; ban h&agrave;nh 124 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn...) để l&atilde;nh đạo, chỉ đạo thực hiện c&oacute; hiệu quả hai nhiệm vụ trọng t&acirc;m về c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng được n&ecirc;u trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nhờ đ&oacute;, bản lĩnh ch&iacute;nh trị, tr&igrave;nh độ, năng lực l&atilde;nh đạo của Đảng ng&agrave;y c&agrave;ng được n&acirc;ng l&ecirc;n, đặc biệt trước mọi kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, Đảng lu&ocirc;n vững v&agrave;ng v&agrave; c&oacute; những quyết s&aacute;ch ph&ugrave; hợp để chỉ đạo xử l&yacute; kịp thời, hiệu quả. Bản chất, lập trường giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n của Đảng được giữ vững; năng lực l&atilde;nh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, trước hết l&agrave; c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; chủ chốt v&agrave; người đứng đầu c&aacute;c cấp từng bước được n&acirc;ng l&ecirc;n; tinh thần tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n c&oacute; tiến bộ; việc ngăn chặn, xử l&yacute; ti&ecirc;u cực, sai phạm, thực h&agrave;nh tiết kiệm, chống tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute; c&oacute; chuyển biến r&otilde; n&eacute;t.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>Để tiếp tục x&acirc;y dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh&nbsp;</strong>về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, tổ chức v&agrave; đạo đức mỗi cấp ủy, tổ chức đảng v&agrave; đảng vi&ecirc;n cần tiếp tục học tập, thấm nhuần s&acirc;u sắc, vận dụng s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động. Trước hết, cần tập trung thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c nghị quyết, chỉ thị, kết luận v&agrave; quy định của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương, Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư về x&acirc;y dựng Đảng, nhất l&agrave; Nghị quyết Trung ương 4 (kho&aacute; XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị về Đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; tăng cường sự l&atilde;nh đạo v&agrave; đo&agrave;n kết, thống nhất trong Đảng; giữ vững nguy&ecirc;n tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước; chủ động ph&ograve;ng ngừa, t&iacute;ch cực đấu tranh l&agrave;m thất bại &acirc;m mưu, thủ đoạn của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, phản động v&agrave; c&aacute;c phần tử cơ hội, bất m&atilde;n ch&iacute;nh trị.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>4. Vận dụng tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin với việc x&acirc;y dựng tổ chức v&agrave; bộ m&aacute;y của to&agrave;n hệ thống ch&iacute;nh trị Nh&agrave; nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả</strong></p> <p style="text-align:justify">V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; khẳng định Nh&agrave; nước kiểu mới của nh&acirc;n d&acirc;n lao động hoạt động dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản, phải đủ sức kiểm k&ecirc;, kiểm so&aacute;t to&agrave;n bộ c&aacute;c hoạt động kinh tế, quản l&yacute; hữu hiệu to&agrave;n bộ đời sống x&atilde; hội. Để Nh&agrave; nước l&agrave;m tốt chức năng cơ bản l&agrave; tổ chức x&acirc;y dựng x&atilde; hội mới, theo V.I.L&ecirc;nin, điều quyết định nhất l&agrave; thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo nh&acirc;n d&acirc;n tham gia v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng việc quản l&yacute; Nh&agrave; nước, tạo điều kiện thiết thực cho nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; thể gi&aacute;m s&aacute;t được hoạt động ch&iacute;nh quyền của m&igrave;nh từ Trung ương đến cơ sở. Theo Người:&nbsp;<em>&ldquo;Ch&uacute;ng ta phải thực h&agrave;nh tiết kiệm tột mức trong bộ m&aacute;y nh&agrave; nước của ch&uacute;ng ta&hellip; chỉ c&oacute; l&agrave;m cho bộ m&aacute;y của ch&uacute;ng ta trong sạch đến tột mức, chỉ c&oacute; giảm bớt đến mức tối đa tất cả những c&aacute;i kh&ocirc;ng tuyệt đối cần thiết, ch&uacute;ng ta mới c&oacute; thể đứng vững được&rdquo;</em>. V.I.L&ecirc;nin y&ecirc;u cầu phải ki&ecirc;n quyết tinh giảm bộ m&aacute;y cắt bỏ những bộ phần thừa theo nguy&ecirc;n tắc &ldquo;th&agrave; &iacute;t m&agrave; tốt&rdquo;. Người cho rằng, c&oacute; t&igrave;nh trạng &ldquo;thừa&rdquo; những con người kh&ocirc;ng biết l&agrave;m g&igrave; để bộ m&aacute;y hoạt động năng động v&agrave; c&oacute; hiệu quả, nhưng lại rất thiếu những người th&agrave;nh thạo biết quản l&yacute; nh&agrave; nước. V.I.L&ecirc;nin đ&ograve;i hỏi phải tăng sức sống cho bộ m&aacute;y bằng c&aacute;ch đưa v&agrave;o đ&oacute;&nbsp;<em>&ldquo;trước hết, những c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;n tiến v&agrave; sau đ&oacute; những phần tử thực sự c&oacute; học thức m&agrave; người ta c&oacute; thể tin chắc rằng họ sẽ kh&ocirc;ng tin một lời n&agrave;o, kh&ocirc;ng n&oacute;i một lời n&agrave;o tr&aacute;i với lương t&acirc;m của họ&rdquo;</em>. Phải học c&aacute;ch quản l&yacute; Nh&agrave; nước, kể cả học những c&aacute;i hay trong khoa học quản l&yacute; nh&agrave; nước của c&aacute;c nước tư bản ti&ecirc;n tiến.