Nuôi dưỡng và dám thực hiện khát vọng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Biết nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; d&aacute;m thực hiện, biến kh&aacute;t vọng th&agrave;nh hiện thực, nhiều bạn trẻ đ&atilde; chọn cống hiến, chọn dấn th&acirc;n l&agrave;m lẽ sống, l&agrave; niềm tự h&agrave;o của thanh ni&ecirc;n.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35024/Co%20Le.jpg" style="height:273px; width:586px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy - Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đ&atilde; kh&iacute;ch lệ c&aacute;c bạn trẻ như thế khi ph&aacute;t biểu trước Đại hội đại biểu Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 v&agrave;o ng&agrave;y 16-4.</em></span></p> <p><strong>Khi tuổi trẻ dấn th&acirc;n</strong></p> <p style="text-align:justify">Nhắc lại c&acirc;u chuyện tuổi trẻ TP.HCM đ&atilde; c&oacute; mặt ở thời khắc khốc liệt nhất của đại dịch COVID-19 qu&eacute;t qua TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM n&oacute;i đi đ&acirc;u cũng thấy h&igrave;nh ảnh thanh ni&ecirc;n. &quot;C&aacute;c bạn đ&atilde; chọn dấn th&acirc;n v&agrave;o nơi nguy hiểm nhất để bảo vệ sức khỏe người d&acirc;n, truyền cho ch&uacute;ng ta động lực chiến thắng của một TP mạnh mẽ, bắt tay ngay v&agrave;o những việc để TP khỏe v&agrave; thực tế TP đang khỏe lại&quot; - b&agrave; Lệ ghi nhận.</p> <p style="text-align:justify">Từ c&acirc;u chuyện ấy, b&agrave; Lệ mong mỗi bạn trẻ h&atilde;y tiếp tục thể hiện sự s&aacute;ng tạo bằng việc khởi nghiệp, l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng cho ch&iacute;nh m&igrave;nh. Đồng thời đ&oacute;ng g&oacute;p, hiến kế &yacute; tưởng về chuyển đổi số, x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, tham gia cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị để TP kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; điểm đến của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi đ&aacute;ng sống v&agrave; được người trẻ khắp nơi chọn để học tập, lập nghiệp, dấn th&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Từ g&oacute;c độ người l&atilde;nh đạo hoạt động HĐND TP, b&agrave; Nguyễn Thị Lệ kỳ vọng Đo&agrave;n l&agrave;m tốt hơn vai tr&ograve; gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; phản biện x&atilde; hội trước c&aacute;c vấn đề, chủ trương của TP.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Theo b&agrave;, phần lớn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của khối l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ, c&oacute; điều kiện tiếp cận sớm văn bản chỉ đạo của trung ương, TP n&ecirc;n điều cần l&agrave; c&aacute;c bạn h&atilde;y nhạy b&eacute;n ph&aacute;t hiện vấn đề, kịp thời tham mưu l&atilde;nh đạo giải quyết những ph&aacute;t sinh chứ kh&ocirc;ng đợi đến l&uacute;c tổng kết.</p> <p style="text-align:justify">&quot;Mỗi bạn đặt m&igrave;nh v&agrave;o vị tr&iacute; người d&acirc;n, doanh nghiệp để thấu hiểu v&agrave; chia sẻ. C&oacute; như vậy c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch quản l&yacute; nh&agrave; nước mới nhanh ch&oacute;ng đi v&agrave;o thực tế để phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n tốt hơn&quot; - b&agrave; Lệ nhấn mạnh.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Hoạt động l&agrave; ở cơ sở</strong></p> <p style="text-align:justify">B&iacute; thư Đo&agrave;n khối Nguyễn Đăng Khoa cho biết phương ch&acirc;m &quot;Hướng về cơ sở, ph&aacute;t huy cơ sở, c&ugrave;ng l&agrave;m với cơ sở&quot; l&agrave; b&agrave;i học qu&yacute; b&aacute;u m&agrave; Đo&agrave;n khối đ&atilde; đ&uacute;c kết được trong nhiệm kỳ vừa qua sẽ tiếp tục vận h&agrave;nh thời gian tới.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Hướng về cơ sở l&agrave; mục ti&ecirc;u của phong tr&agrave;o, ph&aacute;t huy cơ sở l&agrave; nguồn lực v&agrave; động lực của phong tr&agrave;o v&agrave; c&ugrave;ng l&agrave;m với cơ sở ch&iacute;nh l&agrave; phương thức của phong tr&agrave;o.