Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify"><strong>Nếu chỉ n&oacute;i hai chữ &ldquo;k&iacute;nh mến&rdquo; th&igrave; ắt hẳn chưa đủ để mỗi đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; thể diễn tả hết t&igrave;nh cảm của m&igrave;nh d&agrave;nh cho Tổng B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Ph&uacute; Trọng. </strong></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34572/Bac%20Trong.jpg" style="height:375px; width:600px" /></strong></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:center"><span style="font-size:9px"><em>Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng tặng hoa c&aacute;c đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu (C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh 2019 - Phan Thị Lan Anh) tại buổi gặp mặt &quot;Đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu to&agrave;n quốc học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; năm 2019. Ảnh: ĐĂNG KHOA (B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n)</em></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">Với t&ocirc;i, Tổng B&iacute; thư kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một vị l&atilde;nh đạo t&agrave;i ba, một người cộng sản ch&acirc;n ch&iacute;nh, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một h&igrave;nh mẫu cho phong c&aacute;ch l&atilde;nh đạo giản dị, gần d&acirc;n, s&aacute;t d&acirc;n, lu&ocirc;n v&igrave; lợi &iacute;ch của Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&oacute; một tr&aacute;i tim v&ocirc; c&ugrave;ng nh&acirc;n hậu. Được sinh ra trong một gia đ&igrave;nh bần n&ocirc;ng, nhưng với &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n, học hỏi kh&ocirc;ng ngừng nghỉ, Tổng B&iacute; thư đ&atilde; trở th&agrave;nh một vị Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Ch&iacute;nh trị học mang khả năng l&yacute; luận s&acirc;u sắc v&agrave; nguồn tri thức vốn c&oacute; của m&igrave;nh phục vụ cho Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n hết m&igrave;nh d&ugrave; Tổng B&iacute; thư đ&atilde; ở tuổi 77.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">T&ocirc;i may mắn được sinh ra trong một gia đ&igrave;nh với nhiều thế hệ phục vụ c&aacute;ch mạng, tham gia l&agrave;m ch&iacute;nh trị n&ecirc;n từ nhỏ t&ocirc;i đ&atilde; thừa hưởng được sự y&ecirc;u th&iacute;ch t&igrave;m hiểu về nền ch&iacute;nh trị v&agrave; c&aacute;c vị l&atilde;nh đạo Việt Nam qua c&aacute;c thời kỳ. T&ocirc;i c&ograve;n nhớ m&igrave;nh đ&atilde; từng đọc một b&agrave;i b&aacute;o c&oacute; nội dung &ldquo;<em>giọt nước mắt rơi v&agrave;o lịch sử</em>&rdquo; của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng khi ph&aacute;t biểu nhận lỗi trước to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n về &ldquo;một số khuyết điểm lớn&rdquo; của tổ chức Đảng cả hiện tại lẫn c&aacute;c nhiệm kỳ trước tại Hội nghị Trung ương 6, Kh&oacute;a XI.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">L&uacute;c ấy, t&ocirc;i nghĩ Tổng B&iacute; thư thật sự đau x&oacute;t với những khuyết điểm đang tồn tại v&agrave; nỗi trăn trở, nghẹn ng&agrave;o của một người đứng đầu tổ chức Đảng. Trong phong c&aacute;ch ăn mặc, t&ocirc;i được biết đến Tổng B&iacute; thư l&agrave; một người v&ocirc; c&ugrave;ng giản dị khi chứng kiến bộ vest m&agrave; Tổng B&iacute; thư mặc để tuy&ecirc;n thệ nhậm chức Chủ tịch nước v&agrave;o năm 2018 cũng ch&iacute;nh l&agrave; bộ vest m&agrave; 12 năm trước Tổng B&iacute; thư đ&atilde; mặc khi c&ograve;n l&agrave; người đứng đầu Quốc hội.