Lối sống của thanh niên thành phố - Nhận thức và hành động vì thành phố văn minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Cuốn&nbsp;tiểu thuyết&nbsp;nổi tiếng &ldquo;Th&eacute;p đ&atilde; t&ocirc;i thế đấy&rdquo; của nh&agrave; văn&nbsp;Nikolai A. Ostrovsky với nh&acirc;n vật Pavel Corsaghin đ&atilde; từng n&oacute;i l&ecirc;n l&yacute; tưởng sống đẹp: &ldquo;C&aacute;i qu&yacute; nhất của con người ta l&agrave; sự sống. Đời người chỉ sống c&oacute; một lần. Phải sống sao cho khỏi x&oacute;t xa, &acirc;n hận v&igrave; những năm th&aacute;ng đ&atilde; sống ho&agrave;i, sống ph&iacute;, cho khỏi hổ thẹn v&igrave; dĩ v&atilde;ng ti tiện v&agrave; h&egrave;n đớn của m&igrave;nh, để khi nhắm mắt xu&ocirc;i tay c&oacute; thể n&oacute;i rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đ&atilde; hiến d&acirc;ng cho sự nghiệp cao đẹp nhất tr&ecirc;n đời, sự nghiệp giải ph&oacute;ng lo&agrave;i người&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/3/34980/Tham%20me%20VNAH.jpg" style="height:373px; width:575px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:pt sans,sans-serif">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></span></p> <p style="text-align:justify">Theo Từ điển Tiếng Việt, lối sống l&agrave; &ldquo;h&igrave;nh thức diễn ra của hoạt động đ&atilde; trở th&agrave;nh ổn định, mang đặc điểm ri&ecirc;ng&rdquo; (*).</p> <p style="text-align:justify">Lối sống hay phong c&aacute;ch sống, nếp sống l&agrave; những n&eacute;t điển h&igrave;nh, được lặp đi lặp lại v&agrave; định h&igrave;nh th&agrave;nh phong c&aacute;ch, th&oacute;i quen trong đời sống từ ăn, mặc, ở, đi lại, t&aacute;i tạo giống n&ograve;i đến học h&agrave;nh, vui chơi, giao tiếp v&agrave; thỏa m&atilde;n nhu cầu tr&iacute; tuệ, thẩm mỹ&hellip; của c&aacute; nh&acirc;n, nh&oacute;m x&atilde; hội, d&acirc;n tộc, hay l&agrave; cả một nền văn h&oacute;a. Lối sống của thanh ni&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; phương thức sống được thể hiện qua sự lựa chọn c&aacute;c hoạt động v&agrave; c&aacute;ch thức thực hiện c&aacute;c hoạt động mang đậm dấu ấn c&aacute; nh&acirc;n của thanh ni&ecirc;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Đến ng&agrave;y 01/4/2019, d&acirc;n số th&agrave;nh phố đạt hơn 8,99 triệu người, l&agrave; địa phương đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất cả nước trong đ&oacute; thanh ni&ecirc;n chiếm tr&ecirc;n 1/3 d&acirc;n số của th&agrave;nh phố. Văn h&oacute;a, lối sống của thanh ni&ecirc;n l&agrave; nh&acirc;n tố quyết định để x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh văn minh, hiện đại.&nbsp;Do vậy, x&acirc;y dựng lối sống t&iacute;ch cực, hiện đại, l&agrave;nh mạnh, định hướng l&yacute; tưởng sống cho thanh ni&ecirc;n nhằm ph&aacute;t huy tối đa vai tr&ograve; của nguồn lực n&agrave;y đối với sự ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố l&agrave; nhiệm vụ quan trọng của Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;̣ng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">Trong truyền thống vẻ vang của Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tuổi trẻ thành ph&ocirc;́ đ&atilde; t&ocirc; thắm l&aacute; cờ Đo&agrave;n với phong tr&agrave;o &ldquo;Ba sẵn s&agrave;ng&quot;,&nbsp;&quot;Năm xung phong&rdquo;, phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n &ldquo;Lập th&acirc;n, lập nghiệp&rdquo; đến chiến dịch &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;&rdquo;, c&aacute;c hoạt động học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh được tổ chức đ&atilde; c&oacute; t&aacute;c dụng v&agrave; &yacute; nghĩa to lớn đối với định hướng l&yacute; tưởng sống đẹp cho thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. Đặc biệt, việc định hướng lối sống đẹp của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố được Th&agrave;nh đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phủ s&oacute;ng khắp c&aacute;c đối tượng thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c nhau như: &ldquo;Kỳ nghỉ hồng&rdquo; của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, &ldquo;H&agrave;nh qu&acirc;n xanh&rdquo; của thanh ni&ecirc;n lực lượng vũ trang, &ldquo;Hoa phượng đỏ&rdquo; d&agrave;nh cho học sinh phổ th&ocirc;ng, chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo;, &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; xanh&rdquo; d&agrave;nh cho học sinh, sinh vi&ecirc;n. Lối sống đẹp ấy của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; lan toả ra nhiều tỉnh th&agrave;nh trong cả nước v&agrave; quốc tế.</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đang đứng trước những đ&ograve;i hỏi, th&aacute;ch thức mới đ&oacute; l&agrave;: Lối sống của thanh ni&ecirc;n c&oacute; nhiều biểu hiện ti&ecirc;u cực: thanh ni&ecirc;n sống bu&ocirc;ng thả bản th&acirc;n, &iacute;ch kỷ, thờ ơ, thiếu tr&aacute;ch nhiệm với gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội, chạy theo lối sống thực dụng, thiếu trung thực&hellip;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/3/34980/4.%20m%E1%BB%9F%20r%E1%BB%99ng%20v%C3%B9ng%20xanh...%204.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố xung k&iacute;ch ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19&nbsp;<span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:pt sans,sans-serif">&nbsp;- Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></span></p> <p style="text-align:justify">Thực trạng tr&ecirc;n kh&ocirc;ng phải quy kết rằng thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố h&ocirc;m nay &iacute;t c&oacute; l&yacute; tưởng cao đẹp như lớp thanh ni&ecirc;n c&aacute;ch mạng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, rằng thanh ni&ecirc;n h&ocirc;m nay qu&aacute; vị kỷ, kh&ocirc;ng c&oacute; lối sống đẹp mà qua đ&oacute; gi&uacute;p Đo&agrave;n ch&uacute;ng ta h&igrave;nh dung được một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đang thiếu vắng l&yacute; tưởng v&agrave; gi&aacute; trị sống cho tương lai. V&agrave; một khi thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng t&igrave;m được &yacute; nghĩa v&agrave; gi&aacute; trị sống đ&iacute;ch thực sẽ dễ d&agrave;ng lao v&agrave;o những cuộc chơi v&ocirc; bổ, muốn l&agrave;m c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; kh&aacute;c thường để tho&aacute;t khỏi sự trống trải, nh&agrave;m ch&aacute;n, t&igrave;m kiếm bế tắc kh&ocirc;ng lối tho&aacute;t cho cuộc đời. Do vậy, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố với vai tr&ograve; l&agrave; một tổ chức ch&iacute;nh trị x&atilde; hội cần phải nỗ lực hơn nữa, đổi mới hơn nữa c&aacute;ch thức định hướng lối sống đẹp cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify"><strong><em>Trước ti&ecirc;n</em></strong>, phải cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ch&uacute;ng ta thấy r&otilde; lối sống như thế n&agrave;o được coi l&agrave; lối sống đẹp? Sống đẹp l&agrave; phải sống c&oacute; l&yacute; tưởng, có bản lĩnh vững vàng, có đạo đức trong sáng, có mục đích rõ ràng và m&ocirc;̣t nghị lực đ&ecirc;̉ ph&acirc;́n đ&acirc;́u đạt được mục đích đó. Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; hi&ecirc;̣n th&acirc;n lối sống cao đẹp. ch&iacute;nh Người lu&ocirc;n quan t&acirc;m, đặt ni&ecirc;̀m tin, sự kỳ vọng rất lớn vào th&ecirc;́ h&ecirc;̣ trẻ. Ng&agrave;y 17 th&aacute;ng 8 năm 1947, nh&acirc;n dịp Hội nghị Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, B&aacute;c Hồ đ&atilde; viết trong &ldquo;Thư gửi c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n&rdquo; rằng: &ldquo;Người ta thường n&oacute;i: Thanh ni&ecirc;n l&agrave; người chủ tương lai của nước nh&agrave;. Thật vậy, nước nh&agrave; thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn l&agrave; do c&aacute;c thanh ni&ecirc;n. Thanh ni&ecirc;n muốn l&agrave;m người chủ tương lai cho xứng đ&aacute;ng th&igrave; ngay hiện tại phải r&egrave;n luyện tinh thần v&agrave; lực lượng của m&igrave;nh, phải l&agrave;m việc để chuẩn bị cho c&aacute;i tương lai đ&oacute;&rdquo;. Thanh ni&ecirc;n l&agrave; thế hệ l&agrave;m chủ tương lai của đất nước, muốn xứng đ&aacute;ng vai tr&ograve; l&agrave;m chủ th&igrave; phải kh&ocirc;ng ngừng học tập. V&igrave; vậy, B&aacute;c rất quan t&acirc;m đến việc học tập, tu dưỡng, r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ của thanh ni&ecirc;n. B&aacute;c chỉ r&otilde;: &ldquo;Nhiệm vụ ch&iacute;nh của thanh ni&ecirc;n, học sinh l&agrave; học. Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nh&acirc;n d&acirc;n, l&agrave;m cho d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh tức l&agrave; để l&agrave;m trọn nhiệm vụ người l&agrave;m chủ nước nh&agrave;&rdquo;.</p> <p style="margin-left:3pt; text-align:justify"><strong><em>Thứ hai,</em></strong> để ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Đo&agrave;n trong việc định hướng lối sống cho thanh ni&ecirc;n th&igrave; n&ecirc;n th&agrave;nh lập C&acirc;u lạc bộ thanh ni&ecirc;n ở c&aacute;c đo&agrave;n cơ sở bởi đ&oacute; l&agrave; nơi tập hợp những thanh ni&ecirc;n c&oacute; c&ugrave;ng sở th&iacute;ch, nhu cầu, nguyện vọng, c&ugrave;ng nhau hoạt động để đạt được một mục đ&iacute;ch n&agrave;o đ&oacute;. C&acirc;u lạc bộ kh&ocirc;ng những đem lại quyền hưởng thụ văn h&oacute;a văn nghệ, quyền chia sẻ, quyền nghỉ ngơi, vui chơi giải tr&iacute; t&iacute;ch cực cho thanh ni&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n gi&aacute;o dục, động vi&ecirc;n, tổ chức thanh ni&ecirc;n tham gia tự gi&aacute;c v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh quản l&yacute;, s&aacute;ng tạo v&agrave; x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a cơ sở; gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n n&acirc;ng n&acirc;ng cao kiến thức về mọi mặt trong chuy&ecirc;n m&ocirc;n, trong học tập, lao động, c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; trong giao tiếp h&agrave;ng ng&agrave;y.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;<strong><em>Thứ ba,</em></strong><strong> </strong>gi&aacute;o dục lối sống đẹp qua những tấm gương điển h&igrave;nh đó là những chi&ecirc;́n sỹ c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n ki&ecirc;n cường ngày đ&ecirc;m đ&acirc;́u tranh với t&ocirc;̣i phạm, những gương bác sỹ trẻ t&acirc;̣n t&acirc;m cứu người với phương ch&acirc;m &ldquo;Lương y như từ m&acirc;̃u&rdquo;; những sinh, sinh vi&ecirc;n nghèo vượt khó học giỏi; những anh n&ocirc;ng d&acirc;n làm kinh t&ecirc;́ giỏi hay những doanh nh&acirc;n trẻ thành đạt; những thanh ni&ecirc;n sau cai t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng tốt&hellip; gi&uacute;p cho c&aacute;c gi&aacute; trị tốt đẹp ấy c&oacute; sức lan tỏa đến thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><strong><em>Thứ tư,</em></strong><strong> </strong>lối sống đẹp kh&ocirc;ng phải tự nhi&ecirc;n m&agrave; c&oacute; được; đ&oacute; phải l&agrave; kết quả của một qu&aacute; tr&igrave;nh gi&aacute;o dục, học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n ch&uacute;ng ta l&agrave; một mắt x&iacute;ch quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh ấy. Đo&agrave;n h&atilde;y h&igrave;nh th&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n m&igrave;nh l&yacute; tưởng sống cao đẹp kh&ocirc;ng phải nằm trong những ước mơ bay bổng, xa vời m&agrave; nhiều khi n&oacute; được thể hiện qua những việc b&igrave;nh dị nhất, vừa sức nhất, cụ thể nhất của thanh ni&ecirc;n: bỏ r&aacute;c đ&uacute;ng nơi quy định, xếp ghế gọn g&agrave;ng sau mỗi buổi họp&hellip; Bởi qua kết quả h&agrave;nh động v&agrave; việc l&agrave;m thiết thực mới chứng minh được l&ograve;ng y&ecirc;u thương con người, &yacute; thức tự gi&aacute;c của thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><strong><em>Thứ năm, </em></strong>tổ chức<strong> </strong>Đo&agrave;n l&agrave; người bạn của thanh ni&ecirc;n n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n lắng nghe, chia sẻ v&agrave; đồng h&agrave;nh thường xuy&ecirc;n hơn mỗi khi thanh ni&ecirc;n m&igrave;nh đang gặp phải từ thực tế cuộc sống. Cũng qua đ&oacute;, gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n b&igrave;nh t&acirc;m, lấy lại thăng bằng v&agrave; nh&igrave;n nhận được c&aacute;c gi&aacute; trị sống tốt m&agrave; bản th&acirc;n mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trước đ&acirc;y chưa nhận thức được do ảnh hưởng của m&ocirc;i trường sống phức tạp xung quanh m&igrave;nh hoặc đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&ocirc;i khi chưa c&oacute; đủ tự tin, đủ nghị lực vượt qua những kh&oacute; khăn của bản th&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Trong B&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh trị tại Đại hội XIII của Đảng đ&atilde; chỉ r&otilde;: &ldquo;Tăng cường gi&aacute;o dục thế hệ trẻ về l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn ho&aacute;, n&acirc;ng cao l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, nu&ocirc;i dưỡng ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n; n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm đối với đất nước, với x&atilde; hội; x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường, điều kiện học tập, lao động, giải tr&iacute;, r&egrave;n luyện để ph&aacute;t triển l&agrave;nh mạnh, to&agrave;n diện, h&agrave;i ho&agrave; cả về tr&iacute; tuệ, thể chất v&agrave; gi&aacute; trị thẩm mỹ. Tạo động lực cho thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch trong học tập, lao động s&aacute;ng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; l&agrave;m chủ c&aacute;c kiến thức khoa học, c&ocirc;ng nghệ hiện đại, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; quan trọng trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; nh&acirc;n vật trung t&acirc;m của tổ chức Đo&agrave;n. Do vậy, với những &yacute; kiến tr&ecirc;n đ&acirc;y, m&ocirc;̃i Đo&agrave;n cơ sở cần tăng cường hơn nữa việc định hướng lối sống cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n để tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng trở th&agrave;nh &yacute; thức thường trực của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c; để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sống, l&agrave;m việc theo hiến ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p luật, sẵn s&agrave;ng đấu tranh với c&aacute;i xấu, c&aacute;i ti&ecirc;u cực góp th&ecirc;m ti&ecirc;́ng nói, tiếp th&ecirc;m sức mạnh chung tay hành đ&ocirc;̣ng; cùng vi&ecirc;́t ti&ecirc;́p n&ecirc;n những trang lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng v&ecirc;̀ Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh suốt 91 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng.</p> <p style="text-align:right"><strong>ThS. CHU THỊ HIỀN</strong></p> <p style="text-align:right"><em>Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm CLB L&yacute; luận trẻ</em></p> <p style="text-align:right"><em>Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></p> <p style="text-align:justify">----</p> <p style="text-align:justify">(*) Ho&agrave;ng Ph&ecirc; (2010),&nbsp;<em>Từ điển tiếng Việt</em>, Nxb Từ điển B&aacute;ch khoa, H&agrave; Nội, tr. 750.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;