</p> <p style="text-align:justify">Đồng t&igrave;nh v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao điều n&agrave;y, B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Phan Thị Thanh Phương cho rằng sẽ c&oacute; biến động khi thực hiện tinh giản bi&ecirc;n chế tại c&aacute;c đơn vị.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Do đ&oacute;, kh&ocirc;ng chỉ cần nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh nhu cầu của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n khối, c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n cần được thiết kế v&agrave; đổi mới phương thức ph&ugrave; hợp với thực tiễn, gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n, ph&aacute;t huy khả năng s&aacute;ng tạo, khẳng định bản lĩnh của tuổi trẻ trong khối.</p> <p style="text-align:justify">&quot;Tự mỗi bạn h&atilde;y từ l&agrave;m đ&uacute;ng, l&agrave;m tr&ograve;n tr&aacute;ch nhiệm phải tiến tới l&agrave;m tốt c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh, lu&ocirc;n biết tự đ&agrave;o tạo, tự trui r&egrave;n bản lĩnh ch&iacute;nh trị, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ, kỹ năng, th&aacute;i độ c&ocirc;ng t&aacute;c... để đ&aacute;p ứng tốt nhiệm vụ, trở th&agrave;nh người vừa hồng vừa chuy&ecirc;n&quot; - chị Thanh Phương n&oacute;i.</p> <p style="text-align:justify">Trong khi đ&oacute;, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ nhắc Đo&agrave;n phải l&agrave; người bạn thật sự của thanh ni&ecirc;n. Điều n&agrave;y đ&ograve;i hỏi từng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n kh&ocirc;ng được chủ quan m&agrave; cần chủ động nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh, nhu cầu thanh ni&ecirc;n. B&agrave; Lệ cũng đề nghị cấp ủy Đảng phải chăm ch&uacute;t cho Đo&agrave;n, cho thanh ni&ecirc;n để x&acirc;y dựng đội ngũ kế thừa xứng đ&aacute;ng.</p> <p style="text-align:justify">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy n&oacute;i cấp ủy Đảng trực tiếp l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n cần thường xuy&ecirc;n đặt h&agrave;ng cho thanh ni&ecirc;n những c&ocirc;ng việc cụ thể. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi tin y&ecirc;u, kỳ vọng v&agrave;o c&aacute;c bạn trẻ h&ocirc;m nay ch&iacute;nh l&agrave; đội ngũ l&atilde;nh đạo tương lai của TP. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn biến quyết t&acirc;m th&agrave;nh h&agrave;nh động, kh&aacute;t vọng th&agrave;nh hiện thực&quot; - b&agrave; Lệ ph&aacute;t biểu.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(217, 234, 211); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Đại hội điểm khu vực trường học</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng ng&agrave;y 16-4, Đại hội Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP.HCM lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2024), đại hội điểm khu vực trường học, đ&atilde; diễn ra. Với chủ đề &quot;Tuổi trẻ Học viện C&aacute;n bộ TP.HCM đo&agrave;n kết - ti&ecirc;n phong - đổi mới - ph&aacute;t triển&quot;, 150 đại biểu ch&iacute;nh thức dự đại hội đ&atilde; th&ocirc;ng qua 12 chỉ ti&ecirc;u, 2 chương tr&igrave;nh trọng t&acirc;m v&agrave; 1 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n của nhiệm kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, c&aacute;c bạn đ&atilde; tham gia 6 diễn đ&agrave;n để đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến cho văn kiện đại hội nhiệm kỳ mới c&ugrave;ng tọa đ&agrave;m &quot;X&acirc;y dựng h&igrave;nh mẫu sinh vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ TP.HCM&quot;. Đồng thời, tham gia 3 h&agrave;nh tr&igrave;nh tham quan, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong lập th&acirc;n, lập nghiệp v&agrave; gi&aacute;o dục truyền thống.</span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong>QUỐC LINH (Tuổi Trẻ)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;