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">Một vị Đại biểu Quốc hội từng nhận x&eacute;t về trang phục của Tổng B&iacute; thư rằng &ldquo;<em>Ngo&agrave;i những dịp thực hiện nghi lễ cần mặc vest, c&ograve;n lại &ocirc;ng thường mặc những bộ quần &aacute;o giản dị, c&oacute; những chiếc &aacute;o cũ đến sờn vai</em>&rdquo;. Chỉ bấy nhi&ecirc;u đ&oacute; cũng đủ để cho thấy một phong c&aacute;ch ăn mặc giản dị, một tấm gương s&aacute;ng về thực h&agrave;nh tiết kiệm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại. Kh&ocirc;ng những thế c&ograve;n c&oacute; một sự thật l&agrave; việc người đứng đầu Đảng v&agrave; gia đ&igrave;nh vẫn đang sinh sống tại một căn nh&agrave; c&ocirc;ng vụ nằm tr&ecirc;n một con phố nhỏ thuộc quận Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội - một t&agrave;i sản của Đảng cấp từ thời Tổng B&iacute; thư c&ograve;n l&agrave;m l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">T&ocirc;i thật sự x&uacute;c động với h&igrave;nh ảnh Tổng B&iacute; thư nghẹn ng&agrave;o mỗi khi ph&aacute;t biểu v&agrave; nhắc rất nhiều về những lời dạy của B&aacute;c Hồ tại c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của quốc gia, d&acirc;n tộc. Những ng&agrave;y lễ kỷ niệm về Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng, về Ng&agrave;y sinh của B&aacute;c Hồ cho thấy một t&igrave;nh cảm v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; b&aacute;u kh&ocirc;ng chỉ của Tổng b&iacute; thư m&agrave; c&ograve;n l&agrave; của to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n d&agrave;nh cho vị l&atilde;nh tụ k&iacute;nh y&ecirc;u của ch&uacute;ng ta. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cho d&ugrave; ở bất k&igrave; vị tr&iacute; n&agrave;o, ho&agrave;n cảnh ra sao Tổng B&iacute; thư&nbsp;c&ograve;n l&agrave; một người học tr&ograve; lễ ph&eacute;p, phải đạo khi Tổng B&iacute; thư thường xuy&ecirc;n về thăm những ng&ocirc;i trường cũ, những người thầy, c&ocirc; gi&aacute;o năm xưa đ&atilde; dạy dỗ m&igrave;nh. Đ&acirc;y c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; một điều m&agrave; bản th&acirc;n t&ocirc;i v&agrave; thế hệ trẻ ng&agrave;y nay cần phải học hỏi thật nhiều ở Tổng B&iacute; thư v&igrave; ch&uacute;ng ta đ&ocirc;i khi l&atilde;ng qu&ecirc;n đi những điều giản đơn ấy.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">Sự giản dị của Tổng B&iacute; thư c&ograve;n được thể hiện qua những lời n&oacute;i đầy cứng rắn nhưng cũng v&ocirc; c&ugrave;ng khi&ecirc;m tốn, trong đ&oacute; c&oacute; thể nhắc đến những lời ph&aacute;t biểu trước Quốc hội khi nhậm chức Chủ tịch nước, Tổng B&iacute; thưđ&atilde; nhắc nhớ về cảm gi&aacute;c khi được bầu l&agrave;m Chủ tịch Quốc hội với hai c&acirc;u thơ:&nbsp;<em>&ldquo;Nghĩ m&igrave;nh phận mỏng c&aacute;nh chuồn/ Khu&ocirc;n xanh biết c&oacute; vu&ocirc;ng tr&ograve;n m&agrave; hay.&rdquo;</em>&nbsp;Chỉ với hai c&acirc;u thơ cũng đủ cho thấy Tổng B&iacute; thư lu&ocirc;n khi&ecirc;m tốn trước khả năng của m&igrave;nh, kh&ocirc;ng d&aacute;m nghĩ những điều qu&aacute; lớn lao, chỉ mong ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ m&agrave; Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute; như lời Tổng B&iacute; thư&nbsp;tuy&ecirc;n thệ. Hay khi tiếp tục được bầu l&agrave;m Tổng B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kh&oacute;a XIII, với sự t&iacute;n nhiệm gần như tuyệt đối,&nbsp;Tổng B&iacute; thư đ&atilde; chia sẻ &ldquo;<em>B&acirc;y giờ t&ocirc;i kh&ocirc;ng được khỏe lắm, tuổi cũng đ&atilde; cao, cũng xin nghỉ rồi, thế nhưng Đại hội bầu phải l&agrave;m, Đảng vi&ecirc;n th&igrave; phải chấp h&agrave;nh</em>&rdquo;, r&otilde; r&agrave;ng Tổng B&iacute; thư vừa cho thấy l&ograve;ng tự trọng của một người l&atilde;nh đạo, nhưng cũng vẫn phải l&agrave;m tr&ograve;n tr&aacute;ch nhiệm của một người Đảng vi&ecirc;n được Đảng ph&acirc;n c&ocirc;ng.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">Đặc biệt trong suốt hai nhiệm kỳ gần đ&acirc;y l&agrave; Kh&oacute;a XII v&agrave; XIII của Đảng, Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng thật sự đ&atilde; trở th&agrave;nh hạt nh&acirc;n trung t&acirc;m của sự đo&agrave;n kết v&agrave; quyết liệt trong c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo, đấu tranh ph&ograve;ng chống tham nhũng gắn với ph&ograve;ng chống ti&ecirc;u cực. Trong suốt thời gian qua đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng loạt c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh cao cấp của Đảng, của Nh&agrave; nước, c&aacute;c cơ quan, tổ chức Đảng phải kiểm điểm, kỷ luật, thậm ch&iacute; l&agrave; đưa ra x&eacute;t xử v&agrave; thu hồi t&agrave;i sản sai phạm với số tiền rất lớn m&agrave; quan điểm được đưa ra l&agrave; &ldquo;<em>Chống tham nhũng, kh&ocirc;ng c&oacute; v&ugrave;ng cấm, kh&ocirc;ng c&oacute; ngoại lệ, bất kể người đ&oacute; l&agrave; ai</em>&rdquo;, hay những lời nhấn mạnh đanh th&eacute;p của Tổng B&iacute; thư tại c&aacute;c phi&ecirc;n họp &ldquo;<em>L&ograve; n&oacute;ng l&ecirc;n rồi, củi tươi v&agrave;o cũng phải ch&aacute;y&rdquo;</em>, &ldquo;Phải ph&ograve;ng, chống tham nhũng trước hết ngay trong c&aacute;c cơ quan l&agrave;m về ph&ograve;ng, chống tham nhũng&rdquo;. D&ugrave; vậy, Tổng B&iacute; thư cũng thể hiện sự đau x&oacute;t khi xử l&yacute; sai phạm ngay ch&iacute;nh những người đồng ch&iacute; của m&igrave;nh &ldquo;<em>Điều đ&oacute; thật đau l&ograve;ng nhưng v&igrave; sự nghi&ecirc;m minh của kỷ luật Đảng, sự thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, sự trong sạch vững mạnh v&agrave; uy t&iacute;n của Đảng v&agrave; &yacute; nguyện của Nh&acirc;n d&acirc;n, ch&uacute;ng ta phải l&agrave;m v&agrave; tiếp tục l&agrave;m trong thời gian tới</em>&rdquo;. Thật sự c&ocirc;ng t&aacute;c đấu tranh ph&ograve;ng, chống tham nhũng đ&atilde; thật sự &nbsp;tiếp tục đi v&agrave;o khu&ocirc;n khổ v&agrave; nhận được sự tin tưởng, ủng hộ tuyệt đối của to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n cả nước với mong muốn c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y sẽ tiếp tục duy tr&igrave; v&agrave; mạnh mẽ hơn nữa.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, người đứng đầu Đảng ta cũng lu&ocirc;n quan t&acirc;m, động vi&ecirc;n kịp thời v&agrave; l&agrave; trung t&acirc;m k&ecirc;u gọi, tập hợp khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc c&ugrave;ng nhau chung tay đẩy l&ugrave;i dịch bệnh. Với những g&igrave; Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng đ&atilde; l&agrave;m, đ&atilde; nỗ lực, đ&atilde; cống hiến cho đất nước, cho d&acirc;n, hơn ai hết bản th&acirc;n t&ocirc;i l&agrave; một người đảng vi&ecirc;n trẻ, một đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n cũng như to&agrave;n thể thế hệ trẻ ch&uacute;ng ta sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n biết ơn, qu&yacute; trọng v&agrave; ra sức học tập, r&egrave;n luyện theo tấm gương hết sức trong s&aacute;ng v&agrave; giản dị của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng g&oacute;p một phần v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển v&agrave; hội nhập đất nước ta ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u rộng v&agrave; mạnh mẽ hơn nữa.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:right"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NGUYỄN HO&Agrave;NG DUY</strong></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;