</p> <p style="text-align:justify">Vận dụng tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin, Đảng, Nh&agrave; nước ta lu&ocirc;n ch&uacute; trọng x&acirc;y dựng tổ chức bộ m&aacute;y trong to&agrave;n hệ thống ch&iacute;nh trị đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ. Đặc biệt gần đ&acirc;y, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương đ&atilde; ban h&agrave;nh nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về vấn đề n&agrave;y, như: Nghị quyết 18-NQ/TW, ng&agrave;y 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ m&aacute;y của hệ thống ch&iacute;nh trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả v&agrave; Nghị quyết 19-NQ/TW, ng&agrave;y 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức v&agrave; quản l&yacute;, n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; hiệu quả hoạt động của của c&aacute;c đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập. Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị quyết 37-NQ/TW, ng&agrave;y 24/12/2018 về sắp xếp c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện v&agrave; cấp x&atilde;, Nghị quyết 39-NQ/TW, ng&agrave;y 17/4/2015 về tinh giảm bi&ecirc;n chế v&agrave; cơ cấu lại đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức. Do vậy, đến nay tổ chức bộ m&aacute;y to&agrave;n bộ hệ thống ch&iacute;nh trị Nh&agrave; nước đ&atilde; c&oacute; những chuyển biến theo hướng đ&aacute;p ứng với những đ&ograve;i hỏi đặt ra của thực tiễn c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển đất nước v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Một số cơ quan, tổ chức mới được thiết lập, một số cơ quan, tổ chức kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp đ&atilde; được giải thể hoặc s&aacute;p nhập v&agrave;o c&aacute;c cơ quan, tổ chức th&iacute;ch hợp. Trong nội bộ nhiều cơ quan, tổ chức cũng c&oacute; những thay đổi về bộ m&aacute;y, nh&acirc;n sự theo hướng ng&agrave;y c&agrave;ng hợp l&yacute; h&oacute;a với những điều kiện kinh tế - x&atilde; hội đ&atilde; thay đổi. Một số cơ quan nh&agrave; nước, nhất l&agrave; Quốc hội, đ&atilde; được tăng cường c&aacute;c điều kiện, nguồn lực, ng&agrave;y c&agrave;ng thể hiện r&otilde; hơn vai tr&ograve; v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm. C&aacute;c quy định, chế độ, h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; cho hoạt động của hệ thống ch&iacute;nh trị được bổ sung, ph&aacute;t triển, v.v.. Những kết quả quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức bộ m&aacute;y hệ thống ch&iacute;nh trị, những đổi mới về thể chế l&agrave; một những điều kiện cơ bản, quan trọng l&agrave;m n&ecirc;n những th&agrave;nh tựu to lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử của c&ocirc;ng cuộc đổi mới.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, thực tế cho thấy c&ograve;n nhiều vấn đề đang đặt ra trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức bộ m&aacute;y của hệ thống ch&iacute;nh trị nước ta hiện nay.&nbsp;Để&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng tổ chức bộ m&aacute;y hệ thống ch&iacute;nh trị Nh&agrave; nước tiếp tục đạt được nhiều kết quả cơ bản v&agrave; to lớn&nbsp;hơn nữa; cấp ủy, tổ chức đảng, ch&iacute;nh quyền, đo&agrave;n thể c&aacute;c cấp v&agrave; c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n cần tiếp tục học tập, qu&aacute;n triệt v&agrave; vận dụng s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc; nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh. Cụ thể: Tiếp tục đổi mới nhận thức l&yacute; luận về chủ nghĩa x&atilde; hội, về tổ chức bộ m&aacute;y hệ thống ch&iacute;nh trị trong điều kiện mới; &nbsp;kh&ocirc;ng ngừng nghi&ecirc;n cứu, l&agrave;m r&otilde; nhận thức l&yacute; luận về vai tr&ograve;, phương thức l&atilde;nh đạo v&agrave; cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh tổng thể tổ chức bộ m&aacute;y hệ thống ch&iacute;nh trị Việt Nam đ&aacute;p ứng những y&ecirc;u cầu đặt ra trong thời kỳ mới; x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện chiến lược mới về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ.</p> <p style="text-align:right"><strong>(Nguồn: Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương)</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN