Cùng chung tay sửa chữa "Nhà tình bạn"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>C&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; sẽ gi&uacute;p Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn ổn định v&agrave; ph&aacute;t triển cuộc sống hơn.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34811/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n kỷ niệm 15 năm th&agrave;nh lập Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh (15/11/2006 &ndash; 15/11/2021). Trung t&acirc;m đ&atilde; x&aacute;c lập c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; để ch&agrave;o mừng ng&agrave;y th&agrave;nh lập. Được biết&nbsp;đ&acirc;y cũng l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh nhằm kịp thời hỗ trợ chăm lo c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; B&igrave;nh Lợi, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 15/12/2021, Trung t&acirc;m hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp c&ugrave;ng với&nbsp;Huyện đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh, x&atilde; đo&agrave;n B&igrave;nh Lợi, c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh l&agrave; Team Từ thiện Tam Bảo, nh&oacute;m bạn c&ocirc; Mai H&acirc;n...&nbsp;&nbsp;tổ chức Lễ Kh&aacute;nh Th&agrave;nh Nh&agrave; T&igrave;nh Bạn cho gia đ&igrave;nh em Nguyễn H&ugrave;ng Hậu.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34811/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Trải qua hơn 1 th&aacute;ng thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; được ho&agrave;n thiện.&nbsp;Để ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo;, Ban tổ chức c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; nhận được sự quan t&acirc;m, hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh từ ph&iacute;a đơn vị hỗ trợ với tổng gi&aacute; trị &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; ban đầu l&agrave; 71.000.000 đồng. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng c&oacute; ph&aacute;t sinh th&ecirc;m kinh ph&iacute;, b&ecirc;n ph&iacute;a đơn vị thực hiện cũng đ&atilde; c&oacute; hỗ&nbsp;trợ th&ecirc;m v&agrave; n&acirc;ng tổng kinh ph&iacute; khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; l&agrave; 79.000.000 đồng.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là Diễn đàn “Khát vọng thanh niên Thành phố Bác” do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 14/10 cùng các chương trình gắn chặt với đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 10 trong toàn Đoàn.

Agile Việt Nam
;