Ngày hội “Tuổi trẻ Phú Nhuận với an toàn giao thông”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>S&aacute;ng 12/12, Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận phối hợp tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Tuổi trẻ Ph&uacute; Nhuận với an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo;. </strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34798/1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></p> <p>Tại ng&agrave;y hội, &ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh Quốc Việt &ndash; Hướng dẫn vi&ecirc;n l&aacute;i xe an to&agrave;n hệ thống Head Visacoop đ&atilde; cung cấp c&aacute;c kiến thức về thực trạng an to&agrave;n giao th&ocirc;ng hiện nay tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, tr&igrave;nh chiếu c&aacute;c đoạn phim về những t&igrave;nh huống nguy hiểm tr&ecirc;n đường phố, đồng thời chỉ ra những nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến tai nạn giao th&ocirc;ng. C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n được trải nghiệm thực tập l&aacute;i xe tr&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh điện tử, tham gia thực h&agrave;nh thực địa với c&aacute;c kỹ năng điều khiển phương tiện giao th&ocirc;ng an to&agrave;n, xử l&iacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống thường gặp, từ đ&oacute; mang lại sự an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34798/2.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34798/3.jpg" style="height:675px; width:1200px" /><em>C&aacute;c hoạt động trong ng&agrave;y hội.</em></p> <p>Ban tổ chức đ&atilde; trao những phần qu&agrave; tặng gồm n&oacute;n bảo hiểm, &aacute;o mưa đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi trải nghiệm trong ng&agrave;y hội. Cũng trong ng&agrave;y hội, ban tổ chức đ&atilde; tổ chức điểm thay nhớt xe miễn ph&iacute; cho 200